Hlavní navigace

PORTEAN CONSULTING, a.s. v likvidaci

Firma PORTEAN CONSULTING, a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7241, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 8 832 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26460939

Sídlo:

Drahobejlova 1019/27, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 6. 2001

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
70210 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7241, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PORTEAN CONSULTING, a.s. od 17. 10. 2011

Obchodní firma

APOGEO Tax, a.s. do 17. 10. 2011 od 10. 1. 2007

Obchodní firma

APOGEO TAX, a.s. do 10. 1. 2007 od 8. 1. 2007

Obchodní firma

ASSET TAX, a.s. do 8. 1. 2007 od 28. 2. 2005

Obchodní firma

ASSET TAX & COMPANY, a.s. do 28. 2. 2005 od 9. 4. 2003

Obchodní firma

GLOBAL FINANCIAL ADVISERS Czech, a.s. do 9. 4. 2003 od 26. 11. 2001

Obchodní firma

Tarper Company, a.s. do 26. 11. 2001 od 20. 6. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 20. 6. 2001

adresa

Drahobejlova 1019/27
Praha 9 19000 od 17. 10. 2011

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 17. 10. 2011 od 7. 8. 2002

adresa

Husitská 160/49
Praha 3 13000 do 7. 8. 2002 od 26. 11. 2001

adresa

Táboritská 1000/23
Praha 3 13087 do 26. 11. 2001 od 20. 6. 2001

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 10. 2009

daňové poradenství do 1. 10. 2009 od 26. 4. 2006

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 11. 8. 2004

směnárenská činnost od 11. 8. 2004

velkoobchod do 18. 1. 2006 od 7. 8. 2002

zprostředkování služeb do 1. 10. 2009 od 26. 11. 2001

zprostředkování obchodu do 1. 10. 2009 od 26. 11. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 1. 10. 2009 od 26. 11. 2001

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 1. 10. 2009 od 26. 11. 2001

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem od 20. 6. 2001

Ostatní skutečnosti

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 2649/2017 - 6 ze dne 24.1.2018, které nabylo právní moci dnem 24.2.2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. od 12. 3. 2018

Obchodní společnost NATLAND Consulting Group B. V.,reg. číslo: 342 67 501, Amsterdam, Herengracht 268, 1016 BW, Nizozemské království (dále jen "jediný akcionář"), která je jediným akcionářem obchodní společnosti APOGEO Tax, a.s., IČ: 264 60 939, se sídle m Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7421 (dále jen "APOGEO Tax"), rozhodl dne 30. června 2009 v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti APOG EO Tax, a.s. takto: Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti APOGEO Tax je efektivní využití finančních prostředků v rámci holdingu, kam společnost APOGEO Tax náleží, a tedy jejich vyplacení jedinému akcionáři. Základní kapitál společnosti APOGEO Tax se snižuje o částku 4,968.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých), z částky 13,800.000,- Kč (slovy:třináct milionů osm set tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 8,832.000,- Kč (slovy: osm milionů osm set třicet dva tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a se stanovami společnosti APOGEO Tax, a to snížením jmenovité hodnoty všech 138 kusů akcií, přičemž kaž dá jednotlivá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 64.000,- Kč. Společnost APOGEO Tax vydala akcie na jméno a snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vyznačením snížení jejich jmenovité hodnoty (výměnou za nové listi nné akcie s nižší hodnotou). Zdroje získané snížením základního kapitálu, tedy částka ve výši 4,968.000,- Kč (čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých) bude uhrazena jedinému akcionáři společnosti APOGEO Tax. Zdroje získané snížením základn ího kapitálu, tedy částka ve výši 4,968.000,- Kč (čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých) budou vyplaceny jedinému akcionáři ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne předložení předmětných akcií společnosti APOGEO Tax, ne však dříve než v den ná sledující zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předmětné akcie musí být předloženy společnosti APOGEO Tax za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty (výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě) ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro snížení jmenovité hodnoty akcií se použije ustanovení § 215 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tato pravidla postupu při snížení základního kapitálu společnosti APOGEO Tax jediný akcionář schvaluje. do 1. 2. 2010 od 16. 7. 2009

NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, jako jediný akcionář akciové společnosti ASSET TAX, a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obch. zák. , rozhodl a schvaluje zvýšení základního k apitálu společnosti ASSET TAX, a.s., IČ: 264 60 939, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, takto: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ASSET TAX, a.s. o 10,800.000,- Kč tj. z částky 3,000.000,- Kč na částku 13,800.000,- Kč s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 108 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář společnosti ASSET TAX, a.s. - tj. společnosti NATLAND CZ, a.s., který upíše všech 108 kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité ho dnotě jedné akcie 100.000,- Kč, a to jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti ASSET TAX, a.s., na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. a bude doručen předem ur čenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti ASSET TAX, a.s. - tj. společnosti NATLAND CZ, a.s. do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsán í akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. , s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatiti peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit započtením peněžitých pohledávek NATLAND CZ, a.s. vůči společnosti ASSET TAX, a.s. proti pohledávce společnosti ASSET TAX, a.s. na splacení emisního kursu. Připouští se započtení těchto peněžitých pohledávek sp olečnosti NATLAND CZ, a.s. za společností ASSET TAX, a.s. do celkové výše 10,800.000,- Kč: - pohledávky ve výši 10,875.000,- Kč s příslušenstvím, která vznikla společnosti NATLAND CZ, a.s. na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností NATLAND CZ, a.s. jako věřitelem a společností ASSET TAX, a.s. jako dlužníkem dne 1. prosince 2005, na je jímž základě se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do celkové výše 11,000.000,- Kč ; dne 23. prosince 2005 pak věřitel a dlužník uzavřeli dohodu o ukončení úvěru ze dne 1.12.2005, kterou se smluvní strany dohodly o splacení poskytnutého úvěru a je ho příslušenství v celkové výši 10,882.740,- Kč ke dni 3.1.2006. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Předem určený zájemce společnost NATLAND CZ, a.s., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obch. zák., takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 10,800.000,- Kč splatí společnost NATLAND CZ, a.s., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností ASSET TAX, a.s. a společností NATLAND CZ, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. Pravidla postupu pro smlouvu o započtení: Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto: Lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako předem určenému zájemci - společnosti NATLAND CZ, a.s. do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií . do 6. 2. 2006 od 18. 1. 2006

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31. ledna 2005 sepsané ve formě notářského zápisu N 44/2005, NZ 39/2005 ze dne 31. ledna 2005. Dne 31. ledna 2005 rozhodl jediný akcionář společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s., vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s., a to následo vně. 1. Konstatuje se, že emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen. 2. Zvyšuje se základní kapitál společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s. peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč o částku ve výši 2,000.000,- Kč a to upsáním nových akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 3,000.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 2,000.000,- Kč se nepřipouští. 3. Jediný akcionář společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s. a to společnost SILVER WINGS COMPANY LLC se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obch. zák. přednosního práva na upisování nových akcií. 4.Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: 20 akcií Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie 5. Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci a to společnosti RS ICG, a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, IČ : 271 39 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9262. 6. Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s.. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností. Zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti v e lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost určitému zájemci do třiceti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu usnesení jediného akcionáře při výkonu působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií , emisní kurs akcií. 7. Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto: Ve lhůtě třiceti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 2,000.000,- Kč z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.12.2004, jenž byla splatná ke dni 12.1.2005. 8. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud určitý zájemce upíše nové akcie společnosti, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 2,000.000,- Kč z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.12.2004, jenž byla splatná ke dni 12.1.2005. Souhlas se započtením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je jedním z největších věřitelů společnosti. do 14. 3. 2005 od 2. 3. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 832 000 Kč

od 1. 2. 2010

Základní kapitál

vklad 13 800 000 Kč

do 1. 2. 2010 od 6. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 6. 2. 2006 od 14. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 14. 3. 2005 od 20. 6. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 64 000 Kč, počet: 138 od 1. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 138 do 1. 2. 2010 od 6. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 6. 2. 2006 od 14. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 14. 3. 2005 od 28. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 28. 2. 2005 od 7. 8. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 7. 8. 2002 od 20. 6. 2001

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Veronika Horváthová

předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 25. 8. 2011

vznik funkce: 25. 8. 2011

Marie Majerové 464, Stochov, 273 03, Česká republika

Eva Hudecová

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 25. 8. 2011

náměstí starosty Pavla 44, Kladno, 272 01, Česká republika

Alexandr Bubnár

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2011

vznik funkce: 25. 8. 2011

Prostřední 115/65, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Historické vztahy

Veronika Horváthová

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 25. 8. 2011

vznik funkce: 25. 8. 2011

Lázeňská 235/21, Slaný, 274 01, Česká republika

Eva Hudecová

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 25. 8. 2011

Vitry 2424, Kladno, 272 01, Česká republika

Eva Hudecová

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 25. 8. 2011

Vitry 2424, Kladno, 272 01, Česká republika

Veronika Horváthová

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2015

vznik členství: 25. 8. 2011

vznik funkce: 25. 8. 2011

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

První vztah: 19. 10. 2009 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 25. 8. 2011

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Dalibor Meier

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2009

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 1. 10. 2009

SNP 288, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

předseda

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2008

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 30. 11. 2008

vznik funkce: 5. 6. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2008

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 199 00, Česká republika

Josef Jaroš MBA

člen

První vztah: 17. 10. 2005 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 5. 6. 2007

Oradourská 139, Lidice, 273 54, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

předseda

První vztah: 17. 10. 2005 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 5. 6. 2007

vznik funkce: 18. 1. 2005

zánik funkce: 5. 6. 2007

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Kateřina Molová

člen

První vztah: 28. 2. 2005 - Poslední vztah: 17. 10. 2005

vznik členství: 19. 1. 2005

zánik členství: 10. 10. 2005

Masarykova třída 1006, Orlová, 735 14, Česká republika

Vladimír Chylík

člen

První vztah: 28. 2. 2005 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik členství: 19. 1. 2005

zánik členství: 28. 2. 2006

Míru 749, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Koťátko

předseda

První vztah: 28. 2. 2005 - Poslední vztah: 17. 10. 2005

vznik členství: 18. 1. 2005

vznik funkce: 18. 1. 2005

Českolipská 388/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Tomáš Raška

člen

První vztah: 11. 8. 2004 - Poslední vztah: 28. 2. 2005

vznik členství: 3. 10. 2001

zánik členství: 18. 1. 2005

zánik funkce: 16. 3. 2004

Teplická 276/28, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Zimmermann

člen

První vztah: 9. 9. 2003 - Poslední vztah: 11. 8. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 16. 3. 2004

Nádražní 941, Bojkovice, 687 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  BRNO TRUST, a.s.

  Veselá 169/24, Brno Brno-město, 602 00

Miroslav Hron

předseda

První vztah: 9. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 8. 2004

vznik členství: 11. 12. 2002

zánik členství: 16. 3. 2004

vznik funkce: 11. 12. 2002

zánik funkce: 16. 3. 2004

Vinohradská 2029/124, Praha 3, 130 00, Česká republika

Tomáš Raška

Místopředseda

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2004

vznik členství: 3. 10. 2001

vznik funkce: 3. 10. 2001

Luční 718/III, Soběslav, 392 01, Česká republika

JUDr. Olga Uhrová

člen

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 9. 9. 2003

vznik členství: 3. 10. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

Katovická 407/12, Praha 8, 181 00, Česká republika

Jan Živora

předseda

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 9. 4. 2003

vznik členství: 3. 10. 2001

zánik členství: 1. 11. 2002

vznik funkce: 3. 10. 2001

zánik funkce: 1. 11. 2002

plk. R. Prchaly 4479, Ostrava Poruba, 708 00, Česká republika

Vendula Petrželková

člen

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik členství: 3. 10. 2001

Jiráskova 1817, Vsetín, 755 01, Česká republika

Lenka Říhová

předseda

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik členství: 3. 10. 2001

zánik funkce: 3. 10. 2001

Sportovní 727, Protivín, 398 11, Česká republika

Lenka Straková

člen

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik členství: 3. 10. 2001

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předseda představenstva. Má-li společnost pouze jednoho člena představenstva, jedná jménem společn osti tento člen představenstva samostatně.

od 28. 2. 2005

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 28. 2. 2005 od 26. 11. 2001

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 26. 11. 2001 od 20. 6. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Michal Dolejš

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 24. 8. 2011

Machkova 1643/4, Praha, 149 00, Česká republika

Lucie Strnadová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 24. 8. 2011

Pionýrů 1694, Jirkov, 431 11, Česká republika

Petr Koudela

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 24. 8. 2011

vznik funkce: 24. 8. 2011

Na konečné 205/7, Teplice, 415 01, Česká republika

Historické vztahy

Michal Dolejš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 24. 8. 2011

Machkova 1643/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

Michal Dolejš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 24. 8. 2011

Machkova 1643/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Dalibor Meier

První vztah: 19. 10. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

SNP 288, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Ing. Libor Matura

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 12. 8. 2009

zánik členství: 24. 8. 2011

Přetlucká 2154/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2009

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 1. 10. 2009

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 199 00, Česká republika

JUDr. Milan Kantor

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2008 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 12. 8. 2009

Pučova 679/29, Praha 5, 158 00, Česká republika

Mgr. Petra Šimková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2008

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 30. 11. 2008

Braunerova 2325/10, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing Zdeňka Maršálková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2008

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 30. 11. 2008

Čs. Armády 506, Štětí, 411 08, Česká republika

Tomáš Uhrík

člen

První vztah: 28. 2. 2005 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 5. 6. 2007

Karla Pokorného 1411/4, Ostrava, 708 00, Česká republika

Gabriela Vyoralová

člen

První vztah: 28. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 4. 2006

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 13. 4. 2006

Zahradní 324, Kryry, 439 81, Česká republika

Tomáš Raška

předseda

První vztah: 28. 2. 2005 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 24. 8. 2011

vznik funkce: 18. 1. 2005

zánik funkce: 24. 8. 2011

Teplická 276/28, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

předseda

První vztah: 11. 8. 2004 - Poslední vztah: 28. 2. 2005

vznik členství: 16. 3. 2004

zánik členství: 18. 1. 2005

vznik funkce: 16. 3. 2004

zánik funkce: 18. 1. 2005

Českolipská 388/11, Praha 9, Česká republika

Gabriela Vyoralová

člen

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 28. 2. 2005

vznik členství: 31. 1. 2002

zánik členství: 18. 1. 2005

Zahradní 324, Kryry, 439 81, Česká republika

Ing. Jaroslav Klíma

předseda

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 11. 8. 2004

vznik členství: 31. 1. 2002

zánik členství: 16. 3. 2004

vznik funkce: 31. 1. 2002

zánik funkce: 16. 3. 2004

Benecko-Mrklov 73, Jilemnice, 514 01, Česká republika

Tomáš Uhrík

Místopředseda

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 28. 2. 2005

vznik členství: 3. 10. 2001

zánik členství: 18. 1. 2005

vznik funkce: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 1. 2005

Karla Pokorného 1411/4, Ostrava Poruba, 708 00, Česká republika

Ivo Hradecký

člen

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

vznik členství: 3. 10. 2001

zánik členství: 31. 1. 2002

Koněvova 2366/191, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jaroslav Kmotras

předseda

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

vznik členství: 3. 10. 2001

zánik členství: 31. 1. 2002

vznik funkce: 3. 10. 2001

zánik funkce: 31. 1. 2002

Jiřího Horáka 1696, Benešov, 256 01, Česká republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik členství: 3. 10. 2001

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik členství: 3. 10. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Martin Hospodár

předseda

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik členství: 3. 10. 2001

zánik funkce: 3. 10. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy PORTEAN CONSULTING, a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

JUDr. Pavel Čížkovský

První vztah: 12. 3. 2018

Václavské náměstí 780/18, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 196 vztahů k této osobě

Akcionáři

COMPLEX SUPPORT, Ltd.

Seychelská republika

do 17. 10. 2011 od 16. 9. 2011

APOGEO Group B.V.

Nizozemské království

do 16. 9. 2011 od 6. 5. 2011

NATLAND Consulting Group B.V.

Nizozemské království

do 6. 5. 2011 od 28. 6. 2010

NATLAND Consulting Group B.V.

Nizozemské království

do 28. 6. 2010 od 18. 7. 2007

NATLAND CZ, a.s., IČ: 27139786

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 18. 7. 2007 od 18. 1. 2006

Silver Wings Company LLC

Spojené státy americké

do 20. 4. 2005 od 26. 2. 2005

ASSET HOLDING, a.s., IČ: 26744422

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 11. 8. 2004 od 9. 4. 2003

GLOBAL FINANCIAL ADVISERS LLC

Spojené státy americké

do 9. 4. 2003 od 26. 11. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 10. 2001

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 3. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu
 • Zprostředkování služeb
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 10. 2001

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).