Hlavní navigace

REFINA INVESTMENTS,a.s. v likvidaci

Firma REFINA INVESTMENTS,a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9035, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 150 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25578740

Sídlo:

Pohořelec 112/24, Praha Hradčany (Praha 1), 118 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 10. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9035, Městský soud v Praze

Obchodní firma

REFINA INVESTMENTS,a.s. od 20. 10. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 20. 10. 1999

adresa

Pohořelec 24/112
Praha 1 11800 od 30. 6. 2005

adresa

Střelničná 1347/47
Praha 8 18200 do 30. 6. 2005 od 12. 11. 2003

adresa

Podvesná XI, 1410
Zlín 76001 do 12. 11. 2003 od 20. 10. 1999

Předmět podnikání

velkoobchod do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

maloobchod se smíšeným zbožím do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

zprostředkování obchodu do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

zprostředkování služeb do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

realitní činnost do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

správa a údržba nemovitostí do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury do 16. 6. 2014 od 29. 10. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti výstavby do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

leasing do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

nákup a prodej nemovitostí do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

pronájem nemovitostí do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

správa nemovitostí do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

poradenská činnost ve stavebnictví do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

činnost realitní kanceláře do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví do 29. 10. 2001 od 20. 10. 1999

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 1063/2017-5 ze dne 21.6.2017 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 25.7.2017. od 2. 8. 2017

Exekuce zanikla z důvodu § 51 písm.c) zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád), neboť pohledávka oprávněného, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy. do 21. 9. 2005 od 21. 9. 2005

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. 13 Nc 41/2003-5, Ex 262/03 ze dne 14.02.2003 byla nařízena exekuce podle platebního rozkazu Okresního soudu Zlín ze dne 20.09.2002, č.j. 25 Ro 1325/2002-21 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 9.890,30 Kč a p ro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Soud pověřuje JUDr. Martina Růžičku, soudního exekutora se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, Zarámí 4077, provedením exekuce. do 21. 9. 2005 od 8. 7. 2003

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: Zvýšení základního kapitálu (2. emise) od 29. 10. 2001

Základní kapitál společnosti se zvyšuje minimálně o 90.000.000,-- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) a maximálně o 200.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých). Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno minimálně 90 ks kmenových neveřejně obchodovatelných akcií jmenovité hodnoty 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na jméno, převoditelné jen se souhlasem představenstva, v listinné podobě. od 29. 10. 2001

Časový harmonogram úpisu akcií Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech. od 29. 10. 2001

I. KOLO od 29. 10. 2001

V prvním kole, které započne 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií na základě § 203 odst. 4 obchodního zákoníku a bude ukončeno 15. den po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví takto: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 0,01 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč. od 29. 10. 2001

Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva, vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla nahoru s tím, že majitelé jedné až sta akcií s nominální hodnotou 10.000,-- Kč mají nárok na úpis jedné nové akcie. od 29. 10. 2001

Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti FOX AZ, a.s. Zlín, K pasekám 2984, u zaměstnance emitentem pověřeného vedením agendy akcionářů, a to do 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. od 29. 10. 2001

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení valné hromady společnosti na základě § 203 odst. 4 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti REFINA INVESTMENTS, a.s., jehož součástí je ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku informace o přednostním právu. od 29. 10. 2001

Přednostní právo upsat nově emitované akcie má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vlastnících akcie emitenta na jméno, nebo předloží listinné akcie při úpisu a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a obchodního zákoníku. od 29. 10. 2001

2. KOLO od 29. 10. 2001

Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v celkové výši minimálně 90.000.000,-- Kč maximálně však do výše 200.000.000,-- Kč ve druhém kole na základě dohody akcionářů schválené valnou hromadou zájemci v těchto dimenzích neomezeně, který spolehlivě prokáže, že upsané akcie je v daném termínu dle stanov společnosti. od 29. 10. 2001

Místo pro druhé kolo upisování akcií je rovněž sídlo společnosti FOX AZ, a.s. Zlín, K pasekám 2984, u zaměstnance emitentem pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Zahájení druhého kola je 3. den po ukončení 1. kola. Ukončení druhého kola 7. den po zahájení druhého kola upisování akcií. od 29. 10. 2001

Emisní kurz od 29. 10. 2001

Emisní kurz akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole je shodný a rovná se 100% nominální hodnoty akcie společnosti, tj. 1.000.000,-- Kč za 1 akcii o nominální hodnotě 1.000.000,-- Kč. od 29. 10. 2001

Způsob upisování a splácení od 29. 10. 2001

Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. od 29. 10. 2001

Upisovatelé splácejí celou upsanou částku tak, že při upisování akcií je upisovatel povinen splatit emisní kurz akcií, které upsal v den úpisu těchto akcií. od 29. 10. 2001

Upisovatel se při úpisu prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěch účtu č. 168287404/5100 u ČSOB, a.s. divize IPB, pobočka Zlín nebo účtu č. 4080001940/6800 u Volksbank, a.s. pobočka Zlín. ------------ od 29. 10. 2001

K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo a ve specifickém symbolu datum úpisu. od 29. 10. 2001

Při upisování akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti jsou přípustné v prvém i v druhém kole úpisu pouze nepeněžité vklady. od 29. 10. 2001

Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášené ve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných alespoň výše 90.000.000,-- Kč navrhovaného základního kapitálu, ledaže akcie chybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsány zakladateli nebo některými z nich. Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány v sídle společnosti FOX AZ, a.s. Zlín, K pasekám 2984, u zaměstnance emitentem pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. od 29. 10. 2001

Informace o přednostním právu od 29. 10. 2001

Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti FOX AZ, a.s. Zlín, K pasekám 2984, u zaměstnance emitentem pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. od 29. 10. 2001

Lhůta pro vykonání přednostního práva započne v 1. kole upisování akcií 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií na základě § 203 odst. 4 obchodního zákoníku a bude ukončeno 16. den po započetí 1. kola. od 29. 10. 2001

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení valné hromady společnosti na základě § 203 odst. 4 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti REFINA INVESTMENTS, a.s., jehož součástí je ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku informace o přednostním právu. od 29. 10. 2001

Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z knihy akcionářů vedené emitentem a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle ust. § 156a obchodního zákoníku. od 29. 10. 2001

Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100% jmenovité hodnoty akcií. od 29. 10. 2001

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 7.11.2000. od 15. 11. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 12.9.2000. od 26. 9. 2000

Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 12.09.2000 o záměru zvýšit základní jmění: do 12. 10. 2000 od 26. 9. 2000

Částka zvýšení základního jmění: Základní jmění společnosti ve výši 1,000.000,-Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšeno o částku 149,000.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevětmilionů korun českých) na částku 150,000.000,-Kč (slovy: stopadesátmilionů korun českých) do 12. 10. 2000 od 26. 9. 2000

Způsob zvýšení základního jmění: Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, a to vkladem pohledávek za společností stávajícího akcionáře Romana Vaškůje dle § 59 odst.7 obchodního zákoníku způsobem a v rozsahu stanoveném dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. do 12. 10. 2000 od 26. 9. 2000

Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií: Počet upisovaných akcií: 14.900 akcií (slovy: čtrnácttisícdevětset) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) do 12. 10. 2000 od 26. 9. 2000

Druh, podoba a forma nových akcií: druh: kmenové akcie podoba akcií: listinné forma akcie: akcie na majitele do 12. 10. 2000 od 26. 9. 2000

Emisní kurs akcií: Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě, tj. 10.000,-Kč/1 ks do 12. 10. 2000 od 26. 9. 2000

Upsání akcií a lhůta pro splácení emisního kursu: Akcie budou upisovány v administrativních prostorách společnosti na adrese Zlín, K Pasekám 2984 ve lhůtě do 3 dnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií. Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnosti nejpozději do 3 dnů od právní moci usnesení KOS v Brně, kterým se povolí zápis návrhu na zvýšení základního jmění. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v administrativních prostorách společnosti na adrese Zlín, K Pasekám 2984 do dvou hodin po upsání nových akcií a to uzavřením a podepsáním smlouvy o postoupení pohledávek. K tomuto datu pohledávky stávajícího akcionáře Romana Vaškůje v celkové nominální hodnotě 149,000.000,-Kč a jim odpovídající dluh společnosti zanikají v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku. do 12. 10. 2000 od 26. 9. 2000

Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění: V souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku jsou předmětem nepeněžitého vkladu do základního jmění společnosti pohledávky stávajícího akcionáře Romana Vaškůje-vkladatele za společností REFINA INVESTMENTS, a.s. Stanoví, že pohledávky jsou ze strany vkladatele vkládány do základního jmění společnosti v jejich nominální hodnotě. do 12. 10. 2000 od 26. 9. 2000

znění obchodního jména v německém jazyce: REFINA INVESTMENTS, Aktiengesellschaft od 20. 10. 1999

znění obchodního jména v anglickém jazyce: REFINA INVESTMENTS, Joint-Stock Company od 20. 10. 1999

znění obchodního jména v ruském jazyce: REFINA INVESTMENTS,akcioněrnoe obščestvo od 20. 10. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

od 12. 10. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 10. 2000 od 20. 10. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 000 od 12. 10. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 12. 10. 2000 od 20. 10. 1999

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Milan Turek

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 28. 4. 2005

vznik funkce: 28. 4. 2005

Očovská 3705/28, Hodonín, 695 01, Česká republika

Kamil Gromus

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2005

vznik členství: 28. 4. 2005

Bezručova 3231/17, Hodonín, 695 01, Česká republika

Historické vztahy

Milan Turek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2005 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 28. 4. 2005

vznik funkce: 28. 4. 2005

Očovská 3705/28, Hodonín, 695 01, Česká republika

Petr Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2005 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 28. 4. 2005

Vejrostova 953/6, Brno, 635 00, Česká republika

Milan Trněný

člen

První vztah: 15. 9. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2005

vznik členství: 16. 12. 2002

zánik členství: 28. 4. 2005

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Roman Vaškůj

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 15. 9. 2004

vznik funkce: 11. 4. 2001

zánik funkce: 16. 12. 2002

U Trojáku 4596, Zlín, Česká republika

JUDr. Ivo Mareth

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 30. 6. 2005

zánik členství: 28. 4. 2005

Jamborova 4, Žďár nad Sázavou, Česká republika

Radovan Vítek

předseda

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 30. 6. 2005

zánik členství: 28. 4. 2005

zánik funkce: 28. 4. 2005

Minská 41, Brno, Česká republika

Martin Ferdus

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 11. 4. 2001

Vejmluvova 318/49, Žďár nad Sázavou, Česká republika

JUDr. Václav Petrásek

předseda

První vztah: 20. 10. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Luční 4593, Zlín, Česká republika

Petr Galas

člen

První vztah: 20. 10. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Padělky I/3982, Zlín, Česká republika

Ing. Radim Malota

člen

První vztah: 20. 10. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Potoky 4317, Zlín, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Zoltán Hakszer

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2006

vznik členství: 4. 5. 2006

vznik funkce: 4. 5. 2006

Hlavná 791/20, Šamorín, 931 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Juraj Križan

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2005 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik členství: 28. 4. 2005

zánik členství: 4. 5. 2006

zánik funkce: 4. 5. 2006

Ratíškovice 924, 696 02, Česká republika

Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 15. 9. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2005

vznik členství: 14. 7. 2003

zánik členství: 28. 4. 2005

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Robert Hrdina

člen

První vztah: 15. 9. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2005

vznik členství: 7. 3. 2002

zánik členství: 28. 4. 2005

Mezírka 14, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Radim Malota

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 15. 9. 2004

vznik funkce: 11. 4. 2001

zánik funkce: 14. 7. 2003

Potoky 4317, Zlín, Česká republika

Zbyněk Ševců

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 15. 9. 2004

vznik funkce: 11. 4. 2001

zánik funkce: 7. 3. 2002

U Splavu 1749, Zlín, Česká republika

RNDr. Ondřej Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 30. 6. 2005

zánik členství: 28. 4. 2005

zánik funkce: 28. 4. 2005

Kropáčkova 559, Praha 4, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 11. 4. 2001

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Radan Kamenický

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 11. 4. 2001

Zahradní 1439, Nové město na Moravě, Česká republika

Petr Koláček

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Krestova 1284/10, Ostrava-Jih, Hrabůvka, Česká republika

Zbyněk Ševců

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

U Splavu 1749, Zlín, Česká republika

Ing. Jiří Vladař

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Ostrava-Jih, Zábřeh, Patrice Lumumby 2595/3, okr.Ostrava-město, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány představenstvo a to každý člen představenstva samostatně, nebo všichni členové představenstva současně. Za představenstvo může jednat samostatně osoba, případně osoby písemně pověřené představenstvem , obvykle generální ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy jeden ze členů představenstva, nebo všichni členové představenstva, nebo generální ředitel, který k tomu byl písemně ostatními členy představenstva oprávněným i jednat zmocněn.

od 30. 6. 2005

Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že všichni členové představenstva, případně samostatně předseda nebo místopředseda představenstva připojí ke svým jménům, případně svému jménu vytištěné razítkem, či jiným způsobem tištěné či napsané obchodní jméno společnosti.

do 30. 6. 2005 od 15. 11. 2000

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to vždy předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva, nebo generální ředitel, který k tomu byl písemně ostatními členy představenstva oprávněnými jednat zmocněn.

do 15. 11. 2000 od 20. 10. 1999

Další vztahy firmy REFINA INVESTMENTS,a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Mgr. Robert Hynek

První vztah: 2. 8. 2017

Na Vyhlídce 537, Klecany, 250 67, Česká republika

Dalších 340 vztahů k této osobě

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 30. 6. 2005

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

ACCOUNT SERVICE, spol. s r.o., v likvidaci, IČ: 26271087

Česká republika, Přísnotice, 664 63

od 5. 8. 2014

ACCOUNT SERVICE, spol. s r.o., IČ: 26271087

Česká republika, Přísnotice, 664 63

do 5. 8. 2014 od 30. 6. 2005

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Hradební, Česká republika, Praha 1

do 30. 6. 2005 od 15. 11. 2000

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).