Hlavní navigace

Penzijní fond VIVA a. s. v likvidaci

Firma Penzijní fond VIVA a. s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1035, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 50 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60792981

Sídlo:

Ztracená 269/36, Olomouc, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 5. 1995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

65300 Penzijní financování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1035, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Penzijní fond VIVA a. s. v likvidaci od 1. 5. 2001

Obchodní firma

Penzijní fond VIVA a. s. do 1. 5. 2001 od 29. 5. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 29. 5. 1995

adresa

Ztracená 269/36
Olomouc 77900 od 20. 10. 2016

adresa

Ztracená 36
Olomouc 77200 do 20. 10. 2016 od 29. 5. 1995

Předmět podnikání

shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění ve smyslu zák. č. 42/1992 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. od 29. 5. 1995

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 324/53.130/2000 ze dne 10.7.2000 se pozastavuje na dobu šesti měsíců od doručení tohoto rozhodnutí oprávnění představenstva Penzijního fondu VIVA, a.s. se sídlem Ztracená 36, 772 00 O L O M O U C, IČO: 60792981 (dále jen penzijní fond) nakládat s majetkem penzijního fondu ve vymezeném rozsahu. Tento rozsah je vymezen tak, že se toto pozastavení oprávnění představenstva nakládat s majetkem vztahuje na veškerý majetek penzijního fondu. Pozastavení se vztahuje i na osoby, na které bylo takovéto oprávnění představenstva přeneseno stanovami penzijního fondu či představenstvem. Dále se pozastavuje oprávnění představenstva přijímat příspěvky od účastníků penzijního připojištění a státní příspěvky, vyplácet penze a dávky účastníkům penzijního připojištění, převádět prostředky účastníků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a pozastavují se činnosti podle ustanovení § 30 zákona o penzijním připojištění. Současně se představenstvu ukládá povinnost poskytnout správci majetku všechny informace, předložit veškeré listiny v rozsahu potřebném pro výkon správy majetku, umožnit vstup do prostorů penzijního fondu a vytvořit podmínky pro výkon správy majetku. od 1. 5. 2001

Rozhodnutím Ministerstva financí, jako orgánu státní správy pověřeného výkonem státního dozoru nad penzijními fondy, č.j. 327/113.639/2000 ze dne 2.1.2001, ke dni doručení tohoto rozhodnutí t.j. 4.1.2001 rozhodlo o zrušení Penzijního fondu VIVA, a.s. s likvidací a jmenování likvidátora v souladu s ust. § 39 odst. 2 zák. 42/94 Sb. od 1. 5. 2001

Rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 324/53.130/2000 ze dne 10.7.2000 se pozastavuje na dobu šesti měsíců od doručení tohoto rozhodnutí oprávnění představenstva Penzijního fondu VIVA, a.s. se sídlem Ztracená 36, 772 00 O L O M O U C, IČO: 60792981 (dále jen penzijní fond) nakládat s majetkem penzijního fondu ve vymezeném rozsahu. Tento rozsah je vymezen tak, že se toto pozastavení oprávnění představenstva nakládat s majetkem vztahuje na veškerý majetek penzijního fondu. Pozastavení se vztahuje i na osoby, na které bylo takovéto oprávnění představenstva přeneseno stanovami penzijního fondu či představenstvem. Dále se pozastavuje oprávnění představenstva přijímat příspěvky od účastníků penzijního připojištění a státní příspěvky, vyplácet penze a dávky účastníkům penzijního připojištění, převádět prostředky účastníků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a pozastavují se činnosti podle ustanovení § 30 zákona o penzijním připojištění. Současně se představenstvu ukládá povinnost poskytnout správci majetku všechny informace, předložit veškeré listiny v rozsahu potřebném pro výkon správy majetku, umožnit vstup do prostorů penzijního fondu a vytvořit podmínky pro výkon správy majetku. Správce majetku: Ing. Lee Louda, r.č. 681230/6149 bytem Praha 3, Lucemburská 24, PSČ 130 00 do 1. 5. 2001 od 31. 7. 2000

1. Základní jmění společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. se sídlem v Olomouci, Ztracená 36, PSČ 772 00, IČO 60792981, se zvyšuje minimálně o částku 29,000.000,-Kč, slovy: dvacetdevětmiliónů korun českých, to je z dosavadní výše základního jmění 21,000.000,-Kč nově na částku minimálně 50,000.000,-Kč, slovy: padesátmiliónů korun českých. Zvýšení navrhovaného základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se až do výše 10,000.000,-Kč, (slovy: desetmiliónů korun českých), připouští. do 18. 11. 1999 od 26. 4. 1999

2. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním minimálně 290 kusů, slovy: dvěstědevadesáti, kusů kmenových, veřejně neobchodovatelných listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč. Emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven na každou akcii částkou 100.000,-Kč, pro úpis uplatněný v rámci přednostního práva. Pro úpis uplatněný výběrem určitých zájemců, kteří budou vybráni rozhodnutím představenstva, činí emisní kurz nově vydaných akcií 500.000,-Kč, přičemž jmenovitá hodnota činí 100.000,-Kč a emisní ážio 400.000,-Kč na jednu akcii. do 18. 11. 1999 od 26. 4. 1999

3. V prvním kole má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: a) Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. Olomouc, Ztracená 36. b) Lhůta pro vykonání přednosního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 15 dnů. Lhůta začíná běžet v den následující po dni doručení pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. c) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, lze upsat 1,38 nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. d) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové veřejně neobchodovatelné listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí za každou akcii částku 100.000,-Kč. do 18. 11. 1999 od 26. 4. 1999

4.V duhém kole má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění nad rámec svého dosavadního podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: a) Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. Olomouc, Ztracená 36. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 15 dnů. Lhůta začíná běžet v první pracovní den následující po dni skončení lhůty prvního kola. c) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové veřejně neobchodovatelné listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí za každou akcii částku 100.000,-Kč. do 18. 11. 1999 od 26. 4. 1999

5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány za těchto podmínek: a) Místo upisování akcií: sídlo společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. Olomouc, Ztracená 36. b) Akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, kteří budou vybráni rozhodnutím představenstva společnosti. c) Lhůta pro upisování: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 6 měsíců. Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy skončila lhůta pro vykonání přednostního práva. Představenstvo společnosti může tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů. d) Upisovat lze kmenové, veřejně neobchodovatelné listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurz akcií s využitím přednostního práva činí za každou akcii částku 500.000,-Kč, přičemž jmenovitá hodnota činí 100.000,-Kč a emisní ážio 400.000,-Kč na jednu akcii. do 18. 11. 1999 od 26. 4. 1999

6. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění, se určuje představenstvo společnosti. do 18. 11. 1999 od 26. 4. 1999

7. Upisovatel je ve lhůtě 30 dnů od provedeného úpisu povinen uhradit minimálně 30 % jmenovité hodnoty akcií a jejich ážio v plné výši. Zbývající část jsou akcionáři povinni splatit do 9 měsíců ode dne doručení písemného oznámení představenstva potvrzujícího akceptovaný počet upsaných akcií. Lhůta může být prodloužena představenstvem o další 3 měsíce. Při porušení povinnosti splatit upsané akcie postupuje se podle ustanovení čl. 13, odst. 3 stanov společnosti. do 18. 11. 1999 od 26. 4. 1999

8. Upsanou hodnotu akcií upisovatel splatí na účet UNION banky, a.s. číslo účtu 24606197/3400, variabilním symbolem bude IČO (rodné číslo) upisovatele. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je respektování návrhu novely zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem, který ukládá posílení kapitálových zdrojů penzijních fondů na minimálně 50 miliónů Kč, dále posílení finančních zdrojů společnosti, získání nového provozního kapitálu a posílení konkurenceschopnosti a image společnosti. do 18. 11. 1999 od 26. 4. 1999

1. Základní jmění společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. se sídlem v Olomouci, Ztracená 36, PSČ 772 00, IČO 60792981, se zvyšuje minimálně o částku 1,000.000,-- Kč, slovy jedenmilión korun českých, to je z dosavadní výše základního jmění 20,000.000,-- Kč nově na částku minimálně 21,000.000,-- Kč, slovy : dvacetjedenmilión korun českých. Zvýšení navrhovaného základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se bez omezení připouští. do 19. 3. 1999 od 2. 9. 1998

2. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním minimálně 10 kusů, slovy deseti, kmenových veřejně neobchodovatelných listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč. Emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven na každou akcii částkou 500.000,-- Kč, přičemž jmenovitá hodnota činí 100.000,-- Kč a emisní ážio 400.000,-- Kč na jednu akcii. do 19. 3. 1999 od 2. 9. 1998

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společností za těchto podmínek: a) Místo pro vykonání přednostního práva : sídlo společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. Olomouc, Ztracená 36. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva : akcie bude možné upisovat ve lhůtě 30 dnů. Lhůta začíná běžet v den následující po dni doručení pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. c) Na dvacet dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých ( tj. na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, lze upsat 0,05 nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých). d) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové veřejně neobchodovatelné listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs akcií s využitím přednostního práva činí za každou akcii částku 500.000,-- Kč, přičemž jmenovitá hodnota činí 100.000,-- Kč a emisní ážio 400.000,-- Kč na jednu akcii. do 19. 3. 1999 od 2. 9. 1998

4. Všechny akie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. do 19. 3. 1999 od 2. 9. 1998

5. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění, se určuje valná hromada. do 19. 3. 1999 od 2. 9. 1998

6. Upisovatel bude ve lhůtě 30 dnů od provedeného úpisu povinen uhradit minimálně 30 % jmenovité hodnoty akcií a jejich ážio v plné výši. Zbývající část je akcionář povinen splatit do 3 měsíců ode dne doručení písemného oznámení představenstva potvrzujícího akceptovaný počet upsaných akcií. Lhůta může být prodloužena představenstvem o další 3 měsíce. Při porušení povinnosti splatit upsané akcie postupuje se podle ustanovení čl. 13, odst. 3 stanov společnosti. do 19. 3. 1999 od 2. 9. 1998

7. Upsanou hodnotu akcií upisovatel splatí na účet UNION banky, a.s., číslo účtu 24606197/3400, variabilním symbolem bude IČO (rodné číslo) upisovatele. do 19. 3. 1999 od 2. 9. 1998

Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posílení finančních zdrojů společnosti, získání nového provozního kapitálu a posílení konkurenceschopnosti a image společnosti. do 19. 3. 1999 od 2. 9. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

od 22. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 22. 5. 2000 od 18. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 18. 11. 1999 od 19. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 19. 3. 1999 od 18. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 18. 12. 1998 od 29. 5. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 od 18. 11. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 210 do 18. 11. 1999 od 19. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 210 do 19. 3. 1999 od 18. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 18. 12. 1998 od 29. 5. 1995

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Milan Šimonovský

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2016

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Milan Šimonovský

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Milan Šimonovský

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ivan Spáčil

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2010

zánik funkce: 24. 3. 2010

Cyrila Boudy 8, Prostějov, Česká republika

Ing. Jan Kotíšek

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

zánik členství: 10. 7. 2000

Šafaříkova 10, Praha 2, Česká republika

Ing. Rudolf Tauchman

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 10. 10. 2013

zánik členství: 30. 6. 2001

Vdovská 12, Ostrava - Muglinov, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1998 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

Stupkova 530/1D, Olomouc-Neředín, Česká republika

Dr. Milan Pospíchal

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1998 - Poslední vztah: 18. 7. 2002

zánik funkce: 10. 7. 2000

Vysoké 4, Žďár nad Sázavou, Česká republika

Ing. Ivan Spáčil

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 1997 - Poslední vztah: 31. 3. 2009

zánik členství: 5. 11. 2008

zánik funkce: 5. 11. 2008

Cyrila Boudy 8, Prostějov, Česká republika

Ing. Jan Juráň

předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Jarmily Glazarové 9/J, Olomouc, Česká republika

Ing. Pavel Samojlovič

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Doloplazy 112, Česká republika

Ing. Ladislav Koutný

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1997 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

Osvoboditelů 103, Kroměříž, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1997 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

JUDr. Petr Elšík

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1997

Purkrabská 6, Olomouc, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1997

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Pavel Gall

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1997

E. Valenty 27, Prostějov, Česká republika

Ing. Pavel John

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1997

Trnkova 8, Olomouc, Česká republika

RNDr. Jiří Vlasák

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1997

B. Němcové 1, Olomouc, Česká republika

Jednání za společnost: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje společnost navenek jako celek nebo předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva.

od 26. 1. 1998

Jednání za společnost: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje společnost navenek jako celek, nebo předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 26. 1. 1998 od 29. 5. 1995

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Dr. Ing. Josef Vytopil

předseda

První vztah: 20. 10. 2016

Vítězství 293/27, Olomouc, 779 00, Česká republika

Květoslava Hrbáčková

člen

První vztah: 20. 10. 2016

Mládí 1566, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Ladislav Mazák

člen

První vztah: 22. 1. 2016

Dolnozahradská 1718/12, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Květoslava Hrbáčková

člen

První vztah: 14. 12. 2013

Mládí 1566, Vsetín, 755 01, Česká republika

Dr. Ing. Josef Vytopil

předseda

První vztah: 28. 6. 2013

Vítězství 293/27, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jiřina Vlčková

člen

První vztah: 26. 1. 1998

Heyrovského 35, Olomouc, Česká republika

Historické vztahy

Květoslava Hrbáčková

člen

První vztah: 14. 12. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

Mládí 1566, Vsetín, 755 01, Česká republika

Dr. Ing. Josef Vytopil

předseda

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

Vítězství 293/27, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ladislav Mazák

člen

První vztah: 26. 1. 1998 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

Dolnozahradská 1718, Kroměříž, Česká republika

Květoslava Hrbáčková

člen

První vztah: 26. 1. 1998 - Poslední vztah: 14. 12. 2013

Mládí 1566, Vsetín, Česká republika

Dr. Ing. Josef Vytopil

předseda

První vztah: 26. 1. 1998 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

Růžová 28, Olomouc, Česká republika

JUDr. Miloš Slabý

člen

První vztah: 26. 1. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 2001

Pionýrů 11, Mohelnice, Česká republika

Dr. Ing. Josef Vytopil

člen

První vztah: 20. 11. 1995 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

Růžová 28, Olomouc, Česká republika

Ing. František Durďák

člen

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

B. Němcové 3444, Kroměříž, Česká republika

Ing. Judita Pascheková

člen

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

Suzova 6, Brno, Česká republika

Ing. Lenka Tesaříková

člen

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

Zachova 8, Brno, Česká republika

Ing. Ladislav Mazák

člen

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

Dolnozahradská 1718, Kroměříž, Česká republika

Dana Bohatková

člen

První vztah: 29. 5. 1995 - Poslední vztah: 20. 11. 1995

Rostislavovo náměstí 3, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy Penzijní fond VIVA a. s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Ing. Lee Louda

První vztah: 10. 8. 2015

Lucemburská 2013/24, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Insolvenční správce

  AQ OKNA a.s.

  Kolbenova 159/5, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

 • jednatel

  L42R Trust s.r.o.

  Ježkova 762/11, Praha, 130 00

Historické vztahy

JUDr. Vladimír Hlaváč

První vztah: 30. 5. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

Horní náměstí 2, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Lee Louda

První vztah: 1. 5. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2015

Lucemburská 24, Praha 3, 130 00, Česká republika

FOLTAN a spol.

První vztah: 15. 10. 2007

Ostrožná 233/40, Opava Město, 746 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

FOLTAN a spol.

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

Ostrožná 233/40, Opava Město, 746 01

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).