Hlavní navigace

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Firma Oblastní nemocnice Příbram, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8883, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 145 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27085031

Sídlo:

Gen. R. Tesaříka 80, Příbram, 261 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 9. 2003

DIČ:

CZ27085031

Aktuální kontaktní údaje Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
86100 Ústavní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8883, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. od 1. 9. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 1. 9. 2003

adresa

Gen. R. Tesaříka 80
Příbram 26101 od 19. 8. 2014

adresa

Podbrdská 269
Příbram V 26195 do 19. 8. 2014 od 1. 9. 2003

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 8. 2009

technické činnosti v dopravě do 28. 8. 2009 od 22. 10. 2007

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 28. 8. 2009 od 22. 10. 2007

poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení druh a rozsah poskytované péče: lůžková zdravotní péče v oborech: anesteziologie a resuscitace, chirurgie včetně JIP, ortopedie, urologie, interna včetně JIP, neurologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie včetně JIP, oční, infekce včetně JIP, TRN, ORL ambulantní zdravotní péče v oborech: radiodiagnostika, léčebná rehabilitace a fyzikální léčba, klinická hematologie a transfúzní služba, klinická biochemie, klinická mikrobiologie, alergologie a imunologie, nukleární medicína, patologická anatomie, intern í lékařství, diabetologie, gastroenterologie, hepatologie, revmatologie, nefrologie, endokrinologie, dětská endokrinologie, kardiologie, dětská kardiologie, angiologie, hemodialýza, angiochirurgie, chirurgie, proktologie, traumatologie, hrudní chirurgie, mammologie, gynekologie, dětská gynekologie, neurologie, TRN, pediatrie, urologie, ortopedie, ORL, oftalmologie, dermatovenerologie, infekční lékařství, nemoci z povolání a pracovní lékařství, dorostové lékařství, všeobecné lékařství, onkologie, psychiatr ie, dietologie, stomatologie, doprava nemocných, raněných a rodiček, klinická psychologie. od 2. 2. 2004

hostinská činnost od 1. 9. 2003

provozování lékárenské péče v nestátním zdravotnickém zařízení od 1. 9. 2003

poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení do 2. 2. 2004 od 1. 9. 2003

velkoobchod do 28. 8. 2009 od 1. 9. 2003

specializovaný maloobchod do 28. 8. 2009 od 1. 9. 2003

ubytovací služby do 28. 8. 2009 od 1. 9. 2003

správa a údržba nemovitostí do 28. 8. 2009 od 1. 9. 2003

realitní činnost do 28. 8. 2009 od 1. 9. 2003

Ostatní skutečnosti

Záměr zvýšení základního kapitálu - Středočeský kraj podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., na základě, v intencích a v souladu s rozhodnutím rady Středočeského kraje ze dne 17. pro since 2012 přijímá toto rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 175.000.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů korun českých), vydáním 1.750 (jednoho tisíce sedmi set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o j menovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady společnosti; upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2) Nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem ve vlastnictví Středočeského kraje - stávajícího jediného akcionáře, jímž jsou: 2.1 budova č.p. 80, část obce Příbram I., způsob využití objekt občanské vybavenosti, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 767/1, 767/2 a 767/3, 2.2 budova č.p. 81, část obce Příbram I., způsob využití objekt stavba pro dopravu, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 768/3 a 768/5, 2.3 budova č.p. 88, část obce Příbram I., způsob využití stavba občanského vybavení, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 3206/2, 2.4 budova č.p. 358, část obce Příbram I., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/23, a. 947/48 2.5 budova č.p. 359, část obce Příbram I., způsob využití stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/22, 947/40 a 947/41 2.6 budova č.p. 360, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/21 a 947/43 2.7 budova č.p. 361, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č.769/3 a 769/8 2.8 budova č.p. 362, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 769/2 2.9 budova č.p. 363, část obce Příbram I., způsob využití stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 769/4 a 769/9 2.10 budova bez čísla popisného/evidenčního, část obce Příbram I., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 3622/7 a 2.11 pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely čísel parcelních 30/5, 748, 752/2, 753, 757, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 761/2, 762, 763/1, 763/2, 763/3, 763/7, 763/8, 763/9, 763/10, 765, 766, 767/1, 767/2, 767/3, 768/1, 768/2, 768/ 3, 768/4, 768/5, 768/6, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/8, 769/9, 769/10, 769/11, 771/4, 771/6, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4, 773/19, 773/23, 773/24, 773/27, 773/28, 773/29, 773/44, 776/2, 776/61, 776/62, 776/63, 776/64, 776/65, 797, 798, 799/1, 800/3, 800/ 5, 800/11, 900, 947/4, 947/15, 947/23, 947/24, 947/39, 947/40, 947/43, 947/45, 948/8, 949, 950, 951/1, 951/2, 951/3, 961/2, 962/2, 963/1, 988/16, 3204/15, 3206/1, 3206/2, 3622/2 a 3622/7, zapsané v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví č.9561 pro obec Příbram a katastrální území Příbram. 3) Emisní kurz každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). 4) Nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, jímž je Středočeský kraj, stávající jediný akcionář společnosti. 5) Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 6) Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem číslo 565/42/2012 znalce Ing. Dany Novákové, IČO 470 65 630, bytem Příčovy 99, 264 01 Sedlčany, jmenované pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. května 2012 spisov é značky 2 Nc 4914/2012-7, které nabylo právní moci dne 5. června 2012, částkou 175.747.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých); na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 175.000.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů korun českých) a upisovateli tedy bude vydáno 1.750 (tisíc sedm set padesát) nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč (sto tisíc korun českých), částka 747.000,- Kč (sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je emisním ážiem 7) Předem určený zájemce může akcie upsat v sídle společnosti na adrese Příbram V. - Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií; písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., předem určenému zájemci - Středočeskému kraji - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Příbram, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Smlouva o upsání akcií obsahující zároveň prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od doručení návrhu smlouvy upisovateli. 9) Vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém (tj. ve vkládaných nemovitostech) nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. do 8. 3. 2013 od 22. 1. 2013

Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Hořovice" umístěná na adrese K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbr dská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a NH Hospital s.r.o., IČ: 27872963, se sídlem Praha 10, Vršovice, Košická 63/30, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12315 (jako stranou kupující). do 8. 3. 2013 od 19. 7. 2007

Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Ústav onkologie a pneumologie Na Pleši" umístěná na adrese Nová Ves pod Pleší, PSČ: 262 04 Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 2708503 1, se sídlem Podbrdská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o., IČ: 27207064, se sídlem Nová V es pod Pleší 110, PSČ: 262 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104461 (jako stranou kupující). do 8. 3. 2013 od 19. 7. 2007

Prodej části podniku - samostatná organizační složka "NsP Rakovník" umístěná na adrese Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrd ská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a PRIMAVED Healthia s.r.o., IČ: 26397943, se sídlem Plzeň, Kotíkovská 19, čp. 927, PSČ: 323 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17706 (jako stranou kupující). do 8. 3. 2013 od 19. 7. 2007

Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Třebotov" umístěná na adrese V Lesoparku 81, 252 26 Třebotov Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrds ká 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a LDN Třebotov a.s., IČ: 28061543, se sídlem České Budějovice, Rudolfovská tř. 202/88, PSČ: 370 01, zap saná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1573 (jako stranou kupující). do 8. 3. 2013 od 19. 7. 2007

Prodej části podniku - samostatná organizační složka "LDN Prčice" umístěná na adrese Vítkovo nám. 3, Sedlec-Prčice, Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrdská 269, P říbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a EFECTIVE FINANCE CORPORATION, a.s., IČ: 25579282, se sídlem Zlín 12, Štípa 350, PSČ: 763 14, zapsaná v obchod ním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3018 (jako stranou kupující). do 8. 3. 2013 od 19. 7. 2007

1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 778.900.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští . 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 7.789 (slovy: sedmi tisíc sedmi set osmdesáti devíti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 7.789 (slovy: sedmi tisíc sedmi set osmdesáti devíti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (sl ovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcion áře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci ? Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podm ínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.017,97 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 17,97 Kč (slovy: s edmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí a podniků, a to: a) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 560 pro obec a katastrální území Příbram, a to: - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 78, na pozemku parc.č. 759/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 79, na pozemku parc.č. 762 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 82, na pozemku parc.č. 758/2 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 84, na pozemku parc.č. 761/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 87, na pozemku parc.č. 962/2 a na cizím pozemku parc.č. 962/3, (LV 60000) - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 91, na pozemku parc.č. 799/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 111, na pozemku parc.č. 760 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 252, na pozemku parc.č. 797 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 759/2 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 761/2 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 763/3 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 765 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 766 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na cizím pozemku parc.č. 773/2, (LV 10001) - budovy garáž bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 800/5 - budovy garáž bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 800/11 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 948/2 b) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 6063 pro katastrální území Březové Hory, obec Příbram, a to - budovy občanská vybavenost Příbram V. - Zdaboř, č.p. 269, na pozemku parc.č. St. 1786 -budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č.st.1773 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1774 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1775 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1776 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1777 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1778 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1779 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1780 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1781 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1782 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1783 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1784 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1785 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1787 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1788 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1791 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1861 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1862 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1979 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1980 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2004 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2148 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2280 - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1773, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1774, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1775, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1776, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1777, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1778, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1779, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1780, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1781, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1782, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1783, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1784, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1785, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela parc.č. st. 1786, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela parc.č. st. 1787, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1788, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1791, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1861, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1862, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1979, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1980, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2004, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2148, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2280, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 471/11, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/13, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/31, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/41, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/42, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/43, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 472/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 483/2, ostatní plocha, manipulační plocha, c) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 2662 pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, a to - pozemek ve zjednodušené evidenci ? parcely původ. Pozemkový katastr (PK) parc. č. 323/3. d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 381 pro katastrální území Jince, obec Jince, a to - pozemek parc.č. 834, ostatní plocha, zeleň, - pozemek parc.č. 837, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 838, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 849, ostatní plocha, ostatní komunikace, e) nemovitostí ve vlastnictví předem určeního zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 30 pro katastrální území Solenice, obec Solenice, a to - pozemek stavební parcela parc.č. st 44/1 zastavěná plocha, nádvoří - pozemek parc.č. 163/2, ostatní plocha, jiná plocha Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, P SČ 261 95, předáním prohlášení předem určeného zájemce s jeho úředně ověřeným podpisem a předáním nemovitostí, f) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice, se sídlem Sedlec-Prčice, Vítkovo náměstí 3, PSČ 257 92. K podnik u náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přecho du některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republ iky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle spo lečnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, -- g) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši, se sídlem Nová Ves pod Pleší 110. K podniku náleží věci, pr áva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dal ších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku k rajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Ob lastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, h) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Hořovice, se sídlem Hořovice, K nemocnici 1106, PSČ 268 01. K podniku náleží věci, práva a j iné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věc í, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Hořovice Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s ., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, ch) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice s poliklinikou Rakovník, se sídlem Rakovník, Dukelských hrdinů 200/II, PSČ 269 29. K podnik u náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přecho du některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republ iky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Rakovník Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastn í nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, i) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Třebotov, se sídlem Třebotov 81, PSČ 252 26. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové h odnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závaz ků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č . 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Třebotov Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice St ředočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozi dlům apod., pokud jsou součástí podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn: a) nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 písmeno a) až e) znaleckým posudkem č. 138/2005, ze dne 31.08.2005, který vypracoval znalecký ústav CD RATING, s.r.o., se sídlem Brno, Horní 14, PSČ 639 00, Identifikační číslo: 262 39 779, zapsaný v obc hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39675. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.8.2005, č.j. Nc 4104/2005-6. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepen ěžitého vkladu částkou 179.070.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět miliónů sedmdesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.790 (slovy: jeden tisíc sedm set devadesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 179.070.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesá t devět miliónů sedmdesát tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých), b) podnik Léčebna dlouhodobě nemocných Prčice znaleckým posudkem č. 689, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účel em ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice částkou 16.001.000,- Kč (slovy: šestnáct mi liónů jeden tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 160 (slovy: jedno sto šedesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 16.001.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů jeden tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcion áři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), -- c) podnik Ústav onkologie a pneumologie na Pleši znaleckým posudkem č. 690, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoní ku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Ústav onkologie a pneumologie na Pleši částkou 103.743.000,- Kč (slovy: jedno sto tř i miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.037 (slovy: jeden tisíc třicet sedm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 103.743.000,- Kč (slovy: jednosto tři miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 43.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc korun českých), d) podnik Nemocnice Hořovice znaleckým posudkem č. 691, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracova l soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžité ho vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Hořovice částkou 314.023.000,-Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů dvacet tři tisíc korun český ch). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.140 (slovy: tři tisíce jedno sto čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 314.023.000,- Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů dvacet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako pr otiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 23.000,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc korun českých), e) podnik Nemocnice s poliklinikou Rakovník znaleckým posudkem č. 692, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem oce nění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice s poliklinikou Rakovník částkou 147.500.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet se dm miliónů pět set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.475 (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 147.500.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm miliónů pět set tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akc ií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 0,- Kč (slovy: nula korun českých), f) podnik Nemocnice Třebotov znaleckým posudkem č. 693, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracova l soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžité ho vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Třebotov částkou 18.703.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set tři tisíc korun českých). Z a tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 187 (slovy: jedno sto osmdesát sedm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelno st bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 18.703.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Celková hodnota nepeněžitých vkladů, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 779.040.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět miliónů čtyřicet tisíc korun českých). Celková hodnota emisního ážia podniků a nemovitostí, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 140.000,--Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 7.789 (slovy: sedm tisíc sedm set osmdesát devět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jmé no, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti. do 2. 6. 2006 od 23. 9. 2005

1. Základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. se zvýší úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o částku 162.600.000,-Kč (slovy stošedesátdvamilionyšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedeno částku 162.600.000,-Kč se ne připouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 1.626 kusů (slovy jedentisícšestsetdvacetšesti kusů( kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejným úpisem akcií předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, Středočeský kraj, Identifikační číslo: 70891095, se sídlem Praha 5, Zborovská 11. Tento akcionář je zároveň určen, jako j ediná osoba oprávněná upsat akcie. 4. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je důležitý zájem společnosti vlastnit zařízení a inventář potřebný pro předmět činnosti společnosti. Předmětem vkladu je zařízení a inventář nezbytný pro provoz společnosti a společnost by si jej v p řípadě, že by nebyl do společnosti vložen, musela pronajmout nebo odkoupit. Předmětem vkladu je zařízení a inventář, který může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. v případě koupě nebo pronájmu tohoto zařízení a inventáře, by společnost musela uhradit obvyklou kupní cenu popřípadě obvyklé nájemné, přičemž nemá zdroje na takovou úhradu. Proto je nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu pro společnost nejvýhodnějším řešením a v důležitém zá jmu společnosti. 5. Emisní kurs je stanoven ve výši 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých) za jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, který je popsán v bodě 7 rozhodnutí jediného akcionáře a specifikován ve znaleckém posudku č. 95-1290/ 2003 o ocenění movitých věcí (zařízení a inventáře) DHM a DDHM, motových i nemotor. vozidel aj., sloužících k provozu společnosti "Oblastní nemocnice Příbram, a.s.", který vypracoval soudní znalec Jiří Pelikán v součinnosti se znalci Ing. Tomášem Vilímem a Zbyňkem Hozákem. Emisní ážio bude tvořit u každé akcie hodnotu 20,81 Kč (slovy: dvacet korun českých a osmdesát jedna haléřů). 6. Rozdíl mezi hodnotou vkládaných nemovitostí zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 162.633.837,-Kč a jmenovitou hodnotou 1.626 kusů akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v hodnotě 162.600.000,-Kč, tj. částka 33.837,-Kč (tři cet tři tisíc osm set třicet sedm korun českých) je emisním ážiem. 7. Upisování akcií bude realizováno nepeněžitým vkladem, kterým je zařízení a inventář sloužící k provozu společnosti " Oblastní nemocnice Příbram, a.s.". Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM), programové vyba vení (software) a motorová a nemotorová vozidla. Předmět vkladu je specifikován ve znalecekém posudku č. 95-1290/2003 o ocenění movitých věcí (zařízení a inventáře) DHM a DDHM, motorových a nemotor. vozidel aj., sloužících k provozu společnosti "Oblastní nemocnice Příbram, a.s.", který vypracoval soudní znalce Jiří Pelikán v součinnosti se znalcei Ing. Tomášem Vilímem a Zbyňkem Hozákem. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znalci, které k tomuto účelu jmenoval Krajský soud usnesením ze dne 10.12.2003 , č.j. Nc 4083/2003-11, kterým byli jmenování Jiří Pelikán, Zbyněk Hozák a Ing. Tomáš Vilím znalci pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společníka - Středočeského kraje - do základního kapitálu Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. byl oceněn znalcem Jiřím Pelikánem, který přiocenění nepeněžitého vkladu vycházel z dílčích posudků oceňující motorová vozidla, vypracovaných znalcem Zbyňkem Hozákem, kte rý má k tomu zvláštní specializaci. Znalecký úkon znalce Zbyňka Hozáka je zapsán pod pořadovým číslem 634/167 až 644/177/2003 a 646/179 až 668/20112003 a 707/2003 v jeho znaleckém deníku. Při oceňování spotřební elektroniky, výpočetní techniky, počítačový ch serveru, součástí a zařízení počítačové sítě včetně príslušenství a programového vybavení postupoval znalec Jiří Pelikán v součinnosti s Ing. Tomášem Vilímem, který má k tomu zvláštní specializaci, jeho znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 10/2 003 znaleckéh deníku. Celková hodnota posuzovaného hmotného majetku a programového vybavení, které tvoří předmět vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 95-1290/2003, a činí celkem 162.633.837,-Kč (slovy jedno sto šedesát dva miliónů šest sed třicet tři tisíce osm se třicet sedm korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.626 kusů (slovy jedentisícšestsetdvacetšest kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. 8. Středočeský kraj upíše 1.626 kusů akcií ve lhůtě patnácti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Středočeskému kraji o tom, že došlo k zápisu tohoto usnesení o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Středočeský kraj prohlašuje, že bere tuto lhůtu na vědomí, s ohledem na to, že jediný akcionář je jedinou osobou oprávněnou k úpisu, není nutné výzvu zveřejňovat. 9. Úpis akcií bude proveden v sídle společnosti. Středočeský kraj upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou se společností uzavře. Nepeněžitý vklad je povinen upisovatel splatit nejpozději do posledního dne výše uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžit ý vklad splatí upisovatel uzavřením písemné smlouvy o vkladu se společností. do 19. 1. 2005 od 1. 12. 2004

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 17.12.2003 takto: 1. Základní kapitál se zvýší úpisem nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 27 000 000,- Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku 27 000 000,- Kč se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 270 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejným úpisem akcií s využitím přednostního práva dosavadního a jediného akcionáře společnosti, kterým je Středočeský kraj, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, IČ 708 91 095. Tento akcionář je zároveň určen j ako jediná osoba oprávněná upsat akcie. 4. Předností právo jediného akcionáře může být vykonáno ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva jedinému akcionáři o tom, že došlo k zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku, spolu s návrhem smlouvy o úpisů akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že bere tuto lhůtu na vědomí, s ohledem na to, že jediný akcionář je jedinou osobou oprávněnou k úpisu, není nutné výzvu zveřejňovat. Přednostní právo bude vykonáno v sídle společnosti . 5. Jediný akcionář upíše na své dosavadní akcie všech 270 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě. 6. Emisní kurs je stanoven ve výši 100 000,- Kč na jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích. 7. Upisovatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti vedený u České spořitelny a.s., č. účtu 525676329/0800. do 18. 6. 2004 od 2. 2. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 145 500 000 Kč

od 8. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 970 500 000 Kč

do 8. 3. 2013 od 2. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 191 600 000 Kč

do 2. 6. 2006 od 19. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 29 000 000 Kč

do 19. 1. 2005 od 18. 6. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 6. 2004 od 1. 9. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 11 455 od 8. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 705 do 8. 3. 2013 od 2. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 916 do 2. 6. 2006 od 19. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 290 do 19. 1. 2005 od 18. 6. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 18. 6. 2004 od 1. 9. 2003

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Bc. Vít Rosenbaum MPA

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2021

vznik členství: 4. 3. 2021

Za Poštou 1036, Dobříš, 263 01, Česká republika

Mgr. Simona Luftová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Jungmannova 360, Příbram, 261 01, Česká republika

Mgr. Václav Švenda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Hornických učňů 223, Příbram, 261 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Zapova 559, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Petr Digrin PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

náměstí F. X. Svobody 1, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Ilona Chrtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 16. 2. 2021

Pod Saharou 536, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Ludmila Nováčková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2019

vznik členství: 17. 7. 2018

Bož. Němcové 251, Příbram, 261 01, Česká republika

MUDr. Pavel Hanek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 17. 7. 2018

Valentinská 56/11, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiřina Michalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2019 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 26. 10. 2018

zánik funkce: 17. 12. 2020

Jasná 650, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Jiřina Michalová

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 16. 10. 2018

vznik funkce: 26. 10. 2018

Jasná 650, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Jiřina Michalová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2018 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 16. 10. 2018

Jasná 650, Příbram, 261 01, Česká republika

Bc. Ludmila Nováčková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 29. 5. 2019

vznik členství: 17. 7. 2018

třída Osvobození 371, Příbram, 261 01, Česká republika

MUDr. Marie Valášková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 9. 1. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

Ondrákova 85, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Jiřina Michalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 3. 9. 2018

vznik funkce: 13. 12. 2017

zánik funkce: 3. 9. 2018

Jasná 650, Příbram, 261 01, Česká republika

Zdeněk Havrančík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2018 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 8. 1. 2018

Gen. Kholla 192, Příbram, 261 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiřina Michalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 3. 9. 2018

vznik funkce: 13. 12. 2017

zánik funkce: 3. 9. 2018

Jasná 650, Příbram, 261 01, Česká republika

JUDr. Daniel Viduna

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

Akátová 362, Braškov, 273 51, Česká republika

Mgr. Jindřich Havelka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

Trhové Dušníky 160, 261 01, Česká republika

Zdeněk Havrančík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2017 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 25. 1. 2017

zánik funkce: 11. 12. 2017

Gen. Kholla 192, Příbram, 261 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Havrančík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2017 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 25. 1. 2017

zánik funkce: 11. 12. 2017

Gen. Kholla 192, Příbram, 261 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Havrančík

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Gen. Kholla 192, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Havrančík

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Gen. Kholla 192, Příbram, 261 01, Česká republika

Mgr. Jindřich Havelka DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Trhové Dušníky 160, 261 01, Česká republika

Ing. Jiřina Michalová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Jasná 650, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Jiřina Michalová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Jasná 650, Příbram, 261 01, Česká republika

Mgr. Jindřich Havelka DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Trhové Dušníky 160, 261 01, Česká republika

JUDr. Daniel Viduna

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Akátová 362, Braškov, 273 51, Česká republika

JUDr. Daniel Viduna

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Akátová 362, Braškov, 273 51, Česká republika

Stanislav Bartoníček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 10. 8. 2015

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Blatenská 179, Březnice, 262 72, Česká republika

Stanislav Bartoníček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 10. 8. 2015

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Blatenská 179, Březnice, 262 72, Česká republika

MVDr. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Horymírova 197, Příbram, 261 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MVDr. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Horymírova 197, Příbram, 261 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Olga Marešová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 16. 7. 2018

Náměstí 65, Březnice, 262 72, Česká republika

Olga Marešová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 16. 7. 2018

Náměstí 65, Březnice, 262 72, Česká republika

MUDr. Pavel Hanek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 16. 7. 2018

Valentinská 56/11, Praha, 110 00, Česká republika

MUDr. Pavel Hanek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 16. 7. 2018

Valentinská 56/11, Praha, 110 00, Česká republika

Pavel Lebeda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 18. 3. 2012

zánik členství: 10. 8. 2015

Hrnčířská 628, Kolín, 280 02, Česká republika

Michaela Dzamková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Edvarda Beneše 381, Příbram, 261 01, Česká republika

Pavel Lebeda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 18. 3. 2012

zánik členství: 10. 8. 2015

Hrnčířská 628, Kolín, 280 02, Česká republika

Michaela Dzamková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Edvarda Beneše 381, Příbram, 261 01, Česká republika

Pavel Jetenský

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 26. 3. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2016

U Studánky 786, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika

Pavel Jetenský

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 26. 3. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2016

U Studánky 786, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika

Ing. Pavel Jetenský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik funkce: 26. 3. 2013

U Studánky 786, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika

PhDr. Marcel Chládek MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 18. 2. 2013

vznik funkce: 17. 12. 2008

zánik funkce: 18. 2. 2013

nábř.T.G.Masaryka 1516, Rakovník, 296 01, Česká republika

Ing. Zuzana Moravčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 21. 4. 2011

Jana Zajíce 129, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

MVDr. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 24. 11. 2008

Horymírova 197, Příbram, 261 02, Česká republika

Ing. Marcel Hrabě

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 18. 2. 2013

Petrohradská 3037, Kladno, 272 04, Česká republika

MUDr. Jiří Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 24. 11. 2008

Milínská 113, Příbram, 261 01, Česká republika

MUDr. Martin Kopal

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 10. 3. 2005

zánik členství: 10. 6. 2010

Bučovická 130, Březnice, 262 72, Česká republika

Vladimíra Vaníková

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 10. 3. 2005

zánik členství: 10. 6. 2010

Brodská 105, Příbram VIII, 261 01, Česká republika

MUDr. Milan Cabrnoch

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 2. 2. 2005

zánik členství: 24. 11. 2008

zánik funkce: 24. 11. 2008

Karlovo nám. 89, Kolín, 280 02, Česká republika

MUDr. Filip Prusík

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 2. 2. 2005

zánik členství: 24. 11. 2008

Fričova 1240, Dobříš, 263 01, Česká republika

Mgr. Josef Vacek

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 2. 2. 2005

zánik členství: 24. 11. 2008

Pod Haldou 460, Příbram VII, 261 01, Česká republika

Ing. Ivan Fuksa

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 2. 2. 2005

zánik členství: 27. 3. 2007

Hornická 115, Příbram II, 261 01, Česká republika

Mgr. Josef Vacek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 1. 9. 2004

Pod Haldou 460, Příbram VII, Česká republika

Ing. Zbyněk Šorm

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 1. 9. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2003

zánik funkce: 1. 9. 2004

Sídliště LADO 457, Jílové u Prahy, Česká republika

Ing. Ivan Fuksa

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 1. 9. 2004

zánik funkce: 1. 9. 2004

Hornická 115, Příbram II, Česká republika

Monika Boušková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 1. 9. 2004

Polní 57, Příbram IX, Česká republika

MUDr. Petr Chudáček

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 1. 9. 2004

Píškova 1961/42, Praha 5, Česká republika

MUDr. Milan Cabrnoch

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 1. 9. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2003

zánik funkce: 1. 9. 2004

Karlovo nám. 89, Kolín 1, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

MUDr. Marie Valášková

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Ondrákova 85, Příbram, 261 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Vokurka

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Dukelské náměstí 1016, Dobříš, 263 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Halada

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 22. 12. 2020

Kamýk nad Vltavou 161, 262 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Markéta Balková

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Hvožďany 120, 262 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Stanislav Holobrada

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 12. 12. 2017

vznik funkce: 12. 12. 2017

Přemyslova 1034, Dobříš, 263 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Bc. Jiří Kužel

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2020 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 16. 6. 2020

zánik členství: 17. 12. 2020

Krásná Hora nad Vltavou 188, 262 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Větrovský

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2020 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 15. 6. 2020

Polní 211, Obořiště, 262 12, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Tomáš Helebrant

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 25. 10. 2018

zánik funkce: 17. 12. 2020

Modřínová 1774, Dobříš, 263 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Dušan Strakula

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

Brodská 91, Příbram, 261 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jana Zdráhalová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 15. 10. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2018

zánik funkce: 15. 10. 2018

Před Skalkami II 232/8, Praha, 106 00, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 15. 10. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2018

zánik funkce: 15. 10. 2018

Před Skalkami II 232/8, Praha, 106 00, Česká republika

Petra Zelenková

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 10. 7. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

třída Osvobození 363, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 9. 7. 2018

vznik funkce: 29. 6. 2018

zánik funkce: 2. 7. 2018

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 9. 7. 2018

vznik funkce: 29. 6. 2018

zánik funkce: 2. 7. 2018

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Před Skalkami II 232/8, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2018 - Poslední vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

vznik funkce: 29. 6. 2018

Holečkova 781/131, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Před Skalkami II 232/8, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2018 - Poslední vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Holečkova 781/131, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

vznik funkce: 12. 12. 2017

zánik funkce: 29. 6. 2018

Před Skalkami II 232/8, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Pec pod Sněžkou 78, 542 21, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

vznik funkce: 12. 12. 2017

zánik funkce: 29. 6. 2018

Před Skalkami II 232/8, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Pec pod Sněžkou 78, 542 21, Česká republika

Bc. Jiří Kužel

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 9. 7. 2018

Krásná Hora nad Vltavou 188, 262 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Jiří Kužel

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 9. 7. 2018

Krásná Hora nad Vltavou 188, 262 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Větrovský

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 5. 3. 2020

vznik členství: 12. 12. 2017

Příbram 60, 261 01, Česká republika

MUDr. Michal Bodnár

Předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Riegrova 164, Příbram, 261 01, Česká republika

MUDr. Michal Bodnár

Předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Riegrova 164, Příbram, 261 01, Česká republika

MUDr. Michal Bodnár

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Riegrova 164, Příbram, 261 01, Česká republika

MUDr. Michal Bodnár

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Riegrova 164, Příbram, 261 01, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Před Skalkami II 232/8, Praha, 106 00, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Před Skalkami II 232/8, Praha, 106 00, Česká republika

Mgr. Jiří Havelka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Přemyslova 1843, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Havelka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Přemyslova 1843, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 24. 3. 2014

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

V Nových Bohnicích 245/36, Praha, 181 00, Česká republika

Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 24. 3. 2014

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

V Nových Bohnicích 245/36, Praha, 181 00, Česká republika

Mgr. Jiřina Humlová

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Kremnická 160, Příbram, 261 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jiřina Humlová

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Kremnická 160, Příbram, 261 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Ivan Šedivý

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 29. 7. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 22. 8. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2016

Jiráskovy sady 182, Příbram, 261 01, Česká republika

MUDr. Ivan Šedivý

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 29. 7. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 22. 8. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2016

Jiráskovy sady 182, Příbram, 261 01, Česká republika

Mgr. Aleš Růžička

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2014 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 29. 7. 2013

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 29. 7. 2013

V Nových Bohnicích 245/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Aleš Růžička

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 29. 7. 2013

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 29. 7. 2013

V Nových Bohnicích 245/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Josef Hodek

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 18. 11. 2013

vznik funkce: 18. 2. 2013

zánik funkce: 18. 11. 2013

U Ovčína 1641, Dobříš, 263 01, Česká republika

Robert Georgiev

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 24. 3. 2014

vznik funkce: 25. 2. 2013

U Půjčovny 953/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Robert Georgiev

předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 21. 2. 2011

vznik funkce: 7. 3. 2011

zánik funkce: 25. 2. 2013

U Půjčovny 953/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 29. 7. 2013

zánik funkce: 29. 7. 2013

V Nových Bohnicích 245/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Vladimír Lemon

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 2. 11. 2009

zánik členství: 18. 2. 2013

Čs.Armády 1179, Kladno, 272 01, Česká republika

Mgr. Aleš Buriánek

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 21. 2. 2011

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 21. 2. 2011

Nevanova 1035/20, Praha 6, 163 00, Česká republika

MUDr. Kateřina Pancová

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 1. 11. 2009

Jarní 1330, Hostivice, 253 01, Česká republika

JUDr. Jan Mach

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 21. 2. 2011

Hrudičkova 2105/3, Praha 4, 148 00, Česká republika

MUDr. Michal Bodnár

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 24. 10. 2007

zánik členství: 24. 11. 2008

Riegrova 254, Příbram I., 261 01, Česká republika

MUDr. Petr Chudáček

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 24. 1. 2007

zánik členství: 24. 11. 2008

Píškova 1961/42, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Radek Lončák

člen

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 5. 9. 2005

zánik členství: 24. 10. 2007

Jarošova 12/41, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Stanislava Pánová

člen

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

vznik členství: 5. 9. 2005

zánik členství: 24. 1. 2007

U Cihelny 1104/5, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Mgr. Roman Boček

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 24. 11. 2008

vznik funkce: 16. 9. 2005

zánik funkce: 24. 11. 2008

Přední 372, Zvole u Prahy, 252 45, Česká republika

MUDr. Bronislav Bečka

Předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 2. 2. 2005

vznik funkce: 1. 9. 2003

zánik funkce: 2. 2. 2005

Žíšovská 1627, Praha 9, Česká republika

Mgr. Zdeněk Zajíček

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 2. 2. 2005

zánik funkce: 2. 2. 2005

Stiessova 710/10, Praha 5, Česká republika

Mgr. Roman Boček

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

Přední 372, Zvole u Prahy, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva.

od 20. 12. 2017

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 20. 12. 2017 od 23. 9. 2005

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy člen představenstva.

do 23. 9. 2005 od 8. 8. 2005

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytišněné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 8. 8. 2005 od 1. 9. 2003

Další vztahy firmy Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Akcionáři

Středočeský kraj, IČ: 70891095

Zborovská, Česká republika, Praha 5

od 1. 9. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 9. 2003

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 3. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 9. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).