Hlavní navigace

Tukový průmysl Praha, a.s.

Firma Tukový průmysl Praha, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4776, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 900 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25135881

Sídlo:

Koubova 79/4, Praha, 196 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 6. 1997

DIČ:

CZ25135881

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
53200 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
5590 Ostatní ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
82920 Balicí činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4776, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Tukový průmysl Praha, a.s. od 11. 6. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 11. 6. 1997

adresa

Koubova 79
Praha 9 od 12. 1. 2012

adresa

Koubova 79
Praha 9 Třeboradice do 12. 1. 2012 od 11. 6. 1997

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 3. 9. 2013

realitní činnost od 31. 12. 2002

ubytovací služby od 31. 12. 2002

zprostředkování obchodu od 31. 12. 2002

zprostředkování služeb od 31. 12. 2002

balící činnost od 31. 12. 2002

zastupování v celním řízení od 31. 12. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 31. 12. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software od 31. 12. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí od 31. 12. 2002

zasilatelství od 12. 8. 1997

služby celních deklarantů od 12. 8. 1997

služby celních deklarantů do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

služby celních deklarantů do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

zasilatelství do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

zasilatelství do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej od 11. 6. 1997

propagační činnost od 11. 6. 1997

reklamní činnost od 11. 6. 1997

skladování od 11. 6. 1997

pronájem nebytových prostor od 11. 6. 1997

vnitrostátní zasilatelství do 12. 8. 1997 od 11. 6. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 3. 9. 2013 od 11. 6. 1997

Ostatní skutečnosti

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. ze dne 4.srpna 2008 došlo k rozdělení společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. odštěpením sloučením se společností TOPTRANS Holding a.s., se sídlem Praha 10, U plynárny 1290/99, PSČ 101 00, IČ: 283 71 895, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14167, na kterou přešla část obchodního jmění společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. uvedená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením a převzetí obc hodního jmění. od 20. 8. 2008

Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 30.dubna 2008 mezi společností Tukový průmysl Praha, a.s. (jako vkladatelem) a společností TOPTRANS EU, a.s., IČ: 36 703 923, se sídlem Na Priehon 50, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Okresním soudem Nitra, oddíl Sa, vložka č.10363/N, došlo k převodu části podniku společnosti Tukový průmysl Praha, a.s., spočívající v Tukový průmysl Praha, a.s., odštěpný závod TOPTRANS- středisko 01200- Toptrans a Tukový průmysl Praha, a.s., odštěpný závod TOPTRANS - STŘEDISKO 01280, středisko 01100 - Režijní středisko, středisko 01110 - Hospodářská správa a středisko 01140 - Počítačové sítě, na společnost TOPTRANS EU, a.s., a to jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu T OPTRANS EU, a.s. Uvedená smlouva o vkladu části podniku byla dne 28. dubna 2008 schválena řádně valnou hromadou společnosti Tukový průmysl Praha, a.s., v souladu s ustanovením §67a zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Převod části podniku na základě uvedené smlouvy o vkladu části podniku nabyl účinnosti dne 1.5.2008. od 23. 7. 2008

Valná hromada, konaná dne 9. června 2004, přijala toto usnesení: 1) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií podle § 203 obch. zák. ze současné výše 196.000.000,- Kč o částku 122.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 318.000.000,- Kč, s tím, že upisování nad navrhovanou částk u zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových listinných akcií na majitele v počtu 122 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč. Upisování emisního kursu akcií se nepřipouští. 3) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle § 204a obch. zák., neboť ke zvýšení základního kapitálu dojde dohodou akcionářů dle § 205 obch. zák., přičemž důležitým zájmem společnosti je zájem na snížení závazků společnosti a zv ýšení konkurenceschopnosti bez nezbytnosti vyrovnat pohledávky v penězích, ale formou započtení. 4) Všechny akcie budou upsány dohodou všech akcionářů podle § 205 obch.zák. 5) Upsáním akcií se rozumí uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. ve formě notářského zápisu, přičemž místem pro upisování akcií je kancelář společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. na adrese U plynárny 99, Praha 10, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nab ytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všem upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií dopisem na adresu jejich sídla zaslaným nejpoději sed m dnů ode dne doručení rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, budou-li všichni tito upisovatelé společnosti známi. Nebudou-li všichni upisovatelé společnosti známi, oznámí spol ečnost počátek běhu lhůty k upisování akcií ve lhůtě uvedené v předchozí větě způsobem pro svolání valné hromady. Emisní kurs takto vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6) Emisní kurs všech akcií bude výhradně splacen započtením, bude-li uzavřena dohoda akcionářů dle § 205 obch. zák.. Předmětem započtení jsou pohledávka společnosti vůči akcionáři SHIRA ANSTALT (dále jen ,, věřitel ´´) na splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu vůči pohledávkám věřitele vůči společnosti vzniklých ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a věřitelem dne 13.5.2002 ve znění dodatku č. 1 této smlouvy ve výši 77.000.000,- Kč a smlouvy o půjčce uzavřené mezi společnost í a věřitelem dne 12.9.2002 ve výši 45.000.000,- Kč. Smlouvou (dohodou) o započtení zanikne zcela pohledávka společnosti na splacení emisního kursu akcií. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti věřiteli na adresu jeho sídla do sedmi dn ů ode dne uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný věřitelem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uavřena před podáním návrhu na zá pis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se dostavili k přev zetí nových akcií společnosti. do 2. 12. 2004 od 9. 9. 2004

Valná hromada konaná dne 11. listopadu 2003 přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje: 1) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií podle § 203 obch. zák. ze současné výše 196.000.000,- Kč o částku 122.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 318.000.000,- Kč, s tím, že upisov ání nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových listinných akcií na majitele v počtu 122 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,-Kč. Upisování emisního kursu akcií se nepřipouští. 3) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle § 204a obch.zák., neboť ke zvýšení základního kapitálu dojde dohodou akcionářů dle § 205 obch. zák., přičemž důležitým zájmem společnosti je zájem na snížení závazků společnosti a zvý šení konkurenceschopnosti bez nezbytnosti vyrovnat pohledávky v penězích, ale formou započtení. 4) Všechny akcie budou upsány dohodou všech akcionářů podle § 205 obch. zák. 5) Upsáním akcií se rozumí uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. ve formě notářského zápisu,přičemž místem pro upisování akcií je kancelář společnosti Tukový průmysl Praha,a.s. na adrese U plynárny 99, Praha 10, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabyt í právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všem upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií dopisem na adresu jejich sídla zaslaným nejpozději sedm dnů ode dne doručení rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, budou-li všichni tito upisovatelé společnosti známi. Nebudou-li všichni upisovatelé společnosti známi,oznámí společ nost počátek běhu lhůty k upisování akcií ve lhůtě uvedené v předchozí větě způsobem pro svolání valné hromady. Emisní kurs takto v ydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6) Emisní kurs všech akcií bude výhradně splacen započtením, bude-li uzavřena dohoda akcionářů dle § 205 obch. zák.. Předmětem započtení jsou pohledávka společnosti vůči akcionáři SHIRA ANSTALT (dále jen " věřitel") na splacení emisního kursu akcií na zv ýšení základního kapitálu vůči pohledávkám věřitele vůči společnosti vzniklých ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a věřitelem dne 13.5.2002 ve znění dodatku č. 1 této smlouvy ve výši 77.000.000 Kč a smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a  věřitelem dne 12.9.2002 ve výši 45.000.000 Kč. Smlouvou (dohodou) o započtení zanikne zcela pohledávka společnosti na splacení emisního kursu akcií.Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti věřiteli na adresu jeho sídla do sedmi dnů ode dn e uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem,kdy návrh dohody o započtení akceptovaný věřite lem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převz etí nových akcií společnosti. do 15. 4. 2004 od 4. 2. 2004

Akcionáři společnosti rozhodli na řádné valné hromadě konané dne 19,7,2000 o navýšení základního jmění společnosti o částku 16000000,- Kč, tj. o navýšení základního jmění společnosti na částku 98000000,- Kč upisováním nových akcií. Dle rozhodnutí valné hromady budou akcie : Druh akcií : Kmenové Podoba akcií : Listinná Forma akcií : Na majitele Jmenovitá hodnota akcií : 1000000.- Kč Emisní kuzr akcií : 1000000,- Kč Počet kusů akcií : 16 do 31. 12. 2002 od 22. 9. 2000

Přednostní právo akcionářů upsat část akcií podle ustanovení § 204 se vylučuje. Veškeré akcie, které jsou předmětem upisování budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl, a.s. formou peněžitého vkladu, a to na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obch. zákoníku.Akcie nebudou nabídnuty k úpisu jiným zájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. Akcie budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku v souladu s odst. 4 usnesení valné hromady. Upsáním akcií se rozumí doručení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku do kanceláře společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. na adrese Praha 10, Plynárny 99, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu upisovaných akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich upsání na účet společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. vedený u ČSOB, č.ú. 16-11175030/0300. Celý emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 6 měsíců od jejich upsání na výše uvedený účet společnosti. Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. do 31. 12. 2002 od 22. 9. 2000

Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 21.4.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 1) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustné. 2) Nově upisované akcie budou stejného druhu, jmenovité hodnoty, formy a podoby jako dříve upsané akcie. Předmětem upisování bude 20 (slovy: dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jedenmilion Kč), v listinné podobě znějících na majitele. 3) Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií podle ust. § 204a obchodního zákoníku se vylučuje. 4) Veškeré akcie, které jsou předmětem upisování podle tohoto rozhodnutí, budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. formou peněžitého vkladu, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Akcie nebudou nabídnuty k úpisu jiným zájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. 5) Akcie budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. podle § 205 v souladu s odst. 4 tohoto usnesení. Upsáním akcií se rozumí doručení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku do kanceláře společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. na adrese Praha 10, U Plynárny 99, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6) Upisovatel je povinen splatit 30% (slovy: třicetprocent) emisního kursu upisovaných akcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání na účet společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. vedený u IPB a.s., č.ú. 124242554/5100. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 6 měsíců od jejich upsání na výše uvedený účet společnosti. 7) Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upisování akcií nepeněžitými vklady a není připuštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. do 22. 2. 2000 od 14. 6. 1999

Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 21.04.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 1) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 40.000.000,-Kč peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustné. 2) Nově upisované akcie budou stejného druhu, jmenovité hodnoty, formy a podoby jako dříve upsané akcie. Předmětem upisování bude 40 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, v listinné podobě, znějících na majitele. 3) Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií podle § 204a se vylučuje. 4) Veškeré akcie, které jsou předmětem upisování podle tohoto rozhodnutí, budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl Praha a.s. formou peněžitého vkladu, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Akcie nebudou nabídnuty k úpisu jiným zájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. 5) Upsáním akcií se rozumí doručení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku do kanceláře společnosti Tukový průmysl Praha a.s. na adrese Praha 10, U Plynárny 99, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6) Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upisovaných akcií ve vlhůtě 30 dnů od jejich upsání na účet společnosti Tukový průmysl Praha a.s. vedený u IPB a.s., č.ú. 123948176/5100. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 6 měsíců od jejich upsání na výše uvedený účet společnosti. 7) Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upisování akcií nepeněžitými vklady a není připuštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. do 17. 11. 1998 od 22. 6. 1998

Společnost byla založena bez upisování akcií. Základní jmění 22.OOO.OOO,--Kč bylo při zápisu společnosti do obchodního rejstříku zcela splaceno, a to nepeněžitým vkladem ve výši 2l.5O7.OOO,--Kč a peněžitým vkladem ve výši 493.OOO,--Kč. od 4. 2. 1998

Společnost byla založena bez upisování akcií. Základní jmění 22.OOO.OOO,--Kč bylo při zápisu společnosti do obchodního rejstříku zcela splaceno, a to nepeněžitým vkladem ve výši 2l.5O7.OOO,--Kč a peněžitým vkladem ve výši 493.OOO,--Kč. Jediným akcionářem je Tukový průmysl spol. s r.o., IČO 40614638, se sídlem v Praze 9, Koubova 79. do 4. 2. 1998 od 11. 6. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 900 000 Kč

od 20. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 318 000 000 Kč

do 20. 8. 2008 od 2. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 196 000 000 Kč

do 2. 12. 2004 od 9. 9. 2003

Základní kapitál

vklad 98 000 000 Kč

do 9. 9. 2003 od 30. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 82 000 000 Kč

do 30. 5. 2001 od 22. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 62 000 000 Kč

do 22. 2. 2000 od 17. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

do 17. 11. 1998 od 11. 6. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 318 od 20. 8. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 318 do 20. 8. 2008 od 2. 12. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 196 do 2. 12. 2004 od 9. 9. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 98 do 9. 9. 2003 od 30. 5. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 82 do 30. 5. 2001 od 22. 2. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 62 do 22. 2. 2000 od 17. 11. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 22 do 17. 11. 1998 od 11. 6. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Veronika Goldová

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2019

vznik členství: 15. 10. 2009

V rybníčkách 1588, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Babinská

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 15. 10. 2009

Uhlířská 238, Ptice, 252 18, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  DELTHEREN a.s.

  Sokolovská 979/209, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Mgr. Martin Horák

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 15. 10. 2009

vznik funkce: 16. 10. 2009

Čistá u Horek 68, 512 35, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Veronika Goldová

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 6. 2019

vznik členství: 15. 10. 2009

V rybníčkách 1588, Černošice, 252 28, Česká republika

Kateřina Babinská

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 15. 10. 2009

Ptice 238, 252 18, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  DELTHEREN a.s.

  Sokolovská 979/209, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Mgr. Veronika Goldová

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 15. 10. 2009

V rybníčkách 1588, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 15. 10. 2009

vznik funkce: 13. 6. 2007

zánik funkce: 15. 10. 2009

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Ivo Modlitba

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 15. 10. 2009

K Horoměřicům 10, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Ľubomír Bartošovič

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

zánik členství: 15. 10. 2009

Vajnorská 3, Chorvátský Grob, 900 25, Slovenská republika

Ing. Pavel Jiroušek

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 11. 6. 1997

zánik členství: 12. 6. 2007

vznik funkce: 10. 5. 1999

zánik funkce: 12. 6. 2007

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

Předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 1999 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 11. 6. 1997

vznik funkce: 10. 5. 1999

Doležalova 1045, Praha 9, Česká republika

Ing. Ivo Modlitba

člen

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 11. 6. 1997

zánik členství: 12. 6. 2007

K Horoměřicům 10, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Wittler

člen

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 11. 6. 1997

zánik členství: 12. 6. 2007

Náplavní 9, Praha 2, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

člen

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 15. 6. 1999

Doležalova 1045, Praha 9, Česká republika

Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva nebo člen představenstva, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva. Za společnost mohou činit právní úkony i jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem.

od 11. 6. 1997

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Václav Sailer

člen

První vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 18. 12. 2007

Chlebovická 488, Praha, 199 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. František Vobořil

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 18. 12. 2007

Okružní 1194, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Historické vztahy

Václav Sailer

člen

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 18. 12. 2007

Chlebovická 488, Praha 9, 190 00, Česká republika

Václav Sailer

člen

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 18. 12. 2007

Chlebovická 488, Praha 9, 190 00, Česká republika

Miroslav Šmejkal

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 18. 12. 2007

vznik funkce: 18. 12. 2007

zánik funkce: 22. 3. 2014

Jažlovická 1319/30, Praha 4, 149 00, Česká republika

Miroslav Šmejkal

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 11. 6. 1997

zánik členství: 18. 12. 2007

vznik funkce: 6. 8. 2002

zánik funkce: 18. 12. 2007

Jažlovická 1319/30, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. František Vobořil

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 11. 6. 1997

zánik členství: 18. 12. 2007

Okružní 1194, Třeboň, 379 01, Česká republika

Václav Sailer

člen

První vztah: 31. 12. 2002 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 20. 6. 2002

zánik členství: 18. 12. 2007

Chlebovická 488, Praha 9, Česká republika

Miroslav Šmejkal

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2002 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 11. 6. 1997

vznik funkce: 6. 8. 2002

Harusova 1319, Praha 4, Česká republika

JUDr František Vobořil

člen

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 11. 6. 1997

Klobouková 2225, Praha 4, Česká republika

Miroslav Šmejkal

člen

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 31. 12. 2002

Harusova 1319, Praha 4, Česká republika

Jindřiška Maletínská

člen

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 31. 12. 2002

vznik členství: 11. 6. 1997

zánik členství: 20. 6. 2002

Navigátorů 606, Praha 6, Česká republika

Další vztahy firmy Tukový průmysl Praha, a.s.

Historické vztahy

Jiřina Svobodová

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

Lysá nad Labem 28, 289 22, Česká republika

Jiřina Svobodová

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

Lysá nad Labem 28, 289 22, Česká republika

Petr Procházka

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

J. Voskovce, Kladno-Ostrovec, Česká republika

Petr Procházka

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

J. Voskovce, Kladno-Ostrovec, Česká republika

Jiřina Svobodová

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

Evropská 677, Praha 6, Česká republika

Jiřina Svobodová

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

Evropská 677, Praha 6, Česká republika

Odštěpné závody

název: Tukový průmysl Praha a.s., odštěpný závod TOPTRANS - AIR CARGO SERVICE

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

sídlo: Letiště Ruzyně, Česká republika, Praha 6

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

od 3. 9. 2013

předmět podnikání: realitní činnost

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: ubytovací služby

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zprostředkování služeb

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: balící činnost

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zastupování v celním řízení

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zpracování dat, služby databank, správa sítí

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zasilatelství

od 12. 8. 1997

předmět podnikání: služby celních deklarantů

od 12. 8. 1997

předmět podnikání: služby celních deklarantů

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: služby celních deklarantů

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: zasilatelství

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: zasilatelství

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: propagační činnost

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: reklamní činnost

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: skladování

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: vnitrostátní zasilatelství

do 12. 8. 1997 od 11. 6. 1997

předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní

do 3. 9. 2013 od 11. 6. 1997

vedoucí odštěpného závodu: Petr Procházka

J. Voskovce, Česká republika, Kladno-Ostrovec

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

název: Tukový průmysl Praha a,s., odštěpný závod TOPTRANS

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

sídlo: U plynárny, Česká republika, Praha lO

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

od 3. 9. 2013

předmět podnikání: realitní činnost

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: ubytovací služby

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zprostředkování služeb

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: balící činnost

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zastupování v celním řízení

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zpracování dat, služby databank, správa sítí

od 31. 12. 2002

předmět podnikání: zasilatelství

od 12. 8. 1997

předmět podnikání: služby celních deklarantů

od 12. 8. 1997

předmět podnikání: služby celních deklarantů

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: služby celních deklarantů

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: zasilatelství

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: zasilatelství

do 20. 8. 2008 od 12. 8. 1997

předmět podnikání: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: propagační činnost

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: reklamní činnost

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: skladování

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor

od 11. 6. 1997

předmět podnikání: vnitrostátní zasilatelství

do 12. 8. 1997 od 11. 6. 1997

předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní

do 3. 9. 2013 od 11. 6. 1997

vedoucí odštěpného závodu: Jiřina Svobodová

Česká republika, Lysá nad Labem, 289 22

do 20. 8. 2008 od 27. 4. 2006

vedoucí odštěpného závodu: Jiřina Svobodová

Evropská, Česká republika, Praha 6

do 27. 4. 2006 od 12. 8. 1997

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 4. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 6. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).