Hlavní navigace

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Firma Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 347, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 1 296 909 375 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45193665

Sídlo:

28. října 1235/169, Ostrava, 709 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ45193665

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
25620 Obrábění
35110 Výroba elektřiny
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
49410 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 347, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. od 25. 3. 2015

Obchodní firma

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. od 23. 6. 2015

Obchodní firma

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. do 23. 6. 2015 od 14. 5. 2015

Obchodní firma

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. do 14. 5. 2015 od 30. 4. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1992

adresa

28. října 1235/169
Ostrava 70900 od 15. 2. 2013

adresa

28. října 169
Ostrava 70945 do 15. 2. 2013 od 25. 7. 2003

adresa

28. října 169
Ostrava do 25. 7. 2003 od 14. 3. 1994

adresa

28. října 169
Ostrava 1 do 14. 3. 1994 od 30. 4. 1992

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 16. 3. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 3. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 29. 12. 2004

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu od 29. 12. 2004

poskytování technických služeb do 16. 3. 2009 od 29. 12. 2004

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 16. 3. 2009 od 29. 12. 2004

správa a údržba nemovitostí do 16. 3. 2009 od 29. 12. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 16. 3. 2009 od 29. 12. 2004

výzkum a vývoj v oblasti technických věd do 16. 3. 2009 od 29. 12. 2004

ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb. od 3. 6. 2003

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 24. 11. 1997

provozování vodovodů a kanalizací do 29. 12. 2004 od 24. 11. 1997

rozvod plynu do 29. 12. 2004 od 24. 11. 1997

výroba a rozvod tepla do 29. 12. 2004 od 24. 11. 1997

výroba a rozvod elektřiny do 29. 12. 2004 od 24. 11. 1997

projektová činnost v IV od 22. 9. 1993

úřední měření od 22. 9. 1993

revize el. zařízení dle oprávnění IBP Ostrava ze dne 25.3.1991 ev.č. 1841/10.00/91-EZ-R-S od 22. 9. 1993

provádění inž. staveb, vč. sídlištních celků od 22. 9. 1993

silniční motorová doprava od 22. 9. 1993

vodoinstalatérství od 22. 9. 1993

kovoobrábění od 22. 9. 1993

výroba, opravy a montáž měřidel od 22. 9. 1993

výroba a rozvod teplé vody od 22. 9. 1993

stavební práce při stavbě a opravách vodovodů a kanalizací od 22. 9. 1993

čištění kanalizací a přípojek od 22. 9. 1993

účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb. do 3. 6. 2003 od 22. 9. 1993

výroba a rozvod pitné a užitkové vody do 29. 12. 2004 od 22. 9. 1993

čistící práce průmyslového charakteru včetně odvádění a čištění odpadních vod do 29. 12. 2004 od 22. 9. 1993

práce a služby měřících vozů pro analýzu vodovodních a kanalizačních sítí do 29. 12. 2004 od 22. 9. 1993

kontrola kanalizací televizní kamerou, zkoušky vodotěsnosti kanalizace do 29. 12. 2004 od 22. 9. 1993

vyhledávání poruch na vodovodních potrubích do 29. 12. 2004 od 22. 9. 1993

technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

automatizované zpracování dat do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb. do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

mech. opravy na zakáz., nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb. do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

pronájem strojů a přístrojů do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

skladování do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

zprostředkování obchodu do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb do 16. 3. 2009 od 22. 9. 1993

výroba a dodávky vody do 22. 9. 1993 od 30. 4. 1992

odvádění a čištění odpadních vod do 22. 9. 1993 od 30. 4. 1992

provoz vodohospodářských zařízení do 22. 9. 1993 od 30. 4. 1992

obchodní činnost včetně zahraničněobchodní činnosti do 22. 9. 1993 od 30. 4. 1992

provozování služeb do 22. 9. 1993 od 30. 4. 1992

projektová činnost dle zvláštního povolení do 22. 9. 1993 od 30. 4. 1992

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.7.2019 takto: Řádná valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 347 (dále jen Spo lečnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích): (1)určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost AQUALIA CZECH S.L., se sídlem Avenida del Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království, španělské daňové identifikační číslo B-85794931, zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu ve svazku 27 133, na straně 80, listu M-488820 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 13. června 2019) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisy z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitá řem cenných papírů, a.s. ze dne 13. června a ke dni 16. července 2019. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akci onáře v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích; (2)rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností k okamžiku plynutí dne, který následuje jeden měsíc po dni zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy k okamžiku uplynutí Dne ú činnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; (3)určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1.260 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát korun českých) za jednu akcii Společnosti (a to jak na jméno, tak na majit ele) o jmenovité hodnotě 375 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých), a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po Dni účinnosti přec hodu, případně po dni kdy vlastník účastnických cenných papírů sdělí Hlavnímu akcionáři nebo pověřené osobě číslo svého bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korp oracích a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celk ové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a (4)schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vzni k zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu. do 1. 10. 2019 od 19. 8. 2019

Valná hromada rozhodla dne 25.5.2017 o snížení základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 347 (dále jen společnost): 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.161.515.625,- Kč, tedy z částky 3.458.425.000,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč. 2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je zadluženost kvalifikovaného akcionáře, společnosti AQUALIA CZECH S. L., se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království, registrační číslo: B 85794931, zapsané v obchodním rejst říku v Madridu na listu M 488820, který má potřebu peněžních prostředků a který tak požádal představenstvo o zařazení záležitosti "Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu" na pořad valné hromady, přičemž podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. má spole čnost přebytek pracovního kapitálu, který podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. může být použit pro vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částky 2.161.515.625,- Kč, akcionářům společnosti. 3. Účelem snížení základního kapitálu je uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro akcionáře, a tedy snížení zadluženosti akcionáře AQUALIA CZECH S. L., který o zařazení záležitosti na pořad valné hromady požádal. 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč, tedy z částky 1.000,- Kč na částku 375,- Kč. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2.161.515.625,- Kč bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena. 6. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. do 6. 11. 2017 od 27. 6. 2017

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 251/2015-16, ze dne 05.05.2016, které nabylo právní moci dne 12.12.2016, bylo rozhodnuto o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 30. 07.2015, kterým bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti o částku 2.161.515.625,- Kč z částky 3.458.425.000,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč z částky 1.000,- Kč na částku 375,- Kč. do 11. 1. 2017 od 9. 1. 2017

Valná hromada společnosti konaná dne 30.07.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti tímto usnesením : 1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2,161,515,625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm mi lionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1,296,909,375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých). 2.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je očekávaný přebytek pracovního kapitálu, který bude tímto rozdělen mezi akcionáře společnosti. 3.Účelem snížení základního kapitálu je refinancování pasiv a optimalizace kapitálové struktury společnosti, kdy při využití příznivých úrokových sazeb bude dosaženo uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro její akcionáře. Tím dojde ke zvýšení p odílu cizího kapitálu na celkových zdrojích financování společnosti. 4.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta s edmdesát pět korun českých). 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2,161,515,625,- Kč, (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena. 6.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. do 18. 12. 2015 od 6. 8. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 15 do 25. 3. 2015 od 30. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 12 do 25. 3. 2015 od 30. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 25. 3. 2015 od 30. 7. 2014

Základní jmění společnosti se zvyšuje o 43.548.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

Základní jmění se zvyšuje výlučně nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem dle čl. 38 odst. 10 stanov společnosti, a to VD Slezská Harta - vodárenská část, dle "Rozhodnutí Ministerstva financí České republiky (dále jen MF ČR) o privatizaci majetku státu "č.j. 41/81090/97 ze dne 9.12.1997. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 43.548 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Všechny akcie budou kmenové, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

Akcie budou upsány Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen FNM ČR) a následně bezplatně vyemitovány městům a obcím, (viz příloha č. 1 tohoto usnesení) napojené na vybudované zařízení v poměru podle výše podílu na odběru vody vyjádřené počtem obyvatel obce nebo města, podle "Rozhodnutí MF ČR o privatizaci majetku státu", č.j. 41/81090/97 ze dne 9.12.1997. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

FNM ČR upíše akcie třetí pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápise rozhodnutí představenstva ze dne 17.12.1998, a to v sídle společnosti. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

Emisní kurs upisovaných akcií je stanoven ve výši 1.000,- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu, specifikovaného v bodě 7 tohoto usnesení, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

Nepeněžité vklady - nemovitosti - budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu. Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předány prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, na kterém se nacházejí. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

Předmět vkladu jeho výše určené posudky znalců a hodnota dle privatizačního projektu schválená rozhodnutím MF ČR č.j. 4181090/97 ze dne 9.12.1997 jsou specifikovány v rozhodnutí představenstva ze dne 17.12.1998 v NZ 950/97, N 1002/98 pod bodem 7 rozhodnutí a přílohách 1,2 citovaného NZ. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

Představenstvo schvaluje uvedené hodnoty (ocenění) nepeněžitého vkladu, přičemž v ocenění předmětu vkladu schvaluje ocenění nejnižší, t.j. v celkové hodnotě 43.548.000,- Kč. Představenstvo schvaluje uvedený počet akcií, které budou za jednotlivé nepeněžité vklady bezplatně vyemitovány městům a obcím, jejichž soupis s vymezeným počtem akcií je uveden v příloze č.3 NZ 950/98, N 1002/98 ze dne 17.12.1998 osvědčujícího rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění tak, jak je uvedeno výše. do 23. 9. 1999 od 29. 4. 1999

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 17.12.1998 rozhodlo ve smyslu § 38, odst. 10 stanov společnosti o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem. do 26. 7. 2012 od 29. 4. 1999

Představenstvo společnosti rozhodlo dne 15.10.1998 o zvýšení základního jmění společnosti o 79,139.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejich předmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovaný v čl. 38 odst. 10 stanov společnosti. do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 79.139 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč. Všechny akcie budou kmenové, veřejně obchodovatelné, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů. do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemž každý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, jaký je uveden v bodě 7 tohoto usnesení. Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovaných akcií: - Obec Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov 98 ks akcií - Obec Horní Domaslavice, 739 36 Horní Domaslavice 3.138 ks akcií - Obec Palkovice, čp. 295 ,739 41 Palkovice 3.634 ks akcií - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, čp. 247, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 2.986 ks akcí -Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 21.535 ks akcií - Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice 135 ks akcií -Město Horní Suchá, Sportovní 3, 735 35 Horní Suchá 100 ks akcií -Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 601 ks akcií -Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 323, 735 42 Těrlicko 2.225 ks akcií -Město Kopřivnice, Záhumenní 1151, 742 21 Kopřivnice 1.038 ks akcií -Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 90 ks akcií -Obec Vražné, čp. 37, 742 34 Vražné 5.456 ks akcií -Obec Olbramice, 742 83 Olbramice, okr. Nový Jičín 51 ks akcií -Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice 157 ks akcií -Město Příbor, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 117 ks akcií -Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín 2.080 ks akcií -Město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava 11.722 ks akcií -Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice 58 ks akcií -Obec Ludgeřovice, Markvartovická 48, 747 14 Ludgeřovice 49 ks akcií -Obec Melč, 747 84 Melč 615 ks akcií -Město Kravaře ve Slezsku, Náměstí 43, 747 21 Kravaře ve Slezsku 11.713 ks akcií -Obec Markvartovice, Šilheřovická 49, 747 14 Ludgeřovice 3.513 ks akcií - Obec Vřesina, 21. dubna č. 1, 747 20 Vřesina 7.540 ks akcií - Obec Zbyslavice, čp. 81, 742 83 Zbyslavice 488 ks akcií do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od 9.00 hod do 14.00 hod. do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný, přičemž činí 2.100,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu. do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předány prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, na kterém se nacházejí. do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

Předmět vkladu jednotlivých vkladatelů, výše jejich ocenění určené posudkem znalce jsou specifikovány v rozhodnutí představenstva tak, jak je uvedeno shora v NZ sepsaném dne 15.10.1998 notářem Dr. Kawulokem č.j. NZ 464/98, N 499/98. do 24. 6. 1999 od 18. 1. 1999

Základní jmění společnosti se zvyšuje o 103.707.000,-Kč, tj. z 3.232.031.000,-Kč na 3.335.738.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 9. 10. 1998 od 20. 2. 1998

Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejichž předmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovaný v čl. 38 odst. 10 stanov společnosti. do 9. 10. 1998 od 20. 2. 1998

V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 103.707 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč. Všechny akcie budou kmenové, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů. Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemž každý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, který je uveden níže a to vložením nepeněžitého vkladu specifikovaného v rozhodnutí představenstva oceněného příslušnými znaleckými posudky. do 9. 10. 1998 od 20. 2. 1998

Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od 9.00 hodin do 14.00 hodin. do 9. 10. 1998 od 20. 2. 1998

Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný, přičemž činí 2.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. do 9. 10. 1998 od 20. 2. 1998

Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu. do 9. 10. 1998 od 20. 2. 1998

Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předána prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, ve kterém se nacházejí. do 9. 10. 1998 od 20. 2. 1998

Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovaných akcií:   - Obec Metylovice, počet akcií 4.249 kusů - Město Třinec, počet akcií 7.139 kusů - Obec Vendryně, počet akcií 804 kusů - Obec Frýdlant nad Ostravicí, počet akcií 3.817 kusů - Město Frýdek-Místek, počet akcií 8.408 kusů - Obec Řepiště, počet akcií 1.213 kusů - Obec Dobrá, počet akcií 1.389 kusů - Obec Nošovice, počet akcií 3.246 kusů - Obec Vyšní Lhoty, počet akcií 1.121 kusů - Obec Morávka, počet akcií 271 kusů - Obec Sviadnov, počet akcií 285 kusů - Město Vítkov, počet akcií 1.389 kusů - Obec Skřípov, počet akcií 3.641 kusů - Obec Mokré Lazce, počet akcií 307 kusů - Obec Háj ve Slezsku, počet akcií 1.571 kusů - Obec Radkov, počet akcií 2.633 kusů - Město Opava, počet akcií 9.679 kusů - Město Hradec nad Moravicí, počet akcií 20.777 kusů - Obec Dolní Benešov, počet akcií 552 kusů - Obec Melč, počet akcií 2.231 kusů - Obec Těrlicko, počet akcií 17.793 kusů - Město Havířov, počet akcií 747 kusů - Obec Bartošovice, počet akcií 5.446 kusů - Město Příbor, počet akcií 3.527 kusů - Město Odry, počet akcií 946 kusů - Město Nový Jičín, počet akcií 526 kusů do 9. 10. 1998 od 20. 2. 1998

Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. od 30. 4. 1992

Den vzniku: 1. 5. 1992 od 30. 4. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 296 909 375 Kč

od 6. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 3 458 425 000 Kč

do 6. 11. 2017 od 3. 5. 2017

Základní kapitál

vklad 3 458 425 000 Kč

do 3. 5. 2017 od 9. 1. 2017

Základní kapitál

vklad 1 296 909 375 Kč

do 9. 1. 2017 od 18. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 3 458 425 000 Kč

do 18. 12. 2015 od 23. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 3 414 877 000 Kč

do 23. 9. 1999 od 24. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 3 335 738 000 Kč

do 24. 6. 1999 od 9. 10. 1998

Základní kapitál

vklad 3 232 031 000 Kč

do 9. 10. 1998 od 28. 3. 1996

Základní kapitál

vklad 3 132 518 000 Kč

do 28. 3. 1996 od 14. 3. 1994

Základní kapitál

vklad 3 534 057 000 Kč

do 14. 3. 1994 od 30. 4. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 375 Kč, počet: 3 037 040 od 6. 11. 2017
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 375 Kč, počet: 421 385 od 6. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 037 040 do 6. 11. 2017 od 9. 1. 2017
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 421 385 do 6. 11. 2017 od 9. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 375 Kč, počet: 3 037 040 do 9. 1. 2017 od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 375 Kč, počet: 421 385 do 9. 1. 2017 od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 037 040 do 18. 12. 2015 od 25. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 421 385 do 18. 12. 2015 od 25. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 037 040 do 25. 3. 2015 od 23. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 993 492 do 23. 9. 1999 od 24. 6. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 914 353 do 24. 6. 1999 od 9. 10. 1998
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 421 385 do 25. 3. 2015 od 9. 10. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 810 646 do 9. 10. 1998 od 28. 3. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 711 133 do 28. 3. 1996 od 14. 3. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 421 385 do 9. 10. 1998 od 14. 3. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 534 057 do 14. 3. 1994 od 30. 4. 1992

Dozorčí rada

12 fyzických osob

Ing. Roman Gúber

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 24. 5. 2018

Bartošovice 419, 742 54, Česká republika

Ing. arch. Jan Malík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 21. 5. 2019

Šmeralova 814, Příbor, 742 58, Česká republika

Pedro Miňaro Perete

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 19. 7. 2019

Literato Azorin 26, Valencia, Cheste, Španělské království

prof. Ing. Vladimír Slivka CSc., dr.h.c.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 23. 7. 2019

V zahradách 2231/193, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Antonio Parisi

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 23. 7. 2019

Zřídelní 367/3b, Ostrava, 725 28, Česká republika

Ing. René Chrobok

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 21. 5. 2019

Na Dolanech 210/4a, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Tomáš Navrátil

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 21. 5. 2019

6. května 94/34a, Opava, 746 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Raúl Martí Segura

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

Jaroslava Misky 78/10, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lenka Kolářová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 24. 5. 2018

Hlavní třída 557/91, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Markéta Rosmarinová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 24. 5. 2018

Josefa Kotase 211/21a, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Skyba

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 24. 5. 2018

Zahradní 241, Štítina, 747 91, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2018

Pustkovecká 127/14, Ostrava, 708 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. arch. Jan Malík

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2019 - Poslední vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 21. 5. 2019

npor. Loma 1404, Příbor, 742 58, Česká republika

Ing. Petr Rys MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 25. 5. 2017

zánik členství: 20. 5. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2018

zánik funkce: 20. 5. 2019

Palackého nám. 17/7, Bruntál, 792 01, Česká republika

Ing. Roman Gúber

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 24. 5. 2018

Pavlovova 2630/23, Ostrava, 700 30, Česká republika

Bc. Markéta Rosmarinová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Josefa Kotase 211/21a, Havířov, 736 01, Česká republika

Bc. Markéta Rosmarinová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Josefa Kotase 211/21a, Havířov, 736 01, Česká republika

Pedro Miňarro Perete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2017 - Poslední vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 25. 5. 2017

Literato Azorin 26, Valencia, Cheste, Španělské království

JUDr. Karel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 25. 5. 2017

zánik členství: 20. 5. 2019

Jesenická 794/14, Bruntál, 792 01, Česká republika

Ing. Petr Rys MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

Palackého nám. 17/7, Bruntál, 792 01, Česká republika

Ing. Petr Rys MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

Palackého nám. 17/7, Bruntál, 792 01, Česká republika

Radim Výtisk

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Družební 330/201, Ostrava, 725 26, Česká republika

Radim Výtisk

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Družební 330/201, Ostrava, 725 26, Česká republika

JUDr. Štefan Langer

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 26. 5. 2016

zánik členství: 20. 5. 2019

Slunečná 1571/4, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Radim Křupala

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 26. 5. 2016

zánik členství: 20. 5. 2019

Vrchní 1530/49, Opava, 747 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Markéta Rosmarinová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 8. 2017

vznik členství: 28. 5. 2014

6. srpna 1355/22b, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ing. Eva Richtrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

Marie Majerové 1913, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Eva Richtrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

Marie Majerové 1913, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Danuše Harudová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Matěje Kopeckého 556/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Danuše Harudová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Matěje Kopeckého 556/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Bc. Markéta Rosmarinová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 8. 2017

vznik členství: 28. 5. 2014

6. srpna 1355/22b, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Radim Výtisk

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 28. 5. 2014

Družební 57/105, Ostrava, 725 26, Česká republika

Radim Výtisk

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 28. 5. 2014

Družební 57/105, Ostrava, 725 26, Česká republika

Ing. Zbyněk Skyba

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Zahradní 241, Štítina, 747 91, Česká republika

Ing. Zbyněk Skyba

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Zahradní 241, Štítina, 747 91, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

Pustkovecká 127/14, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Bohuslav Majer

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 26. 5. 2015

zánik členství: 21. 5. 2019

Myslbekova 1070, Příbor, 742 58, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

Pustkovecká 127/14, Ostrava, 708 00, Česká republika

Bc. Daniel Pawlas

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 24. 11. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

zánik členství: 17. 9. 2015

Selská 405/24, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohuslav Majer

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Myslbekova 1070, Příbor, 742 58, Česká republika

Alice Hegyi

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 6. 2015

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2015

Česká 1203/9, Havířov, 736 01, Česká republika

Alice Hegyi

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 5. 2015

vznik členství: 28. 5. 2012

Česká 1199/1, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Milan Strakoš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 26. 2. 2015

Úzká 315, Příbor, 742 58, Česká republika

Ing. Zbyněk Skyba

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

Zahradní 241, Štítina, 747 91, Česká republika

Ing. Eva Richtrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2014

Marie Majerové 1913, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Danuše Harudová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

Matěje Kopeckého 556/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Bc. Markéta Rosmarinová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

6. srpna 1355/22b, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Radim Výtisk

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

Družební 57/105, Ostrava, 725 26, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2014

Pustkovecká 127/14, Ostrava, 708 00, Česká republika

Alice Hegyi

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 28. 5. 2012

Slovanská 1221/3, Havířov, 736 01, Česká republika

Václav Klučka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 17. 5. 2012

zánik členství: 17. 5. 2016

Bílovecká 933/64, Opava, 747 06, Česká republika

Václav Klučka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 17. 5. 2012

zánik členství: 17. 5. 2016

Bílovecká 933/64, Opava, 747 06, Česká republika

Eva Richtrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 5. 2014

Marie Majerové 1913, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Milan Strakoš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Úzká 315, Příbor, 742 58, Česká republika

Vladimír Kundrát

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 30. 3. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

U hráze 1010, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Martin Kubina

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 15. 1. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Za Obchodem 646/1, Ostrava, 725 29, Česká republika

Lukáš Ženatý

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 5. 2014

Pustkovecká 127/14, Ostrava, 708 00, Česká republika

Zbyněk Skyba

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 30. 3. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Zahradní 241, Štítina, 747 91, Česká republika

Karel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 9. 5. 2013

zánik členství: 9. 5. 2017

Jesenická 794/14, Bruntál, 792 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Rys

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 9. 5. 2013

zánik členství: 9. 5. 2017

Palackého nám. 17/7, Bruntál, 792 01, Česká republika

Petr Rys

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 9. 5. 2013

zánik členství: 9. 5. 2017

Palackého nám. 17/7, Bruntál, 792 01, Česká republika

Karel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 9. 5. 2013

zánik členství: 9. 5. 2017

Jesenická 794/14, Bruntál, 792 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pedro Miňarro Perete

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 9. 5. 2013

zánik členství: 9. 5. 2017

Literato Azorin, Valencia, 460 02, Španělské království

Pedro Miňarro Perete

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 9. 5. 2013

zánik členství: 9. 5. 2017

Literato Azorin, Valencia, 460 02, Španělské království

Markéta Rosmarinová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 28. 5. 2014

6. srpna 1355/22b, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Pedro Miňarro Perete

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2013

vznik členství: 11. 1. 2013

zánik členství: 9. 5. 2013

Literato Azorin, Valencie, 460 02, Španělské království

Karel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2013

vznik členství: 11. 1. 2013

zánik členství: 9. 5. 2013

Jesenická 794/14, Bruntál, 792 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Struška

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2013

vznik členství: 11. 1. 2013

zánik členství: 9. 5. 2013

Pionýrská 749/22, Bruntál, 792 01, Česká republika

Alice Hegyi

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 5. 2012

Slovanská 1221/3, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Václav Klučka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 17. 5. 2012

Bílovecká 64, Opava, 747 06, Česká republika

Ing. Petr Knápek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2011 - Poslední vztah: 25. 3. 2013

vznik členství: 10. 2. 2009

zánik členství: 10. 2. 2013

Raškovice 529, 739 04, Česká republika

Ing. Eva Richtrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 5. 2014

M. Majerové 1913, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 5. 2014

Pustkovecká 127/14, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Miroslav Krajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 20. 10. 2011

Dostojevského 37, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Milan Strakoš

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Úzká 315, Příbor, 742 58, Česká republika

Ing. Vladimír Kundrát

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 30. 3. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

U hráze 1010, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ing. Zbyněk Skyba

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 30. 3. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Zahradní 1241, Štítina, 747 91, Česká republika

Ing. Martin Kubina

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 15. 1. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Za obchodem 646, Ostrava, 725 29, Česká republika

Ing. Petr Knápek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 1. 2011

vznik členství: 10. 2. 2009

Zimmlerova 2939/52, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. František Struška

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 17. 12. 2008

zánik členství: 11. 1. 2013

Pionýrská 22, Bruntál, 792 01, Česká republika

JUDr. Karel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 17. 12. 2008

zánik členství: 11. 1. 2013

Jesenická 794/14, Bruntál, 792 01, Česká republika

Pedro Miňarro Perete

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 17. 12. 2008

zánik členství: 11. 1. 2013

calle Literato Azorin 26, Cheste, Valencia, Španělské království

Další vztah k této osobě

František Chobot

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 27. 5. 2008

zánik členství: 27. 5. 2012

Janáčkova 2, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Vladimír Kundrát

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2010

vznik členství: 28. 3. 2006

zánik členství: 30. 3. 2010

U hráze 1010, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Pedro Del Campo Novales

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 20. 12. 2006

zánik členství: 17. 12. 2008

14001, Španělsko, Córdoba, Česká republika

Ing. Zbyněk Skyba

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2010

vznik členství: 28. 3. 2006

zánik členství: 30. 3. 2010

Zahradní 1241, Štítina, 747 91, Česká republika

Ing. Mária Cachlová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 1. 2010

vznik členství: 29. 11. 2005

zánik členství: 15. 1. 2010

Borovského 831/24, Karviná, 733 01, Česká republika

Ing. Eva Richtrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2010

M. Majerové 1913, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2010

Pustkovecká 127/14, Ostrava, 708 00, Česká republika

PaedDr. Milada Halíková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 27. 5. 2008

Lipová 17/717, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Eva Richtrová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 13. 7. 2006

M.Majerové 1913, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Petr Vokřál

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 20. 10. 2006

vznik funkce: 13. 7. 2006

zánik funkce: 20. 10. 2006

Dolní louky 244/10, Brno, 635 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 13. 7. 2006

vznik funkce: 13. 7. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2006

Pustkovecká 127/14, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Miroslav Krajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

Dostojevského 37, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Milan Strakoš

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

Úzká 315, Příbor, 742 58, Česká republika

Ing. Pavel Smolka

člen

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

Budišovská 876, Vítkov, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý

místopředseda

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

vznik funkce: 19. 6. 2003

zánik funkce: 13. 7. 2006

Pustkovecká 127, Ostrava, Česká republika

Ing. Miroslav Krajíček

člen

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

Dostojevského 37, Opava, Česká republika

Ing. Eva Richtrová

člen

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

M. Majerové 1913, Frýdek, Česká republika

Ing. Milan Strakoš

předseda

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

vznik funkce: 19. 6. 2003

zánik funkce: 13. 7. 2006

Úzká 315, Příbor, Česká republika

PaedDr. Milada Halíková

člen

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

Lipová 17/717, Havířov, Česká republika

Ing. Miroslav Krajíček

člen

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 19. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

Dostojevského 37, Opava, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý

člen

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 19. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

Pustkovecká 127, Ostrava, Česká republika

Ing. Eva Richtrová

člen

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 19. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

M. Majerové 1913, Frýdek, Česká republika

Ing. Milan Strakoš

místopředseda

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

vznik funkce: 17. 6. 1999

zánik funkce: 19. 6. 2003

Úzká 350, Příbor, Česká republika

JUDr. Zdeněk Pohl

předseda

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 19. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

vznik funkce: 19. 6. 1999

zánik funkce: 19. 6. 2003

Hlavní třída 37, Havířov, Česká republika

Ing. Pavel Smolka

člen

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 19. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

Budišovská 876, Vítkov, Česká republika

Ing. Miroslav Krajíček

člen

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Dostojevského 37, Opava, Česká republika

Ing. Pavel Smolka

člen

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Budišovská 876, Vítkov, Česká republika

Ing. Eva Richtrová

člen

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

M. Majerové 1913, Frýdek, Česká republika

RNDr. Lukáš Ženatý

člen

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Břenkova 13, Ostrava, Česká republika

Ing. Milan Strakoš

místopředseda

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Úzká 350, Příbor, Česká republika

Ing. Zbyněk Skyba

člen

První vztah: 8. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 27. 3. 2002

zánik členství: 28. 3. 2006

Zahradní 241, Štítina, Česká republika

Ing. Vladimír Kundrát

člen

První vztah: 8. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 27. 3. 2002

zánik členství: 28. 3. 2006

U hráze 1010, Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika

Ing. Vladimír Kundrát

člen

První vztah: 17. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 3. 2002

zánik funkce: 9. 4. 2001

U hráze 1010, Frýdlant n. O., Česká republika

Vítězslav Höger

člen

První vztah: 17. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 3. 2002

zánik funkce: 9. 4. 2001

Morávka 242, Česká republika

Ing. Karel Bardoň

člen

První vztah: 28. 3. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Třinec-Ropice 165, Česká republika

Ing. Josef Jelínek

člen

První vztah: 28. 3. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Hlavní třída 564, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Petr Vondráček

člen

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 28. 3. 1996

Dolní Lištná 282, Třinec, Česká republika

Ing. Jan Švrček

člen

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 17. 4. 1997

Nádražní 102, Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika

Ing. Rudolf Zahradník

člen

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 28. 3. 1996

Živičná 12, Ostrava, Česká republika

JUDr. Zdeněk Pohl

předseda

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Hlavní třída 37, Havířov město, Česká republika

Ing. Josef Jiřík

člen

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Lubima 150, Kopřivnice, Česká republika

PaedDr. Stanislava Suková

člen

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Švermova 539, Vítkov, Česká republika

Karel Houdek

člen

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Nad dolinou 1261, Šenov, Česká republika

Ing. Mária Cachlová

člen

První vztah: 22. 9. 1993 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

zánik členství: 29. 11. 2006

vznik funkce: 27. 11. 2001

Borovského 831, Karviná-Ráj, Česká republika

Ing. Petr Šváb

člen

První vztah: 22. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Mostní 111, Opava 5, Česká republika

Ludmila Tichánková

člen

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Suvorovova 525, Nový Jičín, Česká republika

Ilja Novotný

člen

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Větrná 19, Chlebičov, Česká republika

Ing. Tomáš Schenk

člen

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Nová Ves 312, Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika

Ing. Pavel Tyleček

člen

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 17. 4. 1997

J. K. Tyla 209, Frýdek-Místek, Česká republika

Antonín Bonczek

člen

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 22. 9. 1993

Mládežnická 7, Havířov-Bludovice, Česká republika

Statutární orgán

15 fyzických osob

Fernando Flores Gavala

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2020

vznik členství: 7. 5. 2020

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, 280 50, Španělské království

Guillermo Moya García-Renedo

2.místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2020

vznik členství: 27. 5. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2020

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Luis Carrero Bosch

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, 280 50, Španělské království

José María Álvarez Oblanca

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Felix Parra Mediavilla

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Francisco José Araque Padilla

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Isidoro Antonio Marbán Fernández

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Mark Muller Aguirre

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Luis Francisco De Lope Alonso

1. místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2018

avenida Camino se Santiago 40, Madrid, Španělské království

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

Do Kopce 1695, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

Slovanská 1293/12, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

U Vrtu 149/3, Karviná, 733 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Trejbal Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

Čkalovova 862/29, Ostrava, 708 00, Česká republika

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

3. místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2018

Anny Letenské 1293/29A, Ostrava, 725 25, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Věra Palková

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

Mlýnská 1221, Bohumín, 735 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Fernando Flores Gavala

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2019 - Poslední vztah: 2. 7. 2020

vznik členství: 6. 9. 2019

zánik členství: 7. 5. 2020

avenida Camino de Santiago 40, 28050 Madrid, Španělské království

Luis Carreo Bosch

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018 - Poslední vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Luis Carrero Bosch

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 20. 2. 2018

zánik členství: 22. 5. 2018

avda. Camino de Santiago 40, Madrid, 280 50, Španělské království

Kazushige Katamura

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2017 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

zánik členství: 17. 1. 2018

1 St. Martin´s Le Grand, Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Kazushige Katamura

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2017 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

zánik členství: 17. 1. 2018

1 St. Martin´s Le Grand, Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Tatsuro Amano

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 28. 7. 2016

zánik členství: 25. 5. 2017

1-3, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko

Tatsuro Amano

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 28. 7. 2016

zánik členství: 25. 5. 2017

1-3, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko

Guillermo Moya García-Renedo

2. místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 2. 7. 2020

vznik členství: 26. 5. 2016

zánik členství: 26. 5. 2020

vznik funkce: 26. 5. 2016

zánik funkce: 26. 5. 2020

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Guillermo Moya García-Renedo

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 25. 11. 2015

zánik členství: 26. 5. 2016

zánik funkce: 26. 5. 2016

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Guillermo Moya García-Renedo

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 25. 11. 2015

zánik členství: 26. 5. 2016

zánik funkce: 26. 5. 2016

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Slovanská 1293/12, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

3. místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

Anny Letenské 1293/29A, Ostrava, 725 25, Česká republika

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

U Vrtu 149/3, Karviná, 733 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

U Vrtu 149/3, Karviná, 733 01, Česká republika

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

3. místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

Anny Letenské 1293/29A, Ostrava, 725 25, Česká republika

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Slovanská 1293/12, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Mgr. Věra Palková

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Mlýnská 1221, Bohumín, 735 81, Česká republika

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Do Kopce 1695, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Trejbal Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Čkalovova 862/29, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Do Kopce 1695, Petřvald, 735 41, Česká republika

Mgr. Věra Palková

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Mlýnská 1221, Bohumín, 735 81, Česká republika

Ing. Zdeněk Trejbal Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Čkalovova 862/29, Ostrava, 708 00, Česká republika

Fernando Flores Gavala

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 3. 9. 2015

zánik členství: 3. 9. 2019

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, 280 50, Španělské království

Mitsuru Yasuhara

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2015

zánik členství: 28. 7. 2016

1-3 Marunouchi 1 - chome, Chiyoda-ku, Tokio, Tokio, Japonsko

Mitsuru Yasuhara

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2015

zánik členství: 28. 7. 2016

1-3 Marunouchi 1 - chome, Chiyoda-ku, Tokio, Tokio, Japonsko

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

Do Kopce 1695, Petřvald, 735 41, Česká republika

Álvaro Pazos Guzman Rodríguez De Rivera

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 10. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 30. 7. 2015

C/Ulises, Madrid, Španělské království

Mgr. Věra Palková

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

Mlýnská 1221, Bohumín, 735 81, Česká republika

Hideki Ando

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 17. 1. 2018

plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B, Madrid, Španělské království

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

3. místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2014

Anny Letenské 1293/29A, Ostrava, 725 25, Česká republika

Hideki Ando

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 17. 1. 2018

plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B, Madrid, Španělské království

Katamura Kazushige

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 21. 4. 2015

Ohtemachi 1 - chome, Tokio - Chiyoda-Ku, Japonsko

Ing. Zdeněk Trejbal Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

Čkalovova 862/29, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

Slovanská 1293/12, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Felix Parra Mediavilla

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

Federico Salmón 13, Madrid, Španělské království

Luis Francisco De Lope Alonso

1. místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Luis Francisco De Lope Alonso

1. místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království

Jesús Roldán Ortega

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Federico Salmón 13, Madrid, Španělské království

Jesús Roldán Ortega

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Federico Salmón 13, Madrid, Španělské království

José María Álvarez Oblanca

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Federico Salmón 13, Madrid, Španělské království

José María Álvarez Oblanca

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

Federico Salmón 13, Madrid, Španělské království

Isidoro Antonio Marbán Fernández

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

C/Ulises 6, Madrid, Španělské království

Isidoro Antonio Marbán Fernández

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

C/Ulises 6, Madrid, Španělské království

Felix Parra Mediavilla

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2018

Federico Salmón 13, Madrid, Španělské království

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 28. 5. 2014

U Vrtu 149/3, Karviná, 733 01, Česká republika

Rafael Pablo Pérez Feito

2. místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 1. 2016

vznik členství: 28. 5. 2014

zánik členství: 25. 11. 2015

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 25. 11. 2015

C/Ulises 18/6, Madrid, Španělské království

Hideki Ando

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 28. 5. 2014

plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B, Madrid, Španělské království

Hideki Ando

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 28. 5. 2014

2 - 1 Ohtemachi 1-chome, Tokio - Chiyoda - Ku, Japonsko

Kazushige Katamura

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 28. 5. 2014

2-1 Ohtemachi 1 - chome, Tokio - Chiyoda - Ku, Japonsko

Luis Francisco De Lope Alonso

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 28. 5. 2014

avenida Camino de Santiago 40, Madrid, 280 50, Španělské království

Zdeněk Trejbal

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Čkalovova 862/29, Ostrava, 708 00, Česká republika

Věra Palková

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Mlýnská 1221, Bohumín, 735 81, Česká republika

Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Slovanská 1293/12, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Do Kopce 1695, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

U Vrtu 149/3, Karviná, 733 01, Česká republika

Miroslav Kyncl

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 5. 2014

Anny Letenské 1293/29A, Ostrava, 725 25, Česká republika

Isidoro Antonio Marbán Fernández

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

C/Ulises 6, Madrid, 280 043, Španělské království

Rafael Pérez Feito

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 5. 2014

C/Ulises 18/6, Madrid, 280 43, Španělské království

Miguel Jurado Fernández

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 19. 11. 2013

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 19. 11. 2013

C/Ulises 6, Madrid, 280 043, Španělské království

Roberto Peréz Muňoz

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 19. 11. 2013

Ulises 18, Madrid, 280 43, Španělské království

Isidoro Antonio Marbán Fernández

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Calle Esquolo, Letra Q 2, Madrid, 282 32, Španělské království

Álvaro Guzman Pazos Rodríguez De Rivera

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 1. 2014

C/Ulises, Madrid, 280 43, Španělské království

José Manuel Burgos Pérez

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 17. 9. 2013

Padre Damián 50, Madrid, Španělské království

Francisco Martin Monteagudo

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2010 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 22. 4. 2014

Federico Salmón 13, Madrid, Španělské království

Francisco Matin Monteagudo

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 28. 4. 2010

Federico Salmón 13, Madrid, Španělské království

Mgr. Věra Palková

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Mlýnská 1221, Bohumín, 735 81, Česká republika

Rafael Pérez Feito

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 5. 2014

Madrid, Španělské království

Esther Alcocer Koplowitz

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 20. 7. 2010

Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Madrid, Španělské království

Ing. Zdeněk Trejbal

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Čkalovova 862, Ostrava, 708 00, Česká republika

Alicia Alcocer Koplowitz

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 20. 7. 2010

Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Madrid, Španělské království

Miguel Jurado Fernández

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 19. 11. 2013

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 19. 11. 2013

Madrid, Alcobendas, 282 23, Španělské království

José Miguel Burgos Pérez

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 28. 4. 2010

Padre Damián 50, Madrid, Španělské království

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Slovanská 12, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Do Kopce 1695, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Tovární 2447/4, Karviná, 735 06, Česká republika

prof.Dr.Ing. Miroslav Kyncl

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 5. 2014

Anny Letenské 1293/29A, Ostrava, 725 25, Česká republika

Roberto Peréz Muňoz

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 28. 4. 2010

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 19. 11. 2013

Madrid, C/Terral, Puzuelo de Alarcón 1 - 2°A, Španělské království

Isidoro Antonio Marbán Fernández

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

Madrid, 282 32, Španělské království

Rafael Pérez Feito

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2009 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 20. 12. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

vznik funkce: 27. 11. 2009

zánik funkce: 28. 4. 2010

Madrid, Španělské království

Álvaro Guzmán Rodríguez De Rivera

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2009 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 1. 2014

Plaza Dolores Ibarruri escualera A 5°B, San Sebastián de los Reyes, Španělské království

Rafael Pérez Feito

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 21. 12. 2009

vznik členství: 20. 12. 2006

Španělsko, Madrid, Česká republika

Mgr. Věra Palková

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 20. 12. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

Mlýnská 1221, Bohumín, 735 81, Česká republika

Ing. Zdeněk Trejbal

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 20. 12. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

Čkalovova 862, Ostrava, 708 00, Česká republika

Roberto Pérez Feito

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2009

vznik členství: 20. 12. 2006

Španělsko, Madrid, Česká republika

Isidoro Antonio Marbán Fernández

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 20. 12. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

28223, Španělsko, Madrid, Česká republika

Roberto Peréz Muňoz

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 20. 12. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2010

Španělsko, Madrid, C/Terral, Puzuelo de Alarcón 1 - 2°A, Česká republika

Miguel Jurado Fernández

předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

zánik členství: 28. 4. 2010

zánik funkce: 28. 4. 2010

28109, Španělsko, Madrid, Alcobendas, Česká republika

Ing. Pavel Zumr

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 20. 12. 2006

vznik funkce: 13. 7. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2006

Kotlářská 45, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jakub Kožnárek

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 11. 10. 2006

Na Padělkách 20, Brno, 641 00, Česká republika

Ing. Petr Vícha

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 20. 12. 2006

Na Chalupách 330, Bohumín, 735 51, Česká republika

Francisco Jiménez Medina

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

vznik funkce: 13. 7. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2009

Cádiz, Calle Santa Teresa de Jesús 10 - 1 A, Španělsko

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

Do Kopce 1695, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

Tovární 2447/4, Karviná, 735 06, Česká republika

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

Slovanská 12, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

vznik funkce: 13. 7. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2010

Anny Letenské 1293/29A, Ostrava, 725 25, Česká republika

Ing. Pavel Zumr

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 13. 7. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2004

zánik funkce: 13. 7. 2006

Kotlářská 45, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jozef Janov

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 3. 7. 2006

Slavkovská 337, Nová Lesná, 059 86, Slovenská republika

Ing. Martin Štefunko

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 3. 7. 2006

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

vznik funkce: 19. 6. 2003

zánik funkce: 13. 7. 2006

Anny Letenské 1292/29A, Ostrava, Česká republika

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

Slovanská 12, Nový Jičín, Česká republika

Ing. Martin Štefunko

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2004 - Poslední vztah: 29. 12. 2004

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 30. 6. 2004

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Ing. Jozef Janov

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2004 - Poslední vztah: 29. 12. 2004

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 30. 6. 2004

Slavkovská 337, Nová Lesná, 059 86, Slovenská republika

Ing. Pavel Zumr

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2004 - Poslední vztah: 29. 12. 2004

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 30. 6. 2004

Kotlářská 45, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Petr Vícha

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

vznik funkce: 19. 6. 2003

zánik funkce: 13. 7. 2006

Na Chalupách 330, Bohumín, Česká republika

Peter Simpson

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 4. 2004

zánik členství: 27. 2. 2004

vznik funkce: 19. 6. 2003

zánik funkce: 27. 2. 2004

K lesu 695, Praha, Česká republika

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 12. 2004

vznik členství: 19. 6. 2003

Na výsluní 382, Nový Jičín, Česká republika

Helmut Grygarčík

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 4. 2004

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 27. 2. 2004

Pokorného 1551, Ostrava, Česká republika

Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 12. 2004

vznik členství: 19. 6. 2003

vznik funkce: 19. 6. 2003

Hlavní třída 584, Ostrava, Česká republika

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

Do Kopce 1695, Petřvald, Česká republika

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 13. 7. 2006

Tovární 2447/4, Karviná 6, Česká republika

Ing. Petr Kajnar

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 12. 2004

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2004

I. Sekaniny 1803/13, Ostrava, Česká republika

Jonathan David Forster

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 4. 2004

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 27. 2. 2004

Boční 233/389, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Jonathan David Forster

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 16. 12. 2002

zánik členství: 19. 6. 2003

Boční 233/389, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Barrie Parnham

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 3. 9. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 20. 6. 2001

Koldínová 4/1145, Praha 3, Česká republika

Ing. Milan Vokatý CSc.

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 15. 8. 2003

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2002

Mrkvičkova 1367, Praha, Česká republika

Ing. Ladislav Stuchlík

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

vznik funkce: 17. 6. 1999

zánik funkce: 19. 6. 2003

Obchodní ul. 2, Ostrava, Česká republika

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

Tovární 2447/4, Karviná 6, Česká republika

Ing. Petr Vícha

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

Na Chalupách 330, Bohumín, Česká republika

Peter Simpson

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 20. 6. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2003

K lesu 695, Praha, Česká republika

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

Na výsluní 382, Nový Jičín, Česká republika

Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

vznik funkce: 17. 6. 1999

zánik funkce: 19. 6. 2003

Hlavní třída 584, Ostrava, Česká republika

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

Do Kopce 1695, Petřvald, Česká republika

Helmut Grygarčík

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 19. 6. 2003

Pokorného 1551, Ostrava, Česká republika

Ing. Ladislav Šincl

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Tovární 2447/4, Karviná 6, Česká republika

Ing. Petr Vícha

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Na Chalupách 330, Bohumín 5, Česká republika

Ing. Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Do Kopce 1695, Petřvald, Česká republika

Mgr. Robert Pergl

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

zánik členství: 31. 1. 2001

Branislavova 1420, Beroun, Česká republika

Barrie Parnham

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

zánik funkce: 20. 6. 2001

Koldínová 4/1145, Praha 3, Česká republika

Ing. Ladislav Stuchlík

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Obchodní ul. 2, Ostrava, Česká republika

PhDr. Zdeněk Stolař

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Františka Čejky 434, Frýdek - Místek, Česká republika

Ing. Oldřich Vagner

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Dukelská 7, Opava, Česká republika

Ing. Ivo Kotaba

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Květinová 893, Orlová-Lutyně, Česká republika

Helmut Grygarčík

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Pokorného 1551, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Oldřich Vagner

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 1996 - Poslední vztah: 29. 4. 1999

Dukelská 7, Opava, Česká republika

Ing. Ivan Bárta

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

U Bažantnice 1114/10, Karviná-Nové Město, Česká republika

Mgr. Pavel Vyvijal

předseda představenstva

První vztah: 23. 5. 1995 - Poslední vztah: 29. 4. 1999

Lískovec 233, Frýdek-Místek, Česká republika

Mgr. Pavel Vyvijal

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1995 - Poslední vztah: 23. 5. 1995

Lískovec 233, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Ivo Kotaba

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 1995 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Orlová-Lutyně 941, Česká republika

Helmut Grygarčík

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Pokorného 1561, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Vladimír Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 23. 5. 1995

Olomoucká 9, Opava, Česká republika

Ing. Martin Říman

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 3. 1. 1995

J. Pešiny 2573, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Ivo Kotaba

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 3. 1. 1995

Orlová-Lutyně 941, Česká republika

JUDr. Josef Skříček

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 28. 3. 1996

Na kopci 32, Karviná-Mizerov, Česká republika

Ing. Albín Dobeš

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Družební 382, Ostrava-Krásné Pole, Česká republika

Dr.Ing. Miroslav Kyncl

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Hlavní třída 584, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Miroslav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 25. 7. 2003

Na výsluní 382, Nový Jičín-Žilina, Česká republika

Ing. Petr Šváb

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Mostní 111, Opava, Česká republika

Anna Konderlová

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Bystřice 1004, Česká republika

Ing. Miroslav Kyncl

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Hlavní třída 584, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Vladimír Fuchs

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Olomoucká 9, Opava, Česká republika

RNDr. Josef Hřib

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Hřbitovní 30, Nový Jičín, Česká republika

Ing. Martin Říman

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

J. Pešiny 2573, Frýdek-Místek, Česká republika

Jan Coufal

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Mendelova 2939, Karviná-Hranice, Česká republika

Ing. Miroslav Holeček

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Zahrada 2916, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Jiří Benda

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Vančurova 20, Nový Jičín, Česká republika

Ing. Petr Kainar

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Vietnamská 1491, Ostrava-Poruba, Česká republika

Za společnost jednají navenek dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že kvytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis oprávněné osoby.

od 25. 3. 2015

J e d n á n í : Za společnost jednají navenek dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis oprávněné osoby.

do 25. 3. 2015 od 29. 12. 2004

J e d n á n í : Za společnost jednají navenek společně dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

do 29. 12. 2004 od 24. 11. 1997

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu předseda a jeden člen představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva.

do 24. 11. 1997 od 3. 1. 1995

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu předseda a jeden člen představenstva.

do 3. 1. 1995 od 22. 9. 1993

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 22. 9. 1993 od 30. 4. 1992

Další vztahy firmy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Akcionáři

AQUALIA CZECH S.L.

Avenida del Camino de Santiago 40, Španělské království, Madrid

od 1. 10. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 9. 1992

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 5. 2012
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 5. 2012
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 3. 2009
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 3. 2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 6. 2004
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 3. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 5. 1993
Vodoinstalatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 5. 1993
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 5. 1993
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 5. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 2. 1993
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).