Hlavní navigace

ORION 001, a.s.

Firma ORION 001, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12359, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 202 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27960021

Sídlo:

Rooseveltova 166/10, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 9. 2007

DIČ:

CZ27960021

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12359, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. do 17. 6. 2015 od 24. 9. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 24. 9. 2007

adresa

Rooseveltova 166
Praha 6 16000 od 24. 9. 2007

Předmět podnikání

činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech do 6. 4. 2016 od 18. 12. 2015

kolektivní investování do 18. 12. 2015 od 24. 9. 2007

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 6. 4. 2016

Ostatní skutečnosti

Na společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. přešlo v důsledku převzetí jmění společníkem, jmění zanikající společnosti Primed, spol. s r.o., IČ: 480 24 856. od 3. 2. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 6. 4. 2016 od 4. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 6. 4. 2016 od 4. 8. 2014

Společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti APPOS 95 s. r. o., se sídlem U Studánky 620/13, 170 00 Praha 7, IČ: 63994011. od 6. 12. 2013

Společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti Stalona, a.s., se sídlem U Studánky 619/11, 170 00 Praha 7, IČ: 26929996. od 29. 11. 2013

Ke dni 1. 1. 2010 společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti PRAGER spol. s r.o., se sídlem U Studánky 620/13, 170 00 Praha 7, IČ: 49355473. od 8. 12. 2010

Mimořádná valná hromada přijala dne 29.8.2008 usnesení následujícího obsahu: 1) Základní kapitál společnosti ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00, IČ 27960021 se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých) na částku 202.000.000,- Kč (dvě stě dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200 ks (dvě stě kusů) kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. 3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty zájemcům Albertu Oesterreicherovi, nar. 18.4.1955, bytem Praha 7, U Studánky 620/13, PSČ 170 00, r.č. 550418/0110 a Ing. Ireně Oesterreicher, nar. 21.6.1959, bytem Praha 6, Roos eveltova 186/10, PSČ 160 00, r.č. 595621/1217. 4) Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva, budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00 v době od 9.00 do 17.00 hod. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů s tím, že tato lhůta p očíná běžet následující den po podání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením. Upisování akcií je vázáno na rozvazova cí podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je totožný s její jmenovitou hodnotou a činí 1.000.000,- Kč milion korun českých). 6) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií. Připouští se výhradní splacení emisního kursu akcí započtením peněžité pohledávky Alberta Oesterreichera a Ing. Ireny Oesterreicher vůči Společnosti z titulu nabytí majetku - 100% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným APPOS 95 s.r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 63994011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v P raze v odd. C, ve vložce č. 13981 100% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným Primed, spol s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13, č.p. 620, PSČ 170 00, IČ 48024856 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze v odd. C, ve vložce č. 39273, 50% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným PRAGER spol. s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 49355473 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, ve vložce č. 19703 a 50% obchodního podílu Ing. Ireny Oesterreicher ve společnosti s ručením omezeným PRAGERspol. s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 49355473 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, ve vložce č. 19703 za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem v souladu s ustanovením § 196a, odst. 3) a § 59, odst. 3) obchodního zákoníku proti pohledávce společnosti za Albertem Oesterreicherem a Ing. Irenou Oesterre icher na splacení emisního kursu akcií. Smlouva o započtení pohledávky může být uzavřena po předložení potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na emisní kurs akcií a dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky. do 30. 9. 2008 od 22. 9. 2008

Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.11.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). O konečné částce zvýšen í základního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 50 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 50.000.000 Kč, je možné u psat nejvýše celkem 5.000 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnos ti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat nejvýše 98 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením. 5. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč činí 1.035.000 Kč (slovy: jeden milion třicet pět tisíc korun českých). 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 218087874/0300. do 22. 9. 2008 od 6. 12. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 202 000 000 Kč

od 30. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 9. 2008 od 24. 9. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 202 od 18. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 202 do 18. 12. 2015 od 7. 3. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 202 do 7. 3. 2013 od 30. 9. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 30. 9. 2008 od 24. 9. 2007

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Tomáš Raška MBA, LL.M

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 24. 6. 2014

Na vápenném 310/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. David Manych

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

Smrčinská 3238/6, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Raška MBA, LL.M

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 24. 6. 2014

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Bartoš

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 12. 2015

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 14. 6. 2015

Zápotoční 647/15, Praha, 102 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Pražák

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2013

zánik členství: 24. 6. 2014

Podléšková 1229/24, Praha 10, 106 00, Česká republika

Leoš Peinlich

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2013

zánik členství: 24. 6. 2014

Zbudovská 763/7, Praha 4, 142 00, Česká republika

Irena Oesterreicher

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 5. 2014

vznik členství: 12. 2. 2013

zánik členství: 28. 4. 2014

Rooseveltova 166/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Petra Šimková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 12. 2. 2013

Braunerova 2325/10, Praha 8, 180 00, Česká republika

JUDr. Vladimír Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 25. 9. 2008

zánik členství: 12. 2. 2013

vznik funkce: 25. 9. 2008

zánik funkce: 12. 2. 2013

U Staré školy 115/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. František Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 16. 3. 2009

zánik členství: 12. 2. 2013

Na Rybářce 37, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Kamila Sluková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2009 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 20. 2. 2009

zánik členství: 31. 5. 2011

Kyjevská 2907, Kladno, 272 04, Česká republika

JUDr. Vladimír Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 12. 2010

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 24. 9. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2007

zánik funkce: 24. 9. 2008

U Staré školy 115/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Václav Liška

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2009

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 26. 11. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2007

zánik funkce: 26. 11. 2008

Bellušova 1858/32, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jan Hart

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2009

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 24. 12. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2007

zánik funkce: 24. 12. 2008

Květná 2104/30, Praha 3, 130 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Petr Pavelka

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 5. 4. 2016

Na Sádce 1747/5, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Karel Týc

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 5. 4. 2016

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Karel Týc

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2013

zánik členství: 24. 6. 2014

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Petr Pavelka

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2013

zánik členství: 24. 6. 2014

Na Sádce 1747/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

Albert Oesterreicher

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 10. 1. 2013

zánik členství: 12. 2. 2013

vznik funkce: 10. 1. 2013

zánik funkce: 12. 2. 2013

U studánky 620/13, Praha 7, 170 00, Česká republika

Albert Oesterreicher

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 5. 2014

vznik členství: 12. 2. 2013

zánik členství: 28. 4. 2014

U studánky 620/13, Praha 7, 170 00, Česká republika

Irena Oesterreicher

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 21. 12. 2012

zánik členství: 12. 2. 2013

Rooseveltova 166/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Pražák

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 27. 9. 2012

Podléšková 1229/24, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Lubor Svoboda

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 24. 4. 2012

Holubova 7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Iva Fischlová-Prosslinerová

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 13. 12. 2011

vznik funkce: 24. 9. 2007

Milady Horákové 853/80, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing,. Radim Horník

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 16. 2. 2009

zánik členství: 12. 2. 2013

Mrkvičkova 1376/20, Praha 6, 163 00, Česká republika

Albert Oesterreicher

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 25. 12. 2012

vznik funkce: 24. 9. 2007

zánik funkce: 25. 12. 2012

U studánky 620/13, Praha 7, 170 00, Česká republika

Doc. Ing. Richard Drechsler

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2009

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2007

zánik funkce: 1. 10. 2008

Sázavská 749/22, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Iva Fialová

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2010

vznik členství: 24. 9. 2007

vznik funkce: 24. 9. 2007

Milady Horákové 853/80, Praha 7, 170 00, Česká republika

Albert Österreicher

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2007

vznik členství: 24. 9. 2007

vznik funkce: 24. 9. 2007

U studánky 620/13, Praha 7, 170 00, Česká republika

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

od 6. 4. 2016

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně, přičemž podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. Není-li společnost Samosprávným investičním fondem, za společnost je oprávněn jednat a podepisovat samostatně pověřený zmocněnec.

do 6. 4. 2016 od 4. 8. 2014

Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 4. 8. 2014 od 28. 11. 2007

Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

do 28. 11. 2007 od 24. 9. 2007

Další vztahy firmy ORION 001, a.s.

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 4. 8. 2014

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).