Hlavní navigace

Pactio Invest a.s.

Firma Pactio Invest a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 13436, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28214374

Sídlo:

Vinohradská 1511/230, Praha, 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 2. 2008

DIČ:

CZ28214374

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6492 Ostatní poskytování úvěrů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 13436, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BONUS PRAHA Investment a.s. od 29. 6. 2015

Obchodní firma

BONUS PRAHA Investment a.s. do 12. 2. 2015 od 5. 2. 2008

Obchodní firma

BONUS PRAHA Investment a.s. do 12. 2. 2015 od 12. 2. 2015

Obchodní firma

BONUS PRAHA Investment a.s. do 12. 2. 2015 od 12. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 5. 2. 2008

adresa

Vinohradská 1511/230
Praha 10 10000 od 22. 10. 2012

adresa

Vinohradská 1511/230
Praha 10000 od 22. 10. 2012

adresa

Korunní 810/104
Praha 10 10100 do 22. 10. 2012 od 5. 2. 2008

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 9. 2017

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 9. 2017

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 26. 9. 2017 od 22. 10. 2012

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru do 26. 9. 2017 od 22. 10. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 26. 9. 2017 od 6. 5. 2010

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 22. 2. 2013

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 22. 10. 2012 od 5. 2. 2008

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 24.11.2017, který byl schválen všemi společnostmi zúčastněnými na přeměně dne 29.12.2017, došlo k rozdělení společnosti Pactio Invest a.s. a k přechodu dvou částí jejího jmění, uvedených v projektu , na nástupnickou společnost 1: Pactio DB s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 808/20, PSČ 140 00, IČO 064 85 821, a nástupnickou společnost 2: ATECRAMA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 808/20, PSČ 140 00, IČO 291 50 574. od 1. 1. 2018

Jediný akcionář , KKCG Investments B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 1207, 1077XX, Nizozemské království rozhodl dne 20.1.2015 při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BONUS PRAHA Investment a.s. a vydal následující usnesení: 1.Základní kapitál společnosti BONUS PRAHA Investment a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 282 14 374, akciové společnosti, zapsané ve vložce č. 13436, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v do savadní výši 400,000.000,- Kč (čtyři sta milionů korun českých) se snižuje o částku 130,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých) na novou hodnotu základního kapitálu společnosti ve výši 270,000.000,- Kč (dvě stě sedmdesát milionů korun českýc h). 2.Vklad jediného akcionáře společnosti KKCG Investments B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 1207, 1077XX, Nizozemské království, Registrační číslo: 34251870, v dosavadní výši 400,000.000,- Kč (čtyři sta milionů korun českých) se snižuje o částku 130 ,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých) a po tomto snížení bude činit výše vkladu jediného akcionáře 270,000.000,- Kč (dvě stě sedmdesát milionů korun českých). 3.Snížení základního kapitálu společnosti ve výši 130,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých), bude dosaženo vzetím 130 (jednoho sta třiceti) kusů akcií společnosti z oběhu na základě návrhu jediného akcionáře, a to za úplatu odpovídající jm enovité hodnotě akcií. 4.Jediný akcionář prohlašuje, že jde o dobrovolné, efektivní snížení základního kapitálu společnosti z důvodu přebytku vlastních zdrojů společnosti, které přesahují potřebu společnosti na krytí investičních a provozních výdajů. Jediný akcionář předpokládá, že rozhodnutí nebude mít negativní vliv na hospodaření společnosti. 5.Představenstvu společnosti se ukládá vyzvat ve lhůtě stanovené § 518 ZOK všechny věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem učinění rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základn ího kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů po zveřejnění posledního oznámení rozhodnutí o snížení základního kapitálu, a to písemně k rukám statutárního orgánu společnosti na adresu sídla společnosti. do 29. 6. 2015 od 6. 2. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 10. 2015 od 12. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 26. 10. 2015 od 26. 2. 2014

Společnost přijala na valné hromadě, o níž byl pořízen notářský zápis NZ 90/2013, N 1117/2012, dne 25.1.2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem jednoho ze dvou akcionářů, následujícího obsahu: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 380.000.000,- Kč, tj. z 20.000.000,- Kč na 400.000.000,- Kč. 2) Upisování akcií nad částku 380.000.000,- Kč se nepřipouští. 3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 3 800 nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč. 4) Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč na jednu akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie. 5) Veškeré nové akcie upíše předem určený zájemce, kterým je jeden z akcionářů - nizozemská právnická osoba KKCG Investments N.V. , se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komo rou pro Amsterdam pod č. 34251870, DIČ: NL816072255 ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti, obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch.zák. 6) Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštění částečného započtení pohledávky předem určeného zájemce proti pohledávce společnos ti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit předem určenému zájemci na jeho adresu nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku. 7) K upsání akcií poskytne společnost předem určenému zájemci lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu tomuto zájemci na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8) Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo z části provedeno započtením pohledávky ve výši 380.000.000,- Kč, kterou bude mít společnost za předem určeným zájemcem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a smlouvy uvedené ad 5 ) - 7) (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávce, kterou má předem určený zájemce za společností na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 11.1.2013 mezi původním věřitelem společnosti KKCG Structured Finance Lim ited, společnost založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Christodoulides Building, 8 Alasias Street, CY-3095, Limassol, Kypr, reg.č. HE179840 jakožto postupitelem a předem určeným zájemcem jakožto postupníkem, ve výši 351.543.835,6 1 Kč, přičemž existence pohledávky a její výše byla ověřena auditorem Ing. Jiřím Škampou, č. osvědčení seznamu auditorů KA ČR 1450 dne 24.1.2013 (vyjádření auditora je přílohou č. 2 notářského zápisu NZ 90/2013, N 1117/2012). 9) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem do deseti pracovních dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 5) - 7) tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku, Dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky předem určeného zájemce za společností v celé její struktuře včetně příslušenství, Dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upisovaných akcií, Dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy Dohoda nezahrne celý upsaný emisní kurs akcií, ale pouze jeho část ve výši 351.543.835,- Kč, Z pohledávky předem určeného zájemce za společností, část ve výši 61 haléřů zůstane nezapočtena. 10) Část emisního kurzu ve výši 28.456.165,- Kč splatí předem určený zájemce na zvláštní účet u banky splňující požadavky § 204 odst. 2 posl. věta obch. zák. a to nejpozději do deseti pracovních dnů po uzavření smlouvy dle odst. 5) - 7) tohoto rozhodnutí, vždy však před podáním návrhu na zápis na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11) Zvláštním účtem u banky uvedený v předchozím odstavci je účet č. 256864136/0300 u Československé obchodní banky, a.s. 12) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů, po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve předem určeného zájemce - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem p oštovní licence nejpozději desátý den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 9.00 - 17.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději do 45 dnů po datu emise. Místem převzetí akcií bude sídlo společnosti. do 21. 3. 2013 od 22. 2. 2013

1) Základní kapitál společnosti se rozhodnutím valné hromady ze dne 5.9.2011, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 813/2011, N 816/2011, vyhotovený JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, se zvyšuje o 18.000.000,- Kč, tj. z 2.000.000,- Kč na 20.000.000 ,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 18 ks nových akcií. 3) Akcionáři využijí svého přednostního práva a upíší nově emitované akcie ve stejném poměru, v jakém se dosud podíleli na základním kapitálu, tj. v poměru 3 ku 7, což znamená, že na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 9 nově emitov aných akcií o stejné jmenovité hodnotě. 4) Doporučenými dopisy odeslanými akcionářům nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, oznámí představenstvo společnosti akcionářům počátek běhu lhůty k upisování, k upisování stanoví lhůtu nejméně 15 pracov ních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., místem upisování bude sídlo společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději dva měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 5) Popis akcií: a) druh - kmenové, b) forma - na jméno, c) podoba - listinná, d) jmenovitá hodnota 100.000,- Kč, e) emisní kurs totožný s jmenovitou hodnotou akcie uvedenou pod písm. d), f) akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. 6) Upisovatelé: a) Jan Rosák upíše 54 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 5.400.000,- Kč, b) KKCG Investments N.V. upíše 126 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 12.600.000,- Kč. 7) Jan Rosák splatí částku 5.400.000,- Kč a společnost KKCG Investments N.V. částku 12.600.000,- Kč na zvláštní účet banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí posledního dne lhůty k u pisování. 8) Zvláštním účtem banky, uvedeným v odst. 7) je účet č. 246769821/0300 u Československé obchodní banky a.s., pob. SME Praha - Na Poříčí, Na Poříčí 24-26, Praha 1, 115 20. 9) Společnost emituje nové akcie do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve akcionáře k převzetí akcií doporučenými dopisy, odeslanými nejpozději 10. den po datu emise na jejich adresy. K převzetí akcií jim poskytne lh ůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., a to v sídle společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději do 2 měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 4. 10. 2011 od 4. 10. 2011

1) Základní kapitál společnosti se rozhodnutím valné hromady ze dne 5.9.2011, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 813/2011, N 816/2011, vyhotovený JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, se zvyšuje o 18.000.000,- Kč, tj. z 2.000.000,- Kč na 20.000.000 ,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 180 ks nových akcií. 3) Akcionáři využijí svého přednostního práva a upíší nově emitované akcie ve stejném poměru, v jakém se dosud podíleli na základním kapitálu, tj. v poměru 3 ku 7, což znamená, že na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 9 nově emitov aných akcií o stejné jmenovité hodnotě. 4) Doporučenými dopisy odeslanými akcionářům nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, oznámí představenstvo společnosti akcionářům počátek běhu lhůty k upisování, k upisování stanoví lhůtu nejméně 15 pracov ních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., místem upisování bude sídlo společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději dva měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 5) Popis akcií: a) druh - kmenové, b) forma - na jméno, c) podoba - listinná, d) jmenovitá hodnota 100.000,- Kč, e) emisní kurs totožný s jmenovitou hodnotou akcie uvedenou pod písm. d), f) akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. 6) Upisovatelé: a) Jan Rosák upíše 54 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 5.400.000,- Kč, b) KKCG Investments N.V. upíše 126 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 12.600.000,- Kč. 7) Jan Rosák splatí částku 5.400.000,- Kč a společnost KKCG Investments N.V. částku 12.600.000,- Kč na zvláštní účet banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí posledního dne lhůty k u pisování. 8) Zvláštním účtem banky, uvedeným v odst. 7) je účet č. 246769821/0300 u Československé obchodní banky a.s., pob. SME Praha - Na Poříčí, Na Poříčí 24-26, Praha 1, 115 20. 9) Společnost emituje nové akcie do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve akcionáře k převzetí akcií doporučenými dopisy, odeslanými nejpozději 10. den po datu emise na jejich adresy. K převzetí akcií jim poskytne lh ůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., a to v sídle společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději do 2 měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 13. 12. 2011 od 4. 10. 2011

Kapitál

Základní kapitál

od 1. 1. 2018

Základní kapitál

do 1. 1. 2018 od 29. 6. 2015

Základní kapitál

do 21. 3. 2013 od 6. 2. 2015

Základní kapitál

do 6. 2. 2015 od 21. 3. 2013

Základní kapitál

do 29. 6. 2015 od 21. 3. 2013

Základní kapitál

do 21. 3. 2013 od 13. 12. 2011

Základní kapitál

do 13. 12. 2011 od 23. 3. 2009

Základní kapitál

do 23. 3. 2009 od 5. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 962 963 Kč, počet: 27 od 1. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 27 do 1. 1. 2018 od 24. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 700 do 24. 9. 2015 od 29. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 27 do 22. 4. 2013 od 6. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 000 do 6. 2. 2015 od 22. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 000 do 29. 6. 2015 od 22. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 000 do 22. 4. 2013 od 21. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 21. 3. 2013 od 22. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 22. 2. 2013 od 13. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 13. 12. 2011 od 6. 5. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 6. 5. 2010 od 5. 2. 2008

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Petr Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 14. 1. 2021

Na návsi 525/6d, Praha, 111 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Cének

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

vznik funkce: 4. 2. 2019

Na Slatince 3278/5, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Andrea Vyhnalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 25. 9. 2017

Na Pankráci 808/20, Praha, 140 00, Česká republika

Matěj Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2013

vznik členství: 19. 9. 2013

Rubeška 383/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Ditz

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 7. 9. 2018

zánik členství: 14. 1. 2021

Želetavská 1447/5, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Andrea Vyhnalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 25. 9. 2017

Příčná 456, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Matěj Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2018

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 7. 9. 2018

Krkonošská 1512/11, Praha, 120 00, Česká republika

Matěj Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2018

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 7. 9. 2018

Krkonošská 1512/11, Praha, 120 00, Česká republika

Roman Cének

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 2. 9. 2015

zánik členství: 4. 2. 2019

vznik funkce: 2. 9. 2015

zánik funkce: 4. 2. 2019

Na Slatince 3278/5, Praha, 106 00, Česká republika

Karolina Ahne

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 2. 9. 2015

zánik členství: 25. 9. 2017

Tolstého 1352/1a, Praha, 101 00, Česká republika

Karolina Ahne

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 2. 9. 2015

zánik členství: 25. 9. 2017

Tolstého 1352/1a, Praha, 101 00, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 10. 2015

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 2. 9. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2014

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Jana Bartušková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 10. 2015

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 2. 9. 2015

Mladíkov 1047, Jesenice, 252 42, Česká republika

Matěj Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 19. 9. 2013

Rubeška 383/4, Praha, 190 00, Česká republika

Matěj Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 19. 9. 2013

Rubeška 383/4, Praha, 190 00, Česká republika

Lukáš Brych

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 19. 9. 2013

Farského 1389/10, Praha 7, 170 00, Česká republika

Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 28. 1. 2013

zánik funkce: 13. 6. 2014

Kozákova 125/2, Praha 10, 104 00, Česká republika

Jana Bartušková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 25. 1. 2013

Petrská 1161/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2013

vznik členství: 14. 10. 2011

zánik členství: 25. 1. 2013

vznik funkce: 14. 10. 2011

zánik funkce: 25. 1. 2013

Kozákova 125/2, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Lukáš Brych

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2013

vznik členství: 5. 9. 2011

zánik členství: 25. 1. 2013

Farského 1389/10, Praha 7, 170 00, Česká republika

Alena Bastis

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2011

vznik členství: 5. 9. 2011

zánik členství: 12. 10. 2011

Weesp, Utrechtseweg 46, 1381 GP, Nizozemské království

Ing. Miloslav Vyhnal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2013

vznik členství: 5. 9. 2011

zánik členství: 25. 1. 2013

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Alena Bastis

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2011 - Poslední vztah: 4. 10. 2011

vznik členství: 23. 3. 2011

zánik členství: 5. 9. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2011

zánik funkce: 5. 9. 2011

Weesp, Utrechtseweg 46, 1381 GP, Nizozemské království

JUDr. Tomáš Lebeda

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 23. 3. 2011

vznik funkce: 6. 10. 2010

zánik funkce: 23. 3. 2011

Na Sídlišti I 152, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Matěj Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2010 - Poslední vztah: 4. 10. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 5. 9. 2011

Rubeška 383/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2010 - Poslední vztah: 4. 10. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 5. 9. 2011

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Roman Čakurda

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

vznik členství: 7. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 7. 9. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2010

Korunní 810/104, Praha 10, 101 00, Česká republika

Tomáš Petrů

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

vznik členství: 7. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2010

Kozlovice 66, 739 47, Česká republika

Mgr. Michal Müller

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

vznik členství: 7. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2010

Melantrichova 1062/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 15. 4. 2010

zánik členství: 6. 9. 2010

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

JUDr. Tomáš Lebeda

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 15. 4. 2010

zánik členství: 6. 9. 2010

vznik funkce: 15. 4. 2010

zánik funkce: 6. 9. 2010

Na Sídlišti I 152, Průhonice, 252 43, Česká republika

Matěj Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 5. 2. 2008

zánik členství: 6. 9. 2010

Rubeška 383/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Filip Sajtl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 5. 2. 2008

zánik členství: 15. 4. 2010

Pplk. Sochora 732/35, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Michal Müller

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 5. 2. 2008

zánik členství: 15. 4. 2010

Melantrichova 1062/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Petr Knobloch

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

Ke dráze 537/9, Praha, 111 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

vznik funkce: 4. 2. 2019

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Miloš Naxera

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

Volutová 2517/4, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Bláha

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2014

Domanovická 1741, Praha 9, 190 16, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Knobloch

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 13. 6. 2014

Ke Dráze 537/9, Praha 10, 109 00, Česká republika

Historické vztahy

Miloš Naxera

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2020 - Poslední vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 21. 3. 2016

zánik členství: 4. 2. 2019

Volutová 2517/4, Praha, 158 00, Česká republika

Miloš Naxera

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2019 - Poslední vztah: 5. 1. 2020

vznik členství: 21. 3. 2016

Sluneční náměstí 2580/13, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2019 - Poslední vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 4. 2. 2019

vznik funkce: 7. 12. 2015

zánik funkce: 4. 2. 2019

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Petr Knobloch

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 4. 2. 2019

Ke dráze 537/9, Praha, 111 01, Česká republika

Miloš Naxera

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2019

vznik členství: 21. 3. 2016

Ovčí hájek 2154/4, Praha, 158 00, Česká republika

Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 7. 12. 2015

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Místopředseda představenstva

  MOOVEEZ company a.s.

  U Golfu 644, Praha Horní Měcholupy, 109 00

 • Člen představenstva

  SimpleCell Networks a.s.

  Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • předseda představenstva

  Ceryamo, a.s.

  Na Pankráci 808/20, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Petr Toman

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 21. 3. 2016

Zlonín 262, 250 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Toman

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 21. 3. 2016

Zlonín 262, 250 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Toman

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 13. 6. 2014

Nad babím dolem 415, Měšice, 250 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Vyhnal

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 13. 6. 2014

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Místopředseda představenstva

  MOOVEEZ company a.s.

  U Golfu 644, Praha Horní Měcholupy, 109 00

 • Člen představenstva

  SimpleCell Networks a.s.

  Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • předseda představenstva

  Ceryamo, a.s.

  Na Pankráci 808/20, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Miloslav Vyhnal

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 13. 6. 2014

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Místopředseda představenstva

  MOOVEEZ company a.s.

  U Golfu 644, Praha Horní Měcholupy, 109 00

 • Člen představenstva

  SimpleCell Networks a.s.

  Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • předseda představenstva

  Ceryamo, a.s.

  Na Pankráci 808/20, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Petr Knobloch

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 13. 6. 2014

Ke dráze 537/9, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Bláha

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 4. 12. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 4. 12. 2015

Domanovická 1741, Praha, 190 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Knobloch

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 13. 6. 2014

Ke dráze 537/9, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Toman

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 3. 2. 2014

zánik členství: 13. 6. 2014

Nad babím dolem 415, Měšice, 250 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Vyhnal

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 13. 6. 2014

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Místopředseda představenstva

  MOOVEEZ company a.s.

  U Golfu 644, Praha Horní Měcholupy, 109 00

 • Člen představenstva

  SimpleCell Networks a.s.

  Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • předseda představenstva

  Ceryamo, a.s.

  Na Pankráci 808/20, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Petr Knobloch

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 13. 6. 2014

Ke Dráze 537/9, Praha 10, 109 00, Česká republika

Martin Bláha

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 28. 1. 2013

zánik funkce: 13. 6. 2014

Domanovická 1741, Praha 9, 190 16, Česká republika

Jan Rosák

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 16. 12. 2013

vznik funkce: 28. 1. 2013

zánik funkce: 16. 12. 2013

Pod Slovany 1888/12, Praha 2, 128 00, Česká republika

Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2013

vznik členství: 15. 11. 2011

zánik členství: 25. 1. 2013

Domanovická 1741, Praha 9, 190 16, Česká republika

Bc. Petr Knobloch

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2013

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 25. 1. 2013

vznik funkce: 6. 10. 2010

zánik funkce: 25. 1. 2013

Ke Dráze 537/9, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2011 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 15. 11. 2011

Větrná 501, Staré Hradiště, 533 52, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jan Rosák

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2013

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 25. 1. 2013

vznik funkce: 6. 10. 2010

zánik funkce: 25. 1. 2013

Pod Slovany 1888/12, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2011

vznik členství: 6. 10. 2010

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

Bc. Petr Knobloch

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2011

vznik členství: 6. 10. 2010

vznik funkce: 6. 10. 2010

Na Pankráci 1146/107, Praha 4, 140 00, Česká republika

Soňa Hovorka

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

zánik členství: 6. 10. 2010

Zázvorkova 1996/28, Praha 5, 155 00, Česká republika

Matěj Skalický

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

vznik členství: 7. 9. 2010

zánik členství: 29. 9. 2010

Rubeška 383/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jan Rosák

předseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

vznik členství: 15. 4. 2010

zánik členství: 6. 10. 2010

vznik funkce: 16. 4. 2010

zánik funkce: 6. 10. 2010

Pod Slovany 1888/12, Praha 2, 128 00, Česká republika

Bc. Petr Knobloch

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 15. 4. 2010

zánik členství: 7. 9. 2010

vznik funkce: 16. 4. 2010

zánik funkce: 7. 9. 2010

Na Pankráci 1146/107, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 15. 4. 2010

zánik členství: 7. 9. 2010

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

Marie Vašíčková

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 5. 2. 2008

zánik členství: 15. 4. 2010

Hradešínská 2362/29, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jan Rosák

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 5. 2. 2008

zánik členství: 15. 4. 2010

Pod Slovany 1888/12, Praha 2, 128 00, Česká republika

Roman Čakurda

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 5. 2. 2008

zánik členství: 15. 4. 2010

Korunní 810/104, Praha 10, 101 00, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 1. 2. 2016

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

do 1. 2. 2016 od 26. 10. 2015

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva společně.

do 26. 10. 2015 od 6. 5. 2010

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy alespoň dva členové představenstva.

do 6. 5. 2010 od 5. 2. 2008

Další vztahy firmy Pactio Invest a.s.

Ceryamo, a.s.

První vztah: 15. 11. 2017 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

Na Pankráci 808/20, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Petr Knobloch

  Člen dozorčí rady

  Ke dráze 537/9, Praha, 111 01, Česká republika

 • Miloslav Vyhnal

  předseda představenstva

  K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

 • Robert Schönfeld

  předseda dozorčí rady

  Betlémské náměstí 351/6, Praha, 110 00, Česká republika

Ceryamo, a.s.

První vztah: 26. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 11. 2017

Na Pankráci 808/20, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Petr Knobloch

  Člen dozorčí rady

  Ke dráze 537/9, Praha, 111 01, Česká republika

 • Miloslav Vyhnal

  předseda představenstva

  K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

 • Robert Schönfeld

  předseda dozorčí rady

  Betlémské náměstí 351/6, Praha, 110 00, Česká republika

Akcionáři

Ceryamo, a.s., IČ: 03612589

Na Pankráci 808/20, Česká republika, Praha, 140 00

do 15. 8. 2018 od 15. 11. 2017

Ceryamo, a.s., IČ: 03612589

Příběnická 972/16, Česká republika, Praha, 130 00

do 15. 11. 2017 od 26. 10. 2015

KKCG Investments B.V.

Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, Amsterdam

do 26. 10. 2015 od 6. 2. 2015

KKCG Investments N.v.

Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, Amsterdam

do 6. 2. 2015 od 12. 8. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 4. 2010

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 9. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 4. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).