Hlavní navigace

ORLEN UniCRE a.s.

Firma ORLEN UniCRE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 664, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 60 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

62243136

Sídlo:

Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1995

DIČ:

CZ62243136

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
2059 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 664, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

VÚANCH, a.s. od 1. 1. 1995

Obchodní firma

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. do 17. 6. 2015 od 24. 7. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1995

adresa

Revoluční 1521/84
Ústí nad Labem 40001 od 29. 9. 2016

adresa

Revoluční 84, č.p. 1521
Ústí nad Labem 40001 do 29. 9. 2016 od 7. 11. 2001

adresa

Revoluční 84
Ústí nad Labem 40001 do 7. 11. 2001 od 29. 1. 1997

adresa

Revoluční 86
Ústí nad Labem 40060 do 29. 1. 1997 od 1. 1. 1995

Předmět podnikání

chemické analýzy pevných, kapalných a plynných látek včetně navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování výsledků apod.) v režimu živností volných od 19. 11. 2020

technická, organizační, poradenská a konzultační činnost v oblasti chemie, ekonomie a ochrany životního prostředí od 19. 11. 2020

výroba, dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí od 19. 11. 2020

výroba, dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilujícíí od 19. 11. 2020

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 11. 2020

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, odborných seminářů, včetně lektorské činnosti od 19. 11. 2020

výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii a využívání surovin v režimu živností volných od 7. 11. 2001

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 7. 11. 2001

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí do 19. 11. 2020 od 7. 11. 2001

prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí do 19. 11. 2020 od 7. 11. 2001

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující do 19. 11. 2020 od 7. 11. 2001

prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující do 19. 11. 2020 od 7. 11. 2001

výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí do 7. 11. 2001 od 4. 1. 2000

výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 7. 11. 2001 od 4. 1. 2000

zprostředkovatelské služby v oblasti chemie a výpočetní techniky od 27. 10. 1997

sběr a zpracování dat v oblasti chemie a výpočetní techniky od 27. 10. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 27. 10. 1997

poskytování ubytovacích služeb do 7. 11. 2001 od 27. 10. 1997

technická, organizační a poradenská činnost v oblasti chemie do 19. 11. 2020 od 27. 10. 1997

organizování odborných seminářů do 19. 11. 2020 od 27. 10. 1997

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 7. 11. 2001 od 29. 1. 1997

měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel od 24. 7. 1996

chemické analýzy pevných, kapalných a plynných látek vč. navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování výsledků apod.) v režimu živností volných do 19. 11. 2020 od 24. 7. 1996

posuzování vlivů na životní prostředí do 19. 11. 2020 od 24. 7. 1996

výroba a prodej chemických látek a směsí (kromě prodeje a výrob uvedených v § 3 a přílohách č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb.) do 4. 1. 2000 od 1. 1. 1995

výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii, ochraně životního prostředí a využívání surovin (kromě speciálních činností uvedených v přílohách č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb.) do 7. 11. 2001 od 1. 1. 1995

výroba strojního technologického zařízení v režimu živností volných do 19. 11. 2020 od 1. 1. 1995

inženýrská, projekční a konstruktérská činnost ve strojírenství do 19. 11. 2020 od 1. 1. 1995

Ostatní skutečnosti

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb . ve znění pozdějších předpisů. od 15. 9. 2014

V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu ze dne 15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. od 15. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 14. 11. 2014 od 15. 9. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 19.1.2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Upisované akcie: počet: 4.000 kusů jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinná Převoditelnost akcií bude čl. 9 odst. 3 stanov omezena souhlasem valné hromady. - Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, IČ 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3020 a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kt erou uzavře zájemce se společností. - Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Ústí nad Labem, Revoluční 84, č.p. 1521, PSČ 400 01. Lhůta pro upsání se stanoví na 30 dnů a začne běžet pátým pracovním dnem následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na z ápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "Rozhodnutí") do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis Rozhodnutí a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatel e, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rej stříku. - Emisní kurs jedné akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých). - Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, tj. 4,000.000,- Kč na zvláštní účet společnosti jako emitenta vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20, 400 40 Ústí nad Labem, č. účtu: 172 72133/0300, a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií sdělí představenstvo společnosti neprodleně zájemci písemně. do 1. 7. 2004 od 16. 3. 2004

Jediný akcionář rozhodl dne 18.11.2002 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5,985.000,- Kč slovy pět milionů devětsetosmdesátpět tisíc korun českých. b) Upisované akcie: počet : 5 985 kusů jmenovitá hodnota: 1000,- Kč druh : kmenové forma : na jméno podoba : listinná Převoditelnost akcií bude dle čl. 9 odst. 3 stanov omezena souhlasem valné hromady. c) Přednostní právo stávajícího akcionáře k upisování akcií se vylučuje. Důvodem je urychlení procesu zvýšení základního kapitálu, snížení jeho administrativní a finanční náročnosti a zájem na zachování jednotné jmenovité hodnoty všech akcí společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nebudou vyloučením přednostního práva dotčena práva jiných osob. d) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je akcionář UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 182 21, IČ 61672190, zapsaná v obchod- ním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3020 a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře zájemce se společností. e) Místem pro úpis nových akcií se stanoví Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1 a lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "Rozhodnutí") do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předsta- venstvo společnosti začátek běhu lhůty pro upisování sdělí zájemci písemně. Emisní kurs jedné akcie je 1000,- Kč a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 5,985.000,- Kč. f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti jako eminenta vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20, 400 40 Ústí nad Labem, č. účtu: 17117563/0300 a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Představenstvo společ- nosti začátek běhu lhůty pro splácení emisního kursu upsaných akcií sdělí zájemci písemně. do 30. 4. 2003 od 8. 3. 2003

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 26.10.1998, při výkonu působnosti valné hromady společnosti, ve smyslu ust. § 190 obchodního zákoníku, byly přijaty nové stanovy společnosti. do 7. 11. 2001 od 5. 2. 1999

Valná hromada společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. dne 27.1.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: a) základní jmění společnosti se zvyšuje z Kč 30 015 000,-, slovy třicetmilionůpatnácttisíc korun českých, o částku Kč 20 000 000,-, slovy dvacetmilionů korun českých, upisování nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě Kč 1 000,-, slovy jedentisíc korun českých, každé z nich, v počtu 20 000 ks, slovy dvacettisíc kusů, v zaknihované podobě, c) emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jmění se rovná jejich jmenovité hodnotě, d) emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jmění bude splácen peněžitými vklady, upisovatel je povinen zaplatit 50 %, slovy padesát procent, emisního kursu jím upsaných akcií třicet dnů po upsání, a to ve prospěch účtu společnosti (emitenta) č. 68398/5400 vedeného u ABN-AMRO Bank, pobočky v Praze 1, Lazarská 3, e) upsání nových akcií bez využití přednostního práva lze vykonat v sídle emitenta během upisovací lhůty, která činí čtyři týdny a počíná běžet desátým dnem po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, f) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu společnosti UNIPETROL, a.s., identifikační číslo 61672190, Kralupy nad Vltavou, areál Kaučuk, a.s., PSČ 278 52, jako určitému zájemci. Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního jmění rozhodla o vyloučení přednostního práva upsat nové akcie pro všechny akcionáře v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářů upsat nové akcie je urychlit zajištění provozního kapitálu společnosti. do 24. 11. 1998 od 20. 3. 1998

Valná hromada schválila dne 25.6.1997 nové znění stanov společnosti. do 7. 11. 2001 od 27. 10. 1997

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. do 30. 4. 2003 od 27. 10. 1997

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. do 15. 9. 2014 od 1. 1. 1995

V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu ze dne 15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. do 15. 9. 2014 od 1. 1. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

od 1. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 56 000 000 Kč

do 1. 7. 2004 od 21. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 21. 5. 2003 od 30. 4. 2003

Základní kapitál

vklad 50 015 000 Kč

do 30. 4. 2003 od 5. 2. 1999

Základní kapitál

vklad 50 015 000 Kč

do 5. 2. 1999 od 24. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 30 015 000 Kč

do 24. 11. 1998 od 29. 1. 1997

Základní kapitál

vklad 30 015 000 Kč

do 29. 1. 1997 od 1. 1. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 000 od 1. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 56 000 do 1. 7. 2004 od 21. 5. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 000 do 21. 5. 2003 od 30. 4. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 50 015 do 30. 4. 2003 od 24. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 015 do 24. 11. 1998 od 27. 10. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 015 do 27. 10. 1997 od 1. 1. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Marcin Piotr Abram

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 9. 9. 2020

ul. Armii Krajowej 13/11, Płock, Polská republika

Ing. Jiří Hájek MBA

Předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 20. 4. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2019

Mírová 155, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Josef Šimek Ph.D.

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 2. 10. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2019

Luční 230/40, Teplice, 415 03, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Šimek Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2018 - Poslední vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 2. 10. 2018

Luční 230/40, Teplice, 415 03, Česká republika

Ing. Jiří Hájek MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2018 - Poslední vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 20. 4. 2017

vznik funkce: 8. 10. 2018

zánik funkce: 1. 9. 2019

Mírová 155, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. František Svoboda

Předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2018 - Poslední vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 2. 10. 2018

zánik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 8. 10. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2019

Mládežnická 842, Kladno, 272 04, Česká republika

Konrad Marek Szykula

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 20. 4. 2017

zánik členství: 8. 9. 2020

Tigridova 1496/3, Praha, 140 00, Česká republika

Konrad Marek Szykula

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 17. 11. 2017

vznik členství: 20. 4. 2017

Wólczańska 235 m. 2/3, Łódź, Polská republika

Konrad Marek Szykula

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 17. 11. 2017

vznik členství: 20. 4. 2017

Wólczańska 235 m. 2/3, Łódź, Polská republika

Ing. Jiří Hájek MBA

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 20. 4. 2017

Mírová 155, Meziboří, 435 13, Česká republika

Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2016 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 13. 4. 2016

zánik členství: 19. 4. 2017

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2016 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 13. 4. 2016

zánik členství: 19. 4. 2017

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Mgr. Martin Letko

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2014 - Poslední vztah: 7. 6. 2016

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 12. 4. 2016

Tigridova 1496/5, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Martin Letko

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2014 - Poslední vztah: 7. 6. 2016

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 12. 4. 2016

Tigridova 1496/5, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. František Svoboda

Předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2018

Mládežnická 842, Kladno, 272 04, Česká republika

Doc. Ing. Jaromír Lederer CSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2018

Na šindelce 581/2, Proboštov, 417 12, Česká republika

JUDr. Ilja Stařík

Člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 30. 9. 2014

Hnězdenská 584/12, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Milan Petrák

Místospředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 29. 1. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Sládkova 847/7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubomír Lukáč

Předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 23. 9. 2011

zánik funkce: 30. 9. 2014

Kollárova 364, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Piotr Wareluk

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 5. 12. 2012

zánik členství: 19. 4. 2017

Werandowa 2, Varšava, Polská republika

Piotr Wareluk

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 5. 12. 2012

zánik členství: 19. 4. 2017

Werandowa 2, Varšava, Polská republika

JUDr. Ilja Stařík

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 15. 9. 2014

vznik členství: 14. 12. 2011

Hnězdenská 584/12, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Lubomír Lukáč

Předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 15. 9. 2011

vznik funkce: 23. 9. 2011

Kollárova 364, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Anna Wydrzyńska

Člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 5. 12. 2012

05-480 Karcev, ul. Armii Krajowej 16, Polská republika

Ing. Petr Svoboda CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 24. 9. 2010

zánik členství: 28. 7. 2011

vznik funkce: 7. 10. 2010

zánik funkce: 28. 7. 2011

Kpt. Jaroše 35, Most, 434 01, Česká republika

Krzysztof Ościlowicz

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2010 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 3. 3. 2010

zánik členství: 27. 4. 2011

16-100 Sokólka, ul. Kolejowa 31, Polská republika

Ing. Petr Svoboda CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2010 - Poslední vztah: 15. 10. 2010

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 24. 9. 2010

vznik funkce: 22. 3. 2010

zánik funkce: 24. 9. 2010

Kpt. Jaroše 35, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Milan Petrák

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2009 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 4. 11. 2009

zánik členství: 29. 1. 2014

vznik funkce: 6. 11. 2009

zánik funkce: 29. 1. 2014

Sládkova 7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jan Zatloukal

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2009 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 4. 11. 2009

zánik členství: 5. 12. 2011

Stará 69, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Petr Zatloukal

Předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2007 - Poslední vztah: 8. 2. 2010

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 14. 1. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2007

zánik funkce: 14. 1. 2010

Luční 945, Lom, 435 11, Česká republika

Ing. Petr Svoboda

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 5. 2010

vznik členství: 11. 7. 2006

Kpt. Jaroše 35, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Milan Petrák

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2005 - Poslední vztah: 28. 12. 2009

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 4. 11. 2009

vznik funkce: 5. 10. 2005

zánik funkce: 4. 11. 2009

Sládkova 7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jan Zatloukal

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2005 - Poslední vztah: 28. 12. 2009

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 4. 11. 2009

Stará 69, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Petr Zatloukal

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 11. 6. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 20. 3. 2007

vznik funkce: 13. 2. 2003

zánik funkce: 20. 3. 2007

Luční 945, Lom, 435 11, Česká republika

Ing. Petr Zatloukal

Předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2003 - Poslední vztah: 1. 1. 2004

vznik členství: 4. 2. 2003

vznik funkce: 13. 2. 2003

Podkrušnohorská 1719, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Emil Volhejn

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2002 - Poslední vztah: 11. 8. 2006

vznik členství: 23. 4. 2002

zánik členství: 11. 7. 2006

Puškinova 1081/6, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Stanislav Bruna

Předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 28. 4. 2003

vznik členství: 1. 5. 2001

zánik členství: 20. 1. 2003

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 20. 1. 2003

Česká 296/79, Most, 434 00, Česká republika

Ing. Milan Petrák

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 21. 11. 2005

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 21. 9. 2005

vznik funkce: 14. 9. 2001

zánik funkce: 21. 9. 2005

Sládkova 7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Emil Volhejn

Člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2000 - Poslední vztah: 13. 12. 2002

vznik členství: 22. 4. 1998

zánik členství: 22. 4. 2002

Puškinova 1081/6, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Milan Petrák

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

Spartakiádní 16, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Ivan Souček

Předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik členství: 18. 4. 2001

zánik funkce: 18. 4. 2001

Na staré mlýnské cestě 494, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Emil Volhejn

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 1999 - Poslední vztah: 14. 3. 2000

Puškinova 1081/6, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Emil Volhejn

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 11. 1999

Puškinova 1081/6, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Vladimír Novotný

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 5. 2. 1999

Zvonková 3048, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Jan Zatloukal

Člen představenstva

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 21. 11. 2005

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 21. 9. 2005

Stará 69, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Milan Petrák

Předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 14. 3. 2000

Spartakiádní 16, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

RNDr. Petr Nachtigall PhD

Člen představenstva

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 14. 3. 2000

U Písecké brány 22, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Koreň

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

V oblouku 578/1, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Jan Zatloukal

Člen představenstva

První vztah: 12. 10. 1995 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Stará 69, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Petr Koreň

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 29. 1. 1997

bří Čapků 495/42, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Milan Petrák

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Spartakiádní 16, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jan Zatloukal

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 12. 10. 1995

Stará 63, Ústí nad Labem, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společnost společně alespoň tři členové představenstva. Podepi sování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti.

od 27. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 27. 8. 2014 od 27. 10. 1997

Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 27. 10. 1997 od 1. 1. 1995

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Dr. Ing. Arkadiusz Ignacy Majoch MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 30. 7. 2019

Ul. Lanciego 19/47, Warsaw, Polská republika

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 2. 10. 2018

Platónova 3283/18, Praha, 143 00, Česká republika

Łukasz Piotr Malinowski

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 16. 7. 2018

ul. Macierzy Szkolnej 7/1, Gdańsk, Polská republika

Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 20. 4. 2017

vznik funkce: 13. 10. 2017

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 20. 4. 2017

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 20. 4. 2017

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Łukasz Piotrowski

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2017 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 19. 4. 2017

Os. B. Śmiałego 10/60, Poznań, Polská republika

Łukasz Piotrowski

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2017 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 19. 4. 2017

Os. B. Śmiałego 10/60, Poznań, Polská republika

Marcelina Wojciechowska

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2019

vznik členství: 24. 8. 2016

zánik členství: 11. 6. 2019

Zadumana 3/5 m. 113, Varšava, Polská republika

Małgorzata Królak

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 19. 7. 2016

Boruty 16, Belsk Dužy, Mazowietské vojvodství, Polská republika

Małgorzata Królak

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 19. 7. 2016

Boruty 16, Belsk Dužy, Mazowietské vojvodství, Polská republika

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav CSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2015 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 28. 1. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2018

Platónova 3283/18, Praha, 143 00, Česká republika

Małgorzata Joanna Stefańska-Jońca

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

Mickiewicza 36, Mirków, 550 95, Polská republika

Ing. Martin Durčák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 7. 10. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha, 101 00

 • předseda dozorčí rady

  ČEPS Invest, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha Michle (Praha 10), 101 00

Ing. Martin Durčák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 7. 10. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha, 101 00

 • předseda dozorčí rady

  ČEPS Invest, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha Michle (Praha 10), 101 00

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 3. 10. 2015

vznik členství: 30. 9. 2014

Platónova 3283/18, Praha, 143 00, Česká republika

Dr. Ing. Věnceslava Tokarová

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 12. 4. 2012

zánik členství: 30. 9. 2014

Anežky České 657/33, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Lukasz Piotrowski

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 11. 8. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Gasiorowskich 9/19, Poznaň, 607 03, Polská republika

Wojciech Gardzinski

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 29. 1. 2014

zánik členství: 16. 12. 2014

vznik funkce: 7. 3. 2014

zánik funkce: 16. 12. 2014

Grabina 1/17, Lack, Polská republika

Artur Paździor

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 29. 1. 2014

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 7. 3. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2014

Bydliště v ČR: Na Hřebenech 11, Podolí, Praha 4 do 13. 8. 2014 od 6. 6. 2014

Katowicka 63/B/24, Poznaň, 611 31, Polská republika

Dr. Ing. Věnceslava Tokarová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 15. 9. 2014

vznik členství: 12. 4. 2012

Anežky České 657/13, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Czesław Adam Bugaj

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 29. 1. 2014

09-402 Plock, Źródlana 17, Polská republika

Marek Świtajewski M.S.c.

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2011 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 11. 12. 2010

zánik členství: 27. 4. 2011

18-400 Łomża, Konarzyce, ul. Łomźińska 208A, Polská republika

Artur Paździor

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 3. 3. 2010

zánik členství: 29. 1. 2014

vznik funkce: 31. 3. 2010

zánik funkce: 29. 1. 2014

Poznań, Katowicka 63B/24, Polská republika

Dagmara Gorzelana-Królikowska

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2010 - Poslední vztah: 5. 1. 2011

vznik členství: 3. 3. 2010

zánik členství: 10. 12. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2010

zánik funkce: 10. 12. 2010

02-495 Warszawa, ul. Górna Droga 14m 302, Polská republika

Dagmara Gorzelana

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2010

vznik členství: 14. 2. 2006

zánik členství: 3. 3. 2010

vznik funkce: 14. 3. 2008

zánik funkce: 3. 3. 2010

Warszawa, ul. Gorna Droga 14m.302, 02495, Polská republika

Ing. David Kubička Ph.D

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2008 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 12. 4. 2012

Podkrušnohorská 1033, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Lubomír Lukáč

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2010

vznik členství: 16. 11. 2007

zánik členství: 31. 3. 2010

vznik funkce: 14. 3. 2008

zánik funkce: 31. 3. 2010

Kollárova 364, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Ing. Lubomír Lukáč

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2007 - Poslední vztah: 27. 3. 2008

vznik členství: 16. 11. 2007

Kollárova 364, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Dagmara Gorzelana

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2006 - Poslední vztah: 27. 3. 2008

vznik členství: 14. 2. 2006

Warszawa, ul. Gorna Droga 14m.302, 02495, Polská republika

Adam Życzkowski

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2005 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 13. 12. 2006

Konstancin Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510, Polská republika

Ing. Petr Bezucha

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 27. 3. 2008

vznik členství: 4. 11. 2003

zánik členství: 3. 11. 2007

Návětrná 8, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

doc. Ing. Josef Koubek CSc.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 12. 2007

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2007

vznik funkce: 12. 9. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2007

Škábova čp. 3057, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Milan Kuncíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 21. 11. 2005

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 21. 9. 2005

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  HOP ARENA a.s.

  Pařížská 67/11, Praha, 110 00

doc. Ing. Josef Koubek CSc.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 1999 - Poslední vztah: 1. 1. 2004

vznik členství: 1. 7. 1999

zánik členství: 30. 6. 2003

vznik funkce: 28. 8. 1999

zánik funkce: 30. 6. 2003

Škábova čp. 3057, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Bezucha

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 1999 - Poslední vztah: 1. 1. 2004

vznik členství: 19. 8. 1999

zánik členství: 4. 11. 2003

Návětrná 8, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Vladimír Novotný

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 11. 1999

Zvonková 3048, Praha 10, Česká republika

Ing. Gerhard Heller

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 11. 1999

K loučkám 1683, Litvínov, Česká republika

Ing. Václav Verner

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 5. 2. 1999

Slunná 123/8, Ústí nad Labem, 400 00, Česká republika

Ing. Gerhard Müller

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 5. 2. 1999

Nádražní 395, Třebenice, 411 13, Česká republika

Ing. Roman Lenský

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 1. 11. 1999

Bělčická 2842, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Josef Sváta

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik členství: 25. 6. 2001

Českomalínská 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martina Hamalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 1996 - Poslední vztah: 1. 11. 1999

Sociální péče 2768/4, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Lenka Čábelková

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 1996 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Jiránkova 2205, Pardubice, 530 02, Česká republika

Prof.Ing. Ota Leman

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 1996 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Nerudova 107, Čeperka, 533 45, Česká republika

Jan Brož

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 24. 7. 1996

Žukovova 54/90, Ústí nad Labem, Česká republika

Dipl.kfm. Ekkehard Franzen

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 24. 7. 1996

Berlin 41-Steglitz, SRN, Feuerbachstr. 20

Dr.ing. Günter Wawer

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 24. 7. 1996

Berlin 41-Steglitz, SRN, Vionvillerstr. 8

Ing. Václav Verner

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Slunná 123/8, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Petr Bezucha

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 1. 11. 1999

Návětrná 8, Ústí nad Labem, Česká republika

Další vztahy firmy ORLEN UniCRE a.s.

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 2. 2. 2021

Milevská 2095/5, Praha Krč, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

 • Fryderyk Maria Radwan-Bieda

  člen dozorčí rady

  ul. Flory 2, Varšava, Polská republika

 • Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

  člen představenstva

  Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

 • Aneta Agnieszka Kowalczyk

  člen dozorčí rady

  ul. Obrońców Tobruku 18D/136, Varšava, Polská republika

 • Ryszard Pilch

  člen představenstva

  ul. Sikorskiego 53, Myślenice, Polská republika

 • Adam Jarosz

  člen představenstva

  ul. Widok 13, Podolsze, Polská republika

 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak

  člen dozorčí rady

  Lucerny 93/6, Varšava, Polská republika

 • Przemysław Humięcki

  člen dozorčí rady

  Drzymały 13/30, Varšava, Polská republika

 • Maciej Andrzej Libiszewski

  místopředseda představenstva

  Władysława Jurgo 13b/7, Tczew, 831 10, Polská republika

 • Tomasz Wiatrak

  předseda představenstva

  Dolna 11/11, Varšava, Polská republika

 • Katarzyna Barbara Woś

  místopředsedkyně představenstva

  Węgrzce Wielkie 412, Węgrzce Wielkie, 320 02, Polská republika

 • Barbara Hajdas

  Člen dozorčí rady

  Fasolowa 19A/13, Varšava, Polská republika

 • Edyta Wątor

  člen dozorčí rady

  Stróża 899, Stróża, Polská republika, Polská republika

 • Janusz Jakub Szurski

  místopředseda dozorčí rady

  ul. Hanki Czaki 4 m 10, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Robert Harasimiuk

  předseda dozorčí rady

  ul. Sady Żoliborskie 15a m.1, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Wioletta Kandziak

  člen dozorčí rady

  ul. Doroszewskiego 13/5, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Rafał Warpechowski

  člen dozorčí rady

  ul. Hajoty 49, Varšava, Polská republika

 • Jacek Kosuniak

  člen dozorčí rady

  Nowolipie 20/59, Varšava, Polská republika

 • Mirosław Kastelik

  místopředseda představenstva

  ul. Zajaczka, Bielsko - Biala, Polská republika

 • JUDr. Zdeněk Černý MBA

  člen dozorčí rady

  K Oboře 421, Loučeň, 289 37, Česká republika

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 15. 12. 2018 - Poslední vztah: 2. 2. 2021

Milevská 2095/5, Praha Krč, 140 00

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 12. 9. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2018

Milevská 2095/5, Praha Krč, 140 00

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 12. 9. 2008

Milevská 2095/5, Praha Krč, 140 00

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 28. 4. 2003 - Poslední vztah: 1. 1. 2004

Milevská 2095/5, Praha Krč, 140 00

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 4. 4. 2002 - Poslední vztah: 28. 4. 2003

Milevská 2095/5, Praha Krč, 140 00

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 14. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2002

Milevská 2095/5, Praha Krč, 140 00

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 5. 2. 1999 - Poslední vztah: 14. 3. 2000

Milevská 2095/5, Praha Krč, 140 00

Akcionáři

ORLEN Unipetrol a.s., IČ: 61672190

Milevská 2095/5, Česká republika, Praha, 140 00

od 2. 2. 2021

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

Milevská 2095/5, Česká republika, Praha, 140 00

do 2. 2. 2021 od 15. 12. 2018

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

Na Pankráci, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 15. 12. 2018 od 12. 9. 2008

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

Klimentská, Česká republika, Praha 1, 110 05

do 12. 9. 2008 od 1. 1. 2004

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

Klimentská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 1. 1. 2004 od 28. 4. 2003

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

Trojská, Česká republika, Praha 8, 182 21

do 28. 4. 2003 od 4. 4. 2002

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

O. Wichterleho, Česká republika, Kralupy nad Vltavou, 278 52

do 4. 4. 2002 od 14. 3. 2000

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

Česká republika, Kralupy nad Vltavou, 278 52

do 5. 2. 1999 od 5. 2. 1999

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

areál Kaučuk, a.s., Česká republika, Kralupy nad Vltavou, 278 52

do 14. 3. 2000 od 5. 2. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 3. 1995

Živnosti

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 12. 1995
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 3. 1995
Přerušeno od 2. 11. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 3. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).