Hlavní navigace

SZP Těšnovice a.s.

Firma SZP Těšnovice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 941, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 40 813 600 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46982451

Sídlo:

Kroměříž 153 Těšnovice, 767 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 12. 1992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01460 Chov prasat
101 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
109 Výroba průmyslových krmiv
25720 Výroba zámků a kování
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 941, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SZP Těšnovice a.s. od 3. 8. 2007

Obchodní firma

Společný zemědělský podnik, a.s. do 3. 8. 2007 od 31. 12. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 31. 12. 1992

adresa

153
Kroměříž 76701 od 8. 7. 2014

adresa

Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž do 11. 10. 2011 od 31. 8. 1998

adresa

Moravská 2813
Kroměříž do 31. 8. 1998 od 31. 12. 1992

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 19. 11. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 19. 5. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 5. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů do 19. 11. 2010 od 19. 5. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 19. 11. 2010 od 19. 5. 2009

zámečnictví do 19. 5. 2009 od 21. 7. 2006

přípravné práce pro stavby do 19. 5. 2009 od 21. 7. 2006

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 14. 12. 2005

zprostředkování služeb do 19. 5. 2009 od 14. 12. 2005

výroba krmiv a krmných směsí do 19. 5. 2009 od 12. 2. 2002

velkoobchod do 19. 5. 2009 od 12. 2. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 2. 2002 od 31. 8. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 19. 5. 2009 od 31. 8. 1998

opravy ostatních dopravních prostředků do 19. 5. 2009 od 31. 8. 1998

stavitel do 31. 8. 1998 od 31. 12. 1992

obchodní činnost do 31. 8. 1998 od 31. 12. 1992

výroba cementového zboží do 12. 2. 2002 od 31. 12. 1992

výroba krmiv do 12. 2. 2002 od 31. 12. 1992

zemědělská výroba do 19. 5. 2009 od 31. 12. 1992

řeznictví a uzenářství do 19. 11. 2010 od 31. 12. 1992

Předmět činnosti

zemědělská výroba od 19. 5. 2009

výroba krmiv a krmných směsí do 19. 11. 2010 od 19. 5. 2009

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada SZP Těšnovice a.s., se sídlem v Těšnovicích 153, 767 01 Kroměříž ( dále jen Společnost) konaná 26.7.2017 přijala usnesením toto rozhodnutí: a) Určuje se že hlavním akcionářem Společnosti je Propertycare s.r.o. se sídlem Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 06027318, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 99627 ( dále jen "hlavní akcionář"), kter á vlastní ve Společnosti kmenové akcie na jméno v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 40.104.600,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů jedno sto čtyři tisíc šest set korun českých), což představuje 98,26% ( slovy: devadesát osm celých dvacet šest setin procenta) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen podíl ve výši 98,26% ( slovy: devadesát osm celých dvacet šest setin procenta) na hlasovacích právech ve Společnosti. Tuto skutečnost hlavní akcionář doložil představenstvu Společnosti dne 26.6.2017 předložením hromadných akcií (listin) nahrazujících tyto akcie a výpisem ze seznamu akcionářů současně s žádostí o svolání valné hromady dle ustanovení § 375ZOK. Hlavní akcionář je zapsán v seznamu akcionářů jako vlastník těchto akcií ke dni podání žádosti o svolání valné hromady a ke dni konání valné hromady. Společnost vydala pouze kmenové akcie na jméno v listinné podobě a nemá žádné vlastní akcie. b) Schvaluje se přechod všech ostatních kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností, které jsou ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK, přiče mž: - vlastnické právo k akciím přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady zápisem do obchodního rejstříku ( dále také "den účinnosti přechodu"), - na hlavního akcionáře přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře ( dále jen "ostatní akcionáři"), - ostatní akcionáři předloží akcie Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. c) Určuje se, že hlavní akcionář ostatním akcionářům poskytne za kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, které na základě tohoto usnesení přechází na hlavního akcionáře peněžité protiplnění ve výši: - 697,- Kč ( slovy: šest set devadesát sedm korun českých ) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 3.485,- Kč ( slovy: tři tisíce čtyři sta osmdesát pět korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých), - 13.241,- Kč ( slovy: třináct tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.800,- Kč ( slovy: tři tisíce osm set korun českých), - 39.028,- Kč ( slovy: třicet devět tisíc dvacet osm korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 11.200,- Kč ( slovy: jedenáct tisíc dvě stě korun českých), - 54.360,- Kč ( slovy: padesát čtyři tisíc tři sta šedesát korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 15.600,- Kč ( slovy: patnáct tisíc šest set korun českých), - 56.450,- Kč ( slovy: padesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 16.200,- Kč ( slovy: šestnáct tisíc dvě stě korun českých), - 69.692,- Kč ( slovy: šedesát devět tisíc šest set devadesát dva korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých). d) Přiměřenost výše peněžitého protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 1753-21/17 ze dne 30.5.2017, zpracovaným Ing. Antonínem Hubíkem, se sídlem Slavičín, část Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní I 250, PSČ 763 21, IČ: 45687081, znalcem jmenovaným rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, ze dne 16.2.1998, č.j. Spr. 2725/96 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování podniků. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 1 753-21/17 znaleckého deníku. e) Protiplnění bude ve smyslu ustanovení § 388 ZOK zvýšeno o úroky ve výši úroků obvyklých ke dni přechodu akcií podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. f) Osobou pověřenou k výplatě peněžitého protiplnění je společnost Komerční banka a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054. Hlavní akcionář předal společnosti Komerční banka a.s. peněžní prostředky ve výši potřebné k výpl atě protiplnění před konáním valné hromady, což hlavní akcionář Společnosti doložil potvrzením společnosti Komerční banka a.s. g) Předkládání akcií za účelem výplaty protiplnění bude probíhat, po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, v sídle Společnosti na adrese Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. Právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům nebo zástavním věřitelům okamžikem předání akcií Společnosti v jejím sídle na adrese Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž. h) Peněžité protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, bude poskytnuto společností Komerční banka a.s. bezhotovostně na účet tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni účinnosti přechodu nebo zástavnímu věřiteli, pokud původní vlastník akcií neprokáže, že zástavní právo zaniklo ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, tj. do deset (10) pracovních dnů od předání akcií Společnosti. do 12. 12. 2017 od 7. 8. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 8. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

1. Základní kapitál se zvyšuje o 8.003.000,- Kč, ze současné výše 32.810.600,- Kč na 40.813.600,- Kč, přičemž upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti, a to získáním finančních prostředků na provoz, a snížení zadluženosti společnosti. 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8003 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, všechny akcie budou kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurz akcie s využitím přednostního práva i bez využit í přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 4. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo oznámí písemně na adresu akcionáře informaci o přednos tním právu. Představenstvo zašle akcionáři informaci o přednostním právu nejpozději do 10-ti dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Na jednu dosavadní akcii společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat 0,04878 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.800,- Kč lze upsat 0,92688 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.0 00,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 11.200,- Kč lze upsat 2,73185 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 15.600,- Kč lze upsat 3,80508 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1. 000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 16.200,- Kč lze upsat 3,95142 nových akcií o jmenovité hodnotě l akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 4,87830 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 .000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 32.400,- Kč lze upsat 7,90285 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 255.000,- Kč lze upsat 62,19834 nových akcií o jmenovité hodnotě l akci e 1.000,- Kč, na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 656.600,- Kč lze upsat 160,15464 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč lze upsat 457,34077 nových akcií o jmenovité hodno tě 1 akcie 1.000,- Kč. 6. Upisovat lze pouze celé akcie. 7. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů od úpisu a dalších 70 % emisního kurzu upsaných akcií do 1 měsíce po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet vedený u Komerční banky a .s. číslo účtu 107-7496350267/0100. 8. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání rovným dílem předem určeným zájemcům: - SMO a. s., se sídlem Otrokovice, Zlínská 172, IČ 42339839, - Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20. 3. 1949, bytem Zlín, Hluboká 5254, - MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 383/4. 9. Místem úpisu akcií bez využití přednostního práva úpisu je sídlo společnosti SZP Těšnovice a.s. v Těšnovicích 153. Lhůta k upisování činí 15 dnů a začne plynout následující den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům. Návrh s mlouvy o upsání akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. 10. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů od úpisu a dalších 70 % emisního kurzu upsaných akcií do 1 měsíce po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet vedený u Komerční banky a. s., číslo účtu 107-7496350267/0100. do 27. 8. 2014 od 8. 7. 2014

Valná hromada shvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SZP Těsnovice takto: - Základní kapitál společnosti SZP Těsnovice a.s., se sídlem v Těsnovicích 153, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o častku 7. 500.000,-Kč, t.j. z částky 5.310.600,-Kč na částku 32.810.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování nad částku 7.500.000,-Kč se nepřipouští - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těsnovicích 153- Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záklandího kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosvadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,000031607. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jm enovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,003160731. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,296318538. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propo čtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti MSK Kroměříž a.s. se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586, PSČ 767 01, IČ: 262 25 832. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těsnovicích 153. Akcie upisované předem určeným zájemcem budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zá jemci doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpis akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního p ráva o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8556010227/0100 a zbávající část emisního kurzu do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 14. 9. 2009 od 14. 9. 2009

Valná hromada shvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SZP Těsnovice takto: - Základní kapitál společnosti SZP Těsnovice a.s., se sídlem v Těsnovicích 153, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o častku 7. 500.000,-Kč, t.j. z částky 25.310.600,-Kč na částku 32.810.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování na d částku 7.500.000,-Kč se nepřipouští - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těsnovicích 153- Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záklandího kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosvadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,000031607. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jm enovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,003160731. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,296318538. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propo čtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti MSK Kroměříž a.s. se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586, PSČ 767 01, IČ: 262 25 832. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těsnovicích 153. Akcie upisované předem určeným zájemcem budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zá jemci doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpis akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního p ráva o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8556010227/0100 a zbávající část emisního kurzu do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 3. 11. 2009 od 14. 9. 2009

Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 05.03.2009: -Základní kapitál společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem v Těšnovicích 153, PSČ: 767 01 Kroměříž, IČ: 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o částku 22.500.000,-Kč, t.j. z částky 2.810.600,-Kč na čásku 25.310.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování nad částku 22.500.000,-Kč se nepřipouští. - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,00085391. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o j menovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,085391. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. -Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ: 42339839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.03.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254 a MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.04.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh na upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8555620277/0100 a zbývající část emisního kurzu nejpozději do jednoho (1) roku po zápisu zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. do 25. 5. 2009 od 20. 3. 2009

Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: Společnost může činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 28.106.000,- Kč, tj. z částky 2.810.600,- Kč (po snížení základního kapitálu) na částku 30.916.600,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 28.106.000,- Kč se nepřipouští. D ůvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14053 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, upisované s využitím přednostního práva činí 2.135,- Kč. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ 423 39 839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.3.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254; Ing. Lubomíru Juráškovi, nar. 31.12.1959, bytem Holešov, Kráčiny 304; MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč činí 2.135,- Kč. - Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií do 15 dnů od úpisu akcií na účet u GE Money Bank a.s., č. 172870547/0600. do 20. 3. 2009 od 21. 1. 2009

Snížení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: - Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty ve výši 114.926.000,- Kč (viz mezitímní účetní závěrka) a vytvoření rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 1.713.900,- Kč. - Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 116.639.900,- Kč, tj. na částku 2.810.600,- Kč. - Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 8.500,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 200,- Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 850.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 20.000,- Kč. - Dosavadní akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie o nových jmenovitých hodnotách. Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie za účelem jejich výměny ve lhůtě 21 dní po zápisu snížení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: Společnost může činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 28.106.000,- Kč, tj. z částky 2.810.600,- Kč (po snížení základního kapitálu) na částku 30.916.600,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 28.106.000,- Kč se nepřipouští. D ůvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14053 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, upisované s využitím přednostního práva činí 2.135,- Kč. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ 423 39 839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.3.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254; Ing. Lubomíru Juráškovi, nar. 31.12.1959, bytem Holešov, Kráčiny 304; MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč činí 2.135,- Kč. - Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií do 15 dnů od úpisu akcií na účet u GE Money Bank a.s., č. 172870547/0600. do 21. 1. 2009 od 20. 11. 2008

Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 22.11.1999 o záměru snížit základní jmění: do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Základní jmění společnosti se snižuje o 21.079.500,- Kč t.j. z 140.530.000,- Kč na 119.450.500,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií. do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Důvodem snížení základního jmění je nepotřebnost části základního jmění pro podnikatelské záměry společnosti. do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 10.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 8.500,- Kč. do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.11.1999. do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 21.5.1998. do 21. 1. 2009 od 31. 8. 1998

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 20.5.1997. do 21. 1. 2009 od 26. 9. 1997

Základní jmění je splaceno do 21. 1. 2009 od 12. 3. 1997

Ke dni 25.10.1995 byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 10.7.1995. do 21. 1. 2009 od 25. 10. 1995

Dozorčí rada: Bohumil Navrátil, Kroměříž, Rostislavova 962 Miroslav Miklík, Otrokovice, Mánesova 1095 Jiřina Nevolová, Holešov, č. Všetuly, Za cukrovarem 212 do 25. 4. 1994 od 31. 12. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 813 600 Kč

od 30. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 40 813 600 Kč

do 30. 10. 2014 od 27. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 32 810 600 Kč

do 27. 8. 2014 od 8. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 32 810 600 Kč

do 8. 1. 2010 od 3. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 25 310 600 Kč

do 3. 11. 2009 od 6. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 25 310 600 Kč

do 6. 8. 2009 od 25. 5. 2009

Základní kapitál

vklad 2 810 600 Kč

do 25. 5. 2009 od 21. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 119 450 500 Kč

do 21. 1. 2009 od 18. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 140 530 000 Kč

do 18. 7. 2000 od 31. 12. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 003 od 27. 8. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 875 000 Kč, počet: 15 od 8. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 625 000 Kč, počet: 3 od 8. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 800 Kč, počet: 3 od 8. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 200 Kč, počet: 2 841 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 17 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 656 600 Kč, počet: 2 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 15 600 Kč, počet: 1 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 11 200 Kč, počet: 1 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 255 000 Kč, počet: 2 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 16 200 Kč, počet: 1 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 3 800 Kč, počet: 1 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 875 000 Kč, počet: 16 do 8. 7. 2014 od 16. 1. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 32 400 Kč, počet: 1 do 8. 7. 2014 od 16. 1. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 875 000 Kč, počet: 16 do 16. 1. 2013 od 3. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 875 000 Kč, počet: 12 do 3. 11. 2009 od 25. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 6 853 do 16. 1. 2013 od 21. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 72 do 16. 1. 2013 od 21. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 8 500 Kč, počet: 6 853 do 21. 1. 2009 od 12. 2. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 850 000 Kč, počet: 72 do 21. 1. 2009 od 12. 2. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 8 500 Kč, počet: 14 053 do 12. 2. 2002 od 18. 7. 2000
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 14 053 do 18. 7. 2000 od 26. 9. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 13 153 do 26. 9. 1997 od 25. 10. 1995
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 900 do 26. 9. 1997 od 25. 10. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 14 053 do 25. 10. 1995 od 31. 12. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jarmila Šimoníková

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2014

Nad Stráněmi 4681, Zlín, 760 05, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Martin Pavelka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

Bydliště: od 8. 7. 2014

Na Honech III 4932, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Libor Fečko

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

Skalky 4384/6, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Historické vztahy

Martin Pavelka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 23. 6. 2014

Na Honech III 4932, Zlín, 760 05, Česká republika

Drahomír Daněk

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 24. 6. 2013

Těšnovice 14, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jarmila Šimoníková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2012

zánik funkce: 23. 6. 2014

Nad Stráněmi 4681, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Libor Fečko

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

Skalky 4384, Kroměříž, 767 07, Česká republika

Ing. Tomáš Mikel

člen

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 3. 9. 2012

Kelníky 18, 763 07, Česká republika

Ing. Jarmila Šimoníková

člen

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 3. 9. 2012

Nad Stráněmi 4681, Zlín, 760 05, Česká republika

Zdeňka Gardavská

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2012

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 31. 8. 2012

Kroměříž 75, 767 01, Česká republika

Zdeněk Zlámal

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 1. 9. 2009

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jarmila Šimoníková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 1. 9. 2009

Nad Stráněmi 4681, Zlín, 760 05, Česká republika

Zdeňka Gardavská

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 25. 11. 2005

Kroměříž 75, 767 01, Česká republika

Ing. Josef Mičánek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 25. 11. 2005

Františka Vančury 3142, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Zdeněk Zlámal

člen

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

vznik funkce: 23. 6. 2003

zánik funkce: 25. 4. 2005

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Zdeňka Gardavská

člen

První vztah: 7. 11. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 25. 4. 2005

vznik funkce: 25. 6. 2002

zánik funkce: 25. 4. 2005

Těšnovice 75, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jarmila Šimoníková

členka

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 25. 4. 2005

Nad Stráněmi 4681, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Josef Mičánek

člen

První vztah: 18. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

vznik funkce: 30. 4. 2001

zánik funkce: 25. 4. 2005

Františka Vančury 3142, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Josef Světlík

člen

První vztah: 31. 8. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2003

Malý Val 1583, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Zavřel

člen

První vztah: 31. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2001

Jiráskova 933/30, Kroměříž, 767 01, Česká republika

ing. Jarmila Šimoníková

členka

První vztah: 31. 8. 1998 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Okružní 4731, Zlín, 760 05, Česká republika

Jan Kotas

člen

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 1998

Hanácká 334, Holešov, Česká republika

Ing. Vladimír Jirčan

člen

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 1998

Kolaříkova 714, Morkovice, Česká republika

Dagmar Šušlíková

člen

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 7. 11. 2002

zánik funkce: 20. 5. 2002

Moravská 2813, Kroměříž, Česká republika

Jan Kotas

člen

První vztah: 25. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Hanácká 334, Holešov, Česká republika

ing. Vladimír Jirčan

člen

První vztah: 25. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Kolaříkova 714, Morkovice, Česká republika

Dagmar Šušlíková

člen

První vztah: 25. 4. 1994 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Moravská 2813, Kroměříž, Česká republika

Marie Nováková

člen

První vztah: 25. 4. 1994 - Poslední vztah: 25. 10. 1995

Količín 29, Holešov, Česká republika

Miroslav Miklík

člen

První vztah: 25. 4. 1994 - Poslední vztah: 25. 10. 1995

Mánesova 1095, Otrokovice, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Dlabač

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2014

U Náhonu 5208, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

MVDr. Marek Žižlavský

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

Mandloňová 383/4, Brno, 621 00, Česká republika

ing. Stanislav Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2014

Hluboká 5254, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marek Dluhoš

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

Odluží 1309, Hulín, 768 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Dlabač

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2012

zánik funkce: 23. 6. 2014

U Náhonu 5208, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Lubomír Jurášek

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MVDr. Marek Žižlavský

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

Mandloňová 383/4, Brno, 621 00, Česká republika

ing. Stanislav Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2012

zánik funkce: 23. 6. 2014

Hluboká 5254, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Jiří Dlabač

předseda

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 3. 9. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2009

zánik funkce: 3. 9. 2012

U Náhonu 5208, Zlín, 760 01, Česká republika

Marek Dluhoš

člen

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 3. 9. 2012

Odluží 1309, Hulín, 768 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

MVDr. Marek Žižlavský

člen

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 3. 9. 2012

Mandloňová 4, Brno, 621 00, Česká republika

ing. Stanislav Matoušek

místopředseda

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 3. 9. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2009

zánik funkce: 3. 9. 2012

Hluboká 5254, Zlín, Česká republika

Ing. Lubomír Jurášek

člen

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 3. 9. 2012

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MVDr. Marek Žižlavský

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 1. 9. 2009

Mandloňová 4, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Lubomír Jurášek

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 1. 9. 2009

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 25. 4. 2005

zánik funkce: 1. 9. 2009

Hluboká 5254, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Jiří Dlabač

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 25. 4. 2005

zánik funkce: 1. 9. 2009

U náhonu 5208, Zlín, 760 05, Česká republika

Marek Dluhoš

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 1. 9. 2009

Odluží 1309, Hulín, 768 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubomír Jurášek

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

vznik funkce: 23. 6. 2003

zánik funkce: 25. 4. 2005

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

ing. Stanislav Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2003 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 25. 4. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2005

Hluboká 5254, Zlín, Česká republika

Ing. Jiří Dlabač

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 25. 4. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2005

U náhonu 5208, Zlín, Česká republika

MVDr. Marek Žižlavský

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

vznik funkce: 27. 8. 2001

zánik funkce: 25. 4. 2005

Mandloňová 4, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 12. 2001

zánik funkce: 27. 8. 2001

Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, Česká republika

ing. Josef Mičánek

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 1998

F.Vančury 3142, Kroměříž, Česká republika

ing. Stanislav Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 2003

Na Honech 4927, Zlín, Česká republika

ing. Jiří Dlabač

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

tř.T.Bati 1285, Zlín, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 1998

U Rybníčka 635, Kvasice, Česká republika

Josef Skopal

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 1997

Dvořákova 1184, Hulín, Česká republika

ing. Josef Mičánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 1997

F.Vančury 3142, Kroměříž, Česká republika

Ing. Jan Hašek

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 1997

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 1997

U Rybníčka 635, Kvasice, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 1998

Břest 278, Česká republika

Zdeněk Zlámal

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2003

Vrchlického 105, Hulín, Česká republika

Josef Netopil

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1997 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 25. 4. 2005

Žalkovice 68, Česká republika

Ing. Jan Hašek

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

Zdeněk Zlámal

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Vrchlického 105, Hulín, Česká republika

ing. Josef Mičánek

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

F.Vančury 3142, Kroměříž, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Na Lindovce 3188, Kroměříž, Česká republika

ing. František Pecl

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 1994 - Poslední vztah: 25. 10. 1995

Havlíčkova 1187, Holešov, Česká republika

Petr Štěpaník

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 25. 10. 1995

Chvalčov 649, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 19. 5. 1995

Na Lindovce 3188, Kroměříž, Česká republika

Ing. Ladislav Tesař

předseda představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 19. 5. 1995

Kolaříkova 626, Morkovice, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Břest 278, Česká republika

Josef Netopil

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Žalkovice 68, Česká republika

Josef Skopal

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 12. 3. 1997

Zámecká 755, Koryčany, Česká republika

ing. Jiří Babušník

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 25. 4. 1994

L. Pavlíka 3489, Kroměříž, Česká republika

Způsob jednání: Společnost zastupují navenek buď samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva anebo všichni členové představenstva společně.

od 8. 7. 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo buď jako celek nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 8. 7. 2014 od 31. 8. 1998

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 31. 8. 1998 od 25. 10. 1995

Zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda, v případě jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen představenstva.

do 25. 10. 1995 od 31. 12. 1992

Další vztahy firmy SZP Těšnovice a.s.

Propertycare s.r.o.

První vztah: 12. 12. 2017

Palackého třída 555/163a, Brno, 612 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Propertycare s.r.o., IČ: 06027318

Palackého třída 555/163a, Česká republika, Brno, 612 00

od 12. 12. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 12. 1993

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 3. 2010
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 4. 2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 12. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 1. 1994

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).