Hlavní navigace

TECPROM a.s.&#34^v likvidaci&#34^

Firma TECPROM a.s.&#34^v likvidaci&#34^, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10041, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 460 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27914461

Sídlo:

Dlouhá 562/22, Olomouc Lazce, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 6. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10041, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

TECPROM a.s. od 13. 6. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 13. 6. 2007

adresa

Dlouhá 562/22
Olomouc 77900 od 28. 11. 2016

adresa

Dlouhá 562/22
Olomouc 77233 do 28. 11. 2016 od 25. 9. 2007

adresa

U Habrovky 247/11
Praha 4 14000 do 25. 9. 2007 od 13. 6. 2007

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 13. 6. 2007

Ostatní skutečnosti

Společnost byla zrušena s likvidací ke dni 1.7.2020. Právní důvod zrušení: Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 25.6.2020 od 1. 7. 2020

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 29. 4. 2014

Počet členů správní rady: 3 od 29. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 4. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 15.1.2013 o snížení základního kapitálu: a) Základní kapitál obchodní společnosti TECPROM a.s. se snižuje o částku ve výši 120.540.000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 123.000.000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet tři milionů korun českých na 2.460.000,-- Kč, slovy: dva miliony čtyři sta šedesát tisíc korun českých. b) Základní kapitál společnosti se snižuje z toho důvodu, že podnikatelské aktivity společnosti si nežádají tak vysoké úrovně základního kapitálu a společnost je v současné době překapitalizovaná, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 120.540.000,-- Kč, tj. jedno sto dvacet milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých, bude naloženo ve smyslu ustanovení § 211 odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku tak, že celá částka bude vyplacena jedinému akcionáři (eventuelně akcionářům). Ve smyslu § 211 odst. 3) obchodního zákoníku Ing. Jaromír Uhýrek jako předseda představenstva obchodní společnosti TECPROM a.s. a současně jako jednatel obchodní společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. - jediného akcionáře společnosti potvrzuje, že snížen ím základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Dále potvrzuje, že snížení základního kapitálu projednalo i doporučilo představenstvo i dozorčí rada akciové společnosti. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jejich nominální hodnota bude snížena na dvě procenta (2%) jejich stávající nominální hodnoty, a to poměrně u všech akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 213a odst. 1 obchodního zákoníku. Na jednu akcii o nominální hodnotě 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých připadne po snížení základního kapitálu jedna akcie o nominální hodnotě 200.000,-- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých. Na akcii o nominální hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých připadne po snížení základního kapitálu jedna akcie o nominální hodnotě 20.000,-- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Na jednu akcii o nominální hodnotě 200.000,-- Kč, slovy: dvě sta tisíc korun českých připadne po snížení základního kapitálu jedna akcie o nominální hodnotě 4.000,-- Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých. d) Druh, forma a podoba akcií se nemění. e) Jedinému akcionáři, (eventuelně akcionářům) se ve smyslu § 211 odst. 1), písm. f) obchodního zákoníku ukládá lhůta pro předložení k výměně listinných akcií společnosti v délce 60, slovy: šedesáti dnů od právní moci usnesení soudu o zápisu změny výše zá kladního kapitálu, jeho snížení do obchodního rejstříku. Představenstvo sdělí jedinému akcionáři, případně všem známým akcionářům zápis změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jej nebo je, aby ve lhůtě 60, slovy: šedesáti dnů od právní moci usnesení soudu o zápisu změny výše základního ka pitálu, jeho snížení do obchodního rejstříku předložili k výměně akcie společnosti. Jestliže by představenstvu nebyl okruh akcionářů k datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku znám, vyzve představenstvo akcionáře k předložení akcií způsobem určeným stanovami a zákonem pro svolání valné hromady. Akcie k výměně je možno předložit v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva každý pracovní den od 8, slovy: osmi do 12, slovy: dvanácti hodin. do 2. 4. 2013 od 17. 1. 2013

Obchodní společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. se sídlem Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35, IČ 136 42 464, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 184 rozhodla jako jediný akcionář obchodní společnosti TECP ROM a.s. se sídlem Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 33, IČ 279 14 461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10041 v působnosti valné hromady dne 14.10.2010 takto: do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

a) základní kapitál společnosti se zvyšuje efektivním způsobem, peněžitým vkladem, upsáním nových akcií o částku 121.000.000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet jedna milionů korun českých, tj. z dosavadní výše 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých na novou výši 123.000.000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet tři milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

b) bude emitováno 12, slovy: dvanáct kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých a 1, slovy: jedna kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

c) na dosud vydané akcie o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, slovy: dvě sta tisíc korun českých připadá na každou z těchto akcií 0,1; slovy: jedna desetina z nově upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých a 0, 1; slovy: jedna desetina z nově upsané akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

d) emisní kurz 12, slovy: dvanácti kusů nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, t.j. 10.000.000 Kč, slovy: deset milionů korun českých na jednu akcii a 1, slovy: jednoho kusu nové akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

e) druh, forma a podoba akcií se nemění. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

f) akcie budou upisovány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, respektive jediného akcionáře, a to v sídle společnosti na sekretariátě předsedy představenstva každý pracovní den v době od osmi do dvanácti hodin dopoledne. Akcie bude možno u pisovat od desátého dne od nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to po dobu 30-ti, slovy: třiceti dnů. O počátku běhu lhůty a emisním kurzu akcií uvědomí akcionáře, respektive jediného akcionáře představenstvo společnosti. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

g) upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti založený pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti, číslo účtu 43-8019660267/0100 u Komerční banky, a.s. do 15-ti, slovy: patnácti dnů od upsání akcií. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

h) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, respektive akcionáře, budou všechny upsány na základě dohody všech akcionářů, respektive jediného akcionáře se společností. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

i) akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva, budou upisovány v sídle společnosti na sekretariátě předsedy představenstva každý pracovní den od osmi do dvanácti hodin po dobu třiceti dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o  zvýšení základního kapitálu. O počátku běhu lhůty a emisním kurzu akcií uvědomí akcionáře, respektive jediného akcionáře představenstvo společnosti. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

j) emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná nominální hodnotě, tj. 12, slovy: dvanáct kusů akcií 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých za jednu akcii a 1, slovy: jednoho kusu akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurz akcií upisovaných, ať s využitím nebo bez využití přednostního práva musí být v souladu se stanovami - jejich článkem 7. - základní kapitál, odst. 4, splacen ve výši nejméně 30 %, slovy: třicet procent před podáním návrhu na zápis změny výše z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30, slovy: třiceti dnů od upsání akcií a zbývající část nejpozději do 1, slovy: jednoho roku od upsání akcií. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

k) akcionáři, respektive jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti založený pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti, číslo účtu 43-8019660267/0100 u Komerční banky, a.s. do 15-ti, slovy: patná cti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. do 17. 1. 2011 od 11. 11. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 460 000 Kč

od 2. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 123 000 000 Kč

do 2. 4. 2013 od 5. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 123 000 000 Kč

do 5. 4. 2011 od 17. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 1. 2011 od 13. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 12 od 29. 4. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 od 29. 4. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 000 Kč, počet: 10 od 29. 4. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 12 do 29. 4. 2014 od 2. 4. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 do 29. 4. 2014 od 2. 4. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 4 000 Kč, počet: 10 do 29. 4. 2014 od 2. 4. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 2. 4. 2013 od 25. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 12 do 2. 4. 2013 od 17. 1. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 2. 4. 2013 od 17. 1. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 17. 1. 2011 od 13. 6. 2007

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Jaromír Uhýrek

První vztah: 29. 4. 2014

vznik funkce: 29. 4. 2014

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaromír Uhýrek

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 8. 4. 2013

zánik funkce: 29. 4. 2014

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Martin Šumbera

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 29. 4. 2014

Čajkovského 44/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Vlasta Bazgerová

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 29. 4. 2014

Kožušany-Tážaly 150, 783 75, Česká republika

JUDr. František Borek

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik funkce: 7. 9. 2007

zánik funkce: 7. 12. 2012

Polívkova 339/5b, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Vlasta Bazgerová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 7. 12. 2012

Kožušany - Tážaly 150, 783 78, Česká republika

Ing. Jaromír Uhýrek

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 7. 12. 2012

vznik funkce: 7. 9. 2007

zánik funkce: 7. 12. 2012

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Vlasta Bazgerová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik členství: 7. 9. 2007

Kožušany - Tážaly 150, 783 78, Česká republika

Jana Mertlová

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 7. 9. 2007

Lodhéřov 214, 378 26, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel v plném rozsahu samostatně.

od 29. 4. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva.

do 29. 4. 2014 od 25. 9. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 25. 9. 2007 od 13. 6. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jindřich Protivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 29. 4. 2014

Těšetice 99, 783 46, Česká republika

Barbora Uhýrková

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 8. 4. 2013

zánik funkce: 29. 4. 2014

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Bronislav Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 29. 4. 2014

Valník 498, Náměšť na Hané, 783 44, Česká republika

Ing. Bronislav Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 7. 12. 2012

vznik funkce: 7. 9. 2007

zánik funkce: 7. 12. 2012

Valník 498, Náměšť na Hané, 783 44, Česká republika

Mgr. Jindřich Protivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 7. 12. 2012

Těšenice - Vojnice 99, 783 46, Česká republika

Thomas Atzwanger

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 7. 12. 2012

Bolzano, Drususallee 231, PSČ 39100, Italská republika

Ingrid Stirberová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 7. 9. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2007

zánik funkce: 7. 9. 2007

Pod lázní 745/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Peter Herich

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 7. 9. 2007

Netlucká 635, Praha 10, 107 00, Česká republika

Jana Bartošová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 7. 9. 2007

Hrubého 699, Uničov, 783 91, Česká republika

Další vztahy firmy TECPROM a.s.&#34^v likvidaci&#34^

4 fyzické osoby

Lucie Sloupská

První vztah: 1. 7. 2020

Příčná 460, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Mgr. Olga Korytárová

člen správní rady

První vztah: 25. 1. 2020

vznik členství: 10. 8. 2016

Dlouhá 582/24A, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Barbora Želízková

člen správní rady

První vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 29. 4. 2014

Dlouhá 582/24F, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Uhýrek

předseda správní rady

První vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 29. 4. 2014

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Barbora Uhýrková

člen správní rady

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 29. 4. 2014

Dlouhá 582/24F, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Barbora Uhýrková

člen správní rady

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 29. 4. 2014

Dlouhá 582/24F, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Olga Korytárová

člen správní rady

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2020

vznik členství: 10. 8. 2016

Lhotka 417, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Ing. Barbora Uhýrková

člen správní rady

První vztah: 25. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 29. 4. 2014

Dlouhá 582/24F, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Barbora Uhýrková

člen správní rady

První vztah: 25. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 29. 4. 2014

Dlouhá 582/24F, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Bohumil Mach

člen správní rady

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 29. 4. 2014

zánik členství: 10. 8. 2016

Hrnčířská 813/23, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Barbora Uhýrková

člen správní rady

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 25. 4. 2015

vznik členství: 29. 4. 2014

Loučany 679, 783 44, Česká republika

GEMO a.s.

První vztah: 3. 1. 2018

Dlouhá 562/22, Olomouc, 779 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

GEMO a.s.

První vztah: 4. 8. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2018

Dlouhá 562/22, Olomouc, 779 00

Akcionáři

GEMO a.s., IČ: 13642464

Dlouhá 562/22, Česká republika, Olomouc, 779 00

od 3. 1. 2018

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., IČ: 13642464

Dlouhá, Česká republika, Olomouc, 772 35

do 3. 1. 2018 od 4. 8. 2009

BRAXTON INVEST s.r.o., IČ: 27159591

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 25. 9. 2007 od 13. 6. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).