Hlavní navigace

Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace

Firma Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace, příspěvková organizace. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Pr 1613, Krajský soud v Brně.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

72039931

Sídlo:

Bílovská 145, Moravský Žižkov, 691 01

Právní forma:

Příspěvková organizace

Datum vzniku:

12. 6. 2009

DIČ:

CZ72039931

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

37000 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Pr 1613, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace od 6. 10. 2009

Právní forma

Příspěvková organizace od 6. 10. 2009

adresa

Bílovská 145
Moravský Žižkov 69101 od 6. 10. 2009

Předmět činnosti

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 7. 2016

příspěvková organizace zajišťuje provozování a technickou správu majetku a zařízení, které jsou ve vlastnictví obce Moravský Žižkov od 6. 10. 2009

předmětem činnosti je provozování a správa přečerpávací stanice a odvádění odpadních vod a správa dodávky pitné vody od 6. 10. 2009

Ostatní skutečnosti

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření. Majetek ve vlastnictví zřizovatele je předáván příspěvkové organizaci k hospodaření následujícím způsobem: 1. drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč vstupní ceny je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, smlouva tvoří přílohu č. 1 této zřizovací listiny 2. dlouhodobý hmotný majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, smlouva tvoří přílohu č. 1 této zřizovací listiny Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření A. Příspěvková organizace je oprávněna: 1. Nabývat do vlastnictví zřizovatele ostatní majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, drobný dlouhodobý majetek a majetek v podrozvahové evidenci pořízený v běžném roce. 2. Zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele pořízeného v běžném roce, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v př ípadech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnosti příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. B. Vymnezení práv a povinností k majetku zřizovatele pořízeného v běžném roce příspěvkovou organizací: 1. Příspěvková organizace nesmí pořízený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. 2. Příspěvková organizace může s majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. 3. Příspěvková organizace má k majetku tyto povinnosti: a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti b) dle této zřizovací listiny pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásady, c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví, d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, e) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele. od 18. 5. 2011

Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví 1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro které byla zřízena, a to: - bezúplatným převodem od svého z řizovatele, - darem s předchozím písemným souhlasem, - děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, - jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 2. Příspěvková organi zace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: a) vést majetek v účetnictví a analyttické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to: - zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele - zvlášť majetek nabytý darem nebo d ěděním b) pojistit majetek, c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod., d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, e) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele, f) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel písemnou nabídku nepřijme, může p říspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Další práva a povinnosti Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti: 1. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu. 2. V případě č innosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů, požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu , z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mec hanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanizmu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po přechozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková o rganizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem. od 6. 10. 2009

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Jaroslav Čech

vedoucí příspěvkové organizace

První vztah: 9. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2011

Břeclavská 255, Moravský Žižkov, 691 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jaroslav Čech

vedoucí příspěvkové organizace

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2011

Břeclavská 255, Moravský Žižkov, 691 01, Česká republika

Květoslav Osička

vedoucí příspěvkové organizace

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik funkce: 12. 6. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2010

Záhumní 233, Moravský Žižkov, 691 01, Česká republika

Vedoucí příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění, která jsou mu vymezena¨zřizovatelem ve zřizovací listině, v organizačním řádu, popřípadě v dalších směrnicích schválených zastup itelstvem obce. Vedoucí příspěvkové organizace při podepisování připojí k otisku razítka příspěvkové organizace vlastnoruční podpis. Vedoucí příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Ved oucí příspěvkové organizace řídí organizaci podle organizačního řádu a směrnic pro hospodaření s majetkem, schválených zřizovatelem a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími činnost příspěvkových organizací.

od 6. 10. 2009

Další vztahy firmy Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 5. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poskytování technických služeb
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 5. 2016

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).