Hlavní navigace

U & SLUNO a.s.

Firma U & SLUNO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2045, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 41 300 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25824848

Sídlo:

Jaroňkova 221/3, Ostrava Přívoz, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 11. 1998

DIČ:

CZ25824848

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62010 Programování
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2045, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

UNIBASE & SLUNO a.s. od 23. 11. 1998

Obchodní firma

U & SLUNO a.s. od 27. 8. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 23. 11. 1998

adresa

Jaroňkova 221/3
Ostrava 70200 od 24. 9. 2015

adresa

Jaroňkova 3
Ostrava do 24. 9. 2015 od 11. 3. 2010

adresa

Jaroňkova 3
Ostrava-Přívoz do 11. 3. 2010 od 27. 8. 1999

adresa

Poděbradova 20
Ostrava-Moravská Ostrava do 27. 8. 1999 od 23. 11. 1998

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 3. 2010

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 11. 3. 2010 od 20. 12. 2006

Poskytování software. do 11. 3. 2010 od 23. 11. 1998

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. do 11. 3. 2010 od 23. 11. 1998

Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách. do 11. 3. 2010 od 23. 11. 1998

Činnost organizačních a ekonomických poradců. do 11. 3. 2010 od 23. 11. 1998

Ostatní skutečnosti

1. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu: Řádná valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla z důvodu zvýšení prestiže společnosti a získání kapitálu pro nákup investičního majetku a špičkových licencí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 35.400.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií, tedy z původní výše 5.900.000,- Kč (slovy: pětmilionůdevětsettisíckorunčeských) na novou výši 41.300.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmiliontřistatisíckorunčeských). Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem v hodnotě 35.400.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. do 26. 11. 2003 od 9. 3. 2002

2. Zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 35.400.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) bude uskutečněno upsáním 1180 ks (jedentisícjednostoosmdesát kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou akcii, v emisním kursu 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou novou akcii. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě znějící na jméno, všechny budou stejného druhu a budou s nimi spojena stejná práva. Na jednu dosavadní akcii U & SLUNO a.s. o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy:pěttisíckorunčeských) lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských). do 26. 11. 2003 od 9. 3. 2002

3. Všichni stávající akcionáři, tj. společnost SLUNO CORPORATION, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3, jednající statutárním zástupcem - jednatelem ing. Martou Novákovou, ing. Ladislav Novák, který je na jednání této řádné valné hromady zastoupen na základě plné moci ze dne 19.10.2001 advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou, - ing. Zdeněk Sluka, Ing. Marta Nováková a ing. Ivo Havlík se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií. do 26. 11. 2003 od 9. 3. 2002

4. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Valná hromada určuje, že nové akcie budou nabídnuty společnosti Binary Development Limited se sídlem Athene House, The Brodway, Mill Hill, Lindon NW 7 3TB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, která je registrována v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem registrace 3455873 a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost U & SLUNO a.s. s tímto zájemcem. do 26. 11. 2003 od 9. 3. 2002

5. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva začne běžet od doručení usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení této řádné valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 60 (šedesát)dnů. Počátek lhůty bude oznámen zájemci písemně a zároveň mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti: Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3. Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií, tj. 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou akcii. do 26. 11. 2003 od 9. 3. 2002

6. Emisní kurs akcií upsaných na peněžitý vklad bude splacen takto: 30 % (třicet procent) tj. 10.620.000,- Kč (slovy: desetmilionůšestsetdvacettisíckorunčeských) bude splacen do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií, tedy do 60 (šedesáti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, a to na zváštní účet u Komerční banky a.s., pobočka Ostrava, který za tím účelem zřídí společnost na své jméno. Zbytek emisního kursu akcií upsaných na peněžitý vklad, tj. 24.780.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůsedmsettiscíkorunčeských) bude splacen do třicátého prvého prosince roku dva tisíce dva (31.12.2002). do 26. 11. 2003 od 9. 3. 2002

Usnesení valné hromady společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3, IČO 25824848 o záměru zvýšit základní jmění společnosti takto: do 28. 11. 2001 od 21. 3. 2001

1. Valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla dne 15.12.2000 o zvýšení základního jmění společnosti o 4.900.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 28. 11. 2001 od 21. 3. 2001

2. Navrhované zvýšení základního jmění společnosti ve výši 4.900.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých) bude rozděleno na 980 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každá, které budou vydány v listinné podobě, všechny budou stejného druhu a budou s nimi spojená stejná práva. do 28. 11. 2001 od 21. 3. 2001

3. Základní jmění společnosti je zvyšováno nepeněžitým vkladem a je proto vyloučeno přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Nové akcie budou nabídnuty k upsání společnosti SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3. do 28. 11. 2001 od 21. 3. 2001

4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Jaroňkova 3, Ostrava-Přívoz a lhůta pro upisování akcií začíná běžet od doručení zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti v obchodním rejstříku a trvá 14 kalendářních dnů. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. do 28. 11. 2001 od 21. 3. 2001

5. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele společnosti (podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku) a předáním nemovitosti. do 28. 11. 2001 od 21. 3. 2001

6. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je administrativní budova čp. 221 na pozemku st. 1017 včetně venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků st. 1017, p.č. 1055 a p.č. 130/11, které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listu vlastnictví číslo 405 katatrálního území Přívoz, obec Moravská Ostrava a Přívoz, které jsou ve vlastnictví společnosti SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. se sídlem Jaroňkova 3, Ostrava-Přívoz, IČO 41032110 do 28. 11. 2001 od 21. 3. 2001

Předmět nepeněžitého vkladu by oceněn jednak znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Hrnčíře ze dne 16.10.2000 číslo 415/2000, který na základě zjištěných cen trhu nemovitostí v dané lokalitě a čase stanovil obecnou cenu těchto nemovitostí hodnotou 4.900.000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Jaroslava Říkala ze dne 31.10.2000 číslo 0650/2000, který ve vztahu k současným cenám na trhu s nemovitostmi stanovil obecnou cenu těchto nemovitostí částkou 5.000.000,-Kč. Ve znaleckých posudcích bylo konstatováno, že hodnotu nepeněžitého vkladu může společnost hospodářsky využít, když se jedná o administrativní budovu s příslušenstvím a hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem. do 28. 11. 2001 od 21. 3. 2001

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady. od 23. 11. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 41 300 000 Kč

od 10. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 41 300 000 Kč

do 10. 5. 2003 od 27. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 5 900 000 Kč

do 27. 8. 2002 od 28. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 28. 11. 2001 od 8. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 3. 2000 od 23. 11. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 500 000 Kč, počet: 6 od 14. 8. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 6 od 14. 8. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 8 od 14. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 60 000 Kč, počet: 5 od 20. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 500 000 Kč, počet: 4 do 14. 8. 2008 od 20. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 7 do 14. 8. 2008 od 20. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 000 Kč, počet: 1 180 do 20. 12. 2006 od 27. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 180 do 20. 12. 2006 od 28. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 28. 11. 2001 od 23. 11. 1998

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jiří Novák

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 1. 8. 2018

vznik funkce: 1. 8. 2018

Klínec 171, 252 10, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Marta Nováková

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 31. 7. 2018

zánik funkce: 31. 7. 2018

Jaroňkova 221/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radek Hartman MBA

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 19. 12. 2012

Tomkova 3167/4, Praha 5, 155 00, Česká republika

Radim Tvardek

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 23. 11. 2009

zánik členství: 19. 12. 2012

Polní 570, Václavovice u Frýdku - Místku, 739 35, Česká republika

Ing. Zdeněk Sluka

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2010

vznik členství: 25. 2. 2008

zánik členství: 23. 11. 2009

Rajská 123/68, Ostrava, Česká republika

Ing. Marta Nováková

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2006 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 23. 6. 2003

Nádražní 854, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Ing. Rostislav Mahdal

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 14. 8. 2008

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 25. 2. 2008

Jiráskova 14, Hodonín, Česká republika

Ing. Ivo Havlík

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 23. 4. 2012

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 17. 10. 2011

Chovatelská 1050/4, Ludgeřovice, Česká republika

Ing. Marta Nováková

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 20. 12. 2006

vznik členství: 23. 6. 2003

Horymírova 2912/104, Ostrava, Česká republika

Ing. Zdeněk Sluka

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

zánik členství: 23. 6. 2003

Rajská 123/68, Ostrava-Michálkovice, Česká republika

Ing. Marta Nováková

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

zánik členství: 23. 6. 2003

Horymírova 1912/104, Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Ing. Ivo Havlík

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

zánik členství: 23. 6. 2003

Chovatelská 1050/4, Ludgeřovice, Česká republika

RNDr. Vladimír Korpas

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 27. 8. 1999

Stará Ves nad Ondřejnicí 376, Česká republika

Jednání: Za společnost jedná navenek předseda představenstva samostatně. Společnost zavazuje a za společnost se podepisuje předseda představenstva samostatně.

od 26. 11. 2003

Jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně.

do 26. 11. 2003 od 23. 11. 1998

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

JUDr. Jana Kašlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 17. 9. 2015

Sluneční 2387, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Kašlík

člen

První vztah: 24. 9. 2015

vznik členství: 28. 6. 2004

Sluneční 2387, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Radana Mikolajková

člen

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 28. 6. 2004

Porubská 4/9a, Děhylov, 747 94, Česká republika

Ing. Radana Mikolajková

člen

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 30. 7. 2015

Porubská 4/9a, Děhylov, 747 94, Česká republika

Ing. Radana Mikolajková

člen

První vztah: 12. 11. 2007 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

vznik členství: 28. 6. 2004

Porubská 4/9A, Děhylov, Česká republika

Ing. Radana Václavíková

člen

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 12. 11. 2007

vznik členství: 28. 6. 2004

Hrábek 153, Ostrava, Česká republika

Zdeněk Kašlík

člen

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

vznik členství: 28. 6. 2004

Sluneční 2387, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Hana Lipková

člen

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 2. 11. 2014

Muglinovská 33, Ostrava, Česká republika

Zdeněk Kašlík

člen

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

zánik členství: 28. 6. 2004

Sluneční 2387, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Soňa Nováková

člen

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

zánik členství: 28. 6. 2004

Sokolská 47, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Ladislav Novák

člen

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

zánik členství: 28. 6. 2004

Horymírova 2912/104, Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Ing. Šárka Jiříčková

člen

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 27. 8. 1999

Jindřichova 4/1948, Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika

Ing. Jiří Štefek

člen

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 27. 8. 1999

K. Pokorného 1295/21, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Zdeněk Sluka

člen

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 27. 8. 1999

Rajská 123/68, Ostrava-Michálkovice, Česká republika

Další vztahy firmy U & SLUNO a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Marta Nováková

První vztah: 22. 9. 2019

Kovářova 1461/1d, Praha, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marta Nováková

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2019

Jaroňkova 221/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Marta Nováková

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

Jaroňkova 221/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Akcionáři

Ing. MARTA NOVÁKOVÁ

Kovářova 1461/1d, Česká republika, Praha, 155 00

od 22. 9. 2019

Ing. MARTA NOVÁKOVÁ

Jaroňkova 221/3, Česká republika, Ostrava, 702 00

do 22. 9. 2019 od 24. 9. 2015

Ing. Marta Nováková

Jaroňkova 221/3, Česká republika, Ostrava, 702 00

do 24. 9. 2015 od 12. 12. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 11. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 11. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).