Hlavní navigace

Těšínská tiskárna, a. s.

Firma Těšínská tiskárna, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 329, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 55 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45193525

Sídlo:

Štefánikova 1828/2, Český Těšín, 737 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
18120 Tisk ostatní, kromě novin
18130 Příprava tisku a digitálních dat
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
55 Ubytování
55200 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55909 Ostatní ubytování j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 329, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Těšínská tiskárna, a. s. od 28. 4. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 28. 4. 1992

adresa

Štefánikova 1828/2
Český Těšín 73701 od 19. 5. 2014

adresa

Štefánikova 1828/2
Český Těšín do 19. 5. 2014 od 7. 9. 2005

adresa

Štefánikova 2
Český Těšín do 7. 9. 2005 od 28. 4. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 5. 2014

polygrafická výroba do 19. 5. 2014 od 7. 9. 2005

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 19. 5. 2014 od 7. 9. 2005

velkoobchod do 19. 5. 2014 od 7. 9. 2005

specializovaný maloobchod do 19. 5. 2014 od 7. 9. 2005

ubytovací služby do 19. 5. 2014 od 7. 9. 2005

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 10. 2005 od 6. 5. 1993

výroba a prodej polygrafických a papírenských výrobků do 18. 10. 2005 od 28. 4. 1992

nakladatelská a vydavatelská činnost do 18. 10. 2005 od 28. 4. 1992

maloobchodní prodej knih a vlastních výrobků do 18. 10. 2005 od 28. 4. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 25. 3. 2015 od 19. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 25. 3. 2015 od 19. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 25. 3. 2015 od 19. 5. 2014

Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti Těšínská tiskárna, a.s., se sídlem Český Těšín, Štefánikova 2, okres Karviná, identifikační číslo: 451 93 525 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 329 (dále je n "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen " obchodní zákoník"). do 19. 9. 2006 od 5. 10. 2005

1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je paní Naděžda Krejčířová, bytem Český Těšín, Olšová 290, PSČ 737 01, datum narození 10.10.1947 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 96, 39 % na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 55 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč a 720 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základn ím kapitálu Společnosti ve výši 88,04%. Společnost má ve svém majetku vlastní akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.002.000,-Kč ( 6.002 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč) přičemž tyto akcie jsou v souladu s ust. § 183i odst. 4 obchodního zákoníku rozděleny mezi ostatní vlastníky cenných papírů v poměru jmenovitých hodnot jejich účastnických cenných papírů (Výpočet: 88,04% z 6.002.000,-Kč činí 5.284.160,80 Kč, tedy po zaokrouhlení 5.284.000,-Kč; podíl Hlavního akcionář e na hlasovacích právech Společnosti je tedy dán podílem součtu 55.720.000,-Kč a 5.284.000,-Kč a částky 63.286.000,-Kč a násobkem 100, činí tedy 96,39%). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního z ákoníku. do 19. 9. 2006 od 5. 10. 2005

2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce o d zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti , jejichž vlastníkem budou t akovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. do 19. 9. 2006 od 5. 10. 2005

3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 4 770,-Kč (slovy: čtyřitisícesedmsetsedmdesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v so uladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 60774665 (dále jen "znalecký posudek"). Z výroko vé části znaleckého posudku vyplývá, že:" Zjištěná cena akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti Těšínská tiskárna, a.s. ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč k směrodatnému datu ocenění, tj. k 30.6.2005, činí 4 770,-Kč (slovy: čtyřitisícesedmdesát koru n českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, pro určení tržní hodnoty Společnosti byly znalcem aplikovány výnosové metody diskontovaného cash flow a dividendový model. do 19. 9. 2006 od 5. 10. 2005

4. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají jejímu zmocněnci společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Velká 2984/23, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel.: 59 7575 118, v je ho sídle v pracovních dnech od 9:00-16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, dr uhu a jmenovité hodnoty. do 19. 9. 2006 od 5. 10. 2005

5. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím svého zmocněnce společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Velká 2984/23, Ost rava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel.: 59 7575 118. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. do 19. 9. 2006 od 5. 10. 2005

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Těšínská tiskárna, a.s. 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu rozdělení přebytečného provozního kapitálu společnosti mezi akcionáře. 2. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům. 3. Základní kapitál bude snížen v rozsahu v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, bude vlastní kapitál snížen v souladu s ustanovením § 213 odst. 1 obchodního zákoníku i o tyto vlastní akcie. Základní kapitál bude snížen maximálně o částku 8 286 000,-Kč. 4. Základní kapitál bude snížen dle ustanovení § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, společnost tyto vlastní akcie zničí po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku . 5. Představenstvo společnosti se pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 6. Výše úplaty činí 4.514,-Kč za jednu akcii. Výše úplaty za jednu akcii byla stanovena jako podíl čistého obchodního majetku společnosti k 30.6.2005 k celkovému počtu akcií společnosti. 7. Úplata je splatná do tří měsíců od zápisu uvedené výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem činí čtyři týdny ode dne zveřejnění návrhu v deníku Hospodářské noviny. 9. Akcionář je povinen předložit akcie nejpozději do dvou měsíců od dne zápisu výše sníženého základního kapitálu v obchodním rejstříku. 10. Představenstvo společnosti zveřejní veřejný návrh smlouvy v deníku Hospodářské noviny nejpozději do čtyř (4) měsíců po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 9. 2006 od 5. 10. 2005

Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. od 28. 4. 1992

Den vzniku: 1.5.1992 od 28. 4. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

od 19. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 63 286 000 Kč

do 19. 9. 2006 od 18. 7. 1995

Základní kapitál

vklad 59 987 000 Kč

do 18. 7. 1995 od 28. 4. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 55 od 19. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 286 do 19. 9. 2006 od 23. 10. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 55 do 19. 5. 2014 od 23. 10. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 63 286 do 23. 10. 2002 od 9. 12. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 47 464 do 9. 12. 1996 od 18. 7. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 822 do 9. 12. 1996 od 18. 7. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 791 do 18. 7. 1995 od 28. 4. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 196 do 18. 7. 1995 od 28. 4. 1992

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 28. 4. 2017

Třinec 422, 739 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Rezner

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 28. 4. 2017

1. máje 955/8, Havířov, 736 01, Česká republika

Ivana Lišková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 28. 4. 2017

Soustředěná 1016/18, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ivana Lišková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Soustředěná 1016/18, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ivana Bařinová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Soustředěná 1016/18, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

Třinec 422, 739 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Rezner

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2012

1. máje 955/8, Havířov, 736 01, Česká republika

Historické vztahy

Ivana Lišková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 27. 4. 2017

zánik funkce: 27. 4. 2017

Soustředěná 1016/18, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ivana Bařinová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Soustředěná 1016/18, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ing. Jaroslav Rezner

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 19. 7. 2012

zánik funkce: 27. 4. 2017

1. máje 955/8, Havířov, 736 01, Česká republika

Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 27. 4. 2017

zánik funkce: 27. 4. 2017

Třinec 422, 739 61, Česká republika

Ivana Bařinová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Hornická 491/19, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ivana Bařinová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

Hornická 491/19, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Rezner

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2012

1.Máje 955/8, Havířov, 736 01, Česká republika

Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

Třinec 422, 739 58, Česká republika

Ing. Jaroslav Siuda

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

T.G.Masaryka 1365, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Rezner

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 28. 6. 2012

1.Máje 955/8, Havířov, 736 01, Česká republika

Ivana Bařinová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

Hornická 491/19, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Siuda

předseda a člen

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 22. 6. 2007

T.G.Masaryka 1365, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Rezner

člen

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 31. 7. 2007

1.Máje 955/8, Havířov-Město, 736 01, Česká republika

Ivana Bařinová

člen

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 22. 6. 2007

Slezská 5, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ivana Bařinová

člen

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 21. 6. 2002

Slezská 5, Český Těšín, Česká republika

JUDr. Radek Hudeček

člen

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 21. 6. 2002

Repinova 22, Ostrava, Česká republika

Ing. Jaroslav Rezner

člen

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 10. 5. 2002

1. máje 955/8, Havířov-město, Česká republika

ing. Tomáš Dzik

člen

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 1. 12. 1997

Komorní 10, Český Těšín, Česká republika

JUDr. Radek Hudeček

člen

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 1. 12. 1997

Repinova 22, Ostrava, Česká republika

Zdeněk Budinský

člen

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Akátová ul. 16, Český Těšín, Česká republika

Václav Barteček

člen

První vztah: 14. 12. 1994 - Poslední vztah: 1. 12. 1997

ul. Štefánikova 36, Český Těšín, Česká republika

Ing. Oldřich Popelka

člen

První vztah: 14. 12. 1994 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Neumanova 8, Svitavy, Česká republika

Ing. Richard Kuczynski

člen

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

ul. Nádražní 91, Ostrava 1, Česká republika

Doc. Ing. Antonín Indruch

člen

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1994

ul. Kouřínská 5, Praha 3, Česká republika

Jaroslav Drahoš

člen

První vztah: 28. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 12. 1994

Dlouhá 101a, Havířov, Česká republika

Ivan Straňák

člen

První vztah: 28. 4. 1992 - Poslední vztah: 26. 11. 1993

E. Holuba 4/1398, Havířov-Bludovice, Česká republika

Ing. Alexandra Poláková

člen

První vztah: 28. 4. 1992 - Poslední vztah: 26. 11. 1993

Mařatkova 4, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Naděžda Krejčířová

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2016

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Olšová 290, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Naděžda Krejčířová

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2012

Olšová 290, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Recmaník

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2012

Okružní 706/10, Těrlicko, 735 42, Česká republika

Ing. Jaroslav Siuda

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

Frýdek-Místek 424, 738 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Siuda

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 17. 10. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Frýdek-Místek 424, 738 01, Česká republika

Ing. Stanislav Recmaník

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 19. 7. 2012

zánik funkce: 17. 10. 2016

Okružní 706/10, Těrlicko, 735 42, Česká republika

Naděžda Krejčířová

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 19. 7. 2012

zánik funkce: 17. 10. 2016

Olšová 290, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Siuda

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

Frýdek-Místek 424, 739 30, Česká republika

Ing. Stanislav Recmaník

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2012

Těrlicko 706, 735 42, Česká republika

Naděžda Krejčířová

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2012

Olšová 290, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Naděžda Krejčířová

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 22. 6. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

Olšová 290, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Jan Novák

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

Třinec 422, 739 58, Česká republika

Ing. Stanislav Recmaník

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 22. 6. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

Těrlicko 706, 735 42, Česká republika

Ing. Lambert Krejčíř

člen a předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 22. 6. 2007

Olšová 290, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Naděžda Krejčířová

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 22. 6. 2007

Olšová 290, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Stanislav Recmaník

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 22. 6. 2007

Horní Těrlicko 706, 735 42, Česká republika

Ing. Stanislav Recmaník

člen a místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 1999 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 21. 6. 2002

zánik funkce: 21. 6. 2002

Horní Těrlicko 706, 735 42, Česká republika

Ing. Radovan Krejčíř

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1999 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 21. 6. 2002

Karlovo náměstí 31/555, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Lambert Krejčíř

člen a předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 21. 6. 2002

zánik funkce: 21. 6. 2002

Olšová 290, Český Těšín, Česká republika

Ing. Stanislav Recmaník

člen a místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 1996 - Poslední vztah: 22. 12. 1999

Dlouhá 41, Havířov, Česká republika

Ing. Radovan Krejčíř

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1996 - Poslední vztah: 22. 12. 1999

J. Božka 14, Český Těšín, Česká republika

Martin Suszka

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 9. 12. 1996

Nádražní 6, Český Těšín, Česká republika

Ing. Radovan Krejčíř

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 9. 12. 1996

Olšová 290, Český Těšín, Česká republika

Ing. Lambert Krejčíř

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 9. 12. 1996

Olšová 290, Český Těšín, Česká republika

Ing. Tadeáš Cichý

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 9. 12. 1996

Střelniční 6, Český Těšín, Česká republika

Ing. Marek Kufa

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 9. 12. 1996

Pražská 10, Český Těšín, Česká republika

Ing. Radim Valas

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

F. Šrámka, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Eva Drápelová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Radiměř 396, Česká republika

Ing. Jaroslav Siuda

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

T.G. Masaryka 1365, Frýdek-Místek, Česká republika

ing. Tomáš Dzik

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Komorní 10, Český Těšín, Česká republika

Ing. Pavel Nakládal

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Velké náměstí 39, Kroměříž, Česká republika

Ing. Eva Drápelová

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Radiměř 396, Česká republika

Miroslav Filipczyk

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1992 - Poslední vztah: 26. 11. 1993

Slezská 7, Český Těšín, Česká republika

Zdeněk Budínský

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1992 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Akátová 16, Český Těšín, Česká republika

Jan Novák

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Čapkova 5, Český Těšín, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně ve všech záležitostech.

od 17. 10. 2016

Jednání : Společnost zastupují společně předseda a místopředseda představenstva. Předseda a místo-předseda se za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 17. 10. 2016 od 19. 5. 2014

J e d n á n í : Jménem společnosti jednají společně předseda a místopředseda představenstva. Za společnost se podepisují společně předseda a místopředseda, a to tak, že k obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 19. 5. 2014 od 4. 9. 2007

Jednání: Společnost zastupuje a za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 4. 9. 2007 od 1. 12. 1997

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva, nebo vždy společně dva zbývající členové představenstva.

do 1. 12. 1997 od 23. 5. 1997

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 23. 5. 1997 od 28. 4. 1992

Další vztahy firmy Těšínská tiskárna, a. s.

Historické vztahy

Naděžda Krejčířová

První vztah: 19. 9. 2006 - Poslední vztah: 8. 11. 2006

Olšová 290, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Jan Novák

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Čapkova 5, Český Těšín, Česká republika

Akcionáři

Naděžda Krejčířová

Olšová, Česká republika, Český Těšín, 737 01

do 8. 11. 2006 od 19. 9. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 9. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).