Hlavní navigace

Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci

Firma Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4951, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 075 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25609700

Sídlo:

Ke Strašnické 50/16, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 1997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
47750 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4951, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Skarit Investment Corporation, a.s. od 22. 9. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 22. 9. 1997

adresa

Ke Strašnické 50/16
Praha 10 10000 od 27. 7. 2011

adresa

Na Dvorcích 122/18
Praha 4 14000 do 27. 7. 2011 od 20. 4. 2004

adresa

Ježkova 9
Praha 3 13000 do 20. 4. 2004 od 22. 9. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 16. 11. 2016 od 25. 11. 2009

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 25. 11. 2009 od 22. 9. 1997

poradenská činnost v oblasti obchodu do 25. 11. 2009 od 22. 9. 1997

realitní činnost do 25. 11. 2009 od 22. 9. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 11. 2009 od 22. 9. 1997

reklamní činnost do 25. 11. 2009 od 22. 9. 1997

Ostatní skutečnosti

Společnost Skarit Investment Corporation, a.s., identifikační číslo 256 09 700 zrušena s likvidací na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 1994/2016 - 7 ze dne 23.9.2016, a to ke dni právní moci, která nastala dne 26.10.2016. od 8. 11. 2016

1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých), vydáním 100 (jednoho sta) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. emisní kurs každé nové akcie činí 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých); částka 495 000,-- Kč je emisním ážiem 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští až do částky 1 925 000,-- Kč (jeden milión devět set dvacet pět tisíc korun českých), tj. 385 ks. nových akcií 1.5. o částce konečného zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti 1.6. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 1.7. přednostní právo akcionářů na upsání akcií je vyloučeno; všichni akcionáři se přednostního práva vzdali 1.8. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby i stávající akcionáři společnosti 1.9. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 2. Způsob výběru předem určených zájemců: 2.1. zájemci budou vybráni výběrovým řízením podle zásad určených rozhodnutím valné hromady 2.2. výběrové řízení organizuje představenstvo společnosti 2.3. o výběru zájemců, s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií rozhodne představenstvo podle kritérií uvedených v odst. 2.7. 2.4. představenstvo je povinno výběrové řízení vyhlásit a vhodným způsobem uveřejnit nejpozději do 3 (tří) dnů od právní moci usnesení soudu zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat alespoň: (i) informací o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, (ii) poučení, že zájemce musí upsat nejméně 4 (čtyři) akcie, horní hranice není stanovena, (iv) kritéria pro výběr zájemců, (v) formulář (vzor) smlouvy o upsání akcií; o způsobu uveřejnění rozhodne představenstvo 2.5. jako přihláška do výběrového řízení slouží dvě vyhotovení náležitě vyplněné a doplněné vzorové smlouvy o upsání akcií opatřená úředně ověřenými podpisy zájemce, do vzorového textu musí být doplněny tyto údaje: (i) jméno a příjmení zájemce, jeho datum narození, přesná adresa jeho bydliště včetně PSČ (ii) počet akcií, které zájemce hodlá upsat, (nejméně však 4); přihlášky, které nebudou obsahovat tyto náležitosti nebo nebudou obsahovat vzorový text, případně v nichž budou zjištěny chyby nebo vady, je p ředstavenstvo povinno neodkladně vrátit zájemci s výzvou k odstranění vad 2.6. přihlášku do výběrového řízení lze podat do 30 dnů od jeho vyhlášení; za včas podanou se považuje řádně vyplněná přihláška do výběrového řízení doručená do sídla společnosti nebo podaná k poštovní přepravě na adresu sídla společnosti v poslední den l hůty 2.7. při výběru zájemců je představenstvo povinno postupovat podle těchto kritérií (v pořadí důležitosti): 2.7.1. písemné doporučení stávajícího akcionáře, případně počet takových doporučení 2.7.2. časové pořadí přihlášek 2.7.3. doporučení dozorčí rady; při posuzování zájemců musí dozorčí rada postupovat podle těchto kritérií: (i) prokázání legality původu prostředků ke splacení emisního kursu upsaných akcií, (ii) prokázání způsobilosti ke splacení emisního kursu upsaných akcií, (iv) prokázání bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona, a (v) prokázání, že zájemce nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2.7.4. počet akcií 2.8. zájemce musí upsat nejméně 4 (čtyři) akcie, horní hranice není stanovena 2.9. o výběru zájemců musí představenstvo rozhodnout nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od skončení lhůty pro podání přihlášek, výsledky výběrového řízení je představenstvo povinno neodkladně, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od rozhodnutí , písemně sdělit zájemcům 3. Upisování akcií předem určenými zájemci 3.1. výsledky výběrového řízení je představenstvo povinno sdělit zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů od skončení lhůty pro upisování akcií 3.1. upisování akcií předem určenými zájemci se děje formou přijetí návrhu zájemce na uzavření smlouvy společností a to tím způsobem, že smlouva o upsání akcií podle bodu 2.5, řádně vyplněná a podepsaná vybraným zájemcem, je opatřena úředně ověřeným podpi sem osoby nebo osob oprávněných jednat jménem společnosti. Dnem tohoto podpisu jménem společnosti dochází k upsání akcií. 3.2. lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet osmým dnem od rozhodnutí představenstva o výběru předem určených zájemců; počátek běhu této lhůty je představenstvo povinno písemně oznámit vybraným zájemcům současn ě s oznámením výsledků výběrového řízení (tj. nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od rozhodnutí představenstva), a to na jejich adresu uvedenou v návrhu smlouvy o upsání akcií 3.3. představenstvo je povinno odeslat vybraným zájemcům jedno vyhotovení smlouvy o upsání akcií podepsané společností na jejich adresy uvedené ve smlouvách nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření 3.4. místem upisování je sídlo společnosti - Praha 4, Na Dvorcích 122/18, PSČ 140 00, pracovna předsedy představenstva v prvém patře 3.5. doba pro upisování akcií se stanoví na: pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 3.6. upisovatel musí splatit emisní kurs upsaných akcií nejpozději do 35 (třiceti pěti) dnů od upsání na zvláštní účet společnosti číslo 19-2836050277/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. do 30. 7. 2005 od 5. 1. 2005

1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 075 00,-- Kč (jeden milión sedmdesát pět tisíc korun českých), vydáním 215 (dvou set patnácti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 00,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. s využitím přenostního práva lze upsat celkem 215 (dvě stě patnáct) kusů nových akcií 1.3. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.4. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 1,075 (jednu celou sedmdesát pět tisícin) jedné nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akci e 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.6. upisování na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.7. nové akcie mohou být upsávny výlučně peněžitými vklady 1.8. všechny způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanvoení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; neupíše-li jediný akci onář všechny nové akcie, je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinné 1.9. nové akcie mohou být uprány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán nvárh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. jediný akcionář upisuje akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírá se společností; smlouvy o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny 2.2. představenstvo je povinno nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu vypracovat a doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií+ náklady na vypracování smlouvy nese společnost 2.3. akcionář může akcie upsat ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese sídla společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 192836050277/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu do 20. 4. 2004 od 20. 4. 2004

1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 075 00,-- Kč (jeden milión sedmdesát pět tisíc korun českých), vydáním 215 (dvou set patnácti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. s využitím přenostního práva lze upsat celkem 215 (dvě stě patnáct) kusů nových akcií 1.3. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.4. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 1,075 (jednu celou sedmdesát pět tisícin) jedné nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akci e 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.6. upisování na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.7. nové akcie mohou být upsávny výlučně peněžitými vklady 1.8. všechny způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanvoení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; neupíše-li jediný akci onář všechny nové akcie, je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinné 1.9. nové akcie mohou být uprány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán nvárh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. jediný akcionář upisuje akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírá se společností; smlouvy o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny 2.2. představenstvo je povinno nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu vypracovat a doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií+ náklady na vypracování smlouvy nese společnost 2.3. akcionář může akcie upsat ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese sídla společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 192836050277/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu do 3. 5. 2004 od 20. 4. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 075 000 Kč

od 3. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 5. 2004 od 22. 9. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 415 od 8. 7. 2016
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 415 do 8. 7. 2016 od 16. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 415 do 16. 6. 2011 od 7. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 415 do 7. 12. 2004 od 3. 5. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 20. 4. 2004 od 20. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 3. 5. 2004 od 20. 4. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 20. 4. 2004 od 22. 9. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Josef Grznár

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Milady Horákové 2060, Kladno, 272 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Klára De Gennaro

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 10. 1. 2015

vznik funkce: 10. 1. 2015

Paříkova 910/11, Praha, 190 00, Česká republika

Monika Bryndová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 10. 3. 2015

Dukelská 11, Braškov, 273 51, Česká republika

Historické vztahy

Josef Grznár

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 2. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 2. 1. 2016

Milady Horákové 2060, Kladno, 272 01, Česká republika

Monika Bryndová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 1. 1. 2016

Dukelská 11, Braškov, 273 51, Česká republika

Klára De Gennaro

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 10. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 10. 1. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2016

Paříkova 910/11, Praha, 190 00, Česká republika

Josef Richtr

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 10. 1. 2015

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 10. 1. 2015

Nemotice 74, 683 33, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Pavel Nejezchleb

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 10. 1. 2015

zánik funkce: 10. 1. 2015

Krásné 66, 592 03, Česká republika

Ondřej Ježek

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 10. 1. 2015

zánik funkce: 10. 1. 2015

Jilemnického 295, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Josef Richtr

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 9. 5. 2011

Nemotice 74, 683 33, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Lehejček CSc.

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 12. 9. 2006

zánik členství: 9. 5. 2011

Láskova 1792/23, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kateřina Vítková

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 1. 3. 2010

Na širokém II 66, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen výkonného výboru

  EQUIT&T z.s.

  Heřmaničky 3 Peklo, 257 89

Ing. Jiří Fencl

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 11. 2006

zánik členství: 12. 9. 2006

Štefkova 478/4, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Michal Citavý

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 7. 7. 2009

vznik funkce: 7. 4. 2004

zánik funkce: 7. 7. 2009

Na Širokém II 66, Ohrobec, Česká republika

Ing. Jiří Judl

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 1. 12. 2004

1362 Hosle, Aasfaret 3, Norské království

Ing. Eva Maříková

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 7. 7. 2009

V sedlištích 278, Ohrobec, Česká republika

Ing. Václav Třeštík

člen

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik členství: 12. 12. 1997

zánik členství: 12. 3. 2003

Deštná 64, Česká republika

JUDr. Miroslav Šipovič

předseda

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik členství: 12. 12. 1997

zánik členství: 12. 3. 2003

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 12. 3. 2003

Ke znaku 770, Praha 9, Česká republika

JUDr. Ján Sedláček

člen

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik členství: 12. 12. 1997

zánik členství: 12. 3. 2003

Lerchova 292, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Roček

předseda

První vztah: 22. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 2. 2003

zánik funkce: 12. 12. 1997

Kubištova 1, Praha 4, Česká republika

Mgr. Jan Řezník

člen

První vztah: 22. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 2. 2003

zánik funkce: 12. 12. 1997

Děčínská 4, Praha 9, Česká republika

Josef Řepka

člen

První vztah: 22. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 2. 2003

zánik funkce: 12. 12. 1997

Chvatěrubská 363, Praha 8, Česká republika

Jménem společnosti jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva.

od 16. 6. 2011

Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.

do 16. 6. 2011 od 20. 4. 2004

Za společnost jedná a za společnost podepisuje: a) předseda představenstva samostatně b) nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 20. 4. 2004 od 22. 9. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Libor Hudec

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 10. 1. 2015

zánik funkce: 10. 1. 2015

nám. Svobody 32/3, Blansko, 678 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Renata Ježková

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 10. 1. 2015

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 10. 1. 2015

Jilemnického 295, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Josef Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 10. 1. 2015

zánik funkce: 10. 1. 2015

Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63, Česká republika

Libor Hudec

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 9. 5. 2011

nám. Svobody 32/3, Blansko, 678 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Renata Ježková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 9. 5. 2011

Jilemnického 295, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

MUDr. Linda Fenclová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2009 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 9. 11. 2009

zánik členství: 9. 5. 2011

Štefkova 478/4, Praha 6, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  AZ-DENT s.r.o.

  Plzeňská 1270/97, Praha Košíře, 150 00

Ing. Jiří Fencl

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2006 - Poslední vztah: 25. 11. 2009

vznik členství: 12. 9. 2006

zánik členství: 9. 11. 2009

Štefkova 478/4, Praha 6, 169 00, Česká republika

Klára Bechyňová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 7. 7. 2009

K Vltavě 1620/28, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Miloš Lehejček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 15. 11. 2006

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 12. 9. 2006

Láskova 1792/23, Praha 4, Česká republika

Klára Citavá

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

vznik členství: 7. 4. 2004

Na Širokém II 66, Ohrobec, Česká republika

JUDr. Miroslav Šipovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 7. 7. 2009

vznik funkce: 7. 4. 2004

zánik funkce: 7. 7. 2009

Ke znaku 770, Praha 9, Česká republika

Mgr. Luis Velázquez

předseda

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik členství: 12. 12. 1997

zánik členství: 12. 3. 2003

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 12. 3. 2003

Ohradní 30/903, Praha 4, Česká republika

JUDr. Ludmila Pražáková

člen

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik členství: 12. 12. 1997

zánik členství: 12. 3. 2003

Řehořova 37, Praha 3, Česká republika

Marie Valentová

člen

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik členství: 12. 12. 1997

zánik členství: 12. 3. 2003

Dubová 7, Brno, Česká republika

Helena Majerova

člen

První vztah: 22. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 2. 2003

zánik funkce: 12. 12. 1997

Petra Rezka 3, Praha 4, Česká republika

Mgr. Martin Fučík

člen

První vztah: 22. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 2. 2003

zánik funkce: 12. 12. 1997

Jugoslávských Partyzánů 22, Praha 6, Česká republika

Ing. Pavel Čermák

předseda

První vztah: 22. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 2. 2003

zánik funkce: 12. 12. 1997

Morseova 253, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Jiří Judl

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 1. 12. 2004

1362 Hosle, Aasfaret 3, Norské království

Další vztahy firmy Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci

Hlista & Pril, v.o.s.

První vztah: 19. 4. 2018

Opletalova 1417/25, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Hlista & Pril, v.o.s.

První vztah: 22. 12. 2016 - Poslední vztah: 19. 4. 2018

Opletalova 1417/25, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Hlista & Pril, v.o.s.

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 22. 12. 2016

Opletalova 1417/25, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 9. 1997

Živnosti

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).