Hlavní navigace

Safety Real, fond SICAV, a.s.

Firma Safety Real, fond SICAV, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16888, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 34 086 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24799751

Sídlo:

Křižíkova 213/44, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 2. 2011

DIČ:

CZ24799751

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16888, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. od 29. 1. 2015

Obchodní firma

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. do 16. 4. 2015 od 11. 2. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 11. 2. 2011

adresa

Křižíkova 213/44
Praha 18600 od 1. 10. 2016

adresa

Bořivojova 828/33
Praha 13000 do 1. 10. 2016 od 29. 1. 2015

adresa

Bořivojova 828/33
Praha 3 13000 do 29. 1. 2015 od 11. 2. 2011

Předmět podnikání

činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech od 29. 1. 2015

výkon činnosti podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. do 29. 1. 2015 od 2. 9. 2014

kolektivní investování podle zákona č. 189/2004Sb. vykonané na základě povolení ČNB do 2. 9. 2014 od 11. 2. 2011

Ostatní skutečnosti

Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Butovice Offices, s.r.o., IČO: 01739697, se sídlem Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, která byla uvedena v projektu rozdělen í odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 19.6.2017 a schváleném dne 24.7.2017. od 1. 8. 2017

Společnost může vytvářet podfondy. od 1. 8. 2017

Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti SI KARLIN, s.r.o., IČO 03056864, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 213/44, PSČ 186 00, která byla uvedena v projektu rozdělení o dštěpením sloučením, vyhotoveném formou notářského zápisu dne 19.8.2016. od 1. 10. 2016

Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti BOHEMIANS REAL a.s., IČO 25110543, se sídlem Praha 10, Vršovická 1489/31, PSČ 101 00, která byla uvedena v projektu rozdělení odště pením sloučením, vyhotoveném dne 19.8.2016 a schváleném dne 26.9.2016. od 1. 10. 2016

Společnost GALLORANTE a.s., se sídlem Dolní Břežany, Ke Kapličce 635, PSČ 252 41, IČ 282 17 934 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti Safety Real investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00, IČ 247 99 751. Na společnost Safety Real investiční fond, a.s. jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti GALLORANTE a.s., a to dle projektu rozdělení. od 23. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 23. 12. 2014 od 2. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 do 23. 12. 2014 od 2. 9. 2014

Společnost Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. přijala dne 10.9.2013 rozhodnutí následujícího obsahu: Valná hromada společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., a to peněžitým vkladem z částky 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) o částku 17.00 0.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) na částku 69.000.000,- Kč (slovy: šedesát devět milionů korun českých) za následujících podmínek: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 170 (slovy: jedno sto sedmdesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun čes kých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. Stávající akcionáři se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203, odstavec 2, písmeno c), obchodního zákoníku. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu panu Martinu Bendovi, narozenému 8. 9. 1971, bytem Borač 46, okres Brno-venkov. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na záp is tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou for mu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Místem upisování je sídlo společnosti Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ: 284 95 349, na adrese Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upisování akcií jsou 3 (slovy: tři) týdny počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následuj ící pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 7 (slovy: sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůt y pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2) obchodního zákoníku společností pro splácen í emisního kurzu akcií, číslo 0002134117/5800 vedený u J & T BANKA, a.s., do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení úpisu akcií. Poukázky na akcie nebudou vydány. Finančních prostředky získané emisí akcií budou použity k investiční činnosti společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 247 99 751, se sídlem: Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00. do 17. 10. 2013 od 27. 9. 2013

Jediný akcionář obch.společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. učinil dne 11.října 2011 v působnosti její valné hromady toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, IČ 24799751 o částku 50.000.000,--Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) z částky 2.000.000,--Kč (slovy: dva milióny ko run českých) tedy na částku 52.000.000,--Kč (sovy: padesát dva milioónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad čásku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akc ií předem určenému zájemci - společnosti ČIS Investiční, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180. V Procesu zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem 500 ks (s lovy: pět set kusů) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář - Safety invest, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 11000, IČ 28495349 - prohlašuje, že nevyužívá svého přednostního práva k upsání nových akcií s tím, že tyto budou v celém rozsahu upsány předem určeným zájemc em, kterým je ČIS Investiční a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180. Emisní kurz upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Nové akcie budou upsány ve lhůtě do 3 (slovy: tří) týdnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a to v sídle společnosti Safety invest, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 13000, IČ 28495349, v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin. Emisní kurz nových akcií musí být upisovatelem - společností ČIS Investiční a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180, splacen v celém rozsahu nejpozději ve lhůtě 15ti d nů od upsání nových akcií na zvláštní účet zřízený na firmu společnosti Safety Real uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, IČ 24799751 u J&T Banka, a.s. číslo účtu 0002105359/0800. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rohodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. do 3. 11. 2011 od 17. 10. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 34 086 Kč

od 1. 8. 2017

Základní kapitál

vklad 34 086 000 Kč

do 1. 8. 2017 od 29. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 69 000 000 Kč

do 29. 1. 2015 od 17. 10. 2013

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

do 17. 10. 2013 od 3. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 11. 2011 od 11. 2. 2011
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 34 086 od 1. 8. 2017
Akcie kusové na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 34 914 do 24. 11. 2016 od 29. 1. 2015
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 34 086 do 1. 8. 2017 od 29. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 690 do 29. 1. 2015 od 17. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 520 do 17. 10. 2013 od 3. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 3. 11. 2011 od 11. 2. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Martin Benda

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 17. 12. 2020

Václavské náměstí 807/64, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Klára Vlachová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 11. 2. 2011

zánik funkce: 23. 1. 2015

Podolská 1488/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Klára Vlachová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 11. 2. 2011

zánik funkce: 23. 1. 2015

Podolská 1488/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jaroslav Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 4. 1. 2012

zánik členství: 23. 1. 2015

zánik funkce: 23. 1. 2015

Urbánkova 3371/69, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jaroslav Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 4. 1. 2012

zánik členství: 23. 1. 2015

zánik funkce: 23. 1. 2015

Urbánkova 3371/69, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Klára Matuszková

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2014

vznik členství: 11. 2. 2011

vznik funkce: 11. 2. 2011

Dunajská 1, Brno, 600 00, Česká republika

Ing. Klára Matuszková

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2014

vznik členství: 11. 2. 2011

vznik funkce: 11. 2. 2011

Dunajská 1, Brno, 600 00, Česká republika

Monika Fuková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 4. 1. 2012

Jindřichova 4, Brno, 600 00, Česká republika

Taťána Drhlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 8. 8. 2014

zánik funkce: 8. 8. 2014

Nádražní 259, Nelahozeves, 277 51, Česká republika

Taťána Drhlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 8. 8. 2014

zánik funkce: 8. 8. 2014

Nádražní 259, Nelahozeves, 277 51, Česká republika

Monika Fuková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 4. 1. 2012

Jindřichova 4, Brno, 600 00, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Petra Nováková

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Liliová 218/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petra Nováková

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Liliová 218/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Monika Fuková

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 4. 1. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 4. 1. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Jindřichova 2189/4, Brno, 616 00, Česká republika

Monika Fuková

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 4. 1. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 4. 1. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Jindřichova 2189/4, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Hynek Žirovnický

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 1. 2013

vznik členství: 4. 1. 2012

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 4. 1. 2012

zánik funkce: 17. 12. 2012

Českolipská 395, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Hynek Žirovnický

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 1. 2013

vznik členství: 4. 1. 2012

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 4. 1. 2012

zánik funkce: 17. 12. 2012

Českolipská 395, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Michal Vlach

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 4. 1. 2012

vznik funkce: 11. 2. 2011

zánik funkce: 4. 1. 2012

Galandauerova 2588/10, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Michal Vlach

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 4. 1. 2012

vznik funkce: 11. 2. 2011

zánik funkce: 4. 1. 2012

Galandauerova 2588/10, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Jiří Brada

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 4. 1. 2012

vznik funkce: 11. 2. 2011

zánik funkce: 4. 1. 2012

Nádražní 259, Nelahozeves, 277 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Brada

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 4. 1. 2012

vznik funkce: 11. 2. 2011

zánik funkce: 4. 1. 2012

Nádražní 259, Nelahozeves, 277 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Richard Harazim

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

U bažantnice 305, Přezletice, 250 73, Česká republika

Ing. Richard Harazim

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 11. 2. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

U bažantnice 305, Přezletice, 250 73, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 1. 4. 2021

Společnost zastupuje člen představenstva prostřednictvím svého zástupce. V období do 31. března 2021 zastupuje člen představenstva společnost prostřednictvím tří zástupců, kteří jednají vždy následujícím způsobem: zástupce A jedná vždy společně se zástupc em B nebo se zástupcem C. Zástupci B a C musí vždy jednat se zástupcem A.

do 1. 4. 2021 od 17. 12. 2020

Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím tří pověřených zmocněnců. Pověření zmocněnci jednají vždy následujícím způsobem: Pověřený zmocněnec A jedná vždy společně s pověřeným zmocněncem B nebo pověřený zmocněnec A jedná vždy společně s pověřeným zmocněncem C. Pověřený zmocněnec B nebo C musí vždy jednat s pověřeným zmocněncem A.

do 17. 12. 2020 od 17. 4. 2018

Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. Každý pověřený zmocněnec může jednat samostatně.

do 17. 4. 2018 od 10. 1. 2018

Společnost zastupuje statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. Podepisování za společnost provádí statutární ředitel tak, že k firmě společnosti připojí pověřený zmocněnec statutárního ředitele obchodní firmu statutárního ředitele a s vůj podpis.

do 10. 1. 2018 od 24. 11. 2016

Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce.

do 24. 11. 2016 od 29. 1. 2015

Za společnost jedná ve všech záležitostech člen představenstva v plném rozsahu, samostatně a bez omezení. Podepisování za společnost provádí člen představenstva tak, že k firmě společnosti připojí alespoň jedna z fyzických osob pověřených zastupováním právnické osoby při výkonu funkce člena představenstva obchodní firmu člena představenstva a svůj podpis, a d ále připojí své jméno a uvede způsob zastupování právnické osoby ve funkci člena představenstva (zda za právnickou osobu jedná na základě zmocnění nebo jako pověřený člen statutárního orgánu právnické osoby).

do 29. 1. 2015 od 2. 9. 2014

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda představenstva a další člen představenstva.

do 2. 9. 2014 od 11. 2. 2011

Další vztahy firmy Safety Real, fond SICAV, a.s.

1 fyzická osoba

Jaroslav Havlíček

člen správní rady

První vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 23. 1. 2015

Urbánkova 3371/69, Praha 4, 143 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Hynek Žirovnický

člen správní rady

První vztah: 10. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 17. 12. 2020

Českolipská 395/10, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Hynek Žirovnický

člen správní rady

První vztah: 10. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 17. 12. 2020

Českolipská 395/10, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Monika Fuková

člen správní rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 24. 7. 2017

Březí 159, 251 01, Česká republika

Monika Fuková

člen správní rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 24. 7. 2017

Březí 159, 251 01, Česká republika

Monika Fuková

člen správní rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 24. 7. 2017

Březí 159, 251 01, Česká republika

Martin Benda

předseda správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 10. 1. 2018

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2018

Březí 159, 251 01, Česká republika

Martin Benda

předseda správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 10. 1. 2018

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2018

Březí 159, 251 01, Česká republika

Martin Benda

předseda správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 10. 1. 2018

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2018

Březí 159, 251 01, Česká republika

Martin Benda

předseda správní rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 23. 1. 2015

Borač 46, 592 61, Česká republika

Monika Fuková

člen správní rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 23. 1. 2015

Jindřichova 2189/4, Brno, 616 00, Česká republika

Monika Fuková

člen správní rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 23. 1. 2015

Jindřichova 2189/4, Brno, 616 00, Česká republika

Jaroslav Havlíček

člen správní rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 24. 7. 2017

Urbánkova 3371/69, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Benda

předseda správní rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 23. 1. 2015

Borač 46, 592 61, Česká republika

Jaroslav Havlíček

člen správní rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 24. 7. 2017

Urbánkova 3371/69, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Havlíček

člen správní rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 23. 1. 2015

zánik funkce: 24. 7. 2017

Urbánkova 3371/69, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 1. 4. 2021

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

člen představenstva

EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.

První vztah: 2. 9. 2014

Anežská 986/10, Praha Staré Město, 110 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Vladimír Hoffmann

  člen představenstva

  Medinská 825, Praha, 190 14, Česká republika

 • Ing. Jan Martínek

  člen dozorčí rady

  Souběžná II 485/12, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Petr Laštovka

  místopředseda představenstva

  Anežská 986/10, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Vít Vařeka

  předseda představenstva

  U Ryšánky 1531/15, Praha, 147 00, Česká republika

 • Ing. Michal Bečvář

  člen představenstva

  Fikerova 2169/2, Praha, 143 00, Česká republika

Člen představenstva

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 17. 12. 2020 - Poslední vztah: 1. 4. 2021

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 10. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 12. 2020

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

statutární ředitel

EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 10. 1. 2018

Anežská 986/10, Praha Staré Město, 110 00

člen představenstva

EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

Anežská 986/10, Praha Staré Město, 110 00

EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 3. 11. 2011

Anežská 986/10, Praha Staré Město, 110 00

Akcionáři

Safety invest, investiční společnost, a.s., IČ: 28495349

Revoluční, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 11. 2011 od 11. 2. 2011

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).