Hlavní navigace

Presto Ventures a.s.

Firma Presto Ventures a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21904, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

05455464

Sídlo:

Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 10. 2016

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21904, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Bohemia Venture Capital a.s. od 6. 10. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 6. 10. 2016

adresa

Ovocný trh 1096/8
Praha 11000 od 26. 8. 2020

adresa

Ovocný trh 573/12
Praha 11000 do 26. 8. 2020 od 6. 10. 2016

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 10. 2016

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 6. 10. 2016

správa vlastního majetku od 6. 10. 2016

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti Bohemia Venture Capital a.s. přijala dne 10.10.2019 toto rozhodnutí: Valná hromada obchodní společnosti Bohemia Venture Capital a.s. (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na čás tku v celkové výši 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých) za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitým zájemcům; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se n epřipouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 20 (dvaceti) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako "Akcie A", ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto t isíc korun českých), (dále jen "Nové akcie", nebo "Akcie A" nebo jednotlivě "Nová akcie") nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (4) Emisní kurs každé jedné Nové akcie, tedy každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.00 0 Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (5) s Novými akciemi budou spojena následující přednostní práva: (a) Přednostní právo na podíl na zisku ve výši odpovídající 10 % (deset procent) ročně z celkového objemu plnění, které bylo ze strany současných či bývalých akcionářů vlastnících Akcie A či upisovatelů Akcií A (každý z nich dále jen "Akcionář A" a společ ně "Akcionáři A") poskytnuto do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti a v posledním skončeném účetním období (či jeho části) bylo součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku"). Přednostní podíl na zisku se u rčí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). Nebude-li Přednostní podíl na zisku v určitém účetním období rozdělen mezi Akcionáře A v plné výši (ať již proto , že nebyl společností vytvořen či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Přednostní podíl na zisku o takto nerozdělenou část Přednostního podílu na zisku (a to i opakovaně). (b) Přednostní právo na podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši odpovídající celkovému objemu plnění poskytnutého do vlastního kapitálu společnosti ze strany současných či bývalých Akcionářů A, které nebylo k posuzovanému datu rozděleno mezi současné č i bývalé Akcionáře A (dále jen "Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích"). Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích se určí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva milio ny korun českých). (c) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající součtu (i) částky Přednostního podílu na zisku vypočtené postupem podle písm. (a) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace, a (ii) částky Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích, vypočtené postupem podle písm. (b) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"). Přednostní podíl na likvidačním zůstatku se určí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadající ch na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (6) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávnění akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování. Všechny Nové akcie budou nabídn uty určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Teton a.s., se sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06214304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22627 (dále jen "společnost Teton a.s." nebo "Zájemce"), přičemž takto společnosti Teton a.s. bude nabídnuto upsání 20 (dvaceti) kusů Nových akcií se zvláštními právy, označených jako "Akcie A", ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), které všechny budou vy dány jako cenný papír (v listinné podobě); (7) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (8) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (9) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovateli musí být splacen peněžitými vklady nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Společnosti č. 115-3192140297/0100, vedený u společ nosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054; (10) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) pracovní ch dnů od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií. od 11. 10. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 11. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 10. 2019 od 19. 7. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 7. 2017 od 6. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 11. 10. 2019
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 11. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 11. 10. 2019 od 6. 10. 2016

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jan Černý

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 10. 10. 2019

Mikanova 3260/1, Praha, 106 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Přemysl Rubeš

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2019

vznik členství: 10. 10. 2019

vznik funkce: 10. 10. 2019

náměstí Čs. legií 908, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Černý

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2019 - Poslední vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 10. 10. 2019

Bukovského 222/4, Liberec, 460 01, Česká republika

Jan Mynář

Předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2019

vznik členství: 6. 10. 2016

zánik členství: 10. 10. 2019

vznik funkce: 6. 10. 2016

zánik funkce: 10. 10. 2019

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Jan Mynář

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 6. 10. 2016

vznik funkce: 6. 10. 2016

zánik funkce: 6. 10. 2016

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Jan Mynář

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 6. 10. 2016

vznik funkce: 6. 10. 2016

zánik funkce: 6. 10. 2016

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Kateřina Zychová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 11. 10. 2019

vznik členství: 6. 10. 2016

zánik členství: 10. 10. 2019

vznik funkce: 6. 10. 2016

zánik funkce: 10. 10. 2019

Jáchymova 27/4, Praha, 110 00, Česká republika

Přemysl Rubeš

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 11. 10. 2019

vznik členství: 6. 10. 2016

zánik členství: 10. 10. 2019

vznik funkce: 6. 10. 2016

zánik funkce: 10. 10. 2019

náměstí Čs. legií 908, Pardubice, 530 02, Česká republika

Předseda představenstva jedná za společnost ve všech věcech samostatně, s výjimkou kteréhokoli z dále uvedených jednání, ve kterých jednají za společnost vždy dva členové představenstva společně: (a) veškeré dispozice s majetkem společnosti, jehož tržní hodnota převyšuje částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých); (b) převzetí dluhu či závazku (včetně podmíněných a budoucích) společností ve výši nejméně 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých); (c) jakékoli zatížení majetku společnosti či jiné zřízení práva třetí osoby k jakémukoli majetku společnosti (včetně sjednávání smluv o podřízenosti pohledávek); (d) zakládání dceřiných společností a nabývání jakýchkoli majetkových účastí ve třetích osobách; (e) veškeré dispozice s majetkovými účastmi společnosti ve třetích osobách; (f) uzavírání smluv o úvěru, zápůjčce či jiných smluv o přijetí či poskytnutí financování, včetně sjednávání (ať už na straně věřitele, ručitele či dlužníka) ručení, záruk a jiných jednaní směřujících k zajištění či utvrzení závazku; (g) vydávání cenných papírů společností, počítaje v to směnky a obdobné instrumenty (včetně jejich avalování), akcie a dluhopisy; (h) udělování plných mocí či jiných zmocnění opravňujících k jednání za společnost a uzavírání smluv příkazního a obdobného typu; výkon akcionářských a společnických práv ve všech osobách, ve kterých má společnost majetkovou účast, týká-li se takový výkon práva jednání či zamýšleného jednání dceřiné společnosti, jež typově spadá do kterékoli z kategorií uvedených výše v písmenech (a ) až (h).

od 30. 1. 2020

Předseda představenstva jedná za společnost samostatně ve všech dispozicích s majetkem společnosti a při přebírání závazku nepřesahujícím hodnotu 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých); v případě dispozice s majetkem společnosti a při přebírání závazku v hodnotě nad 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých), jednají za společnost dva členové představenstva společně.

do 30. 1. 2020 od 11. 10. 2019

Za společnost jednají a podepisují vždy společně dva (2) členové představenstva.

do 11. 10. 2019 od 6. 10. 2016

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Izák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 6. 10. 2016

vznik funkce: 6. 10. 2016

Na Lužci 518, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Další vztahy firmy Presto Ventures a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 10. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 10. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).