Hlavní navigace

Na Poříčí, a.s.

Firma Na Poříčí, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9554, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 66 975 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27178919

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 9. 2004

DIČ:

CZ27178919

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68201 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9554, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ORCO DEVELOPMENT, a.s. od 16. 9. 2004

Obchodní firma

Na Poříčí, a.s. od 1. 3. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 16. 9. 2004

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 13. 1. 2017

adresa

Na poříčí 1047/26
Praha 1 11000 do 13. 1. 2017 od 9. 1. 2012

adresa

Přemyslovská 2845/43
Praha 3 13000 do 9. 1. 2012 od 1. 3. 2007

adresa

Anglická 26/82
Praha 2 12000 do 1. 3. 2007 od 16. 9. 2004

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 11. 9. 2015

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 26. 2. 2014 od 16. 9. 2004

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 11. 9. 2015 od 26. 2. 2014

Ostatní skutečnosti

Dne 30. srpna 2017 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o schválení snížení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 516 a následujících ZOK takto: 1) Důvod a účel snížení základního kapitálu Důvodem a účelem je restrukturalizace závazkových vztahů (peněžních pohledávek) mezi jediným akcionářem a společností. 2) Způsob a rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 200.925.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů devět set dvacet pět tisíc korun českých), tj. z částky 267.900.000,- Kč (slo vy: dvě stě šedesát sedm miliónů devět set tisíc korun českých) na částku 66.975.000,- Kč (slovy: šedesát šest miliónů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) snížena o částku 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých), tedy na novo u jmenovitou hodnotu jedné akcie 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) a dále jmenovitá hodnota každé z 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých) snížena o částku 750.0 00,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a dále jmenovitá hodnota každé ze 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 659.000,- Kč (slovy: šest set padesát devět tisíc korun českých) snížena o částku 494.250,- Kč (slovy čtyři sta devadesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 164.750,- Kč (slovy jedno sto šedesát čtyř i tisíce sedm set padesát korun českých). 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu tj. 200.925.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři bezhotovostně, a to na bankovní účet jediného akcionáře vedený v seznam u akcionářů společnosti. 4) Lhůta pro předložení akcií Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí 40 (slovy čtyřicet dnů) ode dne pravomocného zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K výměně akcií bude jediný akcionář s uvedením lhůty vyzván písemně po pravomocném zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud jediný akcionář ve stanové lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená v souladu s § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družst vech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. do 12. 1. 2018 od 1. 9. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 26. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 14. 4. 2015 od 26. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 14. 4. 2015 od 26. 2. 2014

Dne 6.12.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti, společnost ORCO PROPERTY GROUP S.A., akciová společnost při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, jak je dále uvedeno: 1. Jediný akcionář konstatuje, že základní kapitál společnosti Na Poříčí, a.s. byl splacen v plné výši. 2. Jediný akcionář tímto rozhoduje o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, s vyloučením práva na přednostní upsání, a to ze stávající výše 102.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých) o částku 165.900.000,-Kč (slovy: jedno sto šedesát pět milionů d evět set tisíc korun českých), takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 267.900.000,-Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm milionů devět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 659.000,- Kč (slovy: šest set padesát devět tisíc korun českých). b) rozhoduje o tom, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. c) určuje se druh, forma, podoba a počet akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti: Druh: kmenové akcie, neregistrované Forma: akcie na majitele Podoba: listinné Počet akcií: 100 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč 100 ks o jmenovité hodnotě každé akcie: 659.000,- Kč d) určuje, že emisní kurs jedné a každé akcie, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti činí u akcie s jmenovitou hodnotou 1.000.000,-Kč vždy 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a u akcie s jmenovitou hodnotou 659.000,- Kč vždy 659.000,- Kč (slovy: šest set padesát devět tisíc korun českých), přičemž emisní kurs bude splácen pouze peněžitými vklady. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. e) určuje, že všechny nové akcie, specifikované shora v písm. c), budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 42, rue de la Vallée, L - 2661, Lucemburské velkovévodství. f) určuje, že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Na Poříčí, a.s., Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ: 130 00, a to v době od 9.00 hod do 16.00 hod během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí patnáct d nů a počne běžet prvním dnem po doručení Návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do jednoho týdne od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku Návrh smlouvy o upsání a kcií. g) určuje se, že upisovatel akcií je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií do 5 dnů od upsání akcií. Představenstvo společnosti zabezpečí vykonání tohoto rozhodnutí. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to for mou vzájemného započtení pohledávky společnosti Na Poříčí, a.s. za určeným zájemcem (ORCO PROPERTY GROUP S.A.) z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 165.900.000,- Kč ("Pohledávka společnosti") a pohledávky, kterou má určený zájemce (ORCO PROPERTY GROUP S.A.) za společností v celkové výši 165.911.637,17 Kč z titulu poskytnutých splatných půjček a úroků z těchto půjček ("Pohledávka určeného zájemce"), jejíž výše byla ověřena auditorkou Ing. Anitheou Škodovou dne 5.12.2011. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s výše uvedeným započtením. Emisní kurs nových akcií akcie musí být splacen nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu těchto akcií, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a určeným zájemcem. Dohoda o započtení pohledávek mezi společností a určeným zájemcem musí být uzavřena písemně a její návrh musí určený zájemce předložit společnosti nejpozději do 5 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, přičemž v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchod ního zákoníku musí být tato dohoda uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Okamžikem vzájemného započtení Pohledávky určeného zájemce a Pohledávky společnosti podle této dohody dojde ke splace ní emisního kursu nových akcií. Dohoda o započtení nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu určeného zájemce a společnosti. do 3. 2. 2012 od 2. 1. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 66 975 000 Kč

od 12. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 267 900 000 Kč

do 12. 1. 2018 od 3. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 102 000 000 Kč

do 3. 2. 2012 od 5. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 9. 2006 od 23. 5. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 5. 2006 od 6. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 7. 2005 od 16. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 500 Kč, počet: 200 od 12. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 250 000 Kč, počet: 200 od 12. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 164 750 Kč, počet: 100 od 12. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 12. 1. 2018 od 26. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 200 do 12. 1. 2018 od 26. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 659 000 Kč, počet: 100 do 12. 1. 2018 od 26. 2. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 200 do 26. 2. 2014 od 3. 2. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 659 000 Kč, počet: 100 do 26. 2. 2014 od 3. 2. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 do 3. 2. 2012 od 5. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 26. 2. 2014 od 5. 9. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 10 000 do 5. 9. 2006 od 16. 9. 2004

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 5. 1. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 5. 1. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Erik Morgenstern

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 25. 3. 2015

zánik členství: 5. 1. 2017

Na plužině 353/10, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Dedera

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 28. 1. 2014

zánik členství: 5. 1. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Tomáš Salajka

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 28. 1. 2014

zánik členství: 25. 2. 2015

Charlese de Gaulla 538/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jean Francois Ott

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 31. 1. 2014

zánik funkce: 25. 3. 2014

Na Kozačce 1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Jean Francois Ott

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 25. 3. 2014

zánik funkce: 25. 3. 2014

Na Kozačce 1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Aleš Vobruba

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2009

zánik funkce: 28. 1. 2014

Hudečkova 2036/1a, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jean Francois Ott

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 5. 2012

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 1. 10. 2009

Na Kozačce 1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Nicolas Tommasini

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 3. 3. 2009

zánik členství: 28. 1. 2014

Boulogne-Billancourt, boulevard Jean-Jaures 214, 92100, Francouzská republika

Ing. Aleš Vobruba

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 5. 2012

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 1. 10. 2009

vznik funkce: 10. 4. 2009

zánik funkce: 1. 10. 2009

Hudečkova 2036/1a, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Aleš Vobruba

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 16. 9. 2004

vznik funkce: 16. 9. 2004

zánik funkce: 10. 4. 2009

Hudečkova 2036/1a, Praha 4, 140 00, Česká republika

Steven Leonard Davis

Člen

První vztah: 16. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 3. 3. 2009

Do Dubin 13/1138, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jean Francois Ott

Předseda

První vztah: 16. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 16. 9. 2004

vznik funkce: 16. 9. 2004

zánik funkce: 10. 4. 2009

Na Kozačce 1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Aleš Vobruba

Místopředseda

První vztah: 16. 9. 2004 - Poslední vztah: 19. 12. 2008

vznik členství: 16. 9. 2004

vznik funkce: 16. 9. 2004

Na Chodovci 2488, Praha 4, 140 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 11. 9. 2015

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

do 11. 9. 2015 od 26. 2. 2014

Za společnost jednají tři členové představenstva nezávisle na sobě. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednající člen představenstva.

do 26. 2. 2014 od 16. 9. 2004

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 5. 1. 2017

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Martin Matula

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 14. 12. 2012

Namestie Mateja Kosca, Poniky, 976 33, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Yves Desiront

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 7. 6. 2013

zánik funkce: 28. 1. 2014

11, rue Jean L´Aveugle, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství

Petr Havlena

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 2. 5. 2011

zánik členství: 7. 6. 2013

vznik funkce: 14. 12. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2013

Nad Hercovkou 422, Praha 8, 182 00, Česká republika

Martin Matula

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 14. 12. 2012

zánik členství: 5. 1. 2017

Namestie Mateja Kosca, Poniky, 976 33, Slovenská republika

Ing. Petr Havlena

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2011 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 2. 5. 2011

zánik členství: 7. 6. 2013

zánik funkce: 7. 6. 2013

Nad Hercovkou 422, Praha 8, 182 00, Česká republika

Pavel Menšík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2008 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 22. 8. 2008

zánik funkce: 28. 1. 2014

Střimelická 2504/24, Praha 4, 141 00, Česká republika

Andrej Madliak

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2008 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 14. 12. 2012

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 14. 12. 2012

Letenská 605/17, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Pavel Klimeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2008 - Poslední vztah: 19. 12. 2008

vznik členství: 16. 9. 2005

zánik členství: 22. 8. 2008

vznik funkce: 19. 9. 2005

zánik funkce: 22. 8. 2008

Borotínská 928/10, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Martin Gebauer

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2008 - Poslední vztah: 3. 11. 2011

vznik funkce: 4. 12. 2007

zánik funkce: 29. 4. 2011

Kubelíkova 549, Radošovice, 251 01, Česká republika

Mgr. Lucie Cellerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 12. 2008

vznik členství: 16. 9. 2005

zánik členství: 27. 6. 2008

Záběhlická 3212/90, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Ivo Pfannenstiel

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 12. 2. 2008

vznik členství: 16. 9. 2005

zánik členství: 4. 12. 2007

Kokonínská 1661/7a, Jablonec nad Nisou, 644 01, Česká republika

Ing. Pavel Klimeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 12. 2. 2008

vznik členství: 16. 9. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2005

Vitošská 3413, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Lucie Valouchová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 1. 3. 2007

vznik členství: 16. 9. 2005

Záběhlická 3212/90, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Lucie Valouchová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 16. 9. 2006

Záběhlická 3212/90, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Klimeš

Člen

První vztah: 16. 9. 2004 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 16. 9. 2005

Vitošská 3413, Praha 4, 140 00, Česká republika

Lucie Valouchová

Člen

První vztah: 16. 9. 2004 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 16. 9. 2005

Záběhlická 3212/90, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Dragan Lazukič

Předseda

První vztah: 16. 9. 2004 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 16. 9. 2005

vznik funkce: 16. 9. 2004

zánik funkce: 16. 9. 2005

Koperníkova 6A, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztahy firmy Na Poříčí, a.s.

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 13. 1. 2017

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 13. 1. 2017

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Česká republika, rue de la Vallée 40, L-2661, Lucemburské velkovévodství

do 13. 1. 2017 od 26. 2. 2014

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 26. 2. 2014 od 8. 11. 2011

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 8. 11. 2011 od 3. 11. 2011

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 3. 11. 2011 od 1. 6. 2009

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 1. 6. 2009 od 19. 12. 2008

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 19. 12. 2008 od 12. 2. 2008

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Lucemburské velkovévodství, L-1330 Luxembourg

do 12. 2. 2008 od 5. 9. 2006

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

8, Boulevard Emmanuel Servais, Lucemburské velkovévodství, L-2535 Luxembourg

do 5. 9. 2006 od 16. 9. 2004

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).