Hlavní navigace

Pojišťovna VZP, a.s.

Firma Pojišťovna VZP, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9100, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 318 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27116913

Sídlo:

Ke Štvanici 656/3, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 1. 2004

DIČ:

CZ27116913

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, veřejné
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65120 Neživotní pojištění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9100, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pojišťovna VZP, a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

Pojišťovna VZP, a.s. od 23. 4. 2015

Obchodní firma

Pojišťovna VZP, a.s. do 23. 4. 2015 od 16. 1. 2004

Obchodní firma

Pojišťovna VZP, a.s. do 27. 2. 2015 od 6. 1. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 16. 1. 2004

adresa

Ke Štvanici 656/3
Praha 18600 od 6. 1. 2015

adresa

Jankovcova 1566/2b
Praha 7 17000 do 6. 1. 2015 od 6. 12. 2007

adresa

Jankovcova 1566/2b
Praha 7 17004 do 6. 12. 2007 od 29. 3. 2005

adresa

Orlická 4/2020
Praha 3 13000 do 29. 3. 2005 od 16. 1. 2004

Předmět podnikání

1. pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod b ody 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 písm. a), b), c), 13 písm. a), c), d), 14 písm. a), c), d), 15 písm. a), b), 16 písm. a), b), d), e), h) a j), 17 a 18 od 6. 12. 2017

3.zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění od 14. 8. 2013

2. činnosti související s pojišťovací činností, a to - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb. od 28. 7. 2011

1. pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 8, 9, 13 písm. d), 16 písm. b), h) a j), 17 a 18 do 6. 12. 2017 od 28. 7. 2011

3. pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "ZPOJ"), a to v rozsahu pojistných odvětví uvedených v příloze č. 1 k ZPOJ: B 1. - Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. - Pojištění nemoci a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním. B 3. - Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a) motorových, b) nemotorových. B 8. - Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), e) jadernou energií, f) sesuvem nebo poklesem půdy. B 9. - Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířetech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B 13. - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou, než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 d) ostatní. B 16. - Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících b) z nedostatečného příjmu, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B 17. - Pojištění právní ochrany. B 18. - Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejícíh s cestováním. do 28. 7. 2011 od 14. 1. 2011

4. činnost související s pojišťovací činností podle ZPOJ, a to: - činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb. do 28. 7. 2011 od 14. 1. 2011

1. pojišťovací činnost podle § 7 odt. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistného odvětví 2 písm. d) neživotních pojištění uvedených v části B Přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 28. 7. 2011 od 16. 1. 2004

2. činnosti související s pojišťovací činností podle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví do 28. 7. 2011 od 16. 1. 2004

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady společnosti podle ust. § 12 zákona o obchodních společnostech a družstev ze dne 27.4.2020 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti, a to ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2019, ověřené auditorem bez výhrad. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty stávajících akcií, kdy jmenovitá hodnota každé akcie bude zvýšena z dosavadní částky 308 000 Kč (tř i sta osm tisíc korun českých) o částku 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 318 000 Kč (tři sta osmnáct tisíc korun českých). od 11. 5. 2020

Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady společnosti podle ust. § 12 zákona o obchodních společnostech a družstev ze dne 18.4.2018 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti, a to ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2017, ověřené auditorem bez výhrad. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty stávajících akcií, kdy jmenovitá hodnota každé akcie bude zvýšena z dosavadní částky 300 000 Kč (tř i sta tisíc korun českých) o částku 8 000 Kč (osm tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 308 000 Kč (tři sta osm tisíc korun českých). do 11. 5. 2020 od 10. 5. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 11. 7. 2016 od 18. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 11. 7. 2016 od 18. 7. 2014

Rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, jediného akcionáře společnosti Pojišťovna VZP, a.s., o zvýšení základního kapitálu ze dne 26.8.2010: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.800.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 30 kusů akcií společnosti, které budou znít na jméno, budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 160.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. 2. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3. V souladu s ustanovením § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, bylo určeno, že všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PS Č 130 00, IČ 411 97 518. 4. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Pojišťovna VZP, a.s., IČ 271 16 913. 5. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Za tímto účelem jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením, zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí práv ní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisovateli a spolu s tímto oznámením zaslalo upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisovatel pov inen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií (s úředně ověřeným podpisem) nejpozději ve lhůtě určené pro upsání akcií do místa upisování. 6. Místem upisování bude sídlo společnosti Pojišťovna VZP, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1566/2b. 7. Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a činí 160.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích na zvláštní účet společnosti Pojišťovna VZP, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 239211897/0300. 8. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií v celé výši ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 30. 9. 2010 od 1. 9. 2010

Zapisuje se usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), tj. na celkovou výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a t o upsáním nových akcií dosavadním jediným akcionářem společnosti - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 400 ks nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- každá. c) Místo úpisu akcií je sídlo společnosti. K upsání akcií dosavadním jediným akcionářem společnosti dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře tento akcionář se společností, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení přís lušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci jako upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsán í akcií. K upsání akcií dojde na základě návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který předloží společnost tomuto jedinému akcionáři ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediné ho akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K uzavření této smlouvy (k upsání akcií) poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu čtrnáct dnů od jejího předložení. d) Emisní kurs nových upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. e) Jediný akcionář společnosti, který se podílí na zvýšení základního kapitálu společnosti, splatí jím upsané akcie v plné výši peněžitým vkladem ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od upsání nových akcií, a to v bezhotovostní podobě zasláním na zvláštní účet s polečnosti ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku č.účtu 171255315/0600 u GE Capital Bank, a.s. Za datum splacení se považuje datum připsání celé ceny za upsané akcie na účet společnosti. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. do 29. 3. 2005 od 8. 12. 2004

Společnost byla dne 7.10.2003 založena jediným zakladatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, a to zakladatelskou listinou a rozhodnutím jediného zakladatele sepsanými ve formě notářského zápisu sp. zn. NZ 398/2003, N 409/2003. od 16. 1. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 318 000 000 Kč

od 11. 5. 2020

Základní kapitál

vklad 308 000 000 Kč

do 11. 5. 2020 od 10. 5. 2018

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 10. 5. 2018 od 25. 4. 2017

Základní kapitál

vklad 291 000 000 Kč

do 25. 4. 2017 od 27. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 284 000 000 Kč

do 27. 4. 2016 od 23. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 253 000 000 Kč

do 23. 4. 2015 od 22. 4. 2014

Základní kapitál

vklad 230 000 000 Kč

do 22. 4. 2014 od 26. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 210 000 000 Kč

do 26. 4. 2013 od 25. 4. 2012

Základní kapitál

vklad 164 800 000 Kč

do 25. 4. 2012 od 29. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 149 800 000 Kč

do 29. 4. 2011 od 30. 9. 2010

Základní kapitál

vklad 145 000 000 Kč

do 30. 9. 2010 od 21. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

do 21. 4. 2010 od 23. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 23. 7. 2009 od 29. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 29. 3. 2005 od 16. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 318 000 Kč, počet: 1 000 od 11. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 308 000 Kč, počet: 1 000 do 11. 5. 2020 od 10. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 300 000 Kč, počet: 1 000 do 10. 5. 2018 od 25. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 291 000 Kč, počet: 1 000 do 25. 4. 2017 od 27. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 284 000 Kč, počet: 1 000 do 27. 4. 2016 od 23. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 253 000 Kč, počet: 1 000 do 23. 4. 2015 od 18. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 253 000 Kč, počet: 1 000 do 18. 7. 2014 od 22. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 230 000 Kč, počet: 1 000 do 22. 4. 2014 od 26. 4. 2013
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 210 000 Kč, počet: 1 000 do 26. 4. 2013 od 25. 4. 2012
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 160 000 Kč, počet: 1 000 do 25. 4. 2012 od 29. 4. 2011
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 160 000 Kč, počet: 30 do 25. 4. 2012 od 30. 9. 2010
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 145 000 Kč, počet: 1 000 do 29. 4. 2011 od 21. 4. 2010
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 120 000 Kč, počet: 1 000 do 21. 4. 2010 od 23. 7. 2009
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 000 do 23. 7. 2009 od 29. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 600 do 29. 3. 2005 od 16. 1. 2004

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing David Šmehlík MHA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 10. 2019

Na Petřinách 2497/7, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kabátek

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 3. 5. 2018

vznik funkce: 1. 8. 2019

Václavské nám. 131, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Nosek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2019

Kurta Konráda 2445/5, Praha, 190 00, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

člen

První vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 15. 11. 2016

U židovského hřbitova 1047/18, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Martin Fassmann

člen

První vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 15. 11. 2016

Ovenecká 953/23, Praha, 170 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing David Šmehlík MHA

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2019 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 10. 2019

U Farmy 1424/1a, Karviná, 734 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Kabátek

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2019 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 3. 5. 2018

vznik funkce: 1. 8. 2019

Václavské nám. 131, Písek, 397 01, Česká republika

Petr Nosek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2019 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2019

Kurta Konráda 2445/5, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kabátek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 3. 5. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2018

zánik funkce: 1. 8. 2019

Václavské nám. 131, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Kabátek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2018 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 3. 5. 2018

Václavské nám. 131, Písek, 397 01, Česká republika

Petr Nosek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

Kurta Konráda 2445/5, Praha, 190 00, Česká republika

Petr Nosek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016 - Poslední vztah: 21. 4. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

Tulkova 1863, Nová Paka, 509 01, Česká republika

MUDr. JUDr. Petr Honěk

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 7. 2019

vznik funkce: 15. 8. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2019

Kojetická 598, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Jiří Mrázek MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 3. 5. 2018

vznik funkce: 15. 8. 2016

zánik funkce: 3. 5. 2018

Okružní 577, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Jiří Mrázek MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 3. 5. 2018

vznik funkce: 15. 8. 2016

zánik funkce: 3. 5. 2018

Okružní 577, Tábor, 391 56, Česká republika

Petr Nosek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016 - Poslední vztah: 21. 4. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

Tulkova 1863, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Aleš Zbožínek MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 14. 11. 2016

Mickiewiczova 1036/28a, Karviná, 733 01, Česká republika

Ing. Aleš Zbožínek MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 14. 11. 2016

Mickiewiczova 1036/28a, Karviná, 733 01, Česká republika

MUDr. JUDr. Petr Honěk

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Kojetická 598, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Jiří Mrázek MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Okružní 577, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Jiří Mrázek MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Okružní 577, Tábor, 391 56, Česká republika

Mgr. Radomíra Jahodářová

členka dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 14. 11. 2016

Stamicova 286/5, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Radomíra Jahodářová

členka dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 14. 11. 2016

Stamicova 286/5, Brno, 623 00, Česká republika

MUDr. JUDr. Petr Honěk

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Kojetická 598, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Pavel Ptáčník

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 2. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2016

Třešňová 402, Křenice, 250 84, Česká republika

Ing. Pavel Ptáčník

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 2. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2016

Třešňová 402, Křenice, 250 84, Česká republika

Ing. Miloslava Šlajsová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 1. 7. 2016

Mezi Ploty 373/49, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Miloslava Šlajsová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 1. 7. 2016

Mezi Ploty 373/49, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Nosek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 26. 8. 2013

zánik funkce: 15. 8. 2016

Tulkova 1863, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Petr Nosek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 26. 8. 2013

zánik funkce: 15. 8. 2016

Tulkova 1863, Nová Paka, 509 01, Česká republika

MUDr. Jiří Běhounek

člen

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 6. 2014

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 26. 10. 2013

Osvobození 1695, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Nosek

člen

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 17. 7. 2013

Tulkova 1863, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Martina Šrůtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 6. 1. 2010

zánik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 8. 9. 2010

zánik funkce: 17. 7. 2013

Slavašovská 592/16, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Pavel Ptáčník

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 1. 8. 2010

zánik členství: 1. 8. 2015

vznik funkce: 8. 9. 2010

zánik funkce: 1. 8. 2015

Jetelová 3255/9a, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Ptáčník

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 1. 8. 2010

Jetelová 3255/9a, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Martina Šrůtová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 6. 1. 2010

vznik funkce: 7. 1. 2010

zánik funkce: 8. 9. 2010

Slavašovská 592/16, Beroun, 266 01, Česká republika

MUDr. Pavel Vepřek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 17. 7. 2013

Podjavorinské 1596, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Miloslav Pavelka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 6. 1. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 6. 1. 2010

Dolní Břežany 89, 252 41, Česká republika

Ing. Jiří Zahradník

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 2. 8. 2010

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 31. 7. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2010

Ke Strašnické 1796/6, Praha 10, 110 00, Česká republika

Mgr. Šárka Malíková Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 5. 1. 2006

zánik členství: 31. 7. 2008

vznik funkce: 5. 1. 2006

Okrasná 127, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Libor Neužil

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 26. 1. 2005

zánik členství: 26. 5. 2006

vznik funkce: 26. 1. 2005

zánik funkce: 26. 5. 2006

V. Nového 333, Rokycany, 337 03, Česká republika

Ing. Jitka Rypáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 26. 1. 2005

zánik členství: 26. 5. 2006

Za Bažantnicí 10, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jitka Rypáčková

Člen

První vztah: 16. 1. 2004 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 16. 1. 2004

zánik členství: 16. 1. 2005

Za Bažantnicí 10, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Libor Neužil

Předseda

První vztah: 16. 1. 2004 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 16. 1. 2004

zánik členství: 16. 1. 2005

vznik funkce: 16. 1. 2004

zánik funkce: 16. 1. 2005

V. Nového 333, Rokycany, 337 03, Česká republika

Ing. Vratislav Matys

Místopředseda

První vztah: 16. 1. 2004 - Poslední vztah: 14. 7. 2004

vznik členství: 16. 1. 2004

vznik funkce: 16. 1. 2004

zánik funkce: 26. 4. 2004

Na Vrchách 592, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Pavel Ptáčník

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Třešňová 402, Křenice, 250 84, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Halina Trsková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

Ouholická 441/11, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Robert Kareš

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

Michelangelova 3344/11, Praha, 100 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Aleš Zbožínek

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 5. 12. 2013

zánik členství: 1. 7. 2016

Mickiewiczova 1036/28a, Karviná, 733 01, Česká republika

Ing. Aleš Zbožínek

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 5. 12. 2013

zánik členství: 1. 7. 2016

Mickiewiczova 1036/28a, Karviná, 733 01, Česká republika

Ing. Jiří Mrázek MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 15. 9. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2016

Okružní 577, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Jiří Mrázek MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 15. 9. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2016

Okružní 577, Tábor, 391 56, Česká republika

MUDr. Boris Šťastný

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 13. 5. 2014

zánik členství: 1. 7. 2016

Nad vodovodem 220/50, Praha, 108 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Aleš Zbožínek

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 5. 12. 2013

Pod Křížem 516, Václavovice, 739 34, Česká republika

Ing. Jaromír Jungbauer

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 18. 7. 2013

zánik členství: 12. 5. 2014

Pod Smetankou 76/10, Praha 9, 190 00, Česká republika

MUDr. Boris Šťastný

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 13. 5. 2014

zánik členství: 1. 7. 2016

Nad vodovodem 220/50, Praha, 108 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Mrázek MBA

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2014

vznik členství: 12. 5. 2014

Okružní 577, Tábor, 391 56, Česká republika

Mgr. Radomíra Jahodářová

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 7. 2016

Stamicova 286/5, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Radomíra Jahodářová

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 7. 2016

Stamicova 286/5, Brno, 623 00, Česká republika

Petr Honěk

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 24. 9. 2013

zánik funkce: 1. 7. 2016

Kojetická 598, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Honěk

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 24. 9. 2013

zánik funkce: 1. 7. 2016

Kojetická 598, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Honěk

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

Kojetická 598, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Ženíšek

člen

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 6. 2014

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 26. 10. 2013

17. listopadu 2560/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Pavel Horák CSc., MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 9. 9. 2013

vznik funkce: 17. 9. 2009

zánik funkce: 9. 9. 2013

Chvalkovická 1136/28, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Jan Halama

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2009

zánik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 11. 6. 2009

zánik funkce: 1. 4. 2014

U Hrázek 2260/26, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Aleš Zbožínek

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 5. 12. 2013

Bratr. Veverkových 2809, Karviná, 733 01, Česká republika

Ing. Aleš Zbožínek

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 5. 12. 2013

Bratr. Veverkových 2809, Karviná, 733 01, Česká republika

Ing. Jaromír Jungbauer

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 18. 7. 2013

Pod Smetankou 76/10, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Stanislav Trojan

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 17. 7. 2013

Stadická 174, Praha 10, 109 00, Česká republika

JUDr. Karel Hlaváček

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 22. 10. 2009

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 31. 8. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2006

zánik funkce: 31. 8. 2009

Mátová 275, Jesenice u Prahy, 252 42, Česká republika

RNDr. Aleš Svárovský

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2008

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 27. 11. 2008

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 27. 11. 2008

Lublaňská 13, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Lubomír Burian

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2008

zánik členství: 3. 10. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2006

Nikoly Vapcarova 3270, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jitka Schmiedová

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2006

vznik členství: 17. 10. 2005

zánik funkce: 31. 3. 2006

Roztocká 60, Zdiby, 250 66, Česká republika

Mgr. Šárka Malíková Petříčková

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 11. 2005

vznik členství: 13. 5. 2005

zánik členství: 16. 10. 2005

Okrasná 127, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. František Hýbner

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 26. 1. 2005

zánik členství: 26. 5. 2006

Kamenice 137, 251 68, Česká republika

Karel Pfabigan

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 15. 1. 2005

zánik členství: 26. 5. 2006

Pod Lesem 35, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Libor Tejnil

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 27. 4. 2004

zánik členství: 26. 5. 2006

vznik funkce: 28. 4. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2006

Nad Kolejemi 793, Liberec XV, 460 15, Česká republika

Ing. Vratislav Matys

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 27. 4. 2004

zánik členství: 30. 11. 2007

Na Vrchách 592, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

JUDr. Karel Hlaváček

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 3. 2005

vznik členství: 16. 1. 2004

zánik členství: 15. 1. 2005

vznik funkce: 28. 4. 2004

zánik funkce: 15. 1. 2005

Mátová 275, Jesenice u Prahy, 252 42, Česká republika

JUDr. Karel Hlaváček

Člen

První vztah: 16. 1. 2004 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 16. 1. 2004

zánik členství: 28. 4. 2004

Mátová 275, Jesenice u Prahy, 252 42, Česká republika

Ing. Jiří Zahradník

Předseda

První vztah: 16. 1. 2004 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 16. 1. 2004

zánik členství: 31. 3. 2004

vznik funkce: 16. 1. 2004

zánik funkce: 31. 3. 2004

Ke Strašnické 1796/6, Praha 10, 100 00, Česká republika

RNDr. Aleš Svárovský

Místopředseda

První vztah: 16. 1. 2004 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 16. 1. 2004

zánik členství: 14. 4. 2004

vznik funkce: 16. 1. 2004

zánik funkce: 14. 4. 2004

Lublaňská 13, Praha 2, 120 00, Česká republika

Za společnost jednají společně dva členové představenstva.

od 18. 7. 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 18. 7. 2014 od 16. 1. 2004

Další vztahy firmy Pojišťovna VZP, a.s.

Akcionáři

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518

Orlická, Česká republika, Praha 3, 130 00

od 16. 1. 2004

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).