Hlavní navigace

Povodí Vltavy, státní podnik

Firma Povodí Vltavy, státní podnik, státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 43594, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 305 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

70889953

Sídlo:

Holečkova 3178/8, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 2001

DIČ:

CZ70889953

Aktuální kontaktní údaje Povodí Vltavy, státní podnik

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
431 Demolice a příprava staveniště
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
63 Informační činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
84240 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 43594, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Povodí Vltavy, státní podnik od 18. 2. 2015

Obchodní firma

Povodí Vltavy, státní podnik od 17. 4. 2015

Obchodní firma

Povodí Vltavy, státní podnik do 17. 4. 2015 od 7. 4. 2015

Obchodní firma

Povodí Vltavy, státní podnik do 7. 4. 2015 od 18. 1. 2001

Obchodní firma

Povodí Vltavy, státní podnik do 7. 4. 2015 od 7. 4. 2015

Obchodní firma

Povodí Vltavy, státní podnik do 18. 2. 2015 od 11. 2. 2015

Právní forma

Státní podnik od 18. 1. 2001

adresa

Holečkova 3178/8
Praha 15000 od 9. 2. 2017

adresa

Holečkova 8
Praha 5 15024 do 9. 2. 2017 od 18. 1. 2001

Předmět podnikání

Hlavní předmět činnosti: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podl e zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což z ahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodích; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Vltavy (dílčích povodí); - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Vltavy a jejich závaznými částmi a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav. od 23. 8. 2018

Předmět činnosti

zemědělské podnikání od 16. 11. 2018

pronájem a půjčování věcí movitých od 16. 11. 2018

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti od 16. 11. 2018

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti: od 23. 8. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činností: - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - výroba plastových a pryžových výrobků, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, - výroba strojů a zařízení, - stavba a výroba plavidel, - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - velkoobchod a maloobchod, - ubytovací služby, - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené; od 23. 8. 2018

silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; od 23. 8. 2018

výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení od 23. 8. 2018

smluvní údržba nebo provoz vodních děl jiných vlastníků od 23. 8. 2018

speciální povodňová ochrana od 23. 8. 2018

chov ryb a vodní drůbeže do 16. 11. 2018 od 23. 8. 2018

pronájem strojů a přístrojů do 16. 11. 2018 od 23. 8. 2018

pořádání odborných tuzemských a mezinárodních seminářů do 16. 11. 2018 od 23. 8. 2018

projektová činnost ve výstavbě od 23. 1. 2015

zámečnictví a nástrojařství od 23. 1. 2015

obráběčství od 23. 1. 2015

hostinská činnost od 23. 1. 2015

Další podnikatelské činnosti související s předmětem podnikání: do 23. 8. 2018 od 23. 1. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činností: - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba plastových a pryžových výrobků - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Výroba strojů a zařízení - Stavba a výroba plavidel - - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Velkoobchod a maloobchod - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené do 23. 8. 2018 od 23. 1. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče do 23. 8. 2018 od 23. 1. 2015

Výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení do 23. 8. 2018 od 23. 1. 2015

Smluvní údržba nebo provoz vodních děl jiných vlastníků do 23. 8. 2018 od 23. 1. 2015

Speciální povodňová ochrana do 23. 8. 2018 od 23. 1. 2015

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Vltavy, a to v oblasti povodí Horní Vltavy, v oblasti povodí Berounky a v oblasti povo dí Dolní Vltavy, a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen. do 24. 3. 2011 od 30. 6. 2006

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívání z jiného právního důvodu, - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Vltavy, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Vltavy, - pořizovat plán oblasti povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Vltavy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu,se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 30. 6. 2006 od 6. 12. 2003

pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odváděn vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vo dních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků souvisejících do 30. 6. 2006 od 6. 12. 2003

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty ma pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci s koryty vodních toků, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívání z jiného právního důvodu, - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Vltavy, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Vltavy, - pořizovat plán oblasti povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Vltavy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu,se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 6. 12. 2003 od 24. 4. 2002

Výkon funkce správce vodohospodářsky významných, hraničních a určených drobných vodních toků,provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu podle § 4 odst.1 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a dále výkon dalších činností svěřených státnímu podniku zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č 138/1973 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů),což zahrnuje zejména: do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

hospodaření s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci územně příslušné vodohospodářské soustavy dle podmínek stanovených vodohospodářskými orgány, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

vytváření předpokladů a podmínek pro racionální,šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových vod,vodních toků a hmotného majetku,především pro účely: do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zásobování vodou, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

ochrany před havarijním znečištěním vod, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

ochranu před nepříznivými účinky vod včetně ochrany před povodněmi, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

užívání vodních toků k plavbě, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

využívání vodní energie, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

rybářství, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

rekreace a sportovního využití. do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

Při výkonu hlavního předmětu podnikání státní podnik zejména: do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

sleduje a pečuje o stav a ochranu vodního toku, dbá o plynulý průtok ve vodním toku, odstraňuje překážky ve vodním toku,pokud k tomu není ze zákona povinna jiná právnická nebo fyzická osoba, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zabezpečuje údržbu vodního toku a výstavbu jeho úprav, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zajišťuje technický rozvoj všech funkcí vodního toku, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

odstraňuje nebo nově vysazuje stromy a keře na pozemcích při vodním toku, v zájmu správy vodního toku, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

těží z koryta vodního toku říční materiál v rozsahu, který připouští řádný výkon správy vodního toku bez povolení vodohospodářského orgánu, popřípadě tuto těžbu umožňuje těm, kteří k tomu získali povolení za úhradu nákladů, které v souvislosti s tím vzniknou správci toku, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zřizuje,provozuje a udržuje vodohospodářská díla, která jsou nezbytná k funkcím vodního toku, vodnímu toku převážně slouží nebo plní současně více celospolečenských účelů, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zřizuje,provozuje a udržuje další vodohospodářská díla a další související nemovitý i movitý majetek, ke kterému má právo hospodaření, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

dodržuje podmínky, za kterých bylo vodohospodářské dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, předkládá vodohospodářskému orgánu ke schválení návrhy těchto řádů tak, aby byly v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodohospodářských děl a zohledňovaly i možnosti zabezpečit jakost vody ve vodním toku, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

udržuje dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zajišťuje na vodohospodářských dílech odborný technicko bezpečnostní dohled, včetně pozorování díla a měření jeho deformací, a to i prostřednictvím organizace pověřené prováděním tohoto dohledu ústředním vodohospodářským orgánem, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

u vodohospodářského díla, sloužícího ke vzdouvání vody v toku, udržuje na vlastní náklady v řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí a stará se v ní o plynulý průtok vody, zejména odstraňuje nánosy a překážky, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

provozuje vodohospodářský dispečink a řídí vodohospodářské soustavy, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

dává pokyny pro manipulaci s vodohospodářskými díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodohospodářských děl na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zřizuje, udržuje a označuje vodní cesty a vytyčuje plavební dráhu, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

provozuje vodní cesty a plavbu, včetně výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních cest, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

stanovuje jednotkové ceny povrchové vody v souladu s cenovým výměrem pro celý region povodí v jeho působnosti, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

vybírá finanční prostředky za odběry povrchové vody a ostatní poskytované užitky a užívá je k úhradě nákladů na zajištění předmětů podnikání, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

vybírá úplaty (poplatky) za odběry podzemní vody a odvádí je konečnému příjemci určenému obecně závazným předpisem, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

sleduje podle zvláštních předpisů odběry podzemní vody, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zajišťuje komplexní péči o jakost vody a navrhuje orgánům opatření k omezení znečišťování vody a ke zlepšení jakosti vody ve vodních tocích z hlediska povodí, přitom sleduje jakost vody, jakož i odběry vod a vypouštění odpadních vod z hlediska množství a jakosti a jiné nakládání s vodami ve vodních tocích, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zajišťuje výstavbu a provoz účelových monitorovacích sítí ke sledování množství a jakosti vod a splavenin, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

provádí systematickou kontrolu jakosti vody ve vztahu na průtoky v určených profilech a tyto průtoky sleduje, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

vytváří a provozuje regionální hydroekologický informační systém, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

navrhuje příslušnému vodohospodářskému orgánu stanovení ochranných pásem zdrojů ve vodních tocích a sleduje dodržování podmínek těchto rozhodnutí, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

spolupracuje při zneškodňování havarijního zhoršení jakosti povrchových vod, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

eviduje rozhodnutí vodohospodářských orgánů, týkajících se vodního toku a sleduje dodržování podmínek a povinností v nich stanovených, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

sleduje obecné užívání povrchových vod ve vodním toku, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

dbá, aby nedocházelo k narušování zájmů rekreace, rybářství a jiných důležitých celospolečenských zájmů a spolupracuje při tvorbě a ochraně životního prostředí, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

podává vodohospodářským orgánům podněty, návrhy a vyjádření při nedostatku vody ve vodním toku, případně při jiných mimořádných vodohospodářských situacích, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

plní povinnosti uložené mu povodňovým plánem, příslušným povodňovým orgánem i obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany před povodněmi, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

spolupracuje se správci drobných vodních toků při řešení vodohospodářských úkolů, u kterých je to nutné z hlediska potřeb celého povodí, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

připravuje, zabezpečuje a poskytuje odborné podklady pro správní rozhodování a další opatření vodohospodářských orgánů, pokud je má k dispozici, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

zpracovává regionální a poskytuje podklady a spolupracuje na komplexní Státní vodohospodářské bilanci a Směrném vodohospodářském plánu, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

vydává stanoviska z hlediska Směrného vodohospodářského plánu, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

poskytuje informace, vydává odborné účelové publikace z vodohospodářské oblasti a spolupracuje s veřejností, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

vykonává činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

požaduje předložení povolení nebo souhlasu vodohospodářských orgánů, týkajícího se vodního toku, od každého uživatele vody a provozovatele vodohospodářských děl a zařízení, popřípadě činností, které takového povolení nebo souhlasu vyžadují, do 24. 4. 2002 od 6. 2. 2002

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání: do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

projektová činnost ve výstavbě, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

inženýrská činnost ve výstavbě, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

automatizované zpracování dat, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

činnost organizačních a ekonomických poradců, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

služby rozmnožovací techniky, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

silniční motorová doprava osobní, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

silniční motorová doprava nákladní, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

práce s autojeřábem, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

zemní práce, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

ubytovací služby, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

hostinská činnost, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

truhlářství, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

kovoobráběčství, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

zámečnictví, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

smluvní údržba nebo správa vodohospodářských děl jiných vlastníků, do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

speciální povodňová ochrana. do 23. 1. 2015 od 6. 2. 2002

správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č.305/2000 Sb. do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst.2 zákona č. 305/2000 Sb., do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

laboratorní činnosti související se zajišťováním a zabezpečováním kvality vody, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

projektová činnost ve výstavbě, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

inženýrská činnost ve výstavbě, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

automatizované zpracování dat, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

služby rozmnožovací techniky, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

silniční motorová doprava osobní, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

silniční motorová doprava nákladní, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

práce s autojeřábem, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

zemní práce, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

ubytovací služby, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

hostinská činnost, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

truhlářství, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

kovoobráběčství, do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

zámečnictví. do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

Ostatní skutečnosti

Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Vltavy a.s., oddíl B, vložka 2365 vymazané dne 18.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. od 23. 8. 2018

Rezervní fond: Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výší, činí:31 963 796,- Kč. od 23. 8. 2018

Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence. od 23. 8. 2018

U Ing. Karel Tureček, r.č.: 710201/1741, trvalý pobyt: K Hůrkám 477, Chýnov, PSČ: 391 55, den zániku členství v dozorčí radě: 22.2.2016 do 23. 9. 2016 od 23. 9. 2016

u RNDr. Pavel Punčochář,CSc., r.č.440320/103, trvalý pobyt: Praha 5 - Radotín, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den zániku členství v dozorčí radě: 31. 1. 2016 do 23. 9. 2016 od 23. 9. 2016

Ing. Zdeněk Zídek, r.č. 611028/1364, trvalý pobyt: Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78, den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 do 23. 8. 2018 od 4. 3. 2016

Ing. Josef Holubička, r.č. 530909/112, trvalý pobyt: Praha 2, Blanická 26, PSČ: 120 00, den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 do 23. 8. 2018 od 4. 3. 2016

Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Na rozhraní 615/29, Plzeň, 3 PSČ 321 00 den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 do 23. 8. 2018 od 4. 3. 2016

u vymazávané osoby Ing. Miloše Petery: den zániku členství v dozorčí radě: 30. 11. 2014 do 7. 4. 2015 od 7. 4. 2015

Ing.Miloš Petera, r.č.580314/0563, trvalý pobyt : Kaprová 2539, Nymburk, PSČ 288 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 29. 1. 2015 do 23. 8. 2018 od 7. 4. 2015

u vymazávané osoby Miroslava Drobného: den zániku členství v dozorčí radě: 9. 10. 2014 do 23. 1. 2015 od 23. 1. 2015

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., r.č.: 770514/3809, trvalý pobyt: Jindřišská 874/25, Praha 1, PSČ: 100 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 den ukončení členství v dozorčí radě: 21. 4. 2011 do 4. 1. 2012 od 4. 1. 2012

Miroslav Drobný, r. č. 740525/3350 bydliště: Růžová 107, 530 09 Pardubice den vzniku členství vdozorčí radě: 27. 9. 2011 do 23. 1. 2015 od 4. 1. 2012

Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Na rozhraní 615/29, Plzeň, 3 PSČ 321 00 den vzniku členství vdozorčí radě: 25.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě: 31.12.2015. do 4. 3. 2016 od 4. 1. 2012

Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.3.2010 den zániku členství v dozorčí radě 23.2.2011 do 4. 3. 2016 od 13. 5. 2011

Ing. Karel Tureček, r.č.: 710201/1741, trvalý pobyt: K Hůrkám 477, Chýnov, PSČ: 391 55, den vzniku členství v dozročí radě: 23.2.2011 do 23. 9. 2016 od 13. 5. 2011

Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 5 337 977 804,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. do 23. 8. 2018 od 24. 3. 2011

Hlavním předmětem činnosti je výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v území působnosti státního podniku Povodí Vltavy a další činnosti, které v ykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž spr ávcem byl podnik určen. - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodí, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Vltavy (dílčích povodí), - pořizovat plány dílčích povodí na území působnosti státního podniku Povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - spolupracovat na pořizování národních půánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Vltavy a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a polupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet, - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím, - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů, - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav. do 23. 8. 2018 od 24. 3. 2011

Ing. Pavel Pešout, r.č. 710710/0583, trvalý pobyt: Vlašim, Zahradní 1584, PSČ 258 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 den zániku členství v dozorčí radě 11.10.2010 do 28. 12. 2010 od 28. 12. 2010

Ing. Milan Valenta, r.č.: 800520/3316, bydliště Arnošta z Pardubic 2606, Pradubice, PSČ: 530 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 4.6.2010 den zániku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 do 28. 12. 2010 od 28. 12. 2010

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., r.č.: 770514/3809, trvalý pobyt: Jindřišská 874/25, Praha 1, PSČ: 100 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 do 4. 1. 2012 od 28. 12. 2010

Ing. Vilém Žák, r.č.: 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ: 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 den zániku členství v dozorčí radě : 7.11.2013 do 25. 1. 2014 od 28. 12. 2010

Mgr. Vít Šimonovský, r.č. 711222/3041, trvalý pobyt: Hradec Králové, Milady Horákové 265, PSČ 500 06, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.2.2006 datum zániku členství v dozorčí radě: 3.6.2010 do 4. 8. 2010 od 4. 8. 2010

Ing. Milan Valenta, r.č.: 800520/3316, bydliště Arnošta z Pardubic 2606, Pradubice, PSČ: 530 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 4.6.2010 do 28. 12. 2010 od 4. 8. 2010

Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku v dozorčí radě: 1.3.2010 do 13. 5. 2011 od 14. 4. 2010

Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku v dozorčí radě: 1.3.2010 do 14. 4. 2010 od 12. 4. 2010

Ing.Miloš Petera, r.č.580314/0563, trvalý pobyt : Poděbradská 1780, Nymburk, PSČ 288 02 den vzniku funkce: 1.12.2009 do 7. 4. 2015 od 20. 1. 2010

Ing. Vilém Žák, r.č. 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě: 30.11.2009 do 20. 1. 2010 od 31. 12. 2009

Ing. Petr Bendl, r.č.: 660124/1834, trvalý pobyt: Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 datum zániku členství v dozorčí radě: 19.1.2009 do 23. 12. 2009 od 23. 12. 2009

Ing. Vilém Žák, r.č. 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 do 31. 12. 2009 od 30. 12. 2008

Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Hruškova 1, Plzeň, PSČ 301 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 25.9.2008 do 4. 1. 2012 od 30. 12. 2008

Ing. Václav Král, r.č. 800325/1223, trvalý pobyt: Družstevní 205, Borek, PSČ 370 10 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě : 14.9.2013 do 25. 1. 2014 od 30. 12. 2008

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. do 23. 8. 2018 od 30. 12. 2008

Ing. Josef Holubička, r.č. 530909/112, trvalý pobyt: Praha 2, Blanická 26, PSČ: 120 00, den vzniku členství vdozorčí radě: 1.3.2008 den zániku členství v dozorčí radě : 31.12.2015. do 4. 3. 2016 od 18. 7. 2008

Ing. Petr Bendl, bytem: , r.č.: 660124/1834, Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 do 14. 2. 2007 od 14. 2. 2007

Ing. Petr Bendl, r.č.: 660124/1834, trvalý pobyt: Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 do 23. 12. 2009 od 14. 2. 2007

Ing. Daniel Pokorný, r.č. 750626/0080, trvalý pobyt: Praha 4-Michle, Magistrů 379/7, PSČ 140 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.3.2006 do 14. 2. 2007 od 30. 6. 2006

Ing. Blanka Brožková, r.č. 655825/1711, trvalý pobyt: Praha 5, Petřínská 20, PSČ 150 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.1.2006 do 18. 7. 2008 od 30. 6. 2006

Mgr. Vít Šimonovský, r.č. 711222/3041, trvalý pobyt: Hradec Králové, Milady Horákové 265, PSČ 500 06, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.2.2006 do 4. 8. 2010 od 30. 6. 2006

Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 5 337 977 804,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. do 24. 3. 2011 od 30. 6. 2006

Ing. Zdeněk Zídek, r.č. 611028/1364, trvalý pobyt: Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78, den vzniku členství vdozorčí radě: 1.1.2006 den zániku členství v dozorčí radě: 31.12.2015. do 4. 3. 2016 od 30. 6. 2006

Ing. Karel Mach, r.č. 600617/0412, trvalý pobyt: Chotýčany 77, PSČ 373 62 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 do 30. 6. 2006 od 6. 12. 2003

Ing. Jan Janda, r.č. 430109/065, trvalý pobyt: Plzeň, Bzenecká 22, PSČ 323 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 29.7.2003 do 30. 6. 2006 od 6. 12. 2003

Ing. Pavel Pešout, r.č. 710710/0583, trvalý pobyt: Vlašim, Zahradní 1584, PSČ 258 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 do 28. 12. 2010 od 6. 12. 2003

Ing. Karel Tureček, r.č.710201/1741, trvalý pobyt: Chýnov, Na Skalici 477, PSČ 391 55 do 6. 12. 2003 od 6. 2. 2002

Ing.Lubomír Petružela,CSc., r.č.530412/081, trvalý pobyt: Praha 10, Hornoměcholupská 632/39, PSČ 102 00 do 6. 12. 2003 od 6. 2. 2002

Ing. František Hladík, r.č.460128/074, trvalý pobyt: Český Krumlov, Železniční 197, PSČ 381 01 do 6. 12. 2003 od 6. 2. 2002

Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. do 30. 6. 2006 od 6. 2. 2002

Účetní hodnota určeného majetku je 5 337 977 804,-Kč do 30. 6. 2006 od 6. 2. 2002

Ing. Milada Šmejkalová, r.č.476231/013, trvalý pobyt: Praha 8-Libeň, Na Hájku 503, PSČ 180 00 do 30. 6. 2006 od 6. 2. 2002

Ing. Pavel Uher, r.č.420814/096, trvalý pobyt: Praha 10, U Slávie 2/1387, PSČ 100 00 do 30. 6. 2006 od 6. 2. 2002

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na šest. do 30. 12. 2008 od 6. 2. 2002

RNDr. Pavel Punčochář,CSc., r.č.440320/103, trvalý pobyt: Praha 5 - Radotín, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 do 23. 9. 2016 od 6. 2. 2002

Rezervní fond: - Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výší, činí: 31 963 796,-Kč. do 23. 8. 2018 od 6. 2. 2002

Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání s majetkem státu, ke kterému má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen platnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku. do 23. 8. 2018 od 6. 2. 2002

členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem: do 23. 8. 2018 od 6. 2. 2002

členové dozorčí rady volení zaměstnanci: do 23. 8. 2018 od 6. 2. 2002

Dozorčí rada státního podniku: -počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na šest. Jmenování a volba členů dozorčí rady bude provedena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. (§ 5 odst. 2 zákona). do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

Skutečná účetní hodnota určeného majetku je 5 338 453 276,50 Kč do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

Rezervní fond: - Výše rezervního fondu činí 31 963 795,59 Kč. do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem: - užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního podniku v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

Povodí Vltavy, státní podnik je právním nástupcem společnosti Povodí Vltavy a.s., oddíl B, vložka 2365 vymazané dne 18.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. do 23. 8. 2018 od 18. 1. 2001

Kapitál

Kmenové jmění

vklad 5 966 778 559 Kč

od 16. 11. 2018

Kmenové jmění

vklad 5 305 000 000 Kč

od 23. 8. 2018

Kmenové jmění

vklad 5 538 094 000 Kč

do 16. 11. 2018 od 23. 8. 2018

Kmenové jmění

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 23. 8. 2018 od 6. 2. 2002

Kmenové jmění

vklad 5 338 453 276 Kč

do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

Dozorčí rada

8 fyzických osob

RNDr. Pavel Punčochář CSc.

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 1. 10. 2021

vznik členství: 8. 7. 2021

Zítkova 225/3, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Berenika Peštová Ph.D.

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 1. 10. 2021

vznik členství: 8. 7. 2021

Zdeňka Štěpánka 424/30, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jarmila Smotlachová

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 1. 10. 2021

vznik členství: 30. 6. 2021

Hlavenec 3, 294 74, Česká republika

Ing. Anna Žáčková

člen dozorčí rady volený zaměstnanci

První vztah: 6. 3. 2021

vznik členství: 8. 1. 2021

Jindřicha Plachty 1714/1, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Baloun

člen dozorčí rady volený zaměstnanci

První vztah: 6. 3. 2021

vznik členství: 8. 1. 2021

U Vltavy 360/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Miloš Petera

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 26. 2. 2020

Kaprová 2539, Nymburk, 288 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Karel Březina

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 3. 8. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

Holečkova 875/55, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Stanislav Mrvka

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 2. 3. 2019

vznik členství: 14. 12. 2018

vznik funkce: 14. 12. 2018

Denisova 353, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Historické vztahy

RNDr. Marek Liška

člen dozorčí rady volený zaměstnanci

První vztah: 2. 3. 2019 - Poslední vztah: 6. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 7. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 7. 1. 2021

Botevova 3098/7, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Zídek

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 16. 9. 2018 - Poslední vztah: 2. 3. 2019

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2018

Lipno nad Vltavou 1000, 382 78, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Berenika Peštová Ph.D.

členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 10. 2021

zánik členství: 7. 7. 2021

vznik funkce: 7. 7. 2016

Zdeňka Štěpánka 424/30, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková

členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 30. 11. 2019

vznik funkce: 9. 10. 2014

zánik funkce: 9. 10. 2019

Kováků 1141/11, Praha, 150 00, Česká republika

RNDr. Pavel Punčochář CSc.

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 10. 2021

zánik členství: 7. 7. 2021

vznik funkce: 7. 7. 2016

Zítkova 225/3, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Stanislav Mrvka

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 2. 3. 2019

zánik členství: 21. 11. 2018

vznik funkce: 22. 11. 2013

zánik funkce: 21. 11. 2018

Denisova 353, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Zídek

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 16. 9. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2016

Lipno nad Vltavou 125, 382 78, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Petera

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

zánik členství: 29. 1. 2020

vznik funkce: 29. 1. 2015

Kaprová 2539, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Josef Holubička

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 3. 8. 2019

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 8. 1. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2019

Vinohradská 120/103, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Miloň Kučera

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 6. 3. 2021

zánik členství: 7. 1. 2021

vznik funkce: 8. 1. 2016

Na Rozhraní 615/29, Plzeň, 321 00, Česká republika

RNDr. Pavel Punčochář CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 7. 7. 2016

Zítkova 225/3, Praha, 153 00, Česká republika

RNDr. Pavel Punčochář CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 7. 7. 2016

Zítkova 225/3, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Berenika Peštová Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 7. 7. 2016

Zdeňka Štěpánka 424/30, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Berenika Peštová Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 7. 7. 2016

Zdeňka Štěpánka 424/30, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 9. 10. 2014

Kováků 1141/11, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 9. 10. 2014

Kováků 1141/11, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 9. 10. 2014

Na Petynce 985/34, Praha, 169 00, Česká republika

Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 9. 10. 2014

Na Petynce 985/34, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Stanislav Mrvka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 22. 11. 2013

Denisova 353, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Jaroslava Honová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 10. 5. 2016

Jarní 1308, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Stanislav Mrvka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 22. 11. 2013

Denisova 353, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Jaroslava Honová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 10. 5. 2016

Jarní 1308, Hostivice, 253 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Kendík

2. zástupce

První vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2010

K Celinám 98, Praha, 154 00, Česká republika

Ing. Tomáš Matějka

1. zástupce

První vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2010

Bolívarova 2059/26, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Petr Kubala

generální ředitel

První vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 8. 3. 2010

Vyšehradská 2005/8, Praha, 128 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Kendík

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2010

K Celinám 98, Praha, 154 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kendík

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2010

K Celinám 98, Praha, 154 00, Česká republika

RNDr. Petr Kubala

generální ředitel

První vztah: 26. 6. 2015 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 8. 3. 2010

Vyšehradská 2005/8, Praha, 128 00, Česká republika

RNDr. Petr Kubala

generální ředitel

První vztah: 26. 6. 2015 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 8. 3. 2010

Vyšehradská 2005/8, Praha, 128 00, Česká republika

RNDr. Petr Kubala

generální ředitel

První vztah: 27. 5. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2015

vznik funkce: 8. 3. 2010

Lipno nad Vltavou 6, 382 78, Česká republika

Ing. Tomáš Matějka

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2010

Bolívarova 2059/26, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Tomáš Matějka

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2010

Bolívarova 2059/26, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kendík

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2010

K Celinám 98, Praha, 154 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kendík

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2010

K Celinám 98, Praha, 154 00, Česká republika

Ing. Tomáš Matějka

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik funkce: 1. 4. 2010

Boučkova 1818/13, Praha 6, 162 00, Česká republika

RNDr. Petr Kubala

generální ředitel

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 27. 5. 2015

vznik funkce: 8. 3. 2010

Štichova 584/17, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kendík

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2012

vznik funkce: 1. 4. 2010

Pražského 604/22, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Tomáš Matějka

1. zástupce ředitele

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik funkce: 1. 4. 2010

Boučkova 1818/13, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Karel Mach

3. zástupce generálního ředitele

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2008

zánik funkce: 31. 8. 2012

Chotýčany 77, 343 62, Česká republika

RNDr. Petr Kubala

1.zástupce generálního ředitele

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2010

vznik funkce: 1. 8. 2007

zánik funkce: 7. 3. 2010

Štichova 584/17, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Michaela Kynkorová

2.zástupkyně generálního ředitele

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2010

vznik funkce: 1. 8. 2007

zánik funkce: 31. 3. 2010

Hořejší 108, Kosoř, 252 26, Česká republika

Ing. Jan Slanec

generální ředitel

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2007

zánik funkce: 7. 3. 2010

Malé Paseky 1333, Dobříš, 263 01, Česká republika

RNDr. Petr Kubala

2.zástupce-ředitel pro správu povodí

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

zánik funkce: 1. 8. 2007

Štichova 584/17, Praha 4, 149 00, Česká republika

RNDr. Petr Kubala

zástupce-ředitel

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

Štichova 584/17, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Václav Báča

3.zástupce-technický ředitel

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

zánik funkce: 1. 8. 2007

Na Žvahově 798/33, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Václav Báča

zástupce-technický ředitel

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

Na Žvahově 798/33, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Miloslav Novák

1.zástupce-finanční ředitel

První vztah: 18. 1. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik funkce: 1. 10. 2003

zánik funkce: 1. 8. 2007

Valtínovská 1570/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. František Hladík

generální ředitel

První vztah: 6. 12. 2003 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik funkce: 29. 7. 2003

zánik funkce: 31. 5. 2007

Železniční 197, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Miloslav Novák

2.zástupce-finanční ředitel

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 1. 2004

Valtínovská 1570/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Václav Kulhánek

1.zástupce-technický ředitel

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 1. 2004

zánik funkce: 30. 9. 2003

Varnsdorfská 332, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Hudler CSc.

generální ředitel

První vztah: 18. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 12. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2003

Krumlovská 84, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

od 23. 8. 2018

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupci generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

do 23. 8. 2018 od 30. 12. 2008

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak 1. zástupce generálního ředitele a v jejich nepřítomnosti pak 2. zástupkyně generálního ředitele.

do 30. 12. 2008 od 5. 9. 2007

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti přechozích.

do 18. 12. 2004 od 18. 12. 2004

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

do 5. 9. 2007 od 18. 12. 2004

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti 1.zástupce.

do 18. 12. 2004 od 18. 1. 2004

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1.zástupce, v jeho nepřítomnosti pak 2.zástupce.

do 18. 1. 2004 od 6. 2. 2002

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak jím zmocněný zástupce.

do 6. 2. 2002 od 18. 1. 2001

Další vztahy firmy Povodí Vltavy, státní podnik

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1994

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 10. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 9. 2. 1996
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 12. 1995
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 12. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Stavba a výroba plavidel
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).