Hlavní navigace

RSJ Investments SICAV a.s.

Firma RSJ Investments SICAV a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16313, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 400 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24704415

Sídlo:

Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 7. 2010

DIČ:

CZ24704415

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16313, Městský soud v Praze

Obchodní firma

RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. od 21. 12. 2011

Obchodní firma

RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. od 7. 2. 2015

Obchodní firma

RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. do 17. 6. 2015 od 13. 5. 2015

Obchodní firma

5P uzavřený investiční fond, a.s. do 13. 5. 2015 od 8. 7. 2010

Obchodní firma

RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. do 7. 2. 2015 od 12. 1. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 8. 7. 2010

adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 1 11000 od 18. 6. 2014

adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 11000 od 18. 6. 2014

adresa

Tržiště 366/13
Praha 1 11800 do 18. 6. 2014 od 8. 7. 2010

Předmět podnikání

Činnost fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona o investičních společnostech. od 3. 11. 2016

činnost podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky do 3. 11. 2016 od 8. 7. 2010

Ostatní skutečnosti

Podfond společnosti RSJ Investments SICAV, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 04 415, RSJ Tech podfond, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 751 08 376, zanikl přeměnou odštěpení sloučením, v její mž důsledku se součástí jmění v podílovém fondu RSJ Alfa otevřený podílový fond (budoucí název: RSJ Tech otevřený podílový fond), se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 751 60 994, stalo jmění, které tvoří jmění podfondu, a tedy d ošlo ke sloučení podfondu a otevřeného podílového fondu. od 1. 9. 2019

V důsledku fúze sloučením uskutečněné na základě Projektu fúze sloučením ze dne 13.11.2018 společnosti Culerus s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 03257495, a Culerus II s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04657080, zanikly a a jejich jmění přešlo na společnost RSJ Investments SICAV a.s., IČO 247 04 415, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jednající na účet podfondu investičního fondu RSJ Tech podfond, RSJ Investm ents SICAV a.s., NID 8085327067, IČO 71508376, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, a stalo se součástí jmění podfondu investičního fondu RSJ Tech podfond, RSJ Investments SICAV a.s. od 20. 12. 2018

O zvýšení základního kapitálu rozhodla valná hromada společnosti následovně: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 3 400 000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) ze současné výše základního kapitálu společnosti 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na výši 5 400 000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad nebo pod tuto částku se nepřipouští; (b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitý m vkladem s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 17 000 000 (slovy: sedmnáct milionů) kusů kusových zakladatelských a kcií společnosti na jméno v listinné podobě o účetní hodnotě jedné akcie 0,20 Kč (slovy: dvacet haléřů) (dále jen Akcie). Akcie nemají jmenovitou hodnotu, neboť se jedná o kusové akcie; (d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se vš ichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva, ani na základě veřejné nabídky. Upisování všech Akcií bude nabídnuto následujícím předem určeným zájemcům: i. 2 374 000 (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc) Akcií panu Karlu Janečkovi, dat um narození: 26. července 1973, trvale bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, ii. 700 000 (slovy: sedm set tisíc) Akcií panu Václavu Dejčmarovi, datum narození 17. srpna 1976, trvale bytem Národní 116/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, iii. 1 77 8 000 (slovy: jeden milion sedm set sedmdesát osm tisíc) Akcií panu Liboru Winklerovi, datum narození 18. září 1960, trvale bytem V zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, iv. 1 865 000 (slovy: jeden milion osm set šedesát pět tisíc) Akcií panu Michalu Š aňákovi, datum narození 25. ledna 1979, trvale bytem Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6, v. 408 000 (slovy: čtyři sta osm tisíc) Akcií panu Karlu Janečkovi, datum narození 3. srpna 1951, trvale bytem Janáčkova 1833/47A, 323 00 Plzeň, vi. 2 865 000 ( slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc) Akcií panu Bronislavu Kandríkovi, datum narození 9. ledna 1981, trvale bytem Nad Závěrkou 2448/10, Břevnov, 169 00 Praha 6, vii. 270 000 (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc) Akcií panu Martinu Ducháčkovi, datum na rození 12. června 1982, trvale bytem Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6, viii. 2 865 000 (slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc) Akcií panu Antonu Tyutinovi, datum narození 10. března 1972, trvale bytem Naardenská 665/3, Liboc, 162 00 P raha 6, ix. 2 183 000 (slovy: dva miliony sto osmdesát tři tisíc) Akcií panu Petru Altmanovi, datum narození 11. července 1980, trvale bytem U krčského nádraží 226/11, Krč, 140 00 Praha 4, x. 1 692 000 (slovy: jeden milion šest set devadesát dva tisíc) Ak cií panu Jakubu Petráskovi, datum narození 12. března 1984, trvale bytem Hošťálkova 392/1d, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen Předem určení zájemci); (e) Emisní kurs každé nové kusové Akcie o účetní hodnotě 0,20 Kč (slovy: dvacet haléřů) se bude rovnat je jí účetní hodnotě, a bude tak činit 0,20 Kč (slovy: dvacet haléřů) za jednu kusovou Akcii společnosti na jméno v listinné podobě. Emisní kurs Akcie byl stanoven podle účetní hodnoty Akcie; (f) Upisování akcií může začít následující pracovní den po dni při jetí tohoto usnesení valnou hromadou společnosti (možný počátek běhu upisovací lhůty); (g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na patnáct (15) pracovních dnů. Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určeným zájemcům oznámen představenstvem současně s do ručením návrhu smlouvy o upsání akcií; představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy spolu s oznámením do patnácti (15) pracovních dní od přijetí tohoto usnesení valnou hromadou společnosti; (h) Místem pro upsání akcií je Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 Ka rlín, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9:00 hodin do 15:00 hodin; (i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran m usí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (j) Emisní kurs akcií mus í být splacen nejpozději do třiceti (30) dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti č. 9000242/0800 vedený u České spořitelny, a.s. od 5. 9. 2018

V důsledku rozdělení formou odštěpení sloučením došlo k přechodu části jmění, uvedené v projektu rozdělení, společnosti RSJ Investments SICAV a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 04 415, zapsané v obchodním rejstříku ve deném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16313, jako rozdělované společnosti, která v důsledku rozdělení nezaniká, na společnost RSJ Asset Management a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 053 57 225, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21826, jako nástupnickou společnost, která v důsledku rozdělení a získání povolení České národní banky změnila svou obchodní firmu na RSJ Investments investiční společnost a.s. od 20. 12. 2017

Společnost může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami. od 12. 1. 2015

Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. do 3. 11. 2016 od 1. 1. 2015

Monistický systém orgánů společnosti. do 3. 11. 2016 od 1. 1. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 1. 2015 od 18. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 1. 2015 od 18. 6. 2014

Valná hromada společnosti konaná dne 16.07.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., a to takto: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000 000,-- Kč (pět set miliónů korun českých), vydáním 500 000 (pěti set tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- K č (jeden tisíc korun českých) 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku 1.5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upsání dohodou akcionářů: 2.1. představenstvo společnosti je povinno ihned, nejpozději následující pracovní den po zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů, doručit akcionářům písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahují alespoň náležitosti podle § 2 03 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 2.2. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání akcií doručit akcionářům návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující kromě obecných náležitostí i náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodní ho zákoníku; náklady na vypracování návrhu dohody nese společnost 2.3. počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno oznámit akcionářům v písemné informaci o možnosti upsání akcií poslednímu akcionáři 2.4. dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů v sídle společnosti na adrese Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v pracovní dny v době od 9. 00 do 14.00 hodin 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozd ěji do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií 3. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 3.1. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií 3.1.1. pohledávek akcionáře společnosti, pana Karla Janečka, PhD., r.č. 730726/2039, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 54.467.500,- Kč, na základě smlouvy o p ůjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 14.010.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.02.2012 ve výši 45.652.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.11.2012 ve výši 91.304.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 08.0 3.2013 ve výši 91.304.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií; 3.1.2. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Libora Winklera, CSc., r.č. 600918/1838, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 34.147.500,- Kč, na základě smlouvy o p ůjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 5.562.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2012 ve výši 31.800.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.02.2013 ve výši 31.768.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Libo rem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií; 3.1.3. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Tomáše Janečka, r.č. 740803/2038, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.08.2011 ve výši 150.000,- Kč, na základě smlouvy o půjč ce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 21.427.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 14.385.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 24.05.2012 ve výši 28.800.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Tomáše m Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií; 3.1.4. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Václava Dejčmara, r.č. 760817/2418, bytem Praha 1, Nové Město, Národní 116/20, PSČ 110 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.08.2011 ve výši 160.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce u zavřené dne 23.11.2011 ve výši 24.416.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 16.384.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.05.2012 ve výši 32.800.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 05.11.2012 ve výši 32.768.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií; 3.1.5. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Michala Šaňáka, r.č. 790125/0170, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 50.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 7.442.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 4.995.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.05.2012 ve výši 10.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.11.2012 ve výši 9.990.0 00,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.03.2013 ve výši 9.990.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií; 3.1.6. pohledávky akcionáře společnosti, pana Martina Ducháčka, r.č. 820612/3574, bytem Praha 5, Petržílkova 34, PSČ 158 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2 012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.05.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.11.2012 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Martinem Ducháčkem na splacení emisního kur su jím upsaných akcií; 3.1.7. pohledávky akcionáře společnosti, pana Bronislava Kandríka, r.č. 810109/9358, bytem Slovenská republika, Spišská Nová Ves, Strojnická 1/23, PSČ 052 01, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě sml ouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.05.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 05.11.2012 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Bronislav em Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií; 3.1.8. pohledávky akcionáře společnosti, pana Antona Tyutina, r.č. 720310/3930, bytem Praha 6, Naardenská 665/3, PSČ 162 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2 012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.11.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.03.2013 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Antonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií; 3.1.9. pohledávky akcionáře společnosti, paní Michaely Janečkové, r.č. 766203/2235, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 3.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčc e uzavřené dne 07.02.2012 ve výši 2.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.05.2012 ve výši 4.000.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.11.2012 ve výši 4.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti za paní Michaelou Janečk ovou na splacení emisního kurzu jí upsaných akcií; 3.1.10. pohledávky akcionáře společnosti, pana Petra Altmana, r.č. 800711/0056, bytem Praha 4, Krč, U Krčského nádraží 226/11, PSČ 140 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 150.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavře né dne 23.01.2012 ve výši 100.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.05.2012 ve výši 200.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.11.2012 ve výši 200.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Petrem Altmanem na splacení e misního kurzu jím upsaných akcií. 3.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 3.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí obsahovat i: 3.3.1. přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), určení výše pohledávky za jistinou a výš e příslušenství ke dni uzavření dohody o započtení a určen právního důvodu jeho vzniku 3.3.2. přesné určení na úhradu jaké části emisního kursu se každá pohledávka započítává, resp. jaká část pohledávky se započítává na úhradu emisního kursu 3.3.3. přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství do 5. 9. 2013 od 29. 7. 2013

Valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., a to takto: 1) Důvody zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je především posílení vnitřních zdrojů společnosti a zvýšení vlastního kapitálu společnosti pro její další podnikatelskou činnost. 2) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., o částku ve výši 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých), tj. z částky 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých) na částku 1.000.000.000 Kč (jednu milia rdu korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 500.000 (pět set tisíc) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upsan é akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. 4) Úpis předem určenými zájemci a akcionáři dle dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku: Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"). Veškeré nově upisované akcie budou: a) nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby: - pan Petr Altman, nar. 11. 07. 1980, bytem Praha 4, Krč, U Krčského nádraží 226/11, PSČ 140 00, který upíše 1.000 (jeden tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), a t o jako předem určený zájemce (dále též jen "Petr Altman"), - paní Michaela Janečková, nar. 03. 12. 1976, bytem Praha 6, U Třetí baterie 21, PSČ 162 00, která upíše 20.000 (dvacet tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "Michaela Janečková"), (Petr Altman, Michaela Janečková, dále společně také jako "předem určení zájemci", každý samostatně též jako "předem určený zájemce). b) upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen "dohoda akcionářů"), kteří upíší zbývajících 479.000 (čtyři sta sedmdesát devět tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). 5) Emisní kurs: Emisní kurs každé nové akcie činí 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých). Důvodem stanovení emisního kursu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií společn osti je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti na výši základního kapitálu společnosti, která je zapisovaná do obchodního rejstříku. 6) Místo a lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci: Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo Společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí val né hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 7) Místo a lhůta pro upisování akcií akcionáři dle dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku: Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva Společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo Spol ečnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů. 8) Peněžitý vklad, lhůta a způsob jeho splacení, splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen "akcionář" nebo "akcionáři") povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů. 9) Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Petra Altmana vzniklé na základě smlouvy o půjčce ve výši 1,150.000,- Kč (jeden milion sto padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011 proti pohledávce Společnosti za panem Petrem Altmanem na s placení emisního kurzu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Michaely Janečkové vzniklé na základě smlouvy o půjčce ve výši 23.000.000,- Kč (dvacet tři miliony korun českých) uzavřené dne 23.11.2011 proti pohledávce Společnosti za paní Michaelou Janečkovou na spl acení emisního kurzu jí upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávky akcionářů Společnosti, pana Ing. Libora Winklera, CSc., nar. 18.09.1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00, a pana Karla Janečka, PhD., nar. 26.07.1973, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.7.2011 ve výši 67.975.000,- Kč (šedesát sedm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na spla cení emisního kursu jím upsaných akcií a proti pohledávce Společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií; - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Karla Janečka, PhD., datum narození 26. 07. 1973, bytem U Třetí baterie 1048/21, Praha 6 - Břevnov, PSČ 160 00 (dále jen "Karel Janeček, PhD."), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 71,550.000 Kč (sedmdesát jedna miliónů pět set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 02.03.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 47,700.000 Kč (čtyřicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 29.06. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 119,250.000 Kč (sto devatenáct miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 19. 08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,010.500 Kč (čtrnáct milionů deset tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23. 11. 2011, proti pohledávce Společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Libora Winklera, CSc., datum narození 18. 09. 1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00 (dále jen "Ing. Libor Winkler, CSc."), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 23,850.000 Kč (dvacet tři milionů osm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 04. 03. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,900.000 Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 22.06. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 39,750.000 Kč (třicet devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08. 2011, proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Tomáše Janečka, datum narození 03. 08. 1974, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00 (dále jen "Ing. Tomáš Janeček"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 23,850.000 Kč (dvacet tři miliónů osm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 03.03.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,900.000 Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 29. 06. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 24.750.000 Kč (dvacet čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 21.427.500 Kč (dvacet jedna milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23.11.2011, proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Tomášem Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Václava Dejčmara, datum narození 17. 08. 1976, bytem Jeronýmova 905/9, 251 01 Říčany (dále jen "Ing. Václav Dejčmar"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 22,350.000 Kč (dvacet dva miliónů tři sta padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 01. 03. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,900.000 Kč (čtrnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 20. 06. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 52,250.000 Kč (padesát dva miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 08. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 24,416.000 Kč (dvacet čtyři miliónů čtyři sta šestnáct tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 11. 2011, proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Michala Šaňáka, datum narození 25. 01. 1979, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00 (dále jen "Michal Šaňák"), - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,500.000 Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 28.02.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 5,000.000 Kč (pět milionů korun českých) uzavřené dne 20.06.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 12,500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,442.500 Kč (sedm milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23.11. 2011, proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Bronislava Kandríka, datum narození 09. 01. 1981, bytem Strojnická 1/23, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, (dále jen "Bronislav Kandrík"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 28.02.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 20.06.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011, proti pohledávce Společnosti za panem Bronislavem Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Martina Ducháčka, datum narození 12. 06. 1982, bytem Praha 5, Petržílkova 34, PSČ 158 00, (dále jen "Martin Ducháček"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 01.03.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 22.06.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011, proti pohledávce Společnosti za panem Martinem Ducháčkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Antona Tyutina, datum narození 10. 03. 1972, bytem Jeřabinová 295/15, 150 00 Praha, (dále jen "Anton Tyutin"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 02.03.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 29.06.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011, proti pohledávce Společnosti za panem Antonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 10) Schválení pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení. Předem určený zájemce a akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávek předem určeného záje mce a akcionáře uvedených v bodě 9) tohoto notářského zápisu proti pohledávce společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. za předem určenými zájemci a akcionáři na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, takto: - Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. předem určeným zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. - Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. akcionářům do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu Společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek j e Společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 27. 2. 2012 od 5. 1. 2012

Zvyšuje se základní kapitál společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. o částku ve výši 480,000.000 Kč (čtyři sta osmdesát milionů korun českých), tj. z částky 20,000.000 Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 4.800 (čtyř tisíců osmi set) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebud ou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"). Veškeré nově upisované akcie budou: a) nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby: - pan Bronislav Kandrík, datum narození 09. 01. 1981, bytem Strojnická 1/23, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, Slovenská republika, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tis íc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "Bronislav Kandrík"), - pan Martin Ducháček, datum narození 12. 06. 1982, bytem Banín 44, Svitavy, PSČ 568 02, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem urč ený zájemce (dále též jen "Martin Ducháček"), - pan Anton Tyutin, datum narození 10. 03. 1972, bytem Jeřabinová 295/15, Praha 5, PSČ 150 00, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), a to jako před em určený zájemce (dále též jen "Anton Tyutin"), (Bronislav Kandrík, Martin Ducháček, Anton Tyutin dále společně také jako "předem určení zájemci", každý samostatně též jako "předem určený zájemce"). b) upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen "dohoda akcionářů"), kteří upíší zbývajících 4.770 (čtyři tisíce sedm set sedmdesát) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé nové akcie činí 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 480,000.000 Kč (čtyři sta osmdesát milionů korun českých). Důvodem stanovení emisního kursu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových ak cií společnosti je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti na výši základního kapitálu společnosti, která je zapisovaná do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10.00 hod. do 16. hodin. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavřen í smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 20 4 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo spol ečnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10. hodin do 16 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsán í dohody akcionářů. Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen "akcionář" nebo "akcionáři") povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Bronislava Kandríka vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za Bronislavem Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Martina Ducháčka vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za Martinem Ducháčkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Antona Tyutina vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za An tonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Karla Janečka, PhD., datum narození 26. 07. 1973, bytem U Třetí baterie 1048/21, Praha 6 - Břevnov, PSČ 160 00 (dále jen "Karel Janeček, PhD."), vzniklých na základě: - smlouvy o půjčce ve výši 47,600.000 Kč (čtyřicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 45,504.000 Kč (čtyřicet pět milionů pět set čtyři tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 31,296.000 Kč (třicet jedna milionů dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 57,600.000 Kč (padesát sedm milionů šest set tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 960.000 EUR (devět set šedesát tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 22,855.200 Kč (dvacet dva milionů osm set padesát pět tisíc dvě stě korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Karlem Janečkem,PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Libora Winklera, CSc., datum narození 18. 09. 1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00 (dále jen "Ing. Libor Winkler, CSc."), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,700.000 Kč (patnáct milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,168.000 Kč (patnáct milionů sto šedesát osm tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 10,432.000 Kč (deset milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 19,200.000 Kč (devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 320.000 EUR (tři sta dvacet tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,618.400 Kč (sedm milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Tomáše Janečka, datum narození 03. 08. 1974, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00 (dále jen "Ing. Tomáš Janeček"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,700.000 Kč (patnáct milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,168.000 Kč (patnáct milionů sto šedesát osm tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 10,432.000 Kč (deset milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 19,200.000 Kč (devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 320.000 EUR (tři sta dvacet tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,618.400 Kč (sedm milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Tomášem Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Václava Dejčmara, datum narození 17. 08. 1976, bytem Praha 1, Nové Město, Národní 116/20, PSČ 110 00 (dále jen "Ing. Václav Dejčmar"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 16,000.000 Kč (šestnáct milionů korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,220.000 Kč (čtrnáct milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 9,780.000 Kč (devět milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 18,000.000 Kč (osmnáct milionů korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 EUR (tři sta tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,111.000 Kč (sedm milionů sto jedenáct tisíc korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Michala Šaňáka, datum narození 25. 01. 1979, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00 (dále jen "Michal Šaňák"), - na základě smlouvy o půjčce ve výši 5,000.000 Kč (pět milionů korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 4,740.000 Kč (čtyři miliony sedm set čtyřicet tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 3,260.000 Kč (tři miliony dvě stě šedesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 6,000.000 Kč (šest milionů korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 100.000 EUR (sto tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 2,537.000 Kč (dva miliony pět set třicet sedm tisíc korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro účely započtení výše uvedených pohledávek bude pro přepočet měn rozhodující devizový kurs koruny české a eura České národní banky platný ke dni 12. 11. 2010 (dvanáctému listopadu roku dva tisíce deset), tj. 24,63 Kč (dvacet čtyři korun českých šedesát tři haléřů). Předem určený zájemce a akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávek předem určeného záje mce a akcionáře uvedených v bodě 9) tohoto notářského zápisu proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za předem určenými zájemci a akcionáři na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, takto: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. předem určeným zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Návrhem dohody o z apočtení pohledávek je společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. akcionářům do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázan á po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 8. 3. 2011 od 9. 2. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 400 000 Kč

od 1. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 10. 2018 od 20. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 20. 12. 2017 od 1. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 1 500 000 000 Kč

do 1. 1. 2015 od 5. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

do 5. 9. 2013 od 27. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 27. 2. 2012 od 8. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 8. 3. 2011 od 8. 7. 2010
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 27 000 000 od 1. 10. 2018
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 10 000 000 do 1. 10. 2018 od 1. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 500 000 do 1. 1. 2015 od 5. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 000 do 5. 9. 2013 od 27. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 000 do 27. 2. 2012 od 21. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 000 do 21. 12. 2011 od 8. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 8. 3. 2011 od 8. 7. 2010

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Václav Dejčmar

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 2. 11. 2016

Národní 116/20, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Karel Janeček

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 2. 11. 2016

Lázeňská 285/11, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Michal Šaňák

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 2. 11. 2016

Naardenská 668/13, Praha, 162 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Karel Janeček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 31. 12. 2014

Švédská 3282/6b, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Dejčmar

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 31. 12. 2014

Národní 116/20, Praha 1, 110 00, Česká republika

Karel Janeček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

U třetí baterie 1048/21, Praha 6, 162 00, Česká republika

Libor Winkler

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 8. 7. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2014

V zálesí 761/5, Praha 5, 154 00, Česká republika

Ing. Václav Dejčmar

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 8. 7. 2010

zánik členství: 7. 7. 2011

Národní 116/20, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Dejčmar

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 8. 7. 2010

Jeronýmova 905/9, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Libor Winkler CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 8. 7. 2010

zánik členství: 7. 7. 2011

vznik funkce: 8. 7. 2010

zánik funkce: 7. 7. 2011

V Zálesí 761/5, Praha 5, 150 00, Česká republika

Karel Janeček PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 8. 7. 2010

zánik členství: 7. 7. 2011

U Třetí baterie 1048/21, Praha 6, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jan Vyhnálek

První vztah: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Finkovská 1662/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Vyhnálek

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Finkovská 1662/5, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Libor Winkler

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 20. 12. 2017

vznik funkce: 2. 11. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2017

V zálesí 761/5, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Libor Winkler

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 20. 12. 2017

vznik funkce: 2. 11. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2017

V zálesí 761/5, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Lukáš Musil

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Trativody 590, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Lukáš Musil

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Trativody 590, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Jan Vyhnálek

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Finkovská 1662/5, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Vyhnálek

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

zánik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 2. 11. 2016

Finkovská 1662/5, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Vyhnálek

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

zánik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 2. 11. 2016

Finkovská 1662/5, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jiří Divoký

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 26. 4. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

U Zahradního města 3191/2b, Praha 10, 106 00, Česká republika

Lukáš Musil

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 26. 4. 2013

Trativody 590, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Jan Vyhnálek

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 9. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 12. 1. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2014

Finkovská 1662/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Roupec

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 8. 7. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

Na Dlouhém lánu 24/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Michal Mezník

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 31. 5. 2012

vznik členství: 8. 7. 2010

zánik členství: 30. 4. 2012

Hořelické nám. 1174, Rudná, 252 19, Česká republika

Ing. Tomáš Janeček

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 8. 7. 2010

zánik členství: 9. 1. 2012

vznik funkce: 8. 7. 2010

zánik funkce: 9. 1. 2012

U třetí baterie 1048/21, Praha 6, 162 00, Česká republika

Právnickou osobu, která je členem představenstva, zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

od 24. 5. 2018

Společnost zastupuje vždy a ve všech případech samostatně člen představenstva prostřednictvím pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.

do 24. 5. 2018 od 20. 12. 2017

Předseda představenstva zastupuje společnost vždy a ve všech případech samostatně. Ostatní dva členové představenstva mimo předsedu představenstva zastupují společnost (i) každý samostatně při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti do výš e částky 5.000.000,- Kč včetně, tj. ze všech právních jednání, z nichž společnost bude nabývat či zcizovat majetek, poskytovat či přijímat úvěry a zápůjčky, přijímat jakýkoliv jiný závazek, postupovat pohledávku a/nebo poskytovat jakékoliv zajištění nepře sahující částku 5.000.000,- Kč, (ii) oba dva společně při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti převyšující částku 5.000.000,- Kč, (iii) každý samostatně v ostatních záležitostech.

do 20. 12. 2017 od 3. 11. 2016

Za společnost jedná a podepisuje statutární ředitel.

do 3. 11. 2016 od 1. 1. 2015

Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.

do 1. 1. 2015 od 27. 2. 2012

Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně bez omezení nebo jeden člen představenstva samostatně do maximální výše závazku v částce 200.000,- Kč nebo dva členové představenstva společně do maximální vý še závazku v částce 5.000.000,- Kč.

do 27. 2. 2012 od 8. 7. 2010

Další vztahy firmy RSJ Investments SICAV a.s.

3 fyzické osoby

Jan Vyhnálek

předseda správní rady

První vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Finkovská 1662/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Dejčmar

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Národní 116/20, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jiří Divoký

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

U Zahradního města 3191/2b, Praha 10, 106 00, Česká republika

Historické vztahy

Karel Janeček

člen správní rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

Lázeňská 285/11, Praha, 118 00, Česká republika

Karel Janeček

člen správní rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

Lázeňská 285/11, Praha, 118 00, Česká republika

Libor Winkler

člen správní rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

V zálesí 761/5, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Libor Winkler

člen správní rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

V zálesí 761/5, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Jan Vyhnálek

předseda správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 2. 11. 2016

Finkovská 1662/5, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jiří Divoký

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

U Zahradního města 3191/2b, Praha, 106 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Karel Janeček

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Švédská 3282/6b, Praha, 150 00, Česká republika

Jiří Divoký

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

U Zahradního města 3191/2b, Praha, 106 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Karel Janeček

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Švédská 3282/6b, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Dejčmar

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

Národní 116/20, Praha, 110 00, Česká republika

Václav Dejčmar

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

Národní 116/20, Praha, 110 00, Česká republika

Jan Vyhnálek

předseda správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 2. 11. 2016

Finkovská 1662/5, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Libor Winkler

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

V zálesí 761/5, Praha 5, 154 00, Česká republika

Lukáš Musil

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

Trativody 590, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Petr Roupec

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 13. 5. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 9. 3. 2015

Na Dlouhém lánu 24/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lukáš Musil

člen správní rady

První vztah: 7. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 2. 11. 2016

Trativody 590, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Petr Roupec

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Na Dlouhém lánu 24/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Vyhnálek

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Finkovská 1662/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lukáš Musil

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Trativody 590, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Václav Dejčmar

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Národní 116/20, Praha 1, 110 00, Česká republika

Libor Winkler

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

V zálesí 761/5, Praha 5, 154 00, Česká republika

Jiří Divoký

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

U Zahradního města 3191/2b, Praha 10, 106 00, Česká republika

Karel Janeček

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Švédská 3282/6b, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).