Hlavní navigace

SMALTOVNA TUPESY, s.r.o.

Firma SMALTOVNA TUPESY, s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 106089, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 18 100 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25537113

Sídlo:

Tupesy 345, 687 07

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

25. 8. 1998

DIČ:

CZ25537113

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

18130 Příprava tisku a digitálních dat
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 106089, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SMALTOVNA TUPESY, a.s. od 11. 2. 2015

Obchodní firma

SMALTOVNA TUPESY, a.s. do 11. 2. 2015 od 25. 8. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 25. 8. 1998

adresa

345
Tupesy 68707 od 25. 8. 1998

Předmět podnikání

Galvanizérství, smaltérství od 20. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 7. 2009

polygrafická výroba do 20. 7. 2009 od 10. 7. 2008

grafické práce a kresličské práce do 20. 7. 2009 od 11. 3. 2003

provádění reklamy, včetně pronájmu reklamních ploch do 20. 7. 2009 od 7. 10. 1998

pronájem průmyslového zboží do 20. 7. 2009 od 7. 10. 1998

pronájem nemovitostí včetně úklidu do 20. 7. 2009 od 7. 10. 1998

výroba a montáž reklamních panelů a samolepicích folií do 20. 7. 2009 od 7. 10. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a reklamy do 20. 7. 2009 od 7. 10. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 7. 2009 od 7. 10. 1998

smaltérství do 20. 7. 2009 od 25. 8. 1998

Ostatní skutečnosti

Zvýšení základního kapitálu o částku 3 800 000,-Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 3 kusů (slovy: tří kusů) nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 8 kusů (slovy: osmi kusů) nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Em isní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedná akcie, tedy emisní ážio je nulové. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT W, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ: 686 01, IČ: 255 48 832. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti SMALTOVNA TUPESY, a.s. se sídlem Tupesy 345, okres Uherské Hradiště, PSČ: 687 07, IČ: 255 37 113, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností SMALTOVNA TUPESY, a.s.. Počátek lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem písemně, bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zasláním výpisu z obchodního rejstříku společnos ti SMALTOVNA TUPESY, a.s., pořízeného na Internetu (www.justice.cz). Současně představenstvo zašle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení pohledávky. Lhůta pro upisování akcií činí čtyři měsíce a její počátek se st anoví tak, že lhůta čtyř měsíců začne běžet okamžikem, kdy bude doručeno upisovateli oznámení představenstva dle bodu V. tohoto rozhodnutí. Upisovatel podepsanou dohodu o započtení musí ve shora uvedené lhůtě doručit zpět společnosti, dohoda o započtení m usí být uzavřena vždy před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář souhlasí a připouští započtení pohledávky společnosti SYNOT W, a.s., na pohledávku vůči společnosti SMALTOVNA TUPESY, a.s. na splacení emisní ho kursu upsaných akcií do výše 3 800 000,-Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku z titulu Dohody o narovnání uzavřené dne 12.12.2001 mezi společností SMALTOVNA TUPESY, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT W, a.s. j ako věřitelem, podle níž se dlužník zavázal ve lhůtě do 31.12.2009 (slovy: třicáteho prvního prosince roku dva tisíce devět) uhradit svůj dluh vůči věřiteli ve výši 3 849 110,94 Kč (slovy: tři miliony osm set čtyřicet devět tisíc jedno sto deset korun čes kých, devadesát čtyři haléře). do 1. 3. 2010 od 18. 1. 2010

Rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 28.6.2001: všichni přítomní akcionáři prohlašují, že se vzdávají práva na přednostní úpis akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu na jejich podílu na základním kapitálu společnosti (§204a odst.7 obch.zák.) a valná hromada obchodní společnosti s firmou SMALTOVNA TUPESY, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 13,300.000,-- Kč tj. z částky 1,000.000,--Kč na částku 14,300.000,--Kč a to úpisem nových akcií, upisování nad tuto částku se nepřipouští. Na základě splaceného zvýšení základního kapitálu bude vydáno 13 kusů kmenových akcií na majitele každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč v listinné podobě a 3 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno: do 6. 9. 2001 od 18. 7. 2001

1.Nepeněžitým vkladem předem určenému zájemci, a to firmy SMALTOVNA TUPESY,družstvo, se sídlem Tupesy č.345, PSČ 687 07, IČ:15530892 tvořeným nemovitostmi ležícími v k.ú.Tupesy na Moravě, obec Tupesy, okres Uherské Hradiště, a to vlastnictvím nemovitostí - ostatního stavebního objektu čp.345 stojícího na p.č. 1128, p.č.1128 zastavěná plocha, ostatním stavebním objektem stojícím na p.č. 1131/2, p.č. 1131/2 zastavěná plocha a souborem movitého majetku - souborem strojně technologického zařízení určeného pro smaltérství. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví 422 u Katastrálního úřadu Uherské Hradiště pro obec Tupesy, k.ú. Tupesy na Moravě. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 2551-001/2001 ze dne 28.6.2001, vypracovaným ing.Vojtěchem Masaříkem, bytem U Dvora 1052, Uherské Hradiště a ing. Miloslavem Smělíkem, bytem Lidická čp.574, Kunovice ve výši 12,000.000,--Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12 kusů akcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč. do 6. 9. 2001 od 18. 7. 2001

Nepeněžitý vklad - strojně technologické zařízení určené pro smaltérství byl oceněn znaleckým posudkem firmy VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. znalecký ústav v oboru ekonomika se sídlem Dvořákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště znaleckým posukem ze dne 27.3.2001, číslo posudku 294-081/2001 ve výši 1,319.310,--Kč, na tento nepeněžitý vklad se započítává částka 1,300.000,--Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydána 1 akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a 3 kusy akcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. Výše uvedené znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti SMALTOVNA TUPESY,a.s., se sídlem Tupesy 345, PSČ 687 07, IČ 25537113 jmenoval Krajský soud v Brně usnesením č.j. 51 Cm 15/2001 ze dne 9.3.2001 a usnesením 50Cm 161/2001 ze dne 27.6.2001. do 6. 9. 2001 od 18. 7. 2001

Emisní kurs nově upsaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií činí dva měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na adresu upisovatele zde uvedenou. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů je nejpozději do čtrnácti dnů ode dne úpisu nových akcií. Místem úpisu je sídlo společnosti. Místo splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. do 6. 9. 2001 od 18. 7. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 100 000 Kč

od 30. 4. 2018

Základní kapitál

vklad 18 100 000 Kč

do 30. 4. 2018 od 1. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 14 300 000 Kč

do 1. 3. 2010 od 6. 9. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 6. 9. 2001 od 25. 8. 1998
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 10 do 30. 4. 2018 od 6. 3. 2017
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 10 do 6. 3. 2017 od 25. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 do 25. 9. 2014 od 1. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 do 25. 9. 2014 od 1. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 13 do 1. 3. 2010 od 6. 9. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 13 do 1. 3. 2010 od 6. 9. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 6. 9. 2001 od 25. 8. 1998

Statutární orgán

9 fyzických osob

Kateřina Křivová

jednatel

První vztah: 11. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

Pivovarská 226, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

jednatel

První vztah: 30. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2018

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Miroslav Valenta

jednatel

První vztah: 30. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2018

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Igor Dobrovský

jednatel

První vztah: 30. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2018

Těmická 1168, Bzenec, 696 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Igor Dobrovský

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

Těmická 1168, Bzenec, 696 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Lepka

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2016

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

Náves 15, Pohořelice, 763 61, Česká republika

Miroslav Valenta

Předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Ivan Lepka

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

Dukelských hrdinů 515, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

Člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Igor Dobrovský

jednatel

První vztah: 30. 4. 2018 - Poslední vztah: 11. 9. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

Těmická 1168, Bzenec, 696 81, Česká republika

Miroslav Valenta

jednatel

První vztah: 30. 4. 2018 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2018

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Igor Dobrovský

jednatel

První vztah: 30. 4. 2018 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2018

Těmická 1168, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

jednatel

První vztah: 30. 4. 2018 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2018

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Igor Dobrovský

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2018

Těmická 1168, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Ivan Lepka

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2016 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2017

Náves 15, Pohořelice, 763 61, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

Člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Ivan Lepka

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2016

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

Dukelských hrdinů 515, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

Předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 1. 11. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2018

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 13. 5. 2011

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 13. 5. 2011

zánik funkce: 31. 10. 2014

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 27. 8. 2012

zánik členství: 31. 10. 2014

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Ivan Lepka

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 13. 5. 2011

zánik funkce: 31. 10. 2014

Dukelských hrdinů 515, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 27. 8. 2012

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 10. 2012

vznik členství: 27. 8. 2012

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 13. 5. 2011

vznik funkce: 13. 5. 2011

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Ivan Lepka

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 13. 5. 2011

Dukelských hrdinů 515, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Ivan Lepka

předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2011 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 27. 1. 2011

zánik funkce: 13. 5. 2011

Dukelských hrdinů 515, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Kateřina Luisa Paděra Daňhelová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2009 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 13. 5. 2011

vznik funkce: 2. 7. 2009

zánik funkce: 13. 5. 2011

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 9. 2009

vznik členství: 2. 7. 2009

vznik funkce: 2. 7. 2009

Lhotka 516, Buchlovice, 687 07, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2007 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 27. 8. 2007

zánik členství: 27. 8. 2012

vznik funkce: 27. 8. 2007

zánik funkce: 27. 8. 2012

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Ivan Lepka

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2007 - Poslední vztah: 16. 2. 2011

vznik funkce: 21. 11. 2005

zánik funkce: 27. 1. 2011

Náves 15, Pohořelice, 763 61, Česká republika

Mgr. Marian Vařečka

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 10. 2007

vznik členství: 21. 11. 2005

zánik členství: 27. 8. 2007

vznik funkce: 21. 11. 2005

zánik funkce: 27. 8. 2007

Nová 560, Boršice, 687 09, Česká republika

Ing. Ivan Lepka

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 10. 2007

vznik funkce: 21. 11. 2005

Sadová 1030, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik funkce: 14. 6. 2004

zánik funkce: 2. 7. 2009

Buchlovice 516, 687 07, Česká republika

Ing. Zdeněk Brázdil

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 12. 2005

vznik členství: 28. 11. 2003

zánik členství: 21. 11. 2005

vznik funkce: 14. 6. 2004

zánik funkce: 21. 11. 2005

Hlavní 1249, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Kateřina Daňhelová

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 14. 6. 2004

Buchlovice 516, 687 07, Česká republika

Ing. Ivan Lepka

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 12. 2005

vznik funkce: 14. 6. 2004

zánik funkce: 21. 11. 2005

Sadová 1030, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Zdeněk Brázdil

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2004 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

vznik funkce: 28. 11. 2003

Hlavní 1249, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Zdeněk Lapčík

člen představensta:

První vztah: 11. 3. 2003 - Poslední vztah: 13. 2. 2004

vznik funkce: 17. 12. 2002

zánik funkce: 28. 11. 2003

Tupesy 7, 687 07, Česká republika

Kateřina Daňhelová

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

Lhotka 516, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2004

Velehradská 1328, Staré Město, 686 02, Česká republika

Ivo Valenta

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Zelnitiuse 597, Staré Město, 686 02, Česká republika

Miroslav Valenta sen.

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 2003

zánik funkce: 17. 12. 2002

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Miroslav Valenta jun.

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Velehradská 1328, Staré Město, 686 02, Česká republika

Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně nebo za ni jedná zplnomocněný zástupce.

od 30. 4. 2018

Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně nebo za ni jedná zplnomocněný zástupce.

do 30. 4. 2018 od 30. 4. 2018

Za společnost jednají předseda představenstva a místopředsedou představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený předseda představenstva, míst opředseda představenstva nebo člen představenstva nebo zplnomocněný zástupce.

do 30. 4. 2018 od 25. 9. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak , že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis s uvedením své funkce buď předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představ enstva společně.

do 25. 9. 2014 od 22. 6. 2010

Způsob jednání: Společnost jedná svými orgány nebo za ni jednají její zplnomocnění zástupci. Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený člen představenstva.

do 22. 6. 2010 od 22. 7. 2009

Způsob jednání: Společnost jedná svými orgány nebo za ni jednají její zplnomocnění zástupci. Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.

do 22. 7. 2009 od 15. 8. 2005

Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce předseda nebo místopředseda představenstva.

do 15. 8. 2005 od 8. 9. 2004

Společnost jedná svými orgány nebo za ni jednají zplnomocnění zástupci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 8. 9. 2004 od 25. 8. 1998

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Jakub Smolinský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Miroslav Valenta

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

Vajnorská 10096/36 10096, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Jitka Valentová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivo Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 16. 5. 2011

vznik funkce: 16. 5. 2011

Avenue Saint Roman 7, Monte - Carlo 980 00, Monacké knížectví

Historické vztahy

Jitka Valentová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Miroslav Valenta

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

Vajnorská 10096/36 10096, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Jakub Smolinský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 1. 11. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2018

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 1. 11. 2013

zánik členství: 31. 10. 2014

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 5. 12. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 10. 2013

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Miroslav Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 29. 5. 2012

zánik členství: 31. 10. 2014

VAJNORSKÁ 10096/36, BRATISLAVA, 831 03, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ivo Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 16. 5. 2011

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2011

zánik funkce: 31. 10. 2014

Avenue Saint Roman 7, Monte - Carlo 980 00, Monacké knížectví

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 10. 2013

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2009 - Poslední vztah: 15. 9. 2009

vznik členství: 1. 10. 2008

Ratibořská 748, Praha 8, 181 00, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 13. 5. 2011

vznik funkce: 2. 7. 2009

zánik funkce: 13. 5. 2011

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Mgr. Pavel Michalcio

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 6. 2012

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 29. 5. 2012

Leoše Janáčka 611, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

člen

První vztah: 17. 4. 2008 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2008

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik funkce: 14. 6. 2004

zánik funkce: 2. 7. 2009

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 14. 6. 2004

Velehradská 1328, Staré Město, 686 02, Česká republika

Miroslav Valenta

člen

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 4. 2008

vznik funkce: 14. 6. 2004

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Jitka Valentová

členka

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 9. 2009

zánik členství: 29. 9. 2003

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Ivo Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2004

Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, Monacké knížectví

Kateřina Daňhelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Lhotka 516, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Jitka Smolinská

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

Ratibořská 748, Praha 8, Česká republika

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2004

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztahy firmy SMALTOVNA TUPESY, s.r.o.

Historické vztahy

Ivo Valenta

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

Monte - Carlo, Avenue Saint Roman 7, 980 00,, Monacké knížectví

SYNOT W,a.s.

První vztah: 30. 4. 2018

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Katarína Polách Klčovská

  Člen představenstva

  K Buchlovu 553, Buchlovice, 687 08, Česká republika

 • Milan Jirsák

  Člen představenstva

  Kněžpole 334, 687 12, Česká republika

 • Jitka Valentová

  Místopředseda dozorčí rady

  Šrobárova 2182/3, Praha, 130 00, Česká republika

 • Miroslav Valenta

  Předseda představenstva

  Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Ing. Kvetoslava Klčovská

  Člen představenstva

  Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

 • Miroslav Valenta

  Člen představenstva

  VAJNORSKÁ 10096/36, BRATISLAVA, 831 03, Slovenská republika

 • Ing. Roland Andrýsek MBC

  Člen představenstva

  Tř. Maršála Malinovského 771, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

 • Ing.. Antonín Slavík

  Člen dozorčí rady

  Svatovítská 1657, Staré Město, 686 03, Česká republika

 • Neofytos Neofytou

  předseda dozorčí rady

  Protomagias 2, 3110 Limassol, Kyperská republika

SYNOT W,a.s.

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2018

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

SYNOT W,a.s.

První vztah: 19. 10. 2009 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Akcionáři

SYNOT W,a.s., IČ: 25548832

Jaktáře 1475, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 30. 4. 2018 od 19. 10. 2013

SYNOT W, a.s., IČ: 25548832

Jaktáře, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 19. 10. 2013 od 19. 10. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 8. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a reklamy
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Pronájem nemovitostí včetně úklidu
 • Pronájem průmyslového zboží
 • Provádění reklamy, včetně pronájmu reklamních ploch
 • Výroba a montáž reklamních panelů a samolepících folií
 • Grafické práce a kresličské práce
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 8. 1998
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 8. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).