Hlavní navigace

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Firma REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., akciová společnost, vznikla dne 13. 6. 2006. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10850, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 25 200 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27567117

Sídlo:

Antala Staška 2027/79, Praha Krč, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 6. 2006

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10850, Městský soud v Praze

Obchodní firma

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. od 1. 12. 2006

Obchodní firma

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. od 3. 2. 2015

Obchodní firma

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. od 9. 4. 2015

Obchodní firma

Inbestis, a.s. do 9. 4. 2015 od 13. 6. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 13. 6. 2006

adresa

Antala Staška
Praha 4 14000 od 21. 2. 2007

adresa

Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 14000 od 9. 4. 2015

adresa

Antala Staška 2027/79
Praha 14000 od 7. 10. 2015

adresa

Antala Staška 2027/79
Praha 4 14000 do 7. 10. 2015 od 21. 2. 2007

adresa

Antala Staška 2027/79
Praha 4 14000 do 17. 12. 2014 od 21. 2. 2007

adresa

Na Perštýně
Praha 1 11000 do 21. 2. 2007 od 29. 6. 2006

adresa

Na Perštýně 342/1
Praha 1 11000 do 21. 2. 2007 od 29. 6. 2006

adresa

Na Perštýně 342/1
Praha 1 11000 do 21. 2. 2007 od 29. 6. 2006

adresa

Na Perštýně
Praha 1 16900 do 29. 6. 2006 od 13. 6. 2006

adresa

Na Perštýně 342/1
Praha 1 16900 do 29. 6. 2006 od 13. 6. 2006

adresa

Na Perštýně 342/1
Praha 1 16900 do 29. 6. 2006 od 13. 6. 2006

Předmět podnikání

Výkon činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen "ZISIF"), a to: 1. Obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (tj. činnost dle § 11 odst. 1 písm. a) ZISIF): a) speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem b) fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investič ních fondů). 2. Provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle § 38 odst. 1 ZISIF (tj. činnost dle § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF) pro: a) speciální fondy a zahraniční fondy srovnatelné se speciálním fondem, b) fondy kvalifikovaných investorů a zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních f odnů). od 30. 4. 2014

výkon kolektivního investování spočívajícího ve: a) vytváření a obhospodařování podílových fondů (§ 14 odst. 1 písm..a) zákona o kolektivním investování) b) obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování (§ 14 odst. 1 písm. b) zák ona o kolektivním investování) do 30. 4. 2014 od 21. 6. 2010

výkon kolektivního investování spočívajícího ve vytváření a obhospodařování podílových fondů podle § 60 odst. 3 a § 14 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování do 21. 6. 2010 od 1. 12. 2006

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem do 1. 12. 2006 od 13. 6. 2006

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 24. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 9. 4. 2015 od 24. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 4. 2015 od 24. 1. 2014

Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výš e základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: ? 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.., na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00 , PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak , že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; poč átek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilio nů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3536652/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. do 17. 12. 2008 od 10. 12. 2008

Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení: Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 50 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinn é podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zá koníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 5 0 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: 50 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě bude nabídnuto společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď z ašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití př ednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 2768312/0800, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. do 23. 10. 2007 od 18. 10. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 200 000 Kč

od 16. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 90 000 000 Kč

do 16. 1. 2013 od 17. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 80 000 000 Kč

do 17. 12. 2008 od 23. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 23. 10. 2007 od 13. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 280 000 Kč, počet: 90 od 16. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 90 do 16. 1. 2013 od 17. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 80 do 17. 12. 2008 od 23. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 23. 10. 2007 od 29. 6. 2006
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 29. 6. 2006 od 13. 6. 2006

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Milan Hašek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 22. 8. 2016

vznik funkce: 30. 9. 2016

Holandská 1382/23, Praha, 101 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Machač

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

Naardenská 669/21, Praha, 162 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015

vznik funkce: 5. 6. 2014

V malých domech I 583/5, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Kráčmar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015

vznik funkce: 5. 6. 2014

Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Dušan Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 12. 5. 2015

vznik funkce: 12. 5. 2015

K lomu 984/11, Praha, 182 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Dr. Heinz Knotzer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2016

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 5. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2016

V malých domech I 583/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Pavel Kráčmar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

zánik členství: 20. 8. 2016

vznik funkce: 5. 6. 2014

zánik funkce: 20. 8. 2016

Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Kráčmar

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik funkce: 5. 6. 2014

Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik funkce: 5. 6. 2014

V malých domech I 583/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Pavel Kráčmar

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik funkce: 5. 6. 2014

Čínská 880/18, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Kráčmar

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2014 - Poslední vztah: 24. 9. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2014

zánik funkce: 5. 6. 2014

Čínská 880/18, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Daniel Heler

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2012 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 19. 5. 2011

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2014

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Heinz Knotzer

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2012 - Poslední vztah: 24. 9. 2014

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 2. 10. 2012

zánik funkce: 14. 3. 2014

V Malých Domech I. 5/583, Praha 4, 140 00, Česká republika

Heinz Knotzer

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 22. 10. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

V Malých Domech I. 5/583, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Daniel Heler

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 22. 10. 2012

vznik členství: 19. 5. 2011

zánik členství: 31. 1. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2014

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Heinz Knotzer

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 31. 7. 2012

vznik funkce: 15. 8. 2011

zánik funkce: 31. 7. 2012

V Malých Domech I. 5/583, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. David Lorenc

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

V Ouzkém 194, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Heinz Knotzer

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2008 - Poslední vztah: 19. 9. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2008

V Malých Domech I. 5/583, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kamil Kosman

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 19. 9. 2011

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 13. 6. 2011

vznik funkce: 3. 10. 2007

zánik funkce: 13. 6. 2011

Vejvodova 445/1, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Daniel Heler

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 19. 9. 2011

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 18. 5. 2011

vznik funkce: 3. 10. 2007

zánik funkce: 18. 5. 2011

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Škorvaga CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2008

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 18. 6. 2008

Eliášova 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Daniel Heler

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2008

vznik členství: 18. 5. 2007

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Kamil Kosman

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2008

vznik členství: 13. 6. 2007

Vejvodova 445/1, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Kamil Kosman

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 13. 6. 2006

zánik členství: 13. 6. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2006

zánik funkce: 13. 6. 2007

Vejvodova 445/1, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Martin Burda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 13. 6. 2006

zánik členství: 23. 4. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2006

zánik funkce: 23. 4. 2007

Nad Údolím 308/46, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jiří Škorvaga CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 13. 6. 2006

zánik členství: 13. 6. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2006

zánik funkce: 13. 6. 2007

Eliášova 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Tomáš Jandík CFA, MRICS

člen

První vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

Zdíkovská 2991/126, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Kohout MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 1. 11. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2016

Sedlec 109, 250 65, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Tomáš Jandík MRICS, CFA

člen

První vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

Zdíkovská 2991/126, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Filip Kubricht

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 13. 10. 2015

U dubu 1538/72, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Wolfgang Guido Lunardon

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 13. 10. 2015

Traktoristů 642, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Kohout MBA

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 1. 11. 2015

Sedlec 109, 250 65, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Jandík MRICS, CFA

člen

První vztah: 25. 5. 2016 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

Zdíkovská 2991/126, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jaromír Kohout MBA

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 1. 11. 2015

zánik funkce: 3. 5. 2016

Sedlec 109, 250 65, Česká republika

Wolfgang Guido Lunardon

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 13. 10. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2016

Traktoristů 642, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Ing. Filip Kubricht

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2015

U dubu 1538/72, Praha, 147 00, Česká republika

Wolfgang Guido Lunardon

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

Traktoristů 642, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Wolfgang Guido Lunardon

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

Traktoristů 642, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Ing. Filip Kubricht

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2015

U dubu 1538/72, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Filip Kubricht

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2015

U dubu 1538/72, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Filip Kubricht

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

U dubu 1538/72, Praha 4, 147 00, Česká republika

Wolfgang Lunardon

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2012 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

Na Bučance 1704/11a, Praha 4, 140 00, Česká republika

Wolfgang Lunardon

První vztah: 19. 6. 2012 - Poslední vztah: 19. 6. 2012

zánik členství: 1. 5. 2012

Na Bučance 1704/11a, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Martin Skalický

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 19. 5. 2011

vznik funkce: 31. 5. 2012

Vstupní 1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Skalický

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 19. 6. 2012

vznik členství: 19. 5. 2011

Vstupní 1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Tomáš Trčka

předseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 31. 1. 2012

vznik funkce: 1. 11. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2012

Jihovýchodní II 757/10, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Filip Kubricht

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 10. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2010

Vilová 1671/6, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Martin Skalický

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2007 - Poslední vztah: 19. 9. 2011

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 18. 5. 2011

Vstupní 1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Tomáš Trčka

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 1. 11. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2006

zánik funkce: 1. 11. 2010

Jihovýchodní II. 10, Praha 4, 141 00, Česká republika

John Sebastian Breaux Jr.

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2006 - Poslední vztah: 11. 6. 2007

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 13. 4. 2007

vznik funkce: 1. 12. 2006

zánik funkce: 13. 4. 2007

Podvinný mlýn 2281/10, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Filip Kubricht

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2006

zánik funkce: 1. 12. 2010

Vilová 1671/6, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Tomáš Trčka

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2006

vznik členství: 1. 11. 2006

Jihovýchodní II. 10, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Milan Vávra

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik členství: 13. 6. 2006

zánik členství: 31. 10. 2006

vznik funkce: 13. 6. 2006

zánik funkce: 31. 10. 2006

Hošťálkova 392/1a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že k připojí své podpisy k obchodní firmě společnosti.

od 22. 12. 2006

Způsob jednání za společnot: Jednání členů představenstva , které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 22. 12. 2006 od 13. 6. 2006

Další vztahy firmy REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

První vztah: 13. 6. 2006

Olbrachtova 1929/62, Praha, 140 00

Dalších 21 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Tomáš Salomon

  Předseda představenstva

  Alej Českých exulantů 1153/9, Praha, 161 00, Česká republika

 • Mag. Andreas Treichl

  Místopředseda

  Metternichgasse 10/8, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

 • Ing. Karel Mourek

  Člen představenstva, člen představenstva

  Meduňková 711/31, Praha, 103 00, Česká republika

 • John James Stack

  Člen dozorčí rady, Předseda dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Park Avenue, New York, 1 212, Spojené státy americké

 • Wolfgang Schopf

  místopředseda představenstva, Místopředseda představenstva

  Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Hennersdorf, 2 332, Rakouská republika

 • Ing. Zlata Grőningerová

  Členka dozorčí rady

  Počernická 3226/2f, Praha, 100 00, Česká republika

 • Peter Bosek

  Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  Hansalgasse 3/21, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

 • Ing. Bohuslav Šolta

  Člen představenstva

  Dunajská 24, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

 • Aleš Veverka

  člen dozorčí rady

  Na pěšině 3155/26a, Břeclav, 690 03, Česká republika

 • Helena Černá

  členka dozorčí rady

  Dolany 305, 783 16, Česká republika

 • Margita Čermáková

  členka dozorčí rady

  Jáchymovská 1011, Dobříš, 263 01, Česká republika

 • Dipl. Ing. Stefan Doerfler

  člen dozorčí rady

  Zahnradbahnstrasse 6/2, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

 • Ing. Petr Brávek

  člen dozorčí rady

  Dykova 1156/19, Praha, 101 00, Česká republika

 • Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

  člen dozorčí rady

  C/O Gutsverwaltung Hardegg, Seefeld-Kadolz, 2 062, Rakouská republika

 • Ing. Pavel Kráčmar

  člen představenstva

  Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Daniela Pešková

  členka představenstva

  Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

 • Bc. Stanislav Šmolík

  Na rovinách 602/44, Praha, 142 00, Česká republika

 • JUDr. Eliška Bramborová

  člen dozorčí rady

  Odlehlá 325/58, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Jirásek

  člen dozorčí rady

  Jana Palacha 144, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

 • Dipl. Ing. Stefan Doerfler

  člen dozorčí rady

  Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190, Rakouská republika

 • Herbert Juranek

  člen dozorčí rady

  Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17, A-2460, Rakouská republika

Akcionáři

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782

Olbrachtova, Česká republika, Praha 4, 140 00

od 13. 6. 2006

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.