Hlavní navigace

TYMET parking a.s.

Firma TYMET parking a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4636, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27685365

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 4. 2006

DIČ:

CZ27685365

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4636, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

TYMET a.s. od 24. 4. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 24. 4. 2006

adresa

Údolní 8
Brno 60200 od 24. 4. 2006

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 12. 2011

realitní činnost do 20. 12. 2011 od 24. 4. 2006

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 20. 12. 2011 od 24. 4. 2006

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti TYMET parking a.s., se sídlem Brno, Veveří, Údolní 8, PSČ 602 00, IČ 276 85 365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4636, která byla zapsána do obchodního rejstříku d ne 24. 4. 2006 (dále též jen Společnost), o částku 1.000.000,- Kč, a to z původní výše 2.000.000,- Kč, na novou výši 3.000.000,- Kč, peněžitým vkladem, v souladu s ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal přednostního práva k upsání akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 1.000.000,- Kč, bude upsáno 10 ks akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 100.000,- Kč na jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule. Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ode dne 19. 2. 2021. Nově upsané akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva a povinnosti nad rámec přiznaný zákonem o obchodních korporacích a stanovami Sp olečnosti; budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Tyto budou nabídnuty určenému zájemci, jak je uvedeno dále. Všechny nově upsané akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je obchodní společnost GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem Nicosia, Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 14c, 1061, Kyperská republika, registrační číslo HE 172674, za ložená dne 21. 2. 2006 podle práva Kyperské republiky. Emisní kurz upsaných akcií bude v plné výši splacen uzavřením dohody o započtení, označené jako Dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek, mezi určeným zájemcem, obchodní společností GOMANOLD TRADING LIMITED a obchodní společností TYMET parking a.s., jak je uvedeno dále v tomto rozhodnutí. Uděluji souhlas k započtení peněžité pohledávky určeného zájemce, obchodní společnosti GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem Nicosia, Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 14c, 1061, Kyperská republika, registrační číslo HE 172674, vůči společnosti TYMET parking a.s., proti pohledávce společnosti TYMET parking a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto určeným zájemcem při zvýšení základního kapitálu. Předmětem tohoto započtení je část peněžité pohledávky obchodní společnosti GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem Nicosia, Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 14c, 1061, Kyperská republika, registrační číslo HE 172674, vzniklé z titul u písemné smlouvy o úvěru podle § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uzavřené dne 12. 7. 2012 mezi obchodní společností GOMANOLD TRADING LIMITED, jako věřitelem a obchodní společností TYMET parking a.s., jako dlužníkem, na jejímž základ ě se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi jednotlivě finanční prostředky až do výše 40.000.000,- Kč a dlužník se zavázal splatit poskytnuté finanční prostředky a zaplatit úrok z poskytnuté částky, a to dle podmínek ve smlouvě o úvěru dohodnutých. Pan Mgr . Lukáš Wimětal, jako předseda správní rady obchodní společnosti TYMET parking a.s., prohlašuje, že úvěr byl dlužníkovi poskytnut v celkové výši 40.000.000,- Kč (dále též jen "Pohledávka"). Započtení části Pohledávky určeného zájemce, jejíž celková výše činí 40.000.000,- Kč bude provedeno proti celé pohledávce TYMET parking a.s., představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, obchodní společností GOMANOLD TRADI NG LIMITED, ve výši 1.000.000,- Kč. Vzájemné pohledávky Společnosti a určeného zájemce, uvedené shora, se tímto započtením ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí, tj. ve výši 1.000.000,- Kč. Důvodem tohoto započtení je částečné vypořádání existujícího závazku společnosti TYMET parking a.s. vůči upisovateli akcií, obchodní společností GOMANOLD TRADING LIMITED. Započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností TYMET parking a.s. a obchodní společností GOMANOLD TRADING LIMITED jako upisovatelem. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne upsání nových akcií Společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, podle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působn osti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti TYMET parking a.s., na adrese: Brno, Veveří, Údolní 8, PSČ 602 00, nebo na jiném vhodném místě, s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží předseda správní rady Společnosti upisovateli v sídle společnosti TYMET parking a.s., na adrese: Brno, Veveří, Údolní 8, PSČ 602 00, nebo na jiném vhodném místě, sp olu s návrhem smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích. Návrhem dohody o započtení bude Společnost vázána po dobu plynutí lhůty pro splacení emisního kursu akcií. Nabytím účinnosti dohody o započtení bude emisní kurs upsaných akc í Společnosti splacen v celé výši. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje návrh dohody o započtení mezi upisovatelem a Společností, jak je popsána výše. od 4. 3. 2021

Došlo k rozdělení společnosti TYMET a.s., se sídlem Brno-Veveří, Údolní 8, PSČ 602 00, IČ: 27685365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 4636, odštěpením části jejího jmění, jež v souladu s projektem rozdělení odštěpe ním se vznikem nové obchodní společnosti ze dne 30.6.2014, který byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 21.11.2014, přešla na nástupnickou společnost TYMET group a.s., se sídlem Brno-Veveří, Údolní 8, PSČ 602 00. od 30. 1. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 4. 3. 2021

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 4. 3. 2021 od 24. 4. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 od 4. 3. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 4. 3. 2021 od 27. 8. 2015
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 8. 2015 od 24. 4. 2006

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Lukáš Wimětal

Předseda správní rady

První vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 11. 1. 2021

vznik funkce: 11. 1. 2021

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Karel Wimětal

Předseda správní rady

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 26. 6. 2015

zánik členství: 11. 1. 2021

vznik funkce: 26. 6. 2015

zánik funkce: 11. 1. 2021

Ulrychova 1044/56, Brno, 624 00, Česká republika

Mgr. Lukáš Wimětal

Statutární ředitel

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 26. 6. 2015

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Lucie Matyášová

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2015

Fantova 673/26, Brno, 614 00, Česká republika

Mgr. Lukáš Wimětal

předseda představenstva

První vztah: 31. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 26. 6. 2015

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2015

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Hana Štefková

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2015

Pod kaštany 2292/20, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Lucie Matyášová

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2013

vznik členství: 23. 6. 2011

Leskauerova 2856/8, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Lukáš Wimětal

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2013

vznik členství: 1. 9. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2011

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Lucie Matyášová

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 1. 2012

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 16. 5. 2007

zánik funkce: 1. 9. 2011

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Vilém Matyáš

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 1. 2012

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 1. 9. 2011

Jungmannova 2594/8, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Vilém Matyáš

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 22. 6. 2007

vznik členství: 24. 4. 2006

vznik funkce: 24. 4. 2006

zánik funkce: 16. 5. 2007

Jungmannova 2594/8, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Lucie Matyášová

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 22. 6. 2007

vznik členství: 24. 4. 2006

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Hana Štefková

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 1. 2012

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 23. 6. 2011

Kounicova 64, Brno, 602 00, Česká republika

Společnost zastupuje předseda správní rady.

od 4. 3. 2021

Statutární ředitel zastupuje společnost navenek.

do 1. 1. 2021 od 27. 8. 2015

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 27. 8. 2015 od 24. 4. 2006

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Vilém Matyáš

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 26. 6. 2015

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  C.E.B., a.s.

  Lublaňská 5/57, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • Člen představenstva

  IMG a.s.

  Nuselská 236/39, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • jednatel

  WI-ASS ČR s.r.o.

  Ostružnická 362/3, Olomouc, 779 00

 • místopředseda představenstva, člen představenstva, předseda představenstva

  RENOMIA BENEFIT a.s.

  Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Tomáš Böhm

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 26. 6. 2015

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2015

Ptašínského 309/6, Brno, 602 00, Česká republika

Miroslava Macková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 26. 6. 2015

Jugoslávská 601/36, Brno, 613 00, Česká republika

Tomáš Böhm

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2012 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 14. 6. 2007

vznik funkce: 1. 9. 2011

Ptašínského 309/6, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vilém Matyáš

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2012 - Poslední vztah: 10. 10. 2013

vznik členství: 1. 9. 2011

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  C.E.B., a.s.

  Lublaňská 5/57, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • Člen představenstva

  IMG a.s.

  Nuselská 236/39, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • jednatel

  WI-ASS ČR s.r.o.

  Ostružnická 362/3, Olomouc, 779 00

 • místopředseda představenstva, člen představenstva, předseda představenstva

  RENOMIA BENEFIT a.s.

  Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Lukáš Wimětal

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 1. 2012

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 1. 9. 2011

vznik funkce: 24. 4. 2006

zánik funkce: 1. 9. 2011

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Tomáš Böhm

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 1. 2012

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 14. 6. 2007

Šeříková 34, Brno, 637 00, Česká republika

Miroslava Pecinová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 1. 2012

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 14. 6. 2007

Velká Bíteš 30, 595 01, Česká republika

Další vztahy firmy TYMET parking a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Karel Wimětal

Předseda správní rady

První vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 26. 6. 2015

vznik funkce: 26. 6. 2015

Ulrychova 1044/56, Brno, 624 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 4. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 4. 2006

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).