Hlavní navigace

Piráti Chomutov a.s.

Firma Piráti Chomutov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1205, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 14 234 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25404695

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 7. 1999

DIČ:

CZ25404695

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
52100 Skladování
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1205, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Piráti Chomutov a.s. od 12. 9. 2011

Obchodní firma

Piráti Chomutov a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

KLH Chomutov, a.s. do 27. 2. 2015 od 15. 7. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 15. 7. 1999

adresa

Mostecká 5773
Chomutov 43001 od 3. 10. 2011

adresa

Tolstého 738
Chomutov 43001 do 3. 10. 2011 od 15. 7. 1999

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 4. 2011

hostinská činnost od 10. 3. 2000

činnost sportovních instruktorů do 1. 5. 2004 od 10. 3. 2000

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 1. 5. 2004 od 10. 3. 2000

pořádání tělovýchovných kurzů do 1. 5. 2004 od 10. 3. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 4. 2011 od 10. 3. 2000

reklamní činnost do 18. 4. 2011 od 10. 3. 2000

zprostředkovatelská činnost do 18. 4. 2011 od 10. 3. 2000

provozování klubu ledního hokeje do 18. 4. 2011 od 10. 3. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 3. 2000 od 15. 7. 1999

činnost sportovních instruktorů do 10. 3. 2000 od 15. 7. 1999

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 10. 3. 2000 od 15. 7. 1999

pořádání tělovýchovných kurzů do 10. 3. 2000 od 15. 7. 1999

reklamní činnost do 10. 3. 2000 od 15. 7. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 10. 3. 2000 od 15. 7. 1999

hostinská činnost do 10. 3. 2000 od 15. 7. 1999

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 18.10.2013 rozhodla: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12 940 000,00 Kč (dvanáct milońů devět set čtyřicet korun českých), tj. z částky 1 294 000,00 Kč /jeden milión dvě stě devadesát čtyři korun českých) na částku 14 234 000,00 Kč (čtrnáct miliónů dvě stě třicet č tyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 19. 2. 2018 od 4. 11. 2013

2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 12 940 (dvanáct tisíc devět set čtyřicet) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) v listinné podobě. Veškeré nové akcie společnosti bu dou vydány jako akcie, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. do 19. 2. 2018 od 4. 11. 2013

3. Upsání akcií při zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů. Všichni akcionáři společnosti jsou oprávněni upsat s využitím přednostního práva na každou 1 (jednu) stávající akcii společnosti, vydanou v listinné po době, o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) 10 (deset) nově vydávaných akcií, které budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč a na každou 1 (jednu) stávající akcii společnosti vydanou v listinné podobě, o jmenovité hodn otě 5 000,00 Kč (pět tisíc korun českých) 50 (padesát) nově vydávaných akcii, které budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Celkem tak lze s využitím přednostního práva upsat vešk eré nové akcie společnosti. do 19. 2. 2018 od 4. 11. 2013

4. Emisní kurz nových akcií je 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou listinnou akcii, která bude znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií jsou upisov atelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem. Tím není dotčen čl. 6 a 7 tohoto usnesení. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit takto: 100 % (jedno sto procent) na zvláštní účet k tomu účelu zřízený společností Piráti Chomutov a.s., čí slo 78-5402310207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne úpisu akcií. do 19. 2. 2018 od 4. 11. 2013

5. Přednostní právo na úpis nových akcií lze v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku uplatnit ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne uveřejnění oznámení informace o přednostním právu způsobem stanoveným stanovami společnosti a zákonem pro svol ání valné hromady. Toto oznámení s upozorněním na počátek lhůty pro uplatnění přednostního práva a místo úpisu, uveřejní představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí usne sení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Ve stejné lhůtě bude zaslán návrh smlouvy o započtení v souladu s tímto rozhodnutím. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valn é hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přednostní právo lze uplatnit předložením akcií, z nichž je odvozováno, na adrese Mostecká 5773, 430 01 Chomutov, ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní den mezi 9:00 hod a 11:00 hod a 13:00 a 15:00 a v případě smlouvy o započtení doručením upisovatelem podepsané smlouvy o započtení společnosti ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy společnosti. do 19. 2. 2018 od 4. 11. 2013

6. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, je ve druhém kole oprávněn upsat předem určený zájemce, kterým je Ing. Jaroslav Veverka, nar. 26.08.1960, bytem Nad Vltavou 2167, 252 63 Roztoky u Prahy. 2 (dvou) týdenní lhůta k úpisu začne tomuto zájemci běžet po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. do 19. 2. 2018 od 4. 11. 2013

7. Valná hromada souhlasí, aby Ing. Jaroslav Veverka, nar. 26.08. 1960, splatil emisní kurz jím v souladu s tímto rozhodnutím upsaných akcií započtením níže uvedených pohledávek (ať již při využití přednostního práva nebo v případě využití možnosti upsat akcie jako předem určený zájemce) Pohledávky, určené k započtení jsou: - pohledávka Ing. Jaroslava Veverky za společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků, poskytnutých dne 30.04.2012 ve výši 1 020 000,00 Kč (jeden milion dvacet tisíc korun če ských), - pohledávka Ing. Jaroslava Veverky za společností na vrácení peněžních prostředků, poskytnutých dne 25.05.2012 ve výši 5 000 000,00 Kč (pět milionů korun českých), - pohledávka Ing. Jaroslava Veverky za společností na vrácení peněžních prostředků , poskytnutých dne 05.03. 2013 ve výši 10 000 000,00 Kč (deset milionů korun českých), - pohledávka Ing. Jaroslava Veverky za společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků, poskytnutých dne 04.06. 2013 ve výši 2 000 000,00 Kč (dva miliony korun českých), všechny splatné na výzvu. do 19. 2. 2018 od 4. 11. 2013

Mimořádná valná hromada dne 21.9.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění o 250 000,- Kč s tím, že je možno tuto částku překročit, ne však výše než na 500 000,- Kč z důvodu opatření nového kapitálu a umožnění hokejové veřejnosti vstoupit do společnosti. Na navýšení základního jmění bude vydáno 2 500 - 5 000 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč, které budou vydány v listinné podobě. Akcie budou upsány na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Přednostní právo akcionářů bylo v důležitém zájmu společnosti vyloučeno. Místem pro upisování akcií je kancelář výkonného ředitele společnosti v Chomutově, Tolstého 738, druhé poschodí, sekretariát KLH Chomutov, a.s. Upisování se bude provádět vždy pondělí, středa 8-11 hod. a 13-15.30 hod., úterý, čtvrtek 13-14.30 hod. Lhůta pro upisování akcií je šedesát dnů, počátek lhůty začne běžet patnáct dnů od právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií 100,- Kč, účet u banky u níž je upisovatel povinen splatit celý emisní kurz je 157687656/5100 Investiční a Poštovní banka a.s., pobočka Chomutov. Lhůta ke splacení 10 dnů ode dne úpisu. Nezaplacením se stává úpis neúčinným. Při překročení úpisu nad celkovou částku navýšení základního jmění bude upisování posuzováno podle toho, kdy k upsání došlo. Orgánem oprávněným rozhodnout o konečné úrovni navýšení je představenstvo. Pro případ přiměřené aplikace § 167 obch. zák. (pokud do konce lhůty vyhlášené ve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií schválenou úroveň) mohou být do 1 měsíce upsány 6 akcionáři - zakladateli dle listiny přítomných na mimořádné valné hromadě a to v poměru jimi držených akcií k základnímu jmění společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady. do 11. 10. 2000 od 8. 10. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 14 234 000 Kč

od 30. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 1 294 000 Kč

do 30. 12. 2013 od 3. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 5. 2000 od 15. 7. 1999
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 od 19. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 234 od 19. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 19. 2. 2018 od 21. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 234 do 19. 2. 2018 od 21. 10. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 234 do 21. 10. 2014 od 30. 12. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 294 do 30. 12. 2013 od 11. 10. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 21. 10. 2014 od 11. 10. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 11. 10. 2000 od 3. 5. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 2 940 do 11. 10. 2000 od 3. 5. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 3. 5. 2000 od 15. 7. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Marcela Mošnová Dušková

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

U hřiště 201, Otvice, 431 11, Česká republika

Martin Pašek

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

Palackého 3952, Chomutov, 430 01, Česká republika

Vladimír Hudáček

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

sady Pětatřicátníků 20/7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Veverka

Statutární ředitel

První vztah: 7. 5. 2021 - Poslední vztah: 7. 5. 2021

vznik funkce: 5. 6. 2017

zánik funkce: 15. 10. 2019

Nad Vltavou 2165, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing, Adam Zwettler

statutární ředitel

První vztah: 9. 12. 2019 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik funkce: 15. 10. 2019

zánik funkce: 23. 3. 2020

U Filipových rybníků 5766, Chomutov, 430 03, Česká republika

Kateřina Rosová

Člen správní rady

První vztah: 21. 4. 2018 - Poslední vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 4. 6. 2017

Benedikta Roezla 629, Horoměřice, 252 62, Česká republika

JUDr. Jan Malý

Člen správní rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 4. 6. 2017

Skalice 12, 503 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Veverka

Statutární ředitel

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2019

vznik funkce: 5. 6. 2014

zánik funkce: 5. 6. 2017

Nad Vltavou 2165, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Rosová Veverková

Člen správní rady

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2018

vznik členství: 4. 6. 2014

Benedikta Roezla 629, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Ing. Jaroslav Veverka

Předseda správní rady

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2019

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 4. 6. 2017

vznik funkce: 4. 6. 2014

zánik funkce: 4. 6. 2017

Nad Vltavou 2167, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Jan Malý

Člen správní rady

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 4. 6. 2014

Horní 234/18, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Karel Rypl

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

zánik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 26. 10. 2009

zánik funkce: 4. 6. 2014

Gerstnerova 4127, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Milan Mizun

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 15. 8. 2011

zánik členství: 4. 6. 2014

Londýnská 2265/3, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Veverka

Předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

zánik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 26. 10. 2009

zánik funkce: 4. 6. 2014

Nad Vltavou 2167, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Milan Mizun

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 15. 8. 2011

Londýnská 2265/3, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Karel Rypl

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

vznik funkce: 26. 10. 2009

Gerstnerova 4127, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Milan Vacke

Člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 26. 10. 2009

zánik členství: 15. 8. 2011

Komenského 793, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Jaroslav Veverka

Předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

vznik funkce: 26. 10. 2009

Evropská 1480/45, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Karel Rypl

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 19. 10. 2006

zánik členství: 26. 10. 2009

vznik funkce: 30. 10. 2006

zánik funkce: 26. 10. 2009

Gerstnerova 4127, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Karel Rypl

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2005 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 27. 9. 2005

vznik funkce: 18. 10. 2004

zánik funkce: 27. 9. 2005

Gerstnerova 4127, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Milan Vacke

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 18. 10. 2004

zánik členství: 26. 10. 2009

Komenského 793, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Jaroslav Veverka

Předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 18. 10. 2004

zánik členství: 26. 10. 2009

vznik funkce: 18. 10. 2004

zánik funkce: 26. 10. 2009

Evropská 45/1480, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Beneš

Předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2005

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 18. 10. 2004

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 18. 10. 2004

Partyzánská 3762, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Karel Rypl

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2005

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 18. 10. 2004

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 18. 10. 2004

Gerstnerova 4127, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Petr Novák

Člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2005

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 18. 10. 2004

Jabloňová 4490, Chomutov, 430 03, Česká republika

Jiří Sadílek

Člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

zánik členství: 27. 6. 2002

vznik funkce: 15. 7. 1999

Zámecká cesta 1479, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Karel Rypl

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

zánik členství: 27. 6. 2002

vznik funkce: 15. 7. 1999

zánik funkce: 27. 6. 2002

Gerstnerova 4127, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Beneš

Předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

zánik členství: 27. 6. 2002

vznik funkce: 15. 7. 1999

zánik funkce: 27. 6. 2002

Partyzánská 3762, Chomutov, 430 01, Česká republika

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu statutární ředitel a činí tak způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení p řed soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen.

do 1. 1. 2021 od 21. 10. 2014

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď všichni členové představenstva, anebo sám předseda představenstva, nebo sám místopředseda představenstva anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 21. 10. 2014 od 15. 7. 1999

Dozorčí rada

Historické vztahy

Zdeněk Fojtík

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

zánik členství: 4. 6. 2014

Táboritská 119/11, Chomutov, 430 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Petr Novák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

zánik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 26. 10. 2009

zánik funkce: 4. 6. 2014

Jabloňová 4490, Chomutov, 430 03, Česká republika

František Cyprich

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

zánik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 26. 10. 2009

zánik funkce: 4. 6. 2014

Blatno 120, 430 01, Česká republika

Zdeněk Fojtík

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

Táboritská 119/11, Chomutov, 430 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

František Cyprich

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 19. 10. 2006

zánik členství: 26. 10. 2009

vznik funkce: 30. 10. 2006

zánik funkce: 26. 10. 2009

Blatno 120, 430 01, Česká republika

Zdeněk Fojtík

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 19. 10. 2006

zánik členství: 26. 10. 2009

Táboritská 119, Chomutov, 430 01, Česká republika

JUDr. Petr Novák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 19. 10. 2006

zánik členství: 26. 10. 2009

vznik funkce: 30. 10. 2006

zánik funkce: 26. 10. 2009

Jabloňová 4490, Chomutov, 430 03, Česká republika

Vladimír Hübl

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 27. 9. 2005

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 27. 9. 2005

Gerstnerova 4129, Chomutov, 430 03, Česká republika

Jiří Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 27. 9. 2005

Kostnická 4797, Chomutov, 430 03, Česká republika

Luboš Klement

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 27. 9. 2005

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 27. 9. 2005

Řehlovice 115, 403 13, Česká republika

Luboš Klement

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

zánik členství: 27. 6. 2002

vznik funkce: 15. 7. 1999

zánik funkce: 27. 6. 2002

Řehlovice 115, PSČ 403 13, Česká republika

Vladimír Hübl

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

zánik členství: 27. 6. 2002

vznik funkce: 15. 7. 1999

zánik funkce: 27. 6. 2002

Gerstnerova 4129, Chomutov, 430 03, Česká republika

Jiří Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

zánik členství: 27. 6. 2002

vznik funkce: 15. 7. 1999

Kostnická 4797, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další vztahy firmy Piráti Chomutov a.s.

4 fyzické osoby

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová

První vztah: 9. 2. 2021

Washingtonova 1567/25, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marcela Mošnová Dušková

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

U hřiště 201, Otvice, 431 11, Česká republika

Martin Pašek

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

Palackého 3952, Chomutov, 430 01, Česká republika

Vladimír Hudáček

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

sady Pětatřicátníků 20/7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Kateřina Rosová

Člen správní rady

První vztah: 21. 4. 2018 - Poslední vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 4. 6. 2017

Benedikta Roezla 629, Horoměřice, 252 62, Česká republika

JUDr. Jan Malý

Člen správní rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 4. 6. 2017

Skalice 12, 503 03, Česká republika

JUDr. Jan Malý

Člen správní rady

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 4. 6. 2014

Horní 234/18, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Kateřina Rosová Veverková

Člen správní rady

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2018

vznik členství: 4. 6. 2014

Benedikta Roezla 629, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Kateřina Rosová Veverková

Člen správní rady

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2018

vznik členství: 4. 6. 2014

Benedikta Roezla 629, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Ing. Jaroslav Veverka

Předseda správní rady

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2019

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 4. 6. 2017

vznik funkce: 4. 6. 2014

zánik funkce: 4. 6. 2017

Nad Vltavou 2167, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 7. 1999

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 7. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 7. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).