Hlavní navigace

Ostravská dopravní společnost, a.s.

Firma Ostravská dopravní společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1040, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 15 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60793171

Sídlo:

U Tiskárny 616/9, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 5. 1995

DIČ:

CZ60793171

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49200 Železniční nákladní doprava
522 Vedlejší činnosti v dopravě
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1040, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Ostravská dopravní společnost, a.s. od 30. 5. 1995

Obchodní firma

Ostravská dopravní společnost, a.s. od 11. 7. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 30. 5. 1995

adresa

U Tiskárny 616/9
Ostrava 70200 od 2. 7. 2014

adresa

Poděbradova 843/28
Ostrava 1 70200 do 20. 12. 2007 od 7. 12. 2004

adresa

Na valše 16
Ostrava-Přívoz do 7. 12. 2004 od 30. 5. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 4. 2009

Zasilatelství do 6. 4. 2009 od 15. 2. 2006

Pronájem a půjčování věcí movitých do 6. 4. 2009 od 2. 5. 2005

Provozování drážní dopravy v rozsahu licencí vydaných drážním správním úřadem od 23. 3. 2005

Jiná vedlejší činnost v dopravě do 6. 4. 2009 od 2. 4. 1997

Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace do 6. 4. 2009 od 2. 4. 1997

Zprostředkovatelská činnost do 6. 4. 2009 od 2. 4. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 4. 2009 od 2. 4. 1997

jiná vedlejší činnost v dopravě do 2. 4. 1997 od 30. 5. 1995

Ostatní skutečnosti

Společnost Ostravská dopravní společnost, a.s., se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 60793171, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1040, byla rozdělena odštěpením se vznikem nové akciové společno sti, a to společnosti Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava. V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., vymezené pro nástupnickou společnost v projektu rozdělení, a k jejímu přechodu na nově vznikající společnost Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. od 1. 1. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 2. 6. 2015 od 30. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 2. 6. 2015 od 30. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 2. 6. 2015 od 30. 7. 2014

Obchodní společnost NH - TRANS, a.s., jako jediný akcionář společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., při výkonu působnosti valné hromady dne 19. prosince 2005 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. o č ástku 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) a přijala rozhodnutí tohoto znění: " 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 15.000.000,- Kč (patn áctmiliónů korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 (jedentisíc) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a k ni mž budou mít předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun če ských) lze upsat dva kusy nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 3. Všech 1.000 (jedentisíc) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících a kcionářů, bude upsáno jediným akcionářem jako určitým zájemcem - tj. společností NH - TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., číslo vložky 2801, (dále jen "NH - TRANS, a.s."), který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., v Ostravě 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. určitému zájemci - NH - TRANS, a.s. písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaný určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí ozn ámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) za určitým zájemcem - společností NH - TRANS, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena částka 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) jako část dosud neuhrazené jistiny peněžité pohledávky společnosti NH - TRANS, a.s. za společností Ostravská dopravní společnost, a.s., vzniklé z titulu půjčky, jež byla poskytnuta společnosti Ostravská dopravní společnost, a .s. ve výši 35.700.000,- Kč (třicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce, uzavřené dne 25. června 2004 mezi společností Ostravská dopravní společnost, a.s., na straně jedné jako dlužníkem, a společností NH - TRANS, a.s. spol. s r.o. ( která s účinností od 1. července 2004 změnila svou právní formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou NH - TRANS, a.s.), na straně druhé jako věřitelem. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. společnosti NH - TRANS, a.s. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kap itálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." do 15. 2. 2006 od 11. 1. 2006

NH - TRANS, a.s. se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., číslo vložky 2801, jako jediný akcionář společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., při výkonu působnos ti valné hromady schválila dne 1. června 2005 zvýšení základního kapitálu společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. o částku 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) a přijala rozhodnutí tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 5.000.000,- Kč (pětmiliónů korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 360 (třistašedesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a k n imž budou mít předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všech 360 (třistašedesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude upsáno jediným akcionářem jako určitým zájemcem - tj. společností NH - TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., vložky 2801, (dále jen " NH - TRANS, a.s."), který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., v Ostravě 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. určitému zájemci - společnosti NH - TRANS, a.s. písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) za určitým zájemcem - společností NH - TRANS, a.s. z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti NH - TRANS, a.s. za společností Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) , vzniklé z titulu půjčky ve výši 35.700.000,- Kč (třicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. června 2004 mezi společností Ostravská dopravní společnost, a.s., na straně jedné jako dlužníkem, a společností NH - TRANS , spol. s r.o. (která s účinností od 1. července 2004 změnila svou právní formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou NH - TRANS, a.s.), na straně druhé jako věřitelem. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. společnosti NH - TRANS, a.s. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kap itálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 22. 9. 2005 od 20. 8. 2005

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno je převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady. K akciím, které hodlá akcionář převést, mají předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. od 7. 12. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

od 15. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 15. 2. 2006 od 22. 9. 2005

Základní kapitál

vklad 1 400 000 Kč

do 22. 9. 2005 od 7. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 1 400 000 Kč

do 7. 12. 2004 od 30. 5. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 500 od 15. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 15. 2. 2006 od 22. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 140 do 22. 9. 2005 od 7. 12. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 140 do 7. 12. 2004 od 30. 5. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Marek Šafarčík

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2020

vznik členství: 2. 3. 2020

vznik funkce: 2. 3. 2020

Hlučínská 114/97, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

Ing Roman Šraga

předseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2020

vznik členství: 2. 3. 2020

vznik funkce: 2. 3. 2020

Moravská 1964/48a, Hlučín, 748 01, Česká republika

Šárka Briestenská

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 13. 12. 2017

U Kovárny 1916, Petřvald, 735 41, Česká republika

Historické vztahy

Martina Mintělová

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2018 - Poslední vztah: 23. 5. 2020

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 2. 3. 2020

vznik funkce: 30. 3. 2018

zánik funkce: 2. 3. 2020

K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Martina Mintělová

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2018 - Poslední vztah: 17. 9. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Martina Mintělová

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2018 - Poslední vztah: 17. 9. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Martina Mintělová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

vznik funkce: 4. 1. 2017

zánik funkce: 28. 2. 2017

K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Martina Mintělová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

vznik funkce: 4. 1. 2017

zánik funkce: 28. 2. 2017

K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Martina Mintělová

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 28. 2. 2012

K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Martina Mintělová

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 28. 2. 2012

K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Martina Mintělová

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 28. 2. 2012

K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Petr Kunčar

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 1. 1. 2017

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Kunčar

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 1. 1. 2017

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Šraga

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2016 - Poslední vztah: 23. 5. 2020

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 10. 2. 2020

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 10. 2. 2020

Moravská 1964/48a, Hlučín, 748 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Šárka Briestenská

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 12. 12. 2012

zánik členství: 12. 12. 2017

U Kovárny 1916, Petřvald, 735 41, Česká republika

Šárka Briestenská

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 12. 12. 2012

zánik členství: 12. 12. 2017

U Kovárny 1916, Petřvald, 735 41, Česká republika

Martina Mintělová

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 28. 2. 2012

Raškovice 117, 739 04, Česká republika

Ing. Roman Šraga

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 1. 2016

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 9. 2. 2015

vznik funkce: 9. 2. 2010

zánik funkce: 9. 2. 2015

Moravská 1964/48a, Hlučín, 748 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kunčar

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 1. 2016

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 9. 2. 2015

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Šárka Briestenská

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2013 - Poslední vztah: 10. 12. 2015

vznik členství: 12. 12. 2012

U Kovárny 1916, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Roman Šraga

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 9. 2. 2010

vznik funkce: 9. 2. 2010

Moravská 1964/48a, Hlučín, 748 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kunčar

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 9. 2. 2010

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Kunčar

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 9. 2. 2010

vznik funkce: 9. 2. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2012

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Šraga

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 21. 6. 2012

vznik členství: 9. 2. 2010

vznik funkce: 9. 2. 2010

Jaroslava Seiferta 1331/17, Hlučín, 748 01, Česká republika

Martina Mintělová

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 28. 2. 2012

Pražmo 117, 739 04, Česká republika

Ing. Anna Molnárová

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 17. 5. 2011

zánik členství: 28. 2. 2012

Pod Jablunkou 176, Budišovice, 747 64, Česká republika

Ing. Dana Kiedroňová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 28. 2. 2012

Kmetská 1301/5, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Petr Kunčar

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 1. 5. 2005

zánik členství: 9. 2. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2009

zánik funkce: 9. 2. 2010

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Kunčar

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2007 - Poslední vztah: 29. 7. 2009

vznik členství: 1. 5. 2005

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Zikmund

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2007 - Poslední vztah: 29. 7. 2009

vznik členství: 18. 9. 2007

zánik členství: 19. 6. 2009

vznik funkce: 19. 9. 2007

zánik funkce: 19. 6. 2009

Na Chodovci 2547/10, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Chobot

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 1. 4. 2011

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 2. 3. 2011

Trávník 2015, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Ing. Anna Molnárová

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 20. 12. 2007

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 18. 9. 2007

Pod Jablunkou 176, Budišovice, 747 64, Česká republika

Ing. Petr Kunčar

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2006 - Poslední vztah: 20. 12. 2007

vznik členství: 1. 4. 2005

vznik funkce: 22. 12. 2005

zánik funkce: 18. 9. 2007

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Šraga

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 9. 2. 2005

zánik členství: 9. 2. 2010

vznik funkce: 22. 12. 2005

zánik funkce: 9. 2. 2010

Jaroslava Seiferta 1331/17, Hlučín, Česká republika

Ing. Petr Kunčar

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2006

vznik členství: 1. 4. 2005

Horymírova 2975/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Smital

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2005

vznik členství: 10. 6. 2004

zánik členství: 31. 3. 2005

Dětmarovice 1063, 735 71, Česká republika

Ing. Roman Šraga

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2006

vznik členství: 9. 2. 2005

vznik funkce: 10. 2. 2005

zánik funkce: 22. 12. 2005

Jaroslava Seiferta 1331/17, Hlučín, Česká republika

Ing. Jaroslava Tomisová

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 10. 6. 2004

zánik členství: 26. 5. 2006

Maryčky Magdonové 234, Frýdek, 738 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Němčík

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 2. 2006

vznik členství: 10. 6. 2004

zánik členství: 19. 12. 2005

vznik funkce: 10. 6. 2004

zánik funkce: 19. 12. 2005

Petřvald čp. 197, Česká republika

Ing. Josef Smital

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 10. 6. 2004

vznik funkce: 10. 6. 2004

zánik funkce: 10. 2. 2005

Dětmarovice 1063, 735 71, Česká republika

Dr. Josef Okenica

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Šeříková 6/1083, Havířov-Bludovice, Česká republika

Ing. Petr Vaverka

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 22. 4. 2002

Gen. Svobody 825, Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika

Rudolf Šuška

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Bukovanského 1345/30, Slezská Ostrava, Česká republika

Ing. Zdeněk Němčík

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

zánik funkce: 10. 6. 2004

Petřvald čp. 197, okr. Nový Jičín, Česká republika

Ing. Karel Hýbl

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Proskovická 47, Ostrava-Výškovice, Česká republika

Dr. Josef Okenica

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Šeříková 6/1083, Havířov-Bludovice, Česká republika

Ing. Jan Martínko

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Vřesová 534, Vřesina, Česká republika

Ing. Erich Walek

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Frýdecká 509, Třinec, Česká republika

Ing. Jiří Šimůnek

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Provaznická 83, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika

Ing. Vladimír Trdý CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

8. května 54, Šumperk, Česká republika

Ing. Gabriela Bakotová

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

U parku 1a/3068, Moravská Ostrava, Česká republika

Ing. Jiří Hubička

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Z. Štěpánka 1 890, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Zdeněk Němčík

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Petřvald čp. 197, okr. Nový Jičín, Česká republika

Dr. Josef Okenica

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 2. 4. 1997

Šeříková 6/1083, Havířov-Bludovice, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva.

od 30. 7. 2014

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a člen představenstva.

do 30. 7. 2014 od 27. 3. 2012

Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: Společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo společně předseda představenstva a člen představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.

do 27. 3. 2012 od 7. 12. 2004

Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva, nebo jiná osoba, písemně k tomu pověřená předsedou představenstva.

do 7. 12. 2004 od 30. 5. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Ján Vošček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Štúrova 65/5, Tatranská Štrba, 059 41, Slovenská republika

Ivan Bednárik

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

Mládežnícka 519/11, Starý Tekov, 935 26, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Tóth

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

nábřeží Závodu míru 1857, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Andrýsek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 14. 5. 2018

Velké Karlovice 690, 756 06, Česká republika

Ing. Václav Andrýsek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 14. 5. 2018

Velké Karlovice 690, 756 06, Česká republika

Ivan Bednárik

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 1. 1. 2017

Mládežnícka 519/11, Starý Tekov, 935 26, Slovenská republika

Ivan Bednárik

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 1. 1. 2017

Mládežnícka 519/11, Starý Tekov, 935 26, Slovenská republika

Ing. Pavel Kuřil

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2015

Nádražní 854, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Ing. Aleš Němčík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 8. 7. 2008

zánik členství: 1. 1. 2017

Bedřicha Václavka 991/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ján Vošček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2012

zánik funkce: 1. 1. 2017

Štúrova 65/5, Štrba, 059 41, Slovenská republika

Ing. Ján Vošček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2012

zánik funkce: 1. 1. 2017

Štúrova 65/5, Štrba, 059 41, Slovenská republika

Ing. Aleš Němčík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 8. 7. 2008

zánik členství: 1. 1. 2017

Bedřicha Václavka 991/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Tomáš Honomichl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 21. 1. 2013

zánik členství: 18. 2. 2014

Lomená 1235/16, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Prezident

  BROKEN z.s.

  Lomená 1235/16, Plzeň Černice (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Ing. Aleš Němčík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 8. 7. 2008

Bedřicha Václavka 991/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ján Vošček

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 28. 2. 2012

vznik funkce: 28. 2. 2012

Štúrova 65/5, Štrba, 059 41, Slovenská republika

PhDr. Jiří Špička

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 4. 2013

vznik členství: 4. 3. 2011

zánik členství: 6. 9. 2012

Nerudova 254, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Ing. Aleš Němčík MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 8. 7. 2008

vznik funkce: 19. 6. 2009

zánik funkce: 28. 2. 2012

Bedřicha Václavka 991/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Pavel Boháček

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 10. 12. 2010

Nádražní 651/82, Ostrava, 702 00, Česká republika

ing. Rodan Šenekl

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 4. 2009

vznik členství: 8. 7. 2008

zánik členství: 30. 1. 2009

Mlýnská 580/14, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Roman

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 29. 7. 2009

vznik členství: 8. 7. 2008

zánik členství: 29. 5. 2009

Třanovice 247, 739 53, Česká republika

Ing. Aleš Němčík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 29. 7. 2009

vznik členství: 8. 7. 2008

Bedřicha Václavka 991/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Václav Andrýsek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 4. 2009

vznik členství: 8. 7. 2008

zánik členství: 30. 1. 2009

vznik funkce: 9. 7. 2008

zánik funkce: 30. 1. 2009

Trávník 1629/2, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Dana Kiedroňová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 29. 7. 2009

vznik členství: 8. 7. 2008

zánik členství: 29. 5. 2009

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Věslav Heczko

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 9. 7. 2008

zánik funkce: 1. 6. 2011

nám. ČSA 181/8, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Václav Andrýsek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2007 - Poslední vztah: 27. 8. 2008

vznik členství: 18. 9. 2007

zánik členství: 8. 7. 2008

vznik funkce: 18. 9. 2007

zánik funkce: 8. 7. 2008

Trávník 1629/2, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Eva Machová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2007 - Poslední vztah: 27. 8. 2008

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 19. 5. 2008

Záběhlická 3211/88, Praha 10, 106 00, Česká republika

Věslav Heczko

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2008

vznik členství: 1. 6. 2006

nám. ČSA 181/8, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Dana Kiedroňová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 25. 6. 2007

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Ján Dančej

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 20. 12. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 18. 9. 2007

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2007

Potočná 9341/63, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Oded Harel

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 1. 6. 2006

Janáčkovo nábř. 17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Shimon Jakobson

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 1. 6. 2006

vznik funkce: 19. 12. 2005

zánik funkce: 1. 6. 2006

Janáčkovo nábř. 17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Antonín Navrátil

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 1. 6. 2006

Třída Svornosti 192/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Martin Kovalčuk

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2005

vznik členství: 2. 2. 2005

zánik členství: 31. 3. 2005

Dukelská 556, Příbor, 742 58, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Vlastimil Chobot

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 2. 2006

vznik členství: 10. 6. 2004

zánik členství: 19. 12. 2005

Trávník 2015, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Jiří Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 2. 2006

vznik členství: 10. 6. 2004

zánik členství: 19. 12. 2005

vznik funkce: 10. 6. 2004

zánik funkce: 19. 12. 2005

Pod Lesem 128, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Lenka Kotulová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 10. 6. 2004

zánik členství: 2. 2. 2005

Českobratrská 15, Ostrava, Česká republika

Ing. Jiří Šrámek

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Janáčka 716, Studénka - Butovice, Česká republika

Petr Procházka

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Srbská 13, Ostrava - Výškovice, Česká republika

Ing. Antonín Navrátil

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Husitská 13, Olomouc, Česká republika

Peter Šuška

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Nádražní 42, Moravská Ostrava, Česká republika

Ing. Vladislav Břečka

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Heřmanická 56, Slezská Ostrava, Česká republika

Ing. Jindřich Duda

člen

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Máchova 654, Třinec VI, Česká republika

Petr Vaverka

člen

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Gen. Svobody 825, Frýdlant n O., Česká republika

Otto Weiser

člen

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Čs. exilu 816, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Miloš Pelák

člen

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Španielova 941, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Pavel Rára

člen

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

L. Janáčka 716, Studénka-Butovice, Česká republika

Ing. Vladimír Kosour

předseda

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

zánik funkce: 10. 6. 2004

Hornická 14, Hlučín, Česká republika

Ing. Zbygniew Wojnar

člen

První vztah: 30. 5. 1995 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

zánik členství: 10. 6. 2004

Prameny 826, Karviná, Česká republika

Další vztahy firmy Ostravská dopravní společnost, a.s.

NH - TRANS, SE

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 20. 12. 2007

Poděbradova 843/28, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Lukáš Tichavský

  člen představenstva

  K Olešné 2431, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • Ing. Fridrich Rácz

  člen dozorčí rady

  Trstínska 8351/49, Bratislava, 841 06, Slovenská republika

 • Ing. Ľubomír Loy

  člen dozorčí rady

  Kvetinárska 12197/4, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

 • Ing. Petr Malec

  předseda dozorčí rady

  SNP 4508/45, Senec, 903 11, Slovenská republika

 • Mgr. Jan Almáši

  člen představenstva

  Jablonové 280, Jablonové, 900 54, Slovenská republika

 • Ing. Marián Šimlovič

  předseda představenstva

  Rakoľuby 788, Kočovce, 916 31, Slovenská republika

 • Ing. Šárka Briestenská

  člen představenstva

  U Kovárny 1916, Petřvald, 735 41, Česká republika

Akcionáři

NH-TRANS, a.s., IČ: 47679115

Poděbradova, Česká republika, Ostrava 1

do 20. 12. 2007 od 7. 12. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 5. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 5. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).