Hlavní navigace

Pražská plynárenská Holding a.s.

Firma Pražská plynárenská Holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7151, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 515 470 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26442272

Sídlo:

U plynárny 500/44, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 3. 2001

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7151, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pražská plynárenská Holding a.s. od 19. 2. 2015

Obchodní firma

Pražská plynárenská Holding a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Pražská plynárenská Holding a.s. do 16. 4. 2015 od 26. 3. 2001

Obchodní firma

Pražská plynárenská Holding a.s. do 19. 2. 2015 od 28. 1. 2015

Obchodní firma

Pražská plynárenská Holding a.s. do 28. 1. 2015 od 6. 11. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 26. 3. 2001

adresa

U plynárny 500/44
Praha 14000 od 30. 10. 2015

adresa

U Plynárny 500
Praha 4 14000 do 30. 10. 2015 od 26. 3. 2001

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 7. 2014

činnost ekonomických a organizačních poradců do 16. 7. 2014 od 26. 3. 2001

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 3. 8. 2019 od 16. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 3. 8. 2019 od 16. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.514.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliarda- pětsetčtrnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc) na částku ve výši 1.515.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětset- patnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražská plynárenská, a.s. 2. Předmětem úpisu bude: 1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v zaknihované podobě. 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s, 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. 4. Veškeré akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašle faxem akcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613, společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs- Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1843260 a společnosti RWE Plus Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-2011224540. Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům také odesláním doporučeného dopisu. Oznámením o podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku prostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dní pro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. 5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Úpis 1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude proveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 233.122 kmenových akciích na majitele, ISIN: CZ 0005084350, v zaknihované podobě, a 489.568 akciích na jméno, ISIN: 770950001980, v zaknihované podobě, (celkem 722.690 akcií) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské plynárenské, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, U Pynárny 500 IČ: 60193492, které byly oceněněny: společným posudkem zpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o. se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a pana Ing. Václava Zvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.D.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabylo právní moci dne 26.4.2001, na hodnotu 2.515,- Kč na jednu akcie Pražské plynárenské, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardaosmsetsedmnáctmilionůpětsetšedesát- pěttisíc). 7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.514.470.000, Kč (slovy: korun českých: jednamiliardapětsetčtrnáctmilionůčtyřista- sedmdesáttisíc) výši ocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 233.122 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005084350, v zaknihované podobě, a 489.568 akcií na jméno, ISIN: 770950001980, v zaknihované podobě, všech ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, Pražské plynárenské, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, U Plynárny 500,- IČ: 60193492, na částku 1.817.565.000,- Kč, která je určena společným posudkem zpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obcor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod. č.j. Nc 4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabylo právní moci dne 26.4.2001 a kterým bylo oceněno předmětných 233.122 akcií na majitele a 489.568 akcií na jméno (celkem 722.690 akcií), po uvedeném zaokrouhlení směrem dolů, na 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardaosmesetsedmnáctmilionůpětsetšedesát- pěttisíc). 8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19. 9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí být nepeněžité vklady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu mezi upisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splaceny převodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnosti ve Středisku cenných papísů. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektive od nabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 1.514.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětsetčtrnáctmilionů- čtyřistasedmdesáttisíc) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých: jednamiliardaosmset- sedmnáctmilionůpětsetšedesátpěttisíc) tvoří příplatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí 303.095.000,- Kč (slovy: korun českých: třistatřimiliony- devadesátpěttisíc). do 28. 12. 2001 od 10. 9. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 515 470 000 Kč

od 7. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 11. 2001 od 26. 3. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 515 470 od 6. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 515 470 do 6. 11. 2014 od 10. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 515 470 do 10. 9. 2014 od 27. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 515 470 do 27. 8. 2003 od 7. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 7. 11. 2001 od 26. 3. 2001

Statutární orgán

4 fyzické osoby

MgA. Adam Rut

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2020

vznik členství: 20. 9. 2019

Na Skalce 991/27, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Mikeska

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2020

vznik členství: 11. 3. 2020

Na Parukářce 2771/1, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vladan Brož

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 17. 1. 2019

U lužického semináře 107/34, Praha, 118 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc.

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 17. 1. 2019

Jeseniova 858/155, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

MgA. Adam Rut

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2019 - Poslední vztah: 3. 10. 2020

vznik členství: 20. 9. 2019

Zborovská 512/40, Praha, 150 00, Česká republika

MgA Adam Rut

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 20. 9. 2019

Zborovská 512/40, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 19. 9. 2019

Daškova 3080/5, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Martin Kopecký

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2018 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 7. 3. 2018

zánik členství: 18. 12. 2018

Na stezce 1330/3, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Kopecký

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2018 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 7. 3. 2018

Bělušická 1323, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Karel Grabein Procházka

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 28. 9. 2016

zánik členství: 18. 12. 2018

vznik funkce: 1. 11. 2016

zánik funkce: 18. 12. 2018

Bílkova 864/13, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Pustějovský

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2018

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 22. 1. 2018

Beskydská 1530, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Pustějovský

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2018

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 22. 1. 2018

Beskydská 1530, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Radek Lacko

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 27. 9. 2016

vznik funkce: 16. 3. 2015

zánik funkce: 27. 9. 2016

Na záhonech 1386/73, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Radek Lacko

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 27. 9. 2016

vznik funkce: 16. 3. 2015

zánik funkce: 27. 9. 2016

Na záhonech 1386/73, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Tomáš Mikeska

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2020

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 11. 3. 2020

Na Parukářce 2771/1, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Antonín Weinert CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 18. 12. 2018

vznik funkce: 16. 3. 2015

zánik funkce: 18. 12. 2018

Na Třebešíně 599/24, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Pustějovský

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Beskydská 1530, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Weinert CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 16. 3. 2015

Na Třebešíně 599/24, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Radek Lacko

předseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 16. 3. 2015

Na záhonech 1386/73, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Tomáš Mikeska

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Na Parukářce 2771/1, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Miroslav Nosál

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 10. 3. 2015

Řehořova 943/19, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Janeček

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 10. 3. 2015

vznik funkce: 10. 4. 2014

zánik funkce: 10. 3. 2015

Mánesova 569/22, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Miroslav Nosál

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

Řehořova 943/19, Praha 3, 130 00, Česká republika

Petr Hromek

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 10. 3. 2015

Ondříčkova 1975/10, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Janeček

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 2. 4. 2014

Mánesova 569/22, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Alois Těšitel

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 10. 3. 2015

Jihovýchodní VI 929/2, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eckart Baum

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 21. 11. 2013

zánik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 29. 11. 2013

zánik funkce: 1. 4. 2014

Xaver-Loibl-Strasse 29, Schönberg, 945 13, Spolková republika Německo

Susanne Fabry

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 1. 4. 2014

Thorenkamp 27, Minden, Spolková republika Německo

Miroslav Nosál

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 2. 8. 2013

zánik funkce: 5. 11. 2014

K lesu 895/48, Praha 4, 142 00, Česká republika

Dr. František Kotula

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 31. 3. 2014

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 20. 11. 2013

vznik funkce: 12. 5. 2009

zánik funkce: 20. 11. 2013

Krajníkova 397, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Tomáš Tichý

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 1. 4. 2014

Na rozdílu 477/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Adam Zítek

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 9. 1. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2013

Kunešova 2653/18, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Miroslav Nosál CFA

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 13. 2. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 27. 7. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2012

K lesu 895/48, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Miroslav Nosál CFA

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 19. 12. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2012

K Lesu 895/48, Praha 4, 142 00, Slovenská republika

Dr. František Kotula

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 20. 11. 2013

vznik funkce: 12. 5. 2009

zánik funkce: 20. 11. 2013

Krajníkova 397, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dr. František Kotula

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 23. 4. 2009

Všehrdova 27, Praha 1, 118 00, Česká republika

Dr. František Kotula

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 23. 4. 2009

Všehrdova 27, Praha 1, 118 00, Česká republika

Susanne Fabry MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2008 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 18. 9. 2008

zánik členství: 18. 9. 2013

Minden, Kläperstadt 4d, 32425, Spolková republika Německo

Susanne Fabry MBA

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2008 - Poslední vztah: 29. 10. 2008

vznik členství: 17. 9. 2008

Minden, Kläperstadt 4d, 32425, Spolková republika Německo

Ing. Milan Fafejta

člen

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 2. 2013

vznik členství: 15. 4. 2008

zánik členství: 19. 12. 2012

Hodčina 704, Praha 6, 161 00, Česká republika

Dr. František Kotula

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 22. 4. 2004

vznik funkce: 14. 6. 2007

Všehrdova 27, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Filip Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 12. 4. 2007

zánik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 28. 6. 2012

Hradební 767/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Filip Dvořák

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 12. 4. 2007

Hradební 767/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Radek Lucký

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 10. 2008

vznik členství: 12. 4. 2007

zánik členství: 17. 9. 2008

Zvánovická 3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dr. Wolfgang Thon-Jacobi

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 26. 1. 2007

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 11. 12. 2006

Markblick 6, 44267, Dortmund, Spolková republika Německo

Dr. František Kotula

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik funkce: 22. 4. 2004

Všehrdova 27, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Milan Fafejta

člen

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2008

vznik členství: 14. 4. 2003

zánik členství: 14. 4. 2008

Hodčina 704, Praha 6, 161 00, Česká republika

Milan Český

předseda

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 14. 4. 2003

zánik členství: 12. 4. 2007

vznik funkce: 30. 4. 2003

zánik funkce: 12. 4. 2007

Chvalova 4/1222, Praha 3, 130 00, Česká republika

Dr. Ulrich Schöler

člen

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2004

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 21. 4. 2004

trvale bytem: Siepenstr. 90, D-45136 Essen, SRN do 9. 7. 2004 od 28. 12. 2001

Krajníkova 29/397, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

RNDr. Jan Koukal CSc.

předseda

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

zánik členství: 14. 4. 2003

vznik funkce: 30. 3. 2001

zánik funkce: 14. 4. 2003

Herbenova 45, Praha 10, 102 00, Česká republika

Dr. Ingo Westen

člen

První vztah: 26. 3. 2001 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 21. 4. 2004

trvale bytem: Immermannstrasse 45b, D-45894, Gelsenkirchen, SRN do 13. 8. 2004 od 26. 3. 2001

Verdunská 711/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Milan Fafejta

člen

První vztah: 26. 3. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

zánik členství: 14. 4. 2003

vznik funkce: 26. 3. 2001

Hodčina 704, Praha 6, 161 00, Česká republika

Dr. Ulrich Schöler

člen

První vztah: 26. 3. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

trvale bytem: Siepenstr. 90, D-45136 Essen, SRN do 28. 12. 2001 od 26. 3. 2001

Jordánská 828, Říčany, 251 01, Česká republika

RNDr. Jan Koukal CSc.

člen

První vztah: 26. 3. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik funkce: 26. 3. 2001

Herbenova 45, Praha 10, 102 00, Česká republika

Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně tři členové představenstva.

od 16. 7. 2014

Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 16. 7. 2014 od 26. 3. 2001

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Mgr. Pavel Mareš

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2019

vznik členství: 12. 3. 2019

vznik funkce: 14. 6. 2019

Sečská 1845/3, Praha, 100 00, Česká republika

Viktor Mahrik

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 5. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 5. 3. 2019

Únětická 739/13, Praha, 161 00, Česká republika

Adam Zábranský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Zbynická 584/6, Praha, 153 00, Česká republika

Mgr. Karel Ulm MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Elišky Krásnohorské 123/6, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Jiří Janoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Zikova 705/11, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Hořánek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Pavel Mareš

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 5. 2019 - Poslední vztah: 3. 8. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 11. 3. 2019

vznik funkce: 5. 3. 2019

zánik funkce: 11. 3. 2019

Sečská 1845/3, Praha, 100 00, Česká republika

Viktor Mahrik

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2019 - Poslední vztah: 8. 5. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Únětická 739/13, Praha, 161 00, Česká republika

Mgr. Karel Ulm MPA

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2019 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Elišky Krásnohorské 123/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2017 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 18. 12. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 18. 12. 2018

Františka Kadlece 848/10, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslava Nguyenová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2017 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 7. 12. 2016

zánik členství: 18. 12. 2018

vznik funkce: 7. 12. 2016

Šmeralova 170/31, Praha, 170 00, Česká republika

Doc. Ing. Petr David Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 18. 12. 2018

Ruská 707/74, Praha, 101 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Patrik Nacher

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 18. 12. 2018

Vysočanská 552/73, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 5. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

Sečská 1845/3, Praha, 100 00, Česká republika

MUDr. Iveta Borská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 18. 12. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 18. 12. 2018

Zelená 943/7, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2017

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 6. 12. 2016

Ordovická 1428/7, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 11. 2017

vznik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2015

Na stráži 1517/6, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 11. 2017

vznik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2015

Na stráži 1517/6, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2017

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 6. 12. 2016

Ordovická 1428/7, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Iveta Borská

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Zelená 943/7, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Ordovická 1428/7, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Sečská 1845/3, Praha, 100 00, Česká republika

Doc. Ing. Petr David Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Ruská 707/74, Praha, 101 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Iveta Borská

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Zelená 943/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Patrik Nacher

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Vysočanská 552/73, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

Na stráži 1517/6, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Urban

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 10. 3. 2015

Karfíkova 925, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jiří Vávra

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 10. 3. 2015

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 10. 3. 2015

Na pozorce 1502/3, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Pavel Richter

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 10. 3. 2015

Na Zámyšli 26/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jiří Vávra

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 2. 4. 2014

Na pozorce 1502/3, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Pavel Richter

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 2. 4. 2014

V Lipkách 705/9, Praha 5, 154 00, Česká republika

Magnus Alexander Brandau

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 26. 2. 2014

zánik členství: 1. 4. 2014

Bydliště: Belfortstrasse 2, 816 67 Mnichov, Spolková republika Německo do 2. 7. 2014 od 27. 6. 2014

Konecchlumského 643/1, Praha 6, 169 00, Česká republika

Helena Chudomelová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 20. 12. 2013

zánik členství: 10. 3. 2015

Pirinská 3245/8, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ivan Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 31. 5. 2013

zánik členství: 10. 3. 2015

Jílovice 32, 373 12, Česká republika

Lorenz Pronnet

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 1. 4. 2014

Oberputting 1a, Riedering, 830 83, Spolková republika Německo

Michael Fehn

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 21. 11. 2012

zánik funkce: 1. 4. 2014

Mangstraße 4, D - 96317 Kronach (Oberfranken), Spolková republika Německo

Iveta Borská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 12. 3. 2012

zánik členství: 10. 3. 2015

vznik funkce: 21. 11. 2012

zánik funkce: 10. 3. 2015

Zelená 943/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Sladkovský

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2013

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 5. 2013

Chrudimská 2158/5, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Ludmila Štvánová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 31. 3. 2014

vznik členství: 12. 3. 2012

zánik členství: 19. 12. 2013

Vinohradská 1755/116, Praha 3, 130 00, Česká republika

Dipl.Ing. Michael Fehn

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 13. 2. 2013

vznik členství: 24. 4. 2012

vznik funkce: 25. 4. 2012

zánik funkce: 21. 11. 2012

D - 96317, Kronach (Oberfranken), Mangstr. 4, Spolková republika Německo

MUDr. Iveta Borská

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 13. 2. 2013

vznik členství: 12. 3. 2012

vznik funkce: 25. 4. 2012

zánik funkce: 21. 11. 2012

Zelená 943/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lorenz Pronnet

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2013

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 1. 4. 2014

Austrasse 1, Riedering, 830 83, Spolková republika Německo

Ing. Marie Kousalíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 12. 3. 2012

U Petřin 1235/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Lenka Teska Arnoštová PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 12. 3. 2012

Lannova 1540/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Magnus Alexander Brandau

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2010 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2014

Mnichov, Belfortstrasse 2, 81667, Spolková republika Německo

Bc. Ondřej Pecha

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 13. 2. 2013

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 19. 12. 2012

Pod Parukářkou 12/2760, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Slezák

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 4. 12. 2008

zánik členství: 24. 6. 2011

Živonínská 1629, Praha 9, 190 16, Česká republika

Dipl.Ing. Michael Fehn

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2008 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 23. 4. 2008

zánik členství: 23. 4. 2012

vznik funkce: 13. 10. 2008

zánik funkce: 23. 4. 2012

D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo

Dipl.Ing. Michael Fehn

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 29. 10. 2008

vznik členství: 23. 4. 2008

D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo

Ing. Marie Kousalíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 15. 4. 2007

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 25. 7. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2011

U Petřin 10/1235, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Marie Kousalíková

člen

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 15. 4. 2007

vznik funkce: 25. 7. 2007

U Petřin 10/1235, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dipl.Ing. Michael Fehn

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 5. 2008

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 22. 4. 2008

vznik funkce: 25. 7. 2007

zánik funkce: 22. 4. 2008

D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo

Dipl.Ing. Michael Fehn

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 22. 4. 2004

vznik funkce: 25. 7. 2007

D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo

Ing. Marie Kousalíková

člen

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 15. 4. 2007

U Petřin 10/1235, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lorenz Pronnet

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 12. 4. 2007

zánik členství: 24. 6. 2011

Austrasse 1, Riedering, 830 83, Spolková republika Německo

Peter Ficht

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 2. 4. 2010

vznik členství: 12. 4. 2007

zánik členství: 24. 2. 2010

Bleicherhornstrasse 18a, Mnichov, 814 76, Spolková republika Německo

Bc. Ondřej Pecha

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 30. 11. 2009

Pod Parukářkou 12/2760, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Slezák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 8. 1. 2009

vznik členství: 3. 12. 2004

zánik členství: 3. 12. 2008

Živonínská 1629, Praha 9, 190 16, Česká republika

Dr. Ulrich Jobs

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 26. 1. 2007

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 11. 12. 2006

Kladská 5/1489, Praha 2, 120 00, Česká republika

Martin Friedrich Herrmann

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 26. 1. 2007

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 11. 12. 2006

Pod Rozvodnou 242, Praha 4, Česká republika

Dipl.Ing. Michael Fehn

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 22. 4. 2004

D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo

Sybe Visser

člen

První vztah: 1. 8. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik funkce: 10. 10. 2002

zánik funkce: 21. 4. 2004

44229 Dortmund, Heidekrugweg 4, Spolková republika Německo

Ing. Marie Kousalíková

člen

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 14. 4. 2003

zánik členství: 14. 4. 2007

U Petřin 10/1235, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Trnka

člen

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 14. 4. 2003

zánik členství: 2. 12. 2004

Lamačova 826/13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Jan Choděra

člen

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 14. 4. 2003

zánik členství: 2. 12. 2004

Doudova 9, Praha 4, 147 00, Česká republika

Dr.Ing. Klaus Homann

člen

První vztah: 18. 11. 2002 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2002

zánik funkce: 21. 4. 2004

Stangefolstraße 4, Dortmund, 441 41, Spolková republika Německo

Dipl-Kfm. Volker Bernstorff

člen

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 1. 8. 2003

vznik funkce: 26. 6. 2001

zánik funkce: 10. 10. 2002

49078 Osnabück, Vosskamp 45, Spolková republika Německo

Ing. Martin Trnka

člen

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

zánik členství: 14. 4. 2003

vznik funkce: 26. 6. 2001

V Remízku 1031/17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Dr. Fritz Gautier

člen

První vztah: 26. 3. 2001 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 21. 4. 2004

Frankenstr. Ju 58, D-50858 Köln, Spolková republika Německo

Ing. Petr Švec

člen

První vztah: 26. 3. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

zánik členství: 14. 4. 2003

vznik funkce: 26. 3. 2001

Pod Čimickým hájem 7, Praha 8, 181 00, Česká republika

Otto Kechner

člen

První vztah: 26. 3. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

zánik členství: 14. 4. 2003

vznik funkce: 26. 3. 2001

Veverkova 22, Praha 7, 170 00, Česká republika

Dr.jur. Klaus Bussfeld

člen

První vztah: 26. 3. 2001 - Poslední vztah: 18. 11. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2002

Bochumer Strasse 209, D-45886 Gelsenkirchen, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy Pražská plynárenská Holding a.s.

Akcionáři

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 00064581

Mariánské náměstí 2/2, Česká republika, Praha, 110 00

od 27. 6. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 3. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 3. 2001

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).