Hlavní navigace

OLYMP - finanční společnost a.s.

Firma OLYMP - finanční společnost a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4480, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25097784

Sídlo:

Petrohradská 1570/5, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 1. 1997

DIČ:

CZ25097784

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4480, Městský soud v Praze

Obchodní firma

OLYMP - finanční společnost a.s. od 6. 1. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 6. 1. 1997

adresa

Petrohradská 1570/5
Praha 10100 od 16. 7. 2019

adresa

Révová 3242/3
Praha 10 10000 do 16. 7. 2019 od 8. 12. 2006

adresa

Třebohostická 2283/12
Praha 10 do 8. 12. 2006 od 6. 1. 1997

Předmět podnikání

oceňování majetku pro a) věci movité b) věci nemovité c) nehmotný majetek d) finanční majetek e) podnik od 8. 12. 2006

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 6. 1. 1997

činnost ekonomických poradců od 6. 1. 1997

činnost účetních poradců od 6. 1. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb od 6. 1. 1997

forfaiting a factoring od 6. 1. 1997

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., konaná dne 9. listopadu 2006: a) rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1. Vladimíra Jechová Vápeníková, nar. 28.9.1967, bytem Praha 10, Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, s tím, že tomuto předem určenému zájemci bude nabídnuto upsání 6 (slovy: šest) kusů akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, 2. Ing. Jaroslava Dlabolová, nar. 15.2.1960, bytem Praha 8, Společná 2190/1, s tím, že tomuto předem určenému zájemci bude nabídnuto upsání 4 (slovy: čtyři) kusů akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhoduje, že akcie budou upisovány v sídle společnosti OLYMP - finanční společnost, a.s. ve lhůtě patnácti dnů poté, kdy předem určenému zájemci bude doručen návrh na smlouvy o upsání akcií s tím, že spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznáme ním počátku běhu lhůty bude předem určenému zájemci zaslána kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vydaného Městským soudem v Praze, který bude obsahovat části ,, Ostatní skutečnosti?: toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie též před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to poté, kdy byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstřík u, pokud upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li úpis akcií takto proveden před zápisem tohoto rozhodn utí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude předem určenému zájemci, který akcie takto již upsal, zasíláno výše uvedené oznámení o počátku běhu lhůty k upsání: d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., je stanoven částkou 850.000,- Kč (slovy: osmsetpadesáttisíc korun českých), e) připouští možnost započtení: 1. peněžité pohledávky uvedené Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové za společností OLYMP - finanční společnost a.s., ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíc korun českých), vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.11.1998, uzavřené mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s.jako postupníkem a Ing. Vladimírou Jechovou Vápeníkovou jako postupitelem, započtení se připouští k nároku Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové na zaplacení jistiny uvedené pohledávky, 2. části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) z peněžité pohledávky uvedené Ing. Jaroslavy Dlabolové za společností OLYMP - finanční společnost a.s., vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.11.1998, uza vřené mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s.jako postupníkem a Ing. Jaroslavou Dlabolovou jako postupitelem, započtení se připouští k nároku Ing. Jaroslavy Dlabolové na zaplacení části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) z jistiny uvedené pohledávky, s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. f) stanoví, že smlouva o započtení bude mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s. a shora uvedenými předem určenými zájemci - upisovateli uzavřena ve lhůtě dvou týdnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u a upsání akcií, a to v sídle společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. Předmětem smlouvy o započtení, kterou uzavře společnost OLYMP - finanční společnost a.s. s Ing. Vladimírou Jechovou Vápeníkovou, bude zápočet pohledávky společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. vůči Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové na splacení emis ního kursu ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíc korun českých) proti jistině shora uvedené pohledávky Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové vůči společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vyplývající ze shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek. Předmětem smlouvy o započtení, kterou uzavře společnost OLYMP - finanční společnost a.s. s Ing. Jaroslavou Dlabolovou, bude zápočet pohledávky společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. vůči Ing. Jaroslavě Dlabolové na splacení emisního kursu ve výši 3. 400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) proti části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilionyčtyřistatisíc korun českých) z jistiny shora uvedené pohledávky Ing. Jaroslavy Dlabolové vůči společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vyp lývající ze shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek. do 8. 1. 2007 od 8. 12. 2006

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15.5.1997 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního jmění společnosti o částku Kč 38.000.000,-, a to upsáním 380 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každá. Všechny nové akcie jsou akciemi na jméno, kmenové, v listinné podobě, s emisním kursem Kč 100.000,-. Jediný akcionář sám upisuje všechny nově vydávané akcie, se lhůtou splacení do šesti měsíců po právní moci usnesení o zá- pisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacením na účet společnosti. do 23. 1. 2002 od 24. 9. 1997

Akcie možno převést pouze s předchozím souhlasem akcionáře či akcionářů, kteří mají v držení akcie představující alespoň 70% základního jmění společnosti. do 8. 12. 2006 od 24. 9. 1997

jediný akcionář : OLYMP PRAHA s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 2283/12, IČ 65414101 do 23. 1. 2002 od 6. 1. 1997

Rozsah splacení základního jmění :100% do 8. 1. 2007 od 6. 1. 1997

akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě do 8. 1. 2007 od 6. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 8. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 1. 2007 od 6. 1. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 8. 1. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 8. 1. 2007 od 6. 1. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Jaroslava Dlabolová

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 5. 9. 2014

Společná 2193/7, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslava Dlabolová

Člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 5. 9. 2014

Společná 2190/1, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Dlabolová

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 5. 9. 2014

Společná 2190/1, Praha 8, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Barbora Kochová

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 5. 9. 2014

Pod kapličkou 2846/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Dagmar Jechová

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 9. 11. 2006

K.H.Máchy 294/5, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 5. 9. 2014

vznik funkce: 9. 11. 2006

zánik funkce: 5. 9. 2014

Nad Vrbami 469/10, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Dlabolová

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

Společná 2190/1, Praha 8, 180 00, Česká republika

Barbora Kochová

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

Biskupcova 7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Vladimíra Vápeníková

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 6. 1. 1997

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 15. 5. 1997

zánik funkce: 9. 11. 2006

Nad Vrbami 469/10, Praha 10, 103 00, Česká republika

Barbora Kochová

člen

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 15. 6. 2000

zánik členství: 9. 11. 2006

Biskupcova 7, Praha 3, Česká republika

Mgr. Dagmar Jechová

člen

První vztah: 28. 1. 1999 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 6. 1. 1997

K.H. Máchy 294/5, Bílina, Česká republika

ing. Jaroslava Dlabolová

člen

První vztah: 16. 10. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2002

vznik členství: 16. 4. 1998

zánik členství: 15. 6. 2000

Mirovická 1116, Praha 8, Česká republika

Ing. Vladimíra Vápeníková

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 1997 - Poslední vztah: 23. 1. 2002

Na Průhonu 653/19, Praha 8, Česká republika

Dagmar Jechová

člen

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1999

K.H. Máchy 294/5, Bílina, Česká republika

Jaromír Jech

člen

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 10. 1998

Nad vrbami 469, Praha 10 - Kolovraty, Česká republika

Ing. Vladimíra Vápeníková

člen

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1997

Na Průhonu 653/19, Praha 8, Česká republika

Člen představenstva jedná za společnost samostatně.

od 30. 10. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti: - předseda představenstva samostatně - dva členové představenstva společně, nebo - jeden člen představenstva samostatně, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis

do 30. 10. 2014 od 8. 12. 2006

Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná a podepisuje - předseda představenstva samostatně - dva členové představenstva společně - jeden člen představenstva samostatně, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Oprávněná osoba nebo osoby podepisují za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 8. 12. 2006 od 6. 1. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 5. 9. 2014

V cihelně 799/6, Praha, 103 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 5. 9. 2014

Ctěnická 693/9, Praha 9, 190 00, Česká republika

Marcela Tůmová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 5. 9. 2014

Kubánské náměstí 1270/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Růžena Nechanská

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 5. 9. 2014

vznik funkce: 9. 11. 2006

zánik funkce: 5. 9. 2014

Květinková 371/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

Ctěnická 693, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Vladimír Dlabola

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 27. 9. 2006

zánik funkce: 9. 11. 2006

Společná 2190/1, Praha 8, 182 00, Česká republika

Marcela Tůmová

člen

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 6. 1. 1997

zánik členství: 9. 11. 2006

Tupolevova 515, Praha 9, Česká republika

Jan Kohoutek

člen

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 6. 1. 1997

zánik členství: 9. 11. 2006

Ctěnická 693, Praha 9, Česká republika

Vladimír Dlabola

člen

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 6. 1. 1997

Mirovická 1116, Praha 8, Česká republika

Další vztahy firmy OLYMP - finanční společnost a.s.

1 fyzická osoba

Ondřej Dlabola

První vztah: 7. 3. 2018

Prokurista se samostatnou prokurou. od 7. 3. 2018

Hlohová 631, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 1. 1997

Živnosti

Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 11. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • Forfaiting a factoring
  • Činnost ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 1. 1997

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).