Hlavní navigace

Nový Dvůr Kunovice, a.s.

Firma Nový Dvůr Kunovice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4922, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 12 100 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27731987

Sídlo:

Vlčnov 1234, 687 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 6. 2007

DIČ:

CZ27731987

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
01110 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4922, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Nový Dvůr Kunovice, a.s. od 12. 6. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 12. 6. 2007

adresa

1234
Vlčnov 68761 od 1. 6. 2017

adresa

Čelakovského 1858/27
Kroměříž 76701 do 1. 6. 2017 od 25. 8. 2015

adresa

Čelakovského 1858
Kroměříž 76716 do 9. 12. 2013 od 5. 11. 2008

adresa

Nový Dvůr 1378
Kunovice 68604 do 5. 11. 2008 od 12. 6. 2007

Předmět podnikání

Zemědělská výroba. od 27. 1. 2017

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 12. 2013

zaměření zemědělské výroby: a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků. b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní. c) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. do 10. 7. 2009 od 12. 6. 2007

Předmět činnosti

zaměření zemědělské výroby: a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků. b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní. c) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. do 27. 1. 2017 od 10. 7. 2009

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 25. 8. 2015 od 5. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 25. 8. 2015 od 5. 5. 2014

1.Základní kapitál společnosti Nový Dvůr Kunovice, a.s. se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,--Kč (slovy: Dvamilionykorunčeských) o částku 10.100.000,--Kč (slovy: Desetmilionůstotisíckorunčeských) na částku 12.100.000,--Kč (slovy: Dvanáctmilionů stotisí ckorunčeských), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu o částku 10.100.000,--Kč (slovy: Desetmilionůstotisíckorunčeských) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 10 ks akcií každá o jmenovité hodnotě 1.000.0000,--Kč (slovy: Jedenmilionkorunčeských) a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 3. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Rybnikář, r.č. 410626/430, bytem Hluk, Sadová 450, který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik vybraného zájemce Ing. Antonína Rybnikáře, který t voří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, jež slouží k provozování podniku předem vybraného zájemce nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit a jejichž součástí jsou zejména majetek, závazky a zaměstnanci, tak jak je tento podnik popsán, definován a oceněn ve znaleckém posudku č. 3577-378/2007 ze dne 25.09.2007, který byl zpracován znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Dvořáko va 1210, IČ: 60737131. Tímto znaleckým posudkem byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu-podniku částkou 10.100.000,--Kč. Znalecký ústav VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění podniku vybraného zájemce jmenován usnes ením KS v Brně ze dne 12.09.2007 sp.zn. 50Nc 6474/2007. Jde o podnik, který vykonává následující činnosti: - rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou - rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví, sadařství - živočišná výroba - chov ryb a související činnosti - maloobchod v nespecializovaných prodejnách - ostatní pozemní doprava osob 4. Mimořádná valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu-podniku předem vybraného zájemce, jak je definován ve znaleckém posudku č. 3577-378/2007 ze dne 25.09.2007 a jeho přílohách, zpracovaným znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., v částc e 10.100.000,--Kč (slovy: Desetmilionůstotisíckorunčeských). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: Jedenmilionkorunčeských) a 1 ks kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1 00.000,--Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských), které všechny budou vydány v podobě listinné ve formě na jméno. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Nový Dvůr Kunovice, a.s., tj. Kunovice, Nový Dvůr 1378. 6. Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch.zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. 7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upsovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst.4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad-podnik, jak je definován ve znaleckém posudku č. 3577-378/2007 ze dne 25.09.2007 a jeho přílohách, zpracovaným znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., kterým upíše akcie ke zvýšení základ ního kapitálu, formou uzavření smlouvy o vkladu podniku se společností a současně předáním podniku společnosti. O předání podniku bude mezi společností a upisovatelem sepsán zápis. Upisovatel je současně povinen předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. o vkladu nemovitostí, které jsou součástí podniku upisovatele, do základního kapitálu společnosti Nový Dvůr Kunovice, a.s.. Nepeněžitý vklad musí být upisovatelem splacen nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. 9. Mimořádná valná hromada společnosti Nový Dvůr Kunovice, a.s., bere na vědomí a souhlasí s tím, že vkladem podniku Ing. Antonína Rybnikáře do svého základního kapitálu, dojde k přechodu všech práv a povinností, zaměstnanců, pohledávek a závazků, které se vztahují nebo souvisejí s podnikem Ing. Antonína Rybnikáře, a to včetně závazku vůči Pozemkovému fondu ČR ze všech dosud Ing. Antonímem Rybnikářem neuhrazených závazků ze Smlouvy č. 809/94, o prodeji podniku Státní statek Nový Dvůr Kunovice a souvisej ících dodatků k této smlouvě, jestliže k tomu dá Pozemkový fond ČR svůj souhlas. Vkladem podniku a na základě souhlasu Pozemkového fondu ČR se pak společnost Nový Dvůr Kunovice a.s. stane dlužníkem Pozemkového fondu ČR namísto Ing. Antonína Rybnikáře. 10. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch.zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě. do 16. 11. 2007 od 10. 10. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 100 000 Kč

od 1. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 12 100 000 Kč

do 1. 3. 2013 od 16. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 11. 2007 od 12. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 12 000 000 Kč, počet: 1 od 27. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 od 27. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 do 27. 1. 2017 od 5. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 27. 1. 2017 od 5. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 27. 1. 2017 od 5. 5. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 5. 5. 2014 od 1. 3. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 do 1. 3. 2013 od 16. 11. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 5. 5. 2014 od 16. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 do 5. 5. 2014 od 12. 6. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Soňa Kapavíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 1. 3. 2017

U Trati 409, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  VSV, a.s.

  Vlkošská 379, Vracov, 696 42

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rada

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 8. 2. 2019

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Vlastimil Lapčík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

Mistřice 288, 687 12, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Soňa Brejchová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2017 - Poslední vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 1. 3. 2017

Komenského 911, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Mgr. Soňa Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

Komenského 911, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Mgr. Soňa Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

Komenského 911, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacula

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 28. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2016

zánik funkce: 28. 2. 2017

Březová 20, 687 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Vacula

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 28. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2016

zánik funkce: 28. 2. 2017

Březová 20, 687 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lubomír Piňos

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 7. 2. 2014

zánik členství: 31. 1. 2016

vznik funkce: 3. 8. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2016

Hradišťská 135, Velehrad, 687 06, Česká republika

Blanka Šašinková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 31. 1. 2016

vznik funkce: 3. 8. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2016

Blatnice pod Svatým Antonínkem 781, 696 71, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  AGRO Vnorovy, a.s.

  Smetkova 744, Vnorovy, 696 61

 • člen kontrolní komise

  TJ Rytmik,z.s.

  Blatnice pod Svatým Antonínkem 569, 696 71

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 7. 2. 2014

zánik členství: 7. 2. 2019

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 7. 2. 2014

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Lubomír Piňos

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 9. 2015

vznik členství: 7. 2. 2014

Hradišťská 135, Velehrad, 687 06, Česká republika

Ing. Jaroslav Hrdý

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 9. 2015

vznik členství: 7. 2. 2014

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 7. 2. 2014

zánik funkce: 31. 7. 2015

Luční 448, Strážnice, 696 62, Česká republika

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 22. 1. 2009

zánik členství: 6. 2. 2014

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Ing. Radek Kašík

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 6. 2. 2014

Bělov 6, 768 21, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 6. 2. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Radek Kašík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 6. 2. 2014

Bělov 6, 768 21, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 6. 2. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 22. 1. 2009

zánik členství: 6. 2. 2014

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Ing. Jiří Zela

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 22. 1. 2009

zánik členství: 23. 6. 2011

Radkovy 30, 751 14, Česká republika

Ing. Kateřina Úlehlová Chytilová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 15. 8. 2008

zánik členství: 21. 1. 2009

Jarohněvice 114, 768 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  VMKP s.r.o.

  Tržiště 251/2, Kroměříž, 767 01

Ing. Petr Foukal

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 16. 8. 2008

zánik členství: 21. 1. 2009

Zahnašovice 96, 769 01, Česká republika

Ing. Kateřina Chytilová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 15. 8. 2008

Jarohněvice 114, 768 01, Česká republika

Anna Rybnikářová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 15. 8. 2008

Sadová 450, Hluk, 687 25, Česká republika

Lubomír Piňos

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 23. 6. 2011

Hradišťská 135, Velehrad, 687 06, Česká republika

Richard Pražák

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 15. 8. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 15. 8. 2008

Žerotínova 3006/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Petr Foukal

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2019

vznik členství: 8. 2. 2019

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Milan Foltýn

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

vznik funkce: 14. 6. 2019

Bohumíra Šmerala 3765/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. František Vozár

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2016

Vlčnov 111, 687 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 22. 7. 2019

vznik členství: 8. 2. 2019

vznik funkce: 8. 2. 2019

zánik funkce: 14. 6. 2019

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 22. 7. 2019

vznik členství: 8. 2. 2019

zánik členství: 13. 6. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Hrdý

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 31. 1. 2016

vznik funkce: 3. 8. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2016

Luční 448, Strážnice, 696 62, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 7. 2. 2014

zánik členství: 7. 2. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 7. 2. 2014

zánik členství: 7. 2. 2019

vznik funkce: 7. 2. 2014

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 7. 2. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 7. 2. 2014

vznik funkce: 7. 2. 2014

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 30. 8. 2013

vznik funkce: 30. 8. 2013

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 22. 1. 2009

zánik členství: 6. 2. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 6. 2. 2014

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 9. 2015

vznik členství: 30. 8. 2012

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 30. 8. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2015

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Lubomír Piňos

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 6. 2. 2014

Hradišťská 135, Velehrad, 687 06, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 29. 8. 2012

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 29. 8. 2012

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 22. 1. 2009

zánik členství: 6. 2. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 6. 2. 2014

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Radek Kašík

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 23. 6. 2011

Bělov 6, 768 21, Česká republika

Lubomír Piňos

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

zánik členství: 6. 2. 2014

Hradišťská 135, Velehrad, 687 06, Česká republika

Ing. Petr Foukal

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 22. 1. 2009

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Mgr. Ivo Kohoutek

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 16. 8. 2008

zánik členství: 21. 1. 2009

vznik funkce: 18. 8. 2008

zánik funkce: 21. 1. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 29. 8. 2012

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 29. 8. 2012

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Radek Kašík

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 12. 6. 2007

Bělov 6, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. Antonín Rybnikář

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 15. 8. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 15. 8. 2008

Sadová 450, Hluk, 687 25, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 27. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 1. 2017 od 5. 5. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy přestavenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 5. 5. 2014 od 27. 1. 2012

Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členi představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové předs tavenstva.

do 27. 1. 2012 od 12. 6. 2007

Další vztahy firmy Nový Dvůr Kunovice, a.s.

NAVOS, a.s.

První vztah: 25. 8. 2015

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • předseda představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • místopředseda představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

NAVOS, a.s.

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

NAVOS, a.s.

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858/27, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 25. 8. 2015

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858/27, Česká republika, Kroměříž, 767 01

do 25. 8. 2015 od 5. 5. 2014

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského, Česká republika, Kroměříž, 767 16

do 5. 5. 2014 od 5. 11. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 8. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 8. 2013

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).