Hlavní navigace

OBORA INVEST a.s.

Firma OBORA INVEST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 13495, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 9 570 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28216091

Sídlo:

Pujmanové 1588/50, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 12. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68201 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 13495, Městský soud v Praze

Obchodní firma

OBORA INVEST a.s. od 19. 12. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 19. 12. 2007

adresa

Pujmanové 1588/50
Praha 4 14000 od 17. 8. 2009

adresa

Malátova 461/17
Praha 5 15000 do 17. 8. 2009 od 19. 12. 2007

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 23. 12. 2015

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. do 23. 12. 2015 od 19. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 7.570.000,- Kč (sedm milionů pět set sedmdesát tisíc korun českých) na výslednou částku 9.570.000,- Kč (devět milionů pět set sedmdesát tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1. Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat 1 514 ks (jeden tisíc pět set čtrnáct kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), všechny znějící na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a n ebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Upsání všech akcií, tzn. 1 514 ks (jednoho tisíce pěti set čtrnácti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), všech znějících na jméno, bude realizováno bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitými vklady, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Petr Soukup, nar. 22.10.1964, bytem Praha 4, Nusle, Marie Cibulkové 788/1c, PSČ 140 00 (dále jen „Předem určený zájemce 1“), a - Ivana Soukupová, nar. 16.05.1965, bytem Praha 10, Uhříněves, Dunajská 608/16, PSČ 104 00 (dále jen „Předem určený zájemce 2“), postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce 1 a Předem určený zájemce 2 společně dále také jako „Předem určení zájemci“. 4. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti OBORA INVEST a.s., na adrese Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1588/50, PSČ 140 00, v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Předem určeném u zájemci 1 a Předem určenému zájemci 2 představenstvem. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V p řípadě, že bude návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (pěti) dnů ode dne podání návr hu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. 5. Emisní kurs každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí Předem určeným zájemcem upsána, je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) je roven částce 5.000,- Kč (pět tis íc korun českých). Emisní kurs bude splacen níže uvedeným nepeněžitými vklady a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti OBORA INVEST a.s., na adrese Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1588/50, PSČ 140 00. 6. Schvaluje se upsání celkem 498 ks (čtyř set devadesáti osmi kusů) akcií nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce 1, jehož předmětem je podíl o velikosti id. 1/2 (jedna polovina) na následujících nemovitostech v kat. území Uhříněves, s veškerými jeji ch součástmi a příslušenstvím, který má Předem určený zájemce 1 ve svém společném jmění manželů: - budova č. p. 608 - bydlení, část obce Uhříněves, stojící na pozemku parc. č. 1124 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 1124 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 1125 - zahrada, všechny zapsány na LV č. 1092 pro kat. území Uhříněves, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Předmět nepeněžitého vkladu 1“). 7. Schvaluje se upsání celkem 1 016 ks (jeden tisíc a šestnáct kusů) akcií nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce 2, jehož předmětem je: (i) podíl o velikosti id. 1/2 (jedna polovina) na následujících nemovitostech v kat. území Uhříněves, s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím, který má Předem určený zájemce 2 ve svém výlučném vlastnictví: - budova č. p. 608 - bydlení, část obce Uhříněves, stojící na pozemku parc. č. 1124 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 1124 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 1125 - zahrada, všechny zapsány na LV č. 1092 pro kat. území Uhříněves, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Předmět nepeněžitého vkladu 2“) a (ii) následující jednotka a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích v kat. území Nusle, s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím, které má Předem určený zájemce 2 ve svém výlučném vlastnictví: - jednotka č. 1588/15 - byt, umístěná v budově č.p. 1584, 1585, 1586, 1587 a 1588 - byt. dům, část obce Nusle, stojící na pozemcích parc. č. 2910/24, 2910/25, 2910/26, 2910/27 a 2910/28 - všechny zastavěná plocha a nádvoří, - přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti 665/67792 (šest set šedesát pět lomeno šedesát sedm tisíc sedm set devadesát dva) na společných částech budovy č.p. 1584, 1585, 1586, 1587 a 1588 - byt. dům, část obce Nusle, a na pozemcích parc. č. 2910/2 4, 2910/25, 2910/26, 2910/27 a 2910/28 - všechny zastavěná plocha a nádvoří, přičemž shora uvedená jednotka spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemcích jsou zapsány na LV č. 5051 a shora uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 1610, vše pro kat. území Nusle, obec Praha u Katastrálního úřadu pr o hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Předmět nepeněžitého vkladu 3“). 8. Hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu 1, Předmětu nepeněžitého vkladu 2 a Předmětu nepeněžitého vkladu 3 (společně dále jen „Předmět nepeněžitého vkladu“) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena na základě zn aleckého posudku č. ZU-594/2013 ze dne 13.11.2013, vypracovaného znaleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, U svobodárny 12, PSČ 190 00, IČ 458 08 830, pro účely ocenění nemovitých věcí jakožto nepeněžitého vkladu do zákl adního kapitálu společnosti OBORA INVEST a.s. celkovou částkou 7.570.000,- Kč (sedm milionů pět set sedmdesát tisíc korun českých), přičemž: - hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu 1 činí 2.490.000,- Kč (dva miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), tj. 1/2 z částky 4.980.000,- Kč (čtyři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých), - hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu 2 činí 2.490.000,- Kč (dva miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), tj. 1/2 z částky 4.980.000,- Kč (čtyři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých), a - hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu 3 činí celkem 2.590.000,- Kč (dva miliony pět set devadesát tisíc korun českých); Znalecký ústav byl jmenován Městským soudem v Praze, usnesením č.j. 2Nc 5440/2013 - 8 ze dne 03.10.2013, které nabylo právní moci dne 02.11.2013. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude Předem určenému zájemci 1 vydáno 498 ks (čtyři sta devadesát osm kusů) a Předem určenému zájemci 2 vydáno 1 016 ks (jeden tisíc a šestnáct kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) v listinné podobě, znějící na jména Předem určených zájemců. 9. Vklady Předem určených zájemců budou splaceny nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle společnosti OBORA INVEST a.s., na adrese Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1588/50, PSČ 140 00, a to tak, že Předem určení zájemci předají společnosti OBORA INVEST a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící Předmět nepeněžitého vkladu. 10. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvořícími Předmět nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti a Předmět nepeněžitého vkladu je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k zapsanému předmětu činnosti, kter ým je pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí (Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor), neboť Předem určení zájemci j sou současně i jedinými vlastníky nemovitostí, jež jsou Předmětem nepeněžitého vkladu a po zvýšení základního kapitálu tak dojde ke zjednodušení nabývání zisku z pronájmu předmětných nemovitostí třetím osobám a kapitalizaci majetku takto nabytého. do 27. 12. 2013 od 12. 12. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 9 570 000 Kč

od 27. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 12. 2013 od 19. 12. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 514 od 27. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 19. 12. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ivana Soukupová

místopředseda

První vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 10. 10. 2013

vznik funkce: 10. 10. 2013

Marie Cibulkové 788/1c, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Soukup

předseda

První vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 10. 10. 2013

vznik funkce: 10. 10. 2013

Marie Cibulkové 788/1c, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Ondřej Soukup

člen

První vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 10. 10. 2013

Marie Cibulkové 788/1c, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ivana Soukupová

místopředseda

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 10. 10. 2013

vznik funkce: 10. 10. 2013

Dunajská 608/16, Praha, 104 00, Česká republika

Petr Soukup

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 8. 2. 2008

zánik členství: 8. 5. 2013

vznik funkce: 8. 2. 2008

zánik funkce: 8. 5. 2013

Marie Cibulkové 788/1c, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Soukup

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 10. 2013

vznik členství: 8. 2. 2008

zánik členství: 8. 5. 2013

vznik funkce: 8. 2. 2008

zánik funkce: 8. 5. 2013

Pujmanové 1588/50, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Soukup

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 16. 9. 2013

vznik členství: 8. 2. 2008

zánik členství: 8. 5. 2013

vznik funkce: 8. 2. 2008

zánik funkce: 8. 5. 2013

Pujmanové 50, Praha 4, 140 00, Česká republika

MUDr. Kateřina Podzimková

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 3. 2013

vznik funkce: 8. 2. 2008

zánik funkce: 19. 3. 2013

Na Pankráci 57, Praha 4, 140 00, Česká republika

MUDr. Kateřina Podzimková

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

vznik funkce: 19. 12. 2007

Na Pankráci 57, Praha 4, Česká republika

Jiří Janda

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 8. 2. 2008

Mečislavova 1356/18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Pilát

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 3. 2013

U Kříže 611/3, Praha 5, Česká republika

Společnost ve všech věcech zastupuje vždy předseda představenstva spolu s alespoň jedním členem představenstva.

od 23. 12. 2015

Za představenstvo jednají a podepisují navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

do 23. 12. 2015 od 13. 3. 2008

Za představenstvo jedná a podepisuje navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 13. 3. 2008 od 19. 12. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Tomáš Soukup

předseda

První vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 10. 10. 2013

vznik funkce: 10. 10. 2013

Marie Cibulkové 788/1c, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jiří Janda

člen

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 10. 10. 2013

Mečislavova 1356/18, Praha, 140 00, Česká republika

Jitka Skružná

člen

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 10. 10. 2013

K váze 271/32, Praha, 154 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Podzimek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 3. 2009

vznik funkce: 8. 2. 2008

zánik funkce: 19. 3. 2009

Na Bučance 1622/4, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Podzimek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

Na Bučance 1622/4, Praha 4, Česká republika

Martin Soukup

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 3. 2009

Štěpánská 63/626, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ivana Soukupová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 3. 2009

Dunajská 608, Praha 22, 104 00, Česká republika

Další vztahy firmy OBORA INVEST a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).