Hlavní navigace

TALEGA, a.s.

Firma TALEGA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4219, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 13 100 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26939169

Sídlo:

Viniční 4049/235, Brno, 615 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 9. 2004

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4219, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

TALEGA, a.s. od 27. 9. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 27. 9. 2004

adresa

Viniční 4049/235
Brno 61500 od 30. 10. 2020

adresa

Dominikánské náměstí 656/2
Brno 60200 do 30. 10. 2020 od 2. 4. 2019

adresa

Lidická 710/57
Brno 60200 do 2. 4. 2019 od 5. 3. 2014

adresa

Lidická 57/710
Brno 60200 do 5. 3. 2014 od 27. 9. 2004

Předmět podnikání

správa vlastního majetku do 23. 9. 2009 od 27. 9. 2004

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 23. 9. 2009

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 1 od 5. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 5. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 5. 3. 2014

Valná hromada společnosti schválila dne 24.2.2014 snížení základního kapitálu společnosti TALEGA, a.s. o částku ve výši 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 13,100.000,- Kč, slovy: třináct mil ionů jedno sto tisíc korun českých. Důvody snížení základního kapitálu jsou: a) snížení základního kapitálu o vlastní akcie v majetku společnosti v rozsahu 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých; b) snížení základního kapitálu na úhradu ztráty dle účetní závěrky, která je vykázána na účtu neuhrazená ztráta z minulých let; c) snížení základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost tak vysoký základní kapitál. Na snížení základního kapitálu budou použity akcie ve vlastnictví společnosti, a to 58 ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 2 ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, celkem ve jmenovité hodnotě ve výši 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. do 25. 8. 2014 od 5. 3. 2014

Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 9,100.000,-- Kč (slovy: devět milionů sto tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 9,900.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zv ýšení činit 19,000.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 9,900.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 96 ks (slovy: devadesáti šesti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. A vydáním 6 ks (slovy: šesti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S ohledem na skutečnost, že se stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání akcií, budou akcie nabídnuty předem určeným zájemcům, a to: * JUDr. Milan Vašíček, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 63600, v rozsahu 3,300.000,- Kč * MUDr. Roman Dudys, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961 v rozsahu 3,300.000,- Kč * Petr Toufar, r.č. 791110/3970, bytem Brno, Viniční 3055/207, PSČ 61500, v rozsahu 1,650.000,- Kč * MUDr. Tomáš Tesař, r.č. 700601/5720, bytem Praha 5, Stroupežnického 2324/26, v rozsahu 1,650.000,- Kč. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00 Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcion ář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné. Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu: * peněžitá pohledávka ve výši 2,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno , Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem; * peněžitá pohledávka ve výši 2,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem; ? příslušná část peněžité pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o půjčce v celkové výši 11,500.000,- Kč uzavřené dne 30.1.2008 mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961, jako věřitelem a spole čností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem; * peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007, uzavřené mezi panem Petr Toufar, r.č. 791110/3970, bytem Brno, Viniční 3055/207, PSČ 61500, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidi cká 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem; * peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Tomáš Tesař, r.č. 700601/5720, bytem Praha 5, Stroupežnického 2324/26, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem. Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty včetně příslušenství. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné nejpozději do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnáct i dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. do 17. 2. 2009 od 3. 12. 2008

a) Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 6.000.000,--Kč (slovy: šest milionů korun českých) se zvyšuje o částku 3.100.000,--Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 9.100.000,--Kč (slovy: devět milionů jedno sto tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákadního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 3.100.000,--Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 31 ks (slovy: třicet jedna kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun č eských). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované. d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Vylučuje se přednostní právo na upsání akcií. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to : * JUDr. Milan Vašíček, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ: 636 00, v rozsahu 800.000,--Kč * MUDr. Roman Dudys, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ: 739 61 v rozsahu 2.300.000,--Kč g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00. h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akc ionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. i) Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. j) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu: * peněžitá pohledávka ve výši 800.000,--Kč vzniká na základě Smlouvy o půjčce ze dne 05.02.2007 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ: 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s., se sídlem Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem; * peněžitá pohledávka ve výši 2.300.000,--Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 05.02.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ: 739 61, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s. , se sídlem Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem. Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné nejpozději do 3, slovy: tří, dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do 14, slovy: čtrná cti, dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. do 2. 11. 2007 od 8. 10. 2007

Usnesení valné hromady ze dne 2.2.2005 a) Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bude provedeno upsáním 40 ks (slovy: čtyřiceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť akcionáři se svého přednostního práva před hlasováním vzdali, a to určitým zájemcem panem JUDr. Milanem Vašíčkem, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, r.č. 650803/0386. g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00. h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akc ionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. i) Upisovatel je povinen zaplatit 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné. j) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu: Peněžitá pohledávka ve výši 1.200.000,- Kč vzniklá na základě Rámcové smlouvy o půjčce ze dne 16.01.2005 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s., se sídle m Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00, IČ: 26939169, jako dlužníkem. Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Zbývající část tj. 2.800.000,- Kč bude splacena nejpozději do jednoho roku na účet společnosti nebo do pokladny společnosti při dodržení obecně závazných právních předpisů pro platby v hotovosti. do 19. 7. 2005 od 11. 4. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 13 100 000 Kč

od 25. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 19 000 000 Kč

do 25. 8. 2014 od 17. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 19 000 000 Kč

do 17. 3. 2009 od 17. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 9 100 000 Kč

do 17. 2. 2009 od 2. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 2. 11. 2007 od 8. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 8. 10. 2007 od 19. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 7. 2005 od 11. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 4. 2005 od 27. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 129 od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 4 od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 187 do 25. 8. 2014 od 5. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 6 do 25. 8. 2014 od 5. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 187 do 5. 3. 2014 od 17. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 6 do 5. 3. 2014 od 17. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 91 do 17. 2. 2009 od 2. 11. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 2. 11. 2007 od 19. 7. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 19. 7. 2005 od 27. 9. 2004

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Petr Toufar

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 16. 10. 2020

vznik funkce: 16. 10. 2020

Petlákova 559/23, Brno, 620 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

MUDr. Hana Říčková

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

vznik členství: 25. 2. 2011

zánik členství: 24. 2. 2014

Osová 591/4, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    FEMMA, s.r.o.

    Viniční 4049/235, Brno Židenice (Brno-Židenice), 615 00

JUDr. Milan Vašíček

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 27. 9. 2004

zánik členství: 16. 10. 2020

vznik funkce: 27. 9. 2004

zánik funkce: 16. 10. 2020

Krásného 1165/61, Brno, 636 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Ing. Robert Priesterrath

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2012 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 24. 2. 2014

vznik funkce: 7. 9. 2007

zánik funkce: 24. 2. 2014

Dobročkovice 83, 683 32, Česká republika

MUDr. Hana Říčková

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 25. 2. 2011

zánik členství: 24. 2. 2014

Osová 4, Brno, 625 00, Česká republika

MUDr. Tomáš Tesař

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 25. 2. 2011

Stroupežnického 2324/26, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Robert Priesterrath

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 28. 3. 2012

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 24. 2. 2014

vznik funkce: 7. 9. 2007

zánik funkce: 24. 2. 2014

Havlíčkova 78, Poštorná, 691 41, Česká republika

ing. Zuzana Oweisová

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 1. 7. 2009

Šmejkalova 74, Brno, 616 00, Česká republika

JUDr. Milan Vašíček

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 27. 9. 2004

vznik funkce: 27. 9. 2004

Krásného 61, Brno, 636 00, Česká republika

JUDr. Milan Vašíček

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik funkce: 27. 9. 2004

Krásného 61, Brno, 636 00, Česká republika

Mgr. Filip Leder

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik funkce: 27. 9. 2004

zánik funkce: 7. 9. 2007

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

JUDr.Ing. Martin Flora Dr.

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik funkce: 27. 9. 2004

zánik funkce: 7. 9. 2007

Habrovany 118, 683 02, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.

od 5. 3. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 5. 3. 2014 od 27. 9. 2004

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

MUDr. Roman Dudys

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 7. 9. 2007

vznik funkce: 7. 9. 2007

Čeladná 781, 739 12, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

MUDr. Libuše Dudysová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

vznik členství: 25. 2. 2011

zánik členství: 24. 2. 2014

Viniční 3055/207, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

MUDr. Milan Bajgar

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 24. 2. 2014

Čeladná 868, 739 12, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

MUDr. Roman Dudys

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 7. 9. 2007

vznik funkce: 7. 9. 2007

Čeladná 781, 739 12, Česká republika

Petr Toufar

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 25. 2. 2011

Viniční 3055/207, Brno, 615 00, Česká republika

MUDr. Milan Bajgar

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 7. 9. 2007

Bajgarova 91/1, Ostrava, 725 26, Česká republika

MUDr. Roman Dudys

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 7. 9. 2007

vznik funkce: 7. 9. 2007

Jablunkovská 381, Třinec, 739 61, Česká republika

Mgr. Jitka Frimmelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik funkce: 27. 9. 2004

zánik funkce: 7. 9. 2007

Rybářská 32, Brno, 603 00, Česká republika

Zdena Švecová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik funkce: 27. 9. 2004

zánik funkce: 7. 9. 2007

Chládkova 29, Brno, 616 00, Česká republika

Petra Příborská

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik funkce: 27. 9. 2004

zánik funkce: 7. 9. 2007

sídl.Osvobození 622/9, Vyškov, Česká republika

Další vztahy firmy TALEGA, a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).