Hlavní navigace

Turf Praha a.s.

Firma Turf Praha a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7800, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 99 350 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25157736

Sídlo:

Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 1. 1997

DIČ:

CZ25157736

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

4690 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7800, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Českomoravská drůbež, a.s. od 13. 1. 1997

Obchodní firma

Turf Praha a.s. od 25. 6. 2015

Obchodní firma

Turf Praha a.s. do 25. 6. 2015 od 15. 3. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 13. 1. 1997

adresa

Radotínská 69
Praha 5 - Velká Chuchle 15900 od 15. 3. 2002

adresa

Radomilická 886
Vodňany do 15. 3. 2002 od 13. 1. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 6. 2014

provozování dostihových sázek podle § 2. písm. k/zák. č.202/1990 Sb. v platném znění do 30. 7. 2008 od 15. 3. 2002

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 6. 2014 od 13. 1. 1997

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 11. prosince 2018 usnesení následujícího znění: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČO 251 57 736, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 7800 (dále jen Společn ost), takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 65 090 000,- Kč (šedesát pět milionů devadesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet upisovaných akcií bude 6 509 (šest tisíc pět set devět) akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako (listinné) cenné papíry, Emisní kurs jedné akcie: 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) (dále společně též Akcie nebo každá jednotlivě jen Akcie). 3. Akcionáři mohou uplatnit přednostní právo na upsání nových Akcií v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARNEŘI na adrese Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00, a to ve lhůtě od 3. ledna 2019 (včetně) do 17. ledna 2019 (včetně) v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod. (dále jen upisovací lhůta). Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 1,9 na jedné nové Akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé Akcie. Nové Akcie, tj. 6 509 (šest tisíc pět set devět) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, budou upsány s využitím přednostního práva. Emisní kurs jedné Akcie činí 10 000,- K č (deset tisíc korun českých). Nebudou-li ve výše uvedené upisovací lhůtě upsány všechny Akcie s využitím přednostního práva, budou neupsané Akcie nabídnuty určenému zájemci nebo určeným zájemcům. Určeným zájemcem nebo určenými zájemci se rozumí akcionář nebo akcionáři, kteří upsali Ak cie s využitím přednostního práva v upisovací lhůtě. Pokud o Akcie projeví zájem více určených zájemců, upíší Akcie poměrně, a to podle poměru svých podílů. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných Akcií na bankovní účet číslo 4158130217/0100, vedený u obchodní společnosti Komerční banka, a.s., a to nejpozději do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne upsání Akcií. 4. Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti změní takto: Článek IV. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE SPOLEČNOSTI A ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU odstavce (1) až (3) stanov Společnosti se mění a nadále budou znít takto: "(1) Základní kapitál společnosti činí 99.350.000,- Kč (slovy: devadesát devět milionů tři sta padesát tisíc korun českých) a byl zcela splacen. (2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 9.935 (slovy: devět tisíc devět set třicet pět) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. (3) Všechny akcie společnosti jsou stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva. S každou akcí je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti 9.935 (slovy: devět tisíc devět set třicet pět)." do 25. 1. 2019 od 18. 12. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 25. 6. 2015 od 8. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 25. 6. 2015 od 8. 10. 2014

Povoluje se zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s., se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, IČO: 25157736, o částku 5.060.000,- Kč tj. z původní výše 29.200.000,- Kč na částku 34.260.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částk u zvýšení základního kapitálu tj nad částku 5.060.000,- Kč se nepřipouští. Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Chuchli, oddlužení společnosti a získání nových finančních zdrojů na rozvoj podnikání společnosti a tím i posílení ekonomické situace společnosti. Dále valná hromada rozhodla tak, že na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 506 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou registrované ani se nebude vydávat nový druh akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč za jednu akcii. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů k nově upisovaným akciím. Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení, a zlepšení podmínek pro vlastní činnost společnosti v případě nepeněžitého vkladu. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti a k získání dalších prostor k vlastní činnosti. Valná hromada dále schválila splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu: I. Nepeněžitým vkladem ve výši 2.550.000,-, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, na LV 326 pro obec Praha, Katastrální území Lahovice, a to budova čp. 68 postavená na stavební parcele č.parc. 208 a p ozemek p.č. 208 zastavěná plocha a nádvoří. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném ing. Lubomírem Wernerem, znalcem pro základní obory ekonomika a stavebnictví jmenovaném usnesením MS v Praze ze dne 27. listopadu 2003, čj. : Nc 45 94/2003-5, které nabylo právní moci dne 10. prosince 2003. V tomto znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny částkou 2.550.000,-- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Velké Chuchli. Upisovatelem, jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, se sídlem Praha 5, Radotínská 69. Upisovatel Jockey Club České republiky upíše 255 kusů akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 2.550.000,--Kč, které splatí výše popsaným nep eněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele. Lhůta k upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Sdružení Jockey Club České republiky je povinno splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku navrhovateli, na jehož základě se provede vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad n a zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. II. Peněžitým vkladem v celkové výši 2.510.000,-- Kč 1. Započtením pohledávek v celkové výši 2.000.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité hodnoty Jockey Club České republiky, Radotínská 69, Praha 5, rezignace ze dne 17.4.1991 pod čj. VS/1-6291/91-R za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jockey Club České republiky jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 30. dubna 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 1.000.000,--Kč Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Ing. Josefa Hovorky, r.č. 53-02-04/020, bytem Třebechovická 824, 500 03 Hradec Králové za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Ing. Josefem Hovorkou jako věřitelem a navrhov atelem jako dlužníkem dne 31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávce Jiřího Charváta, r.č. 62-08-16/0486, bytem Zbraslavice 744/2, 285 21 Zbraslavice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jiřím Charvátem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 22. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jaroslavy Matuškové, r.č. 58-54-02/1239, bytem Hněvčeves 16, 503 15 Nechanice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jaroslavou Matuškovou jako věřitelem a navrhovatelem j ako dlužníkem dne 31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jana Vedrala, r.č. 67-03-13/0181, bytem Kovařovicova 1139, Praha 4, 140 00 za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Janem Vedralem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužník em dne 23. září 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Stáj Wrbna s.r.o., se sídlem Wenzigova 7, Praha 2, 120 00, IČO: 25 05 86 14, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Stáj Wrbná s.r.o. jako věřitelem a navrhovatelem jako dl užníkem proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Možnost započtení peněžitých pohledávek výše uvedených věřitelů, kterou mají vůči navrhovateli proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu byla připuštěna z důvodu oddlužení společnosti. Valná hromada dále rozhodla, že: - Jockey Club ČR, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 100 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich, - Ing. Josef Hovorka, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich, - Jiří Charvát, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Jaroslava Matušková, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kůsů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Jan Vedral, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Stáj Wrbna, s.r.o., jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Místem pro upisovýní akcií bude sídlo navrhovatele a lhůta pro upisování akcií bude 14 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodníh o zákoníku bude doručen předem určeným výše označeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem ur čenými zájemci výše uvedenými a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze. Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 2.000.000,--Kč uzavřením smluv o započtení tak že: a) lhůta 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemců m spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůty 10 pracovních dnů pro uzavření smlouv o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení podepsaný navrhovatelem, bude doručen předem určeným zájemcům poté, co tito doručí společnosti uzavře nou smlouvu o upsání akcií 2. Finanční prostředky v celkové výši 510.000,--Kč Upisovatelem jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, který upíše 51 kusů akcií v souhrnné hodnotě 510.000,--Kč, které splatí peněžními prostředky ve výši 510.000,--Kč na zvláštní účet číslo 511722270277/0100, vedený u Komer ční banky, a.s. Praha 5-Smíchov, Štefánikova 22, zřízený navrhovatelem za účelem splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele. Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 510.000,--Kč finančními prostředky složenými na zvláštní účet společnosti tak že: a) lhůty 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemc i spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůty 10 pracovních dnů pro splacení peněžitého vkladu finančními protředky počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinnen splatit na zvláštní účet u banky zřízený společností za účelem splacení emisního kursu akcií na z výšení základního kapitálu společnosti a to účet číslo 511722270277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 22. do 24. 6. 2014 od 21. 4. 2004

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s. z původní výše 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na kterém se sdružení Jockey Club České republiky, jako jediný akcionář podílí akciemi o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých), jejichž emisní kurz byl splacen a to o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých) s tím, že upisování akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem spočívajícím v těchto nemovitostech: pozemky: parc. č. 719 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 753/1- zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 769/2 - zastavěná plocha a nádvoří, a budovy č.p. 62 postavené na parcele č.parc. 769/2, č.p. 69 postavené na parcele č.parc. 778/2, č.p. 77 postavené na parcele č.parc. 753/1, č.p. 251 postavené na parcele č.parc. 719, budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 751/2, budovy bez čp./če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 752/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 753/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/1, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/3, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/4, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parceleč. parc. 764/5 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/6 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 774/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/3 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/4 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/5 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/6 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/7 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/8 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 801 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 809/1 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 809/2 budovy bez čp/če-zem.stav. postavaené na parcele č.parc. 810/1 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 810/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 810/3 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 822/1 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 822/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 823/1 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcelel č.parc. 823/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č. parc. 823/3 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č. parc. 824/1 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 824/2 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 831/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č. parc. 831/3 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 831/4 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcelel č.parc. 832 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 853 v katastrálním území Velká Chuchle, okres Hl.m. Praha, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha - město na listu vlastnictví č. 1207 pro katastrální území Velká Chuchle. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 805-077/02 ze dne 1.7.2002 ve znění jeho dodatku č.1 ze dne 3.7.2002 vypracovaných ing. Lubomírem Wernerem, znalcem pro základní obory ekonomika a stavebnictví (dále jen "nemovitosti") ustanoveným usnesením MS v Praze ze dne 17.6.2002, č.j. Nc 4243/2002-8, které nabylo právní moci dne 1.7.2002. Jediný akcionář společnosti schvaluje ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního kapitálu společnosti částkou 28.000.000,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých). Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 29.200.000,--Kč (slovy: dvacetdevětmilionůdvěstětisíckorun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu bylo posílení ekonomické situace navrhovatele, zejména spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5-Velké Chuchli, neboť v současné době je vlastníkem těchto nemovitostí jediný akcionář navrhovatele, a to situace, kdy navrhovatel v tomto rozsahu areálu provozuje svoji činnost v souladu se zapsaným předmětem svého podnikání. Písemná zpráva předložená představenstvem jedinému akcionáři v působnosti valné hromady ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu tvoří přílohu číslo 3 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 280 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), a to kmenových akcií na jméno. Nově vydávané akcie nebudou registrované a budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 28.000.000,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých) se nepřipouští. Sdružení Jockey Club České republiky jako jediný akcionář společnosti Turf Praha a.s. podle ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Sdružení Jockey Club České republiky se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají upsány podle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty sdružení Jockey Club České republiky, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 280 kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 28.000.000,--Kč upsány jediným akcionářem tj. sdružením Jockey Club České republiky, jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi sdružením Jockey Club České republiky a společností Turf Praha a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnosti Turf Praha a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi sdružením Jockey Club České republiky a společností Turf Praha a.s. bude ve smyslu ustanovení § 203 odst.4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Turf Praha a.s. je povinno předat jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti Turf Praha a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Sdružení Jockey Club České republiky jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti Turf Praha a.s.do výše uvedeného sídla společnosti Turf Praha a.s., tzn. smlouvy o úpisu akcií podepsané jménem sdružení Jockey Club České republiky. Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem, jako předem určeným zájemcem, tj. sdružením Jockey Club České republiky splacen u 280 ks upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 28.000.000,--Kč nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi výše popsanými. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz předáním písemného prohlášení podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku společnosti Turf Praha a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. do 26. 3. 2003 od 15. 1. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 99 350 000 Kč

od 25. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 34 260 000 Kč

do 25. 1. 2019 od 5. 9. 2005

Základní kapitál

vklad 29 200 000 Kč

do 5. 9. 2005 od 26. 3. 2003

Základní kapitál

vklad 1 200 000 Kč

do 26. 3. 2003 od 13. 1. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 935 od 25. 1. 2019
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 426 do 25. 1. 2019 od 5. 9. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 920 do 5. 9. 2005 od 26. 5. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 280 do 26. 5. 2003 od 26. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 120 do 26. 5. 2003 od 13. 1. 1997

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Havelka

Člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 19. 12. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Ing. Mgr. Martin Němeček

Předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 19. 12. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petr Drahoš

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Slatiňany 135, 538 21, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Viktor Komárek

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Nad Želivkou 443, Praha, 164 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Petr Drahoš

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 18. 6. 2015

Na Spravedlnosti 734, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Drahoš

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 18. 6. 2015

Na Spravedlnosti 734, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

František Hrubý

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

Václavské náměstí 828/23, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

František Hrubý

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

Václavské náměstí 828/23, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Jan Vedral

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jan Vedral

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Viktor Komárek

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Nad Želivkou 443, Praha, 164 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Marcela Hradilová

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Na Zatlance 2174/5, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marcela Hradilová

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Na Zatlance 2174/5, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Luka

Předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

K výboru 43, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Luka

Předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

K výboru 43, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Vedral

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Drahoš

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

Na Spravedlnosti 734, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Drahoš

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

Na Spravedlnosti 734, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Hrubý

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

Václavské náměstí 828/23, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. František Hrubý

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

Václavské náměstí 828/23, Praha 1, 110 00, Česká republika

PhDr. Zbyněk Pulec

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

Pod Táborským vrchem 540, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen výboru

  TOTO CZ a.s.

  Pražská 607, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice VI), 530 02

PhDr. Zbyněk Pulec

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 18. 6. 2015

Pod Táborským vrchem 540, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen výboru

  TOTO CZ a.s.

  Pražská 607, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice VI), 530 02

Ing. Jan Vedral

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Václav Luka

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2012

K výboru 43, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Jan Vedral

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Viktor Komárek

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

Nad Želivkou 443, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. František Hrubý

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 18. 6. 2015

Václavské náměstí 828/23, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

ing. Václav Luka

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 18. 6. 2015

K výboru 43, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Hrubý

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 2. 7. 2014

Sendražice 4, 503 03, Česká republika

Ing. Luboš Hrubý

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Sendražice 4, 503 03, Česká republika

Ing. Viktor Komárek

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Nad Želivkou 443, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Viktor Komárek

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Nad Želivkou 443, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Václav Luka

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

K výboru 43, Praha 4, 143 00, Česká republika

PhDr. Zbyněk Pulec

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Pod Táborským vrchem 540, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen výboru

  TOTO CZ a.s.

  Pražská 607, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice VI), 530 02

Ing. František Hrubý

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Václavské náměstí 828/23, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Drahoš

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Na Spravedlnosti 734, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Drahoš

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 10. 8. 2013

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Ke Kamenci 1093, Pardubice, Česká republika

Ing. František Hrubý

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 10. 11. 2013

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Kamenice č.p. 560, okr. Praha - východ, Česká republika

Ing. Viktor Komárek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Nad Želivkou 443, Praha 6, Česká republika

PhDr. Zbyněk Pulec

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 8. 2. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Branská 417, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Luboš Hrubý

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Sendražice 4, Smiřice, 503 03, Česká republika

Ing. Jan Vedral

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Václav Luka

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

K výboru 43, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Viktor Komárek

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2003 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 19. 2. 2003

zánik členství: 27. 6. 2007

Nad Želivkou 443, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Boháč CSc.,

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 6. 5. 2003

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 19. 2. 2003

Malšice 121, Česká republika

Ing. Václav Luka

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2007

K výboru 43, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Drahoš

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

Ke Kamenci 1093, Pardubice, Česká republika

Ing. Jan Vedral

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

Kovařovicova 1139, Praha 4, Česká republika

Ing. Luboš Hrubý

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2007

Družstevní 252, Černožice, Česká republika

Ing. František Hrubý

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2007

Kamenice č.p. 560, okr. Praha - východ, Česká republika

PhDr. Zbyněk Pulec

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2007

Sekaninova 58-30, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Milan Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2001 - Poslední vztah: 15. 3. 2002

Výstavní 1045/II, Vodňany, Česká republika

Ing. Jaroslav Tůma

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2001 - Poslední vztah: 15. 3. 2002

Čkyně 305, Česká republika

Josef Zahrádka

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 3. 2002

Trusnov II/7, Uhersko, Česká republika

Richard Peisker

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 3. 2002

5.května 134, Jaroměř-Josefov, Česká republika

Ing. František Bartoš

předseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 3. 2002

Svatý Jiří 38, Česká republika

MVDr. Jiří Kaprálek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 3. 2002

Olomoucká 38, Opava, Česká republika

Ing. František Tupec

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 22. 1. 2001

Chelčice 118, Libějovice, Česká republika

Ing. Milan Říha

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 22. 1. 2001

Výstavní 1045/II, Vodňany, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

od 19. 12. 2017

Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva.

do 19. 12. 2017 od 25. 6. 2015

Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojují jednající osoby svůj podpis.

do 25. 6. 2015 od 15. 3. 2002

Jménem společnosti jedná celé představenstvo nebo samostatně předseda a každý z místopředsedů. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo některý z místopředsedů.

do 15. 3. 2002 od 13. 1. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 19. 12. 2017

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ladislav Jezdinský

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

Valy 50, 535 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Krůta

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

U kříže 632/24, Praha, 158 00, Česká republika

Tomáš Krůta

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

U kříže 632/24, Praha, 158 00, Česká republika

Ladislav Jezdinský

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

Valy 50, 535 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Manďák

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 6. 6. 2017

Dubnická 479/26, Praha, 159 00, Česká republika

Josef Hovorka

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Třebechovická 824/8, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Josef Hovorka

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Třebechovická 824/8, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Ivan Přikryl

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Sýpka 1345/15, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Jan Manďák

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 6. 6. 2017

Dubnická 479/26, Praha, 159 00, Česká republika

František Janů

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

Tusarova 1519/22, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

František Janů

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2017

Tusarova 1519/22, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Ivan Přikryl

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2017

Sýpka 1345/15, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Turf Holding, a.s.

  Radotínská 69/34, Praha Velká Chuchle, 159 00

Ing. Václav Kozel

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Na Vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jan Manďák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Dubnická 479/26, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. František Janů

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

Tusarova 1519/22, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. František Janů

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

Tusarova 1519/22, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Jan Manďák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Dubnická 479/26, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. Josef Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

Třebechovická 824/8, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Josef Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

Třebechovická 824/8, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Tomáš Krůta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

U kříže 632/24, Praha 5, 158 00, Česká republika

Tomáš Krůta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

U kříže 632/24, Praha 5, 158 00, Česká republika

Tomáš Krůta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 18. 6. 2015

U kříže 632/24, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. František Janů

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 18. 6. 2015

Tusarova 1519/22, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  PRVNÍ HOTELOVÁ, a.s.

  Černokostelecká 1168/90, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • předsada dozorčí rady

  TOTO CZ a.s.

  Pražská 607, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice VI), 530 02

JUDr. Jan Manďák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

Dubnická 479/26, Praha, 159 00, Česká republika

MUDr. Ivan Přikryl

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Sýpka 1345/15, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Jezdinský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 18. 6. 2015

Valy 50, 535 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kovář

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 5. 10. 2011

Rudé armády 239, Senice na Hané, 783 45, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Ivan Přikryl

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

Sýpka 1345/15, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Ivan Přikryl

člen

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Sýpka 1345/15, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Hovorka

člen

První vztah: 31. 5. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Třebechovická 824/8, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Tomáš Krůta Dr.

místopředseda

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

U kříže 632/24, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Josef Hovorka

člen

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 31. 5. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Třebechovická 824, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Tomáš Krůta Dr.

místopředseda

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2013

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

U Kříže 632/24, Praha 5, 150 00, Česká republika

MUDr. Ivan Přikryl

člen

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Sýpka 15/1345, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Václav Kozel

člen

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Na vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Ing. František Janů

předseda

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Tusarova 22/1519, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Jan Manďák

člen

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Petra Rezka 12, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Kovář

místopředseda

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Za Humny 636, Sezemice, Česká republika

Ing. Jiří Kovář

místopředseda

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2007

Třída míru 60, Pardubice, Česká republika

Ing. Jaroslav Konvalina

člen

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 6. 5. 2003

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 19. 2. 2003

Zborovská 56/79, Praha 5, Česká republika

Viktor Komárek

člen

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 6. 5. 2003

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 19. 2. 2003

Nad Želivkou 443, Praha 6, Česká republika

MUDr. Ivan Přikryla

člen

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

Sýpka 15, Brno, Česká republika

JUDr. Ing. Jiří Charvát

člen

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

Lípa nad Orlicí 122, Česká republika

Ing. František Janů

předseda

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2007

Tuzarova 22, Praha 7, Česká republika

Ing. Václav Kozel

člen

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

Na vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Tomáš Krůta Dr.

místopředseda

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2007

Na veselí 3, Praha 4, Česká republika

Dr. John Mandák

člen

První vztah: 14. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

Petra Rezka 12, Praha 4, Česká republika

Ludmila Blažková

člen

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2002

zánik členství: 17. 1. 2002

U koupaliště 1458, Choceň, Česká republika

Ing. Zdeněk Boháč

člen

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2002

zánik členství: 17. 1. 2002

Malšice 181, Česká republika

Ing. Zbyněk Gebauer

předseda

První vztah: 13. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2002

zánik členství: 17. 1. 2002

Liptovská 26, Opava-Kylešovice, Česká republika

Další vztahy firmy Turf Praha a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 1. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 1. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).