Hlavní navigace

TOTO CZ a.s.

Firma TOTO CZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2035, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25935992

Sídlo:

Pražská 607, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice VI), 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 3. 2000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
92000 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2035, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

TOTO CZ a.s. od 7. 3. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 7. 3. 2000

adresa

Pražská 607
Pardubice 53002 od 27. 10. 2016

Předmět podnikání

Provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách od 1. 8. 2006

Sázkové hry (podle § 2 písm. k) zák. č. 202/1990 Sb.), při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen, a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanoveném podílu výher do 1. 8. 2006 od 19. 4. 2000

Podpora chovu anglického plnokrevníka od 7. 3. 2000

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou TOTO CZ a.s. (dále též jen „Společnost“), z jeho současné výše 5.755.000,-- Kč (slovy pět milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) o částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu , a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tj. bude činit 5.000,--Kč (slovy pět tisíc korun českých) za jednu akcii. Všech 849 (slovy osm set čtyřicet devět) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednos tního práva, (kterého se tímto jediný akcionář výslovně vzdává), a to předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionáře, a to obchodní společnost s obchodní firmou Turf Praha a.s. se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČ 2515773 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7800, která upíše všech těchto 849 (slovy osm set čtyřicet devět) akcií ve smlouvě o upsání akcí dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem, a t o obchodní společností s obchodní firmou Turf Praha a.s., a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 3. Místem úpisu akcií bude sídlo Společnosti, tj. Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02, přičemž lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. 4. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání všech výše uvedených akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, ne však dříve, než dnem, kdy představenstvo Společnosti podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působ nosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcí musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 5. Tento předem určený zájemce bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) nových akcií, které upíše, tj. částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun česk ých), ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 849 nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 107-3779960227/0100 vedený u banky Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. do 18. 1. 2013 od 6. 12. 2012

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýšen: 2 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, druh, jmenovitá hodnota podoba a forma upisovaných akcií: 20 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Nové a kcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to akconáři společnosti, kterým je Jockey Club České republiky se sídlem Praha 5, Radotí nská 69, PSČ 159 00, IČ 41 18 65 32. Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02. Lhůta ve které lze akcie upsat: Nové akcie lze upsat ve lhůtě 3 měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva upisovateli označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu usnesení o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit tak, že předá společnosti mov itou věc, která je předmětem vkladu a uzavře se společností smlouvu o splacení vkladu. Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem věci ve vlastnictví Jockey Clubu České republiky, a to výpočetní technikou - systémem pro totalizátorové sázky Data Tote mobile system Series 6, přičemž ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo určeno znaleckým p osudkem znalce ing. Miroslava Frýby ze dne 31.3.2003 č. 47/03/2003 částkou ve výši 2 026 589,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydáno 20 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány upisovateli jako protiplnění se považuje za emisní ážio. do 13. 2. 2004 od 25. 7. 2003

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 4. září 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýšen: 755 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 151 kmenová akcie o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč v listinné podobě znějící na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Všechny nové akcie v počtu 151 akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 750 000,-- Kč budou upsány na základě dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu nahrazující listinu upisovatelů bude uzavřena ve lhůtě 3 měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs všech nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy 5 000,-- Kč za jednu akcii. Akcionáři jsou povinni splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do 1 měsíce ode dne uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet akciové společnosti TOTO CZ a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích, který za tím účelem společnost otevře na své jméno, jinak je upsání akcií neúčinné. Zbytek emisního kursu upsaných akcií, tedy 70 % emisního kursu upsaných akcií, jsou akcionáři povinni splatit nejpozději do 28. února 2002. do 22. 8. 2002 od 18. 10. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 18. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 5 755 000 Kč

do 18. 1. 2013 od 13. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 3 755 000 Kč

do 13. 2. 2004 od 22. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 22. 8. 2002 od 2. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 2. 5. 2001 od 7. 3. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 od 3. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 000 do 3. 9. 2015 od 18. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 151 do 18. 1. 2013 od 13. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 3. 9. 2015 od 13. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 13. 2. 2004 od 22. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 151 do 13. 2. 2004 od 22. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 22. 8. 2002 od 7. 3. 2000

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Milan Trněný

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 19. 12. 2017

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

PhDr. Tomáš Krůta

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

U kříže 632/24, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Janů

předsada dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2012

Tusarova 1519/22, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  PRVNÍ HOTELOVÁ, a.s.

  Černokostelecká 1168/90, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Ing. František Janů

předsada dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2012

Tusarova 1519/22, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  PRVNÍ HOTELOVÁ, a.s.

  Černokostelecká 1168/90, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Ladislav Jezdinský

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2012

Valy 50, 535 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PhDr. Tomáš Krůta

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 28. 6. 2012

U kříže 632/24, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Janů

předsada dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2017

Tusarova 1519/22, Praha, 170 00, Česká republika

PhDr. Tomáš Krůta

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2017

U kříže 632/24, Praha, 158 00, Česká republika

Ladislav Jezdinský

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 19. 12. 2017

Valy 50, 535 01, Česká republika

Ing. František Janů

předsada dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2012

Tusarova 1519/22, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. František Janů

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2012

Tusarova 1519/22, Praha 7, 170 00, Česká republika

PhDr. Tomáš Krůta

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

U kříže 632/24, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Kovář

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 6. 2012

Za Humny 636, Sezemice, 533 64, Česká republika

Ing. František Janů

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 2. 3. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2012

Tuzarova 22, Praha 7, 170 00, Česká republika

PhDr. Tomáš Krůta

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 6. 2012

U Kříže 632/24, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Petr Pucandl

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 7. 3. 2000

zánik členství: 28. 2. 2006

Winterova 954, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Alexander Eremiáš

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 7. 3. 2000

zánik členství: 28. 2. 2006

Tyršova 509, Konice, 798 52, Česká republika

Mgr. Jan Červenka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 7. 3. 2000

zánik členství: 28. 2. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2006

K lipám 295, Praha 9, 190 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Zdeněk Havelka

Člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 19. 12. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Ing. Mgr. Martin Němeček

Předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 19. 12. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

ing. Václav Luka

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

K výboru 43, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Drahoš

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2012

Slatiňany 135, 538 21, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

PhDr. Zbyněk Pulec

člen výboru

První vztah: 8. 2. 2014

vznik členství: 28. 6. 2012

Pod Táborským vrchem 540, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, Česká republika

ing. Václav Luka

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 28. 6. 2012

K výboru 43, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

ing. Václav Luka

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 19. 12. 2017

K výboru 43, Praha, 143 00, Česká republika

Petr Drahoš

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2017

Slatiňany 135, 538 21, Česká republika

PhDr. Zbyněk Pulec

člen výboru

První vztah: 8. 2. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2017

Pod Táborským vrchem 540, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, Česká republika

Petr Drahoš

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2012

Na Spravedlnosti 734, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PhDr. Zbyněk Pulec

člen výboru

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 8. 2. 2014

vznik členství: 28. 6. 2012

Branská 417, Praha 9, 198 00, Česká republika

ing. Václav Luka

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

K výboru 43, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Václav Luka

Člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 6. 2012

K výboru 43, Praha 4, 140 00, Česká republika

PhDr. Zbyněk Pulec

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 6. 2012

Sekaninova 28-30, Praha 2, 120 00, Česká republika

Petr Drahoš

Předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 2. 3. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2012

Ke Kamenci 1093, Pardubice, 503 03, Česká republika

Ing. arch. Miroslav Petráň

Člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 7. 3. 2000

zánik členství: 28. 2. 2006

Škroupova 585, Pardubice, 530 03, Česká republika

Petr Drahoš

Předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 7. 3. 2000

zánik členství: 28. 2. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2006

Lonkova 464, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Václav Luka

Člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 7. 3. 2000

zánik členství: 28. 2. 2006

K výboru 43, Praha 4, 140 00, Česká republika

Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.

od 3. 9. 2015

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

do 3. 9. 2015 od 1. 8. 2006

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí členové představenstva svůj podpis.

do 1. 8. 2006 od 7. 3. 2000

Další vztahy firmy TOTO CZ a.s.

Turf Praha a.s.

První vztah: 6. 12. 2012

Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Dostihový spolek a.s.

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 2. 5. 2001

Pražská 607, Pardubice, 530 02

Akcionáři

Turf Praha a.s., IČ: 25157736

Radotínská, Česká republika, Praha 5 - Velká Chuchle, 159 00

od 6. 12. 2012

Dostihový spolek a.s., IČ: 48155110

Pražská, Česká republika, Pardubice, 530 02

do 2. 5. 2001 od 7. 3. 2000

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).