Hlavní navigace

Union banka, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

Firma Union banka, a.s. &#34^v likvidaci&#34^, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 220, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 248 848 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

41034261

Sídlo:

30. dubna 635/35, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 10. 1991

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

120 Výroba tabákových výrobků
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 220, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

UNION banka, akciová společnost, Ostrava od 13. 8. 1991

Obchodní firma

Union banka, a.s. "v likvidaci" od 20. 5. 2003

Obchodní firma

Union banka, a.s. do 20. 5. 2003 od 15. 11. 1993

Obchodní firma

Union banka, akciová společnost Ostrava /zkráceně: Union banka, a.s. Ostrava/ do 15. 11. 1993 od 17. 6. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 13. 8. 1991

adresa

30. dubna 635/35
Ostrava 70200 od 20. 3. 2015

adresa

30. dubna 635/35
Moravská Ostrava a Přívoz 70200 do 20. 3. 2015 od 28. 5. 2013

adresa

ul. 30.dubna čp. 635
Ostrava-Moravská Ostrava 70200 do 28. 5. 2013 od 31. 7. 2002

adresa

ul. 30.dubna č. 35
Ostrava 70200 do 31. 7. 2002 od 17. 6. 1993

adresa

ul. 30 dubna 35
Ostrava-Moravská Ostrava do 17. 6. 1993 od 13. 8. 1991

Předmět podnikání

2 d) finanční makléřství g) poskytování záruk (nikoliv devizových) h) poskytování porad ve věcech podnikání ch) poskytování bankovních informací i) pronájem bezpečnostních schránek j) provádění hladkých plateb k) provádění dokumentárního inkasa l) provádění dokumentárního akreditivu m) otevírání nostro účtů u zahraničních peněžních ústavů n) obchodování s devizovými hodnotami na mezibankovním trhu v návaznosti na výkon a zabezpečení zahraničního platebního styku od 12. 5. 2005

1 a) vedení devizových účtů fyzickým a právnickým osobám a ukládání devizových prostředků na účty u čs. devizových bank b) přijímání vkladů od veřejnosti c) poskytování úvěrů d) provádění platebního styku a zúčtování e) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami g) provádění směnárenské činnosti (nákup devizových prostředků) h) výkon činnosti depozitáře ch) poskytování a přijímání záruk znějících na cizí měnu cha) vystavování platebních záruk za závazky klientů banky v cizí měně, vyplývající z přijatých finančních úvěrů ze zahraničí chb) poskytování úvěrů v cizí měně zahraničním bankám a přijímání úvěrů v cizí měně od zahraničních bank - mezibankovní importní linky a finanční úvěry chc) poskytování úvěrů v cizí měně (tzv. náhradní plnění) v tuzemsku a do zahraničí i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1) s devizovými hodnotami v rozsahu poskytování a příjímání úvěrů znějících na cizí měnu, obchodování se zahraničními cennými papíry 2) v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů ia) eskont směnek znějících na cizí měnu ib) provádění operací typu forfaiting a faktoring ic) provádění arbitrážních devizových operací k zajištění kursových a úrokových rizik na vlastní účet a na účet klienta od 2. 6. 1999

1 a) vedení devizových účtů fyzickým a právnickým osobám a ukládání devizových prostředků na účty u čs. devizových bank b) přijímání vkladů od veřejnosti c) poskytování úvěrů d) provádění platebního styku a zúčtování e) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami g) provádění směnárenské činnosti (nákup devizových prostředků) h) výkon činnosti depozitáře ch) poskytování a přijímání záruk znějících na cizí měnu cha) vystavování platebních záruk za závazky klientů banky v cizí měně, vyplývající z přijatých finančních úvěrů ze zahraničí chb) poskytování úvěrů v cizí měně zahraničním bankám a přijímání úvěrů v cizí měně od zahraničních bank - mezibankovní importní linky a finanční úvěry chc) poskytování úvěrů v cizí měně (tzv. náhradní plnění) v tuzemsku a do zahraničí i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1) s devizovými hodnotami v rozsahu poskytování a příjímání úvěrů znějících na cizí měnu 2) v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů ia) eskont směnek znějících na cizí měnu ib) provádění operací typu forfaiting a faktoring ic) provádění arbitrážních devizových operací k zajištění kursových a úrokových rizik na vlastní účet a na účet klienta do 2. 6. 1999 od 13. 9. 1995

3 a) obchodování s cennými papíry b) obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb c) obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich d) poradenská činnost ve věcech týkajících se cenných papírů do 12. 5. 2005 od 13. 9. 1995

1 a) vedení devizových účtů fyzickým a právnickým osobám a ukládání devizových prostředků na účty u čs. devizových bank b) přijímání vkladů od veřejnosti c) poskytování úvěrů d) provádění platebního styku a zúčtování e) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami g) provádění směnárenské činnosti (nákup devizových prostředků) h) výkon činnosti depozitáře do 13. 9. 1995 od 5. 1. 1995

2 a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry c) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb d) finanční makléřství e) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) f) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot g) poskytování záruk (nikoliv devizových) h) poskytování porad ve věcech podnikání ch) poskytování bankovních informací i) pronájem bezpečnostních schránek j) provádění hladkých plateb k) provádění dokumentárního inkasa l) provádění dokumentárního akreditivu m) otevírání nostro účtů u zahraničních peněžních ústavů n) obchodování s devizovými hodnotami na mezibankovním trhu v návaznosti na výkon a zabezpečení zahraničního platebního styku do 12. 5. 2005 od 5. 1. 1995

Provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v rozsahu činností podle § 9 zák. č. 158/89 Sb. o bankách a spořitelnách, s výjimkou činností uvedených v písm. e/ cit. § a zákona, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské. Činnost banky je zaměřena na celkovou ekonomickou a ekologickou obnovu Ostravsko-karvinského regionu a podporu všech druhů podnikatelských činností. do 5. 1. 1995 od 13. 8. 1991

Ostatní skutečnosti

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.5.2003 sp. zn. 28 Cm 51/2003, které nabylo právní moci dne 19.5.2003, byla obchodní společnost Union banka, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00, identifikační číslo 41034261, zrušena s likvidací. Likvidátorem společnosti byla jmenována společnost VALUE ADDED, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, identifikační číslo 26130521. od 20. 5. 2003

Řádná valná hromada společnosti Union banka, a.s. schválila snížení základního kapitálu společnosti Union banka, a.s. z původní výše základního kapitálu 2 444 400 000,- Kč (slovy: dvěmiliardyčtyřistačtyřicetčtyřimiliónůčtyřistatisíc korun českých) o částku ve výši 195 552 000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých) na částku ve výši 2 248 848 000,- Kč (slovy: dvěmiliardydvěstěčtyřicetosmmiliónůosmsetčtyřicetosmtisíc korun českých) do 27. 1. 2003 od 6. 1. 2003

a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti Union banka, a.s. je úhrada ztráty společnosti v rozsahu 195 552 000,- Kč (slovy:jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých), vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2001 v celkové výši 211 812 211,81 Kč (slovy: dvěstějedenáctmiliónůosmsetdvanácttisícdvěstějedenáct korun českých osmdesátjeden haléř český); částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části ztráty za rok 2001; do 27. 1. 2003 od 6. 1. 2003

b) základní kapitál bude snížen v rozsahu 195 552 000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých); do 27. 1. 2003 od 6. 1. 2003

c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o částku 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po snížení základního kapitálu činit 920,- Kč (slovy: devětsetdvacet korun českých), původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) bude snížena o částku 8,- Kč (slovy: osm korun českých), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po snížení základního kapitálu činit 92,- Kč (slovy: devadesátdva korun českých), původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých) bude snížena o částku 6,40 Kč (slovy: šest korun českých čtyřicet haléřů českých), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po snížení základního kapitálu činit 73,60 Kč (slovy: sedmdesáttři korun českých šedesát haléřů českých). do 27. 1. 2003 od 6. 1. 2003

1) Zvýšení základního jmění Základní jmění společnosti se zvyšuje o 310.400.000,-Kč (slovy: třista deset milionů čtyřista tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 3 880 000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

2) Časový harmonogram úpisu akcií Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech. 1. kolo V prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejnění tohoto usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou Union banky, a.s. dne 18.12.1998 a bude ukončeno 15. pracovní den po dni započetí 1. kola, mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a, odst. (1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví t a k t o : do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč lze upsat 2000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, znějící na majitele, v zaknihované podobě, v emisním kursu 80,-Kč každá. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů majících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající zaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající listinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžiku úpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedl toto právo na jinou osobu. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

2. kolo Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a to společnosti Foresbank, a.s., se sídlem Zlín, Přílucká 360, identifikační číslo 46 99 48 31. Pro druhé kolo upisování akcií společnosti určitým zájemcem Foresbank, a.s. je místem pro upisování akcií pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Zahájení 2. kola bude 2. pracovní den po zahájení 2. kola upisování akcií. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

3) Emisní kurs Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole je shodný a činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jednu akcii. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

4) Způsob upisování a splácení Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. Upisovatel je povinen splatit při úpisu 100 % jmenovité hodnoty (emisního kursu) upsaných akcií. Splacením se rozumí připsání příslušné částky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený u Union banky, a.s. K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány na pracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

5) Informace o přednostním právu Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů majících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kola úpisu akcií) započne 3. pracovní den po zveřejnění tohoto usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou dne 18.12.1998 a bude ukončena 15. pracovní den po započetí 1. kola. Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající zaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu. Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající listinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžiku úpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedl toto právo na jinou osobu. Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, lze upsat 2000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá. Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitou hodnotu 80,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou v zaknihované podobě. Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitím přednostního práva činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jednu akcii. S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá znějících na majitele v zaknihované podobě v emisním kursu 80,-Kč každá. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

6) Identifikace upisovatele Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpis z tohoto účtu. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikaci originálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodního rejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členové statutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušné osoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobu nebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé), kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob ke společnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude při úpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kterou jednají, zároveň osobní identifikace, a to platným průkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány. Výpis z obchodního rejstříku se upisovateli nevrací. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti a výpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osoby zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobou vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo(adresa zapsaná v obchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby, dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány. Plná moc musí být podepsána způsobem, který je uveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc ani další listiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžaduje se k její identifikaci předložení týchž dokumentů a v téže formě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnické osoby. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogicky (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Plná moc ani další důkazní listiny se v případě zápisu do listiny upisovalů zmocněnci nevrací. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazuje t a k t o : do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předá "Smlouvu o postoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. § 156a obchodního zákoníku (dále jen smlouva). Smlouva mezi převodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být uzavřená po dni zapsání tohoto usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou Union banky, a.s. dne 18.12.1998 do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě (dle ust. § 203, odst.(4) obchodního zákoníku). Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě, osob jednajících za převodce, musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci a požaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka, a.s. oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely však nebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu ve Středisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou, a.s. a upisovatelem. do 26. 4. 1999 od 26. 2. 1999

Usnesení o zvýšení základního jmění: 1. Zvýšení základního jmění ----- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 194.000.000,- Kč (slovy: jednosto devadesát čtyři miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 1.940.000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě. do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

2. Časový harmonogram úpisu akcií ----- Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech. ----------------- ----- 1. kolo -------------------------------------------------- ----- V prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejnění rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií na základě § 203 odst. (4) obchodního zákoníku, a bude ukončeno 15. pracovní den po dni započetí 1. kola, mohou upisovat ve smyslu ustanovení § 204a odst. (1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví takto: --------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ------------------------------------------------------------ do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ------------------------------------------------------ do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč lze upsat 1000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč. ---------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. ----------------------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějících na majitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá.--- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů majících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. ------------------ do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající zaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a obchodního zákoníku. ------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- 2. kolo -------------------------------------------------- ----- Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhé kole určitému zájemci, a to společnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, identifikační číslo 64609952. Pro druhé kolo upisování akcií společnosti určitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35, identifikační číslo 64609952, je místem pro upisování akcií pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Zahájení 2. kola je 2. pracovní den po ukončení 1. kola. Ukončení 2. kola bude 2. pracovní den po zahájení 2. kola upisování akcií. ----------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

3. Emisní kurs do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

-----Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole je shodný a činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korun českých) za jednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korun českých) emisní ážio. ------------------------------------------ do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

4. Způsob upisování a splácení do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. --------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Upisovatel je povinen splatit při úpisu 30 % jmenovité hodnoty a celkovou hodnotu emisního ážia upsaných akcií jednorázově zaplacením. Splacením se rozumí připsání příslušné čátky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený u Union banky, a.s. ----------------------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Upisovatel je povinen splatit zbývajících 70 % jmenovité hodnoty akcií, které upsal, nejpozději do 1 roku ode dne zápisu výše základního jmění do obchodního rejstříku (§ 206 obchodního zákoníku). ----------------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. ----------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány na pracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. -------------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

5. Informace o přednostním právu do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. ----------------------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů majících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. ------------------ do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kolo úpisu akcií) započne 3. pracovní den po zveřejnění rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění upisováním akcií společnosti na základě ust. § 203 odst. (4), obchodního zákoníku a bude ukončena 15. pracovní den po započetí 1. kola. ---------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající zaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a obchodního zákoníku. ------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, lze upsat 1000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč. ------------------------------------ do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitou hodnotu 100,- Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou v zaknihované podobě. ------------------------------------ do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitím přednostního práva činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korun českých) za jednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korun českých) emisní ážio. ----------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějící na majitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá. -- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

6. Identifikace upisovatele do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpis z tohoto účtu a udělí emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účet upisovatele. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. --------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikaci originálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodního rejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členové statutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušné osoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobu nebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé), kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob ke společnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude při úpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kterou jednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platným průkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány a udělí emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účet upisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovateli nevrací. --------------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti a výpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osoby zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobou vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsaná v obchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby, dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány a oprávnění udělit emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účet upisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který je uveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc, ani další důkazní listiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžaduje se k její identifikace předložení týchž dokumentů a v téže formě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnické osoby. ----------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogických (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. ------------------ do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazuje takto: ----------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží "Smlouvu o postoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. § 156a obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být platná a uzavřená po zapsání rozhodnutí představenstva ze dne 29.9.1998 do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě osob jednajících za převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. ---------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

----- V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci a požaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka, a.s. oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely však nebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu ve Středisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou, a.s. a upisovatelem. ------------------------------------------- do 28. 12. 1998 od 27. 10. 1998

Usnesení o zvýšení základního jmění: --1) Zvýšení základního jmění Základní jmění společnosti se zvyšuje o 600.000.000,-Kč (slovy: šestsetmiliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 600.000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kč (slovy:jedentisíc korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě. do 11. 11. 1997 od 12. 8. 1997

-2) Časový harmonogram úpisu akcií Úpis akcií bude proveden ve třech kolech 1. kolo V prvním kole, které započne 3.den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií na základě § 203, odst.4, obchodního zákoníku, a bude ukončeno 16. den po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu § 204a, odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví takto: a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, nahrazenou zatímním listem, lze upsat [0,447761194*1000] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva, vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5 včetně nahoru. Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I.patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akacionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valné hromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka, a.s., jehož součástí je ve smyslu ust. § 204a, odst. 2, obchodního zákoníku, informace o přednostním právu. Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba na kterou bylo přednostní právo převedeno a která prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku. 2. kolo Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a to společnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, identifikační číslo 6460 9952. Pro druhé kolo upisování akcií společnosti určitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35, identifikační číslo 64 60 99 52, je místem pro upisování akcií pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Zahájení 2. kola je 3. den po ukončení 1. kola. Ukončení 2. kola: 5. den po zahájení 2. kola upisování akcií. 3. kolo Akcie, jež nebyly upsány v prvním ani ve druhém kole, budou nabídnuty na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve třetím kole, které započne 16. den po zveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií a prospektu cenného papíru. Místem pro upisování akcií společnosti ve veřejném úpisu bude pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117, u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Ukončení 3. kola upisování bude 7. den po jeho započetí. do 11. 11. 1997 od 12. 8. 1997

-3) Emisní kurs Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1.,2., a 3. kole je shodný a rovná se jmenovité hodnotě akcie společnosti a činí 1000,-Kč za jednu akcii. do 11. 11. 1997 od 12. 8. 1997

-4) Způsob upisování a splácení Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. Upisovatel je povinen splatit při úpisu celý emisní kurs upsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěch účtu č. 8010000326/3400, vedený u Union banky, a.s.. K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné ve všech třech kolech pouze peněžité vklady. Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášené ve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií výše navrhovaného základního jmění, ledaže akcie chybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsány zakladateli nebo některými z nich. Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány na pracovišti eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. do 11. 11. 1997 od 12. 8. 1997

-5) Informace o přednostním právu Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č.117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo zveřejněno usnesení valné hromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka, a.s., jehož součástí je, ve smyslu ust. § 204a, odst. 2, obchodního zákoníku, informace o přednostním právu. Lhůta pro vykonání přednostního práva započne v 1. kole upisování akcií 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění upisováním akcií společnosti na základě ust. § 203, odst. 4, obchodního zákoníku a bude ukončena 16. den po započetí 1. kola. Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle ust. § 156a, obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, nahrazenou zatímním listem, lze upsat [0,447761194*1000] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva, vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5 včetně nahoru. Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou v zaknihované podobě. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1.000,-Kč za jednu akcii. do 11. 11. 1997 od 12. 8. 1997

- 6) Identifikace upisovatele Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpis z tohoto účtu a udělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účet upisovatele. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikaci originálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodního rejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členové statutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představensta a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušné osoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobu nebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé), kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob ke společnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude při úpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kterou jednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platným průkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány a udělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účet upisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovateli nevrací. V případě, kdy upisovatel - právnická osoba nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti a výpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osoby zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobou vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsána v obchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby, dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány a oprávnění udělit eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účet upisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který je uveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc ani další důkazní listiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická opsoba, vyžaduje se k její identifikaci předložení týchž dokumentů v téže formě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnické osoby. Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogických (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Union banka, a.s. upozorňuje upisovatele, kteří jsou zahraničními subjekty, že jsou podle zákona č.21/1992 Sb. o bankách povinni před provedením úpisu eminentovi předložit potvrzení České národní banky o udělení souhlasu ke vzniku majetkového podílu upisovatele na eminentovi. do 11. 11. 1997 od 12. 8. 1997

--Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazuje takto: Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží "Smlouvou o postoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. § 156a, obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být platná a uzavřená po zapsání usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997 do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě osob jednajících za převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci a požaduje při úpisu otevření takového účtu , je Union banka, a.s. oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely však nebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu ve Středisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou, a.s. a upisovatelem. do 11. 11. 1997 od 12. 8. 1997

Omezení převoditelnosti akcií: Je omezena převoditelnost akcií na jméno podle platných stanov společnosti, která spočívá v udělení předchozího písemného souhlasu představenstva ke smuvnímu převodu této formy akcií. do 9. 8. 1999 od 15. 4. 1997

Obchodní jméno: - v jazyce německém: Union bank, Aktiengesellschaft Ostrava /zkráceně: Union bank, AG Ostrava/ - v jazyce anglickém: Union Bank, Joint Stock Company Ostrava /zkráceně: Union Bank S.C. Ostrava/ do 15. 11. 1993 od 17. 6. 1993

Den vzniku: 13. srpna 1991. od 13. 8. 1991

Způsob založení: Jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb. a to na základě zakladatelské smlouvy uzavřené dne 27.3.1991. od 13. 8. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 248 848 000 Kč

od 27. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 2 444 400 000 Kč

do 27. 1. 2003 od 26. 4. 1999

Základní kapitál

vklad 2 134 000 000 Kč

do 26. 4. 1999 od 28. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 1 940 000 000 Kč

do 28. 12. 1998 od 11. 11. 1997

Základní kapitál

vklad 1 340 000 000 Kč

do 11. 11. 1997 od 25. 11. 1996

Základní kapitál

vklad 1 390 000 000 Kč

do 25. 11. 1996 od 27. 12. 1995

Základní kapitál

vklad 1 050 000 000 Kč

do 27. 12. 1995 od 5. 1. 1995

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 5. 1. 1995 od 11. 1. 1993

Základní kapitál

vklad 73 000 000 Kč

do 11. 1. 1993 od 13. 8. 1991
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 920 Kč, počet: 1 440 000 od 27. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 920 Kč, počet: 500 000 od 27. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 92 Kč, počet: 1 940 000 od 27. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 73 Kč, počet: 3 880 000 od 27. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 80 Kč, počet: 3 880 000 do 27. 1. 2003 od 26. 4. 1999
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 1 940 000 do 27. 1. 2003 od 28. 12. 1998
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 440 000 do 27. 1. 2003 od 13. 11. 1998
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 000 do 27. 1. 2003 od 13. 11. 1998
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 600 000 do 13. 11. 1998 od 11. 11. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 340 do 13. 11. 1998 od 27. 12. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 000 do 25. 11. 1996 od 5. 1. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 000 do 13. 11. 1998 od 5. 1. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 000 do 13. 11. 1998 od 5. 1. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 do 5. 1. 1995 od 11. 1. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 730 do 11. 1. 1993 od 13. 8. 1991

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Hana Jeníková

člen

První vztah: 20. 3. 2015

vznik funkce: 7. 3. 2002

Smetanova 266, Čeperka, 533 45, Česká republika

Ing. Ivana Růžičková

člen

První vztah: 20. 3. 2015

vznik funkce: 20. 4. 2001

Křížkovského 765/14, Ostrava, 712 00, Česká republika

Marco Bertolin

člen

První vztah: 23. 7. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

Itálie, Řím, Via Licio Giorgieri 92

Paolo Catalfamo

člen

První vztah: 10. 2. 2003

vznik funkce: 30. 9. 2002

Itálie, Milano, via Manzoni 46, 20 122

Paul De Sury

člen

První vztah: 10. 2. 2003

vznik funkce: 30. 9. 2002

Itálie, Milano, via Pontaccio 12

Historické vztahy

Hana Jeníková

člen

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 20. 3. 2015

vznik funkce: 7. 3. 2002

Smetanova 266, Čeperka, 533 45, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk

člen

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 23. 7. 2003

vznik funkce: 30. 9. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2002

K rybníku 1191, Orlová-Lutyně, 735 14, Česká republika

Ing. Jozef Piga

člen

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 23. 7. 2003

vznik funkce: 30. 9. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2002

Nad Kapličkou 14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Hana Jeníková

člen

První vztah: 15. 10. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2013

vznik funkce: 7. 3. 2002

Smetanova č. 266, Čeperka, 533 45, Česká republika

Ing. Marie Parmová

člen

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

vznik členství: 15. 12. 2001

zánik členství: 30. 9. 2002

Vdovská 17/1761, Ostrava - Muglinov, 712 00, Česká republika

Jan Grozdanovič

člen

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

zánik členství: 14. 12. 2001

vznik funkce: 17. 8. 2001

Masná 9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Anthony Maurice Seddon

člen

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 30. 9. 2002

Masná 9, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Jiří Adamec

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

vznik funkce: 20. 4. 2001

zánik funkce: 17. 8. 2001

Zapletalova 7/1939, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

Mgr. Aleš Musil

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 17. 8. 2001

Michnova 1626/2, Praha 4 -Chodov, 140 00, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

vznik funkce: 28. 3. 2001

zánik funkce: 30. 9. 2002

K rybníku 1191, Orlová-Lutyně, 735 14, Česká republika

Ing. Ivana Růžičková

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2015

vznik funkce: 20. 4. 2001

Křížkovského 14, Ostrava-Muglinov, 712 00, Česká republika

Ing. Oldřich Struminský

člen

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

zánik funkce: 20. 4. 2001

Francouzská 6023, Ostrava - Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. David Kostruh

člen

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2001

zánik funkce: 23. 3. 2001

Joži Davida 1156/38, Opava - Kylešovice, Česká republika

Ing. Jozef Dejčík

člen

První vztah: 22. 3. 1999 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

zánik členství: 30. 9. 2002

K. Světlé 1310/1c, Havířov - Podlesí, 736 01, Česká republika

Ing. Marie Parmová

člen

První vztah: 22. 3. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

zánik členství: 14. 12. 2001

Vdovská 17/1761, Ostrava - Muglinov, 712 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šulc

člen

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 1998

Sýkořice 166, 270 24, Česká republika

Ing. Milan Balabán

člen

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2001

zánik funkce: 19. 1. 2001

Buková 8, Ostrava-Proskovice, 724 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Dusílek

člen

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 2001

Francouzská 6022, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. Miroslav Přibyl

člen

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Strašnická 869/14, Praha 10, 110 00, Česká republika

Ing. Ladislav Císař

člen

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 2001

Klostermannova 10, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00, Česká republika

Ing. František Kořínek

člen

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

U mostu 5, Ostrava-Jih, 700 30, Česká republika

Ing. Richard Wieluch

člen

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 11. 1998

Mánesova 5, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Milan Balabán

člen

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Buková 8, Ostrava-Proskovice, 724 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šulc

člen

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Sýkořice č. 166, 270 24, Česká republika

Ing. Josef Goj

člen

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Panelová 1573, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Honek

člen

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Fryčovice 208, 739 45, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk

člen

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

K rybníku 1191, Orlová-Lutyně, 735 14, Česká republika

Ing. Libor Juříček

člen

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

M. Majerové 1648, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. Karel Šatera

člen

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Husova 385, Bohumín, 735 81, Česká republika

Ing. Tomáš Hüner

člen

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Masarykova tř. 1016, Orlová-Lutyně, 735 14, Česká republika

Ing. Tomáš Hüner

člen

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Masarykova tř. č. 1016, Orlová-Lutyně, Česká republika

Ing. Vladimír Šulc

člen

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Sýkořice č. 166, 270 24, Česká republika

Ing. Karel Šatera

člen

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Husova č. 385, Bohumín, Česká republika

Ing. Zdeněk Honek

člen

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Fryčovice č. 208, 739 45, Česká republika

Ing. Libor Juříček

člen

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

M. Majerové 1648, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Evžen Stejskal

člen

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 7. 1996

Tyršova 11, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Richard Kuczinský

člen

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Sládkova 26, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Milan Balabán

člen

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Buková ul. č. 8, Ostrava-Proskovice, 724 00, Česká republika

JUDr. Jarmila Škvrnová

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

Er. Prchaly 4486/7, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Vítězslav Růžička CSc.

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

J. Brabce 23/2896, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Richard Kuczinský

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Nádražní 91, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Josef Goj

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Panelová 1573, Petřvald, Česká republika

Ing. Otakar Divák

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Pokorného 1362, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Petr Hansel

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Výškovická 100, Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Ing. Milan Plašil

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Nad údolím 46, Praha 4, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

K Rybníku 1191, Orlová-Lutyně, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Mgr. Roman Truhlář

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2003 - Poslední vztah: 27. 9. 2011

vznik funkce: 6. 1. 2003

zánik funkce: 24. 2. 2003

Pod Stadiony 2719/19, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Radovan Vávra

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 8. 2010

zánik členství: 24. 2. 2003

vznik funkce: 8. 10. 2002

zánik funkce: 24. 2. 2003

Fügnerova 2211, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Alena Pejčochová

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2002 - Poslední vztah: 18. 10. 2011

zánik členství: 20. 2. 2003

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 20. 2. 2003

Žilinská 1304/20, Ostrava - Poruba, 708 00, Česká republika

Mgr. Aleš Musil

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 23. 10. 2001

Michnova 1626/2, Praha 4 - Chodov, 140 00, Česká republika

Ing. Tomáš Michal

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 23. 7. 2003

vznik funkce: 12. 2. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2002

Veřovice 489, 742 73, Česká republika

Ing. Tomáš Seidler

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

vznik funkce: 12. 3. 2001

zánik funkce: 4. 10. 2002

Osvoboditelů 1214, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Ing. Miroslav Fučík

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2002

vznik funkce: 12. 3. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2002

Oblá 1070/7, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, Česká republika

Ing. Jiří Babiš

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 21. 5. 2001

zánik funkce: 30. 1. 2001

Stará Riviéra 1571, Frýdek - Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Jiří Babiš

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 1999 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Dr. M. Tyrše 3106, Frýdek - Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Tomáš Seidler

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 3. 1999 - Poslední vztah: 21. 5. 2001

zánik funkce: 12. 3. 2001

Osvoboditelů 1214, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Ing. Lumír Nováček

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

Gen. Hrušky 1197, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, Česká republika

Ing. Marie Parmová

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

Vdovská 17/761, Ostrava - Muglinov, 712 00, Česká republika

Ing. Ivo Vrzal

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

Lopuchová 79/20, Slezská Ostrava - Antošovice, 711 00, Česká republika

Ing. Jiří Babiš

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

Dr. M. Tyrše 3106, Frýdek - Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Miroslav Fučík

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 5. 2001

zánik funkce: 12. 3. 2001

Oblá 1070/7, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, Česká republika

Ing. Tomáš Seidler

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

Osvoboditelů 1214, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Ing. Jozef Dejčík

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

K.Světlé 1310/1c, Havířov-Podlesí, 736 01, Česká republika

Ing. Ivo Vrzal

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 1998

Vdovská 38, Ostrava-Muglinov, 712 00, Česká republika

Ing. Miroslav Fučík

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 1998

nábřeží Rudoarmějců 1517, Příbor, 742 58, Česká republika

Pavel Váňa

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 8. 1999

čtvrť Františka Bartoše 329, Zlín, Mladcová, 760 01, Česká republika

Ing. Marie Parmová

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 1998

Sokolská 59, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Ing. Richard Kuczinský

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 8. 1999

Sládkova 26, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Ing. Miroslav Fučík

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Nábřeží rudoarmějců 1517, Příbor, 745 58, Česká republika

Pavel Váňa

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

čtvrť Františka Bartoše 329, Zlín, Mladcová, 760 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Dusílek

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Francouzská 6022, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. Josef Černý

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Dr. Vančury 364, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Marie Parmová

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Sokolská 59, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Ing. Jozef Dejčík

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

K. Světlé 1310/1c, Havířov-Podlesí, 736 01, Česká republika

Ing. Ivan Dzida

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Bílovecká 729/18, Opava-předměstí, 746 01, Česká republika

Ing. Richard Kuczinský

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Sládkova 26, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Ing. Miroslav Přibyl

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Strašnická 869/14, Praha 10, 110 00, Česká republika

Ing. Ladislav Císař

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1997

Klostermannova 10, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00, Česká republika

Ing. Jiří Láša

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Prokešovo nám. 2, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Ing. Richard Kuczinský

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 1996 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Sládkova 26, Ostrava, Česká republika

Ing. Jozef Dejčík

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

K. Světlé 1c, Havířov-Podlesí, Česká republika

Ing. Miroslav Přibyl

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Strašnická č. 869/14, Praha 10, Česká republika

Ing. Jakub Tomšej

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Sv. Čecha č. 1092, Bohumín, Česká republika

Ing. Marie Parmová

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Sokolská 59, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Ladislav Císař

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Klostermannova 10, Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika

Ing. Ivan Dzida

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Bílovecká 729/18, Opava-předměstí, Česká republika

Ing. Ladislav Císař

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Pavlovova 27, Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Ing. Marie Parmová

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Trávníčkova 1774, Praha 5, Česká republika

Ing. Jozef Dejčík

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Kubištova 4, Praha-Podolí, 100 00, Česká republika

Ing. Ladislav Císař

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1993 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

Pavlovova 27, Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Ing. Jaroslav Dusílek

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1993 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Francouzská 6022, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Marie Parmová

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1993 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

Trávníčkova 1774, Praha 5, Česká republika

Ing. Šárka Fromeliusová

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 4. 7. 1996

Zdeňka Štěpánka 1878, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Marie Parmová

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 2. 7. 1993

Trávníčkova 1774, Praha 5, Česká republika

Ing. Josef Černý

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

dr. Vančury 364, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Jiří Láša

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 11. 11. 1996

Prokešovo nám. 2, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Petr Vysloužil

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 17. 6. 1993

Balbínova 16, Prostějov, Česká republika

Ing. Zdeněk Hranický

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 17. 6. 1993

J. Ziky 1949, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Jaromír Klásek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 17. 6. 1993

B. Němcové 667, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Václav Formánek

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

Bulharská 1416, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Ladislav Císař

II. místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 2. 7. 1993

Pavlovova 27, Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Ing. Jaroslav Dusílek

I. místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 2. 7. 1993

Francouzská 6022, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Jaroslav Feix

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Zelená 88, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Vladimír Kokeš

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

P. Lumumby 74, Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Ing. Vítězslav Růžička CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 17. 6. 1993

J. Brabce 23/2896, Ostrava 1, Česká republika

J e d n á n í : Jednat za banku a zavazovat ji jsou oprávněni vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Jednání za banku se děje tím způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě banky připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.

od 31. 7. 2002

J e d n á n í : Jednat za banku a zavazovat ji jsou oprávněni vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Jednání za banku se děje tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu banky připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 31. 7. 2002 od 22. 3. 1999

J e d n á n í : Jednat samostatně za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda přestavenstva, jinak vždy místopředseda společně s dalším členem představenstva. Jednání za společnost se děje tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, jinak místopředseda, vždy společně s dalším členem představenstva.

do 22. 3. 1999 od 12. 8. 1997

Jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují samostatně předseda představenstva a každý z jeho místopředsedů, jinak vždy dva libovolní členové představenstva; podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda, jinak nejméně dva členové představenstva, svůj podpis.

do 12. 8. 1997 od 15. 11. 1993

Způsob podepisování: libovolní dva členové představenstva.

do 15. 11. 1993 od 13. 8. 1991

Další vztahy firmy Union banka, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

2 fyzické osoby

Mgr. Lukáš Raida

První vztah: 1. 9. 2017

Petra Bezruče 361, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Lukáš Raida

První vztah: 16. 5. 2017

Aloise Gavlase 37/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Lukáš Raida

První vztah: 16. 5. 2017 - Poslední vztah: 1. 9. 2017

Aloise Gavlase 37/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Lukáš Raida

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

28. října 875/275, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Michaela Huserová

První vztah: 30. 5. 2003 - Poslední vztah: 24. 8. 2005

V.Vlasákové 944/14, Ostrava, 700 30, Česká republika

Value Added, S.R.O.

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 20. 3. 2015

Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, identifikační číslo: 26130521

Ing. Šárka Fromeliusová

První vztah: 11. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 6. 1993

Zdeňka Štěpánka 1878, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Slávka Halakucová

První vztah: 11. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 6. 1993

Bohumínská 40, Ostrava 2, Česká republika

VALUE ADDED, a.s.

První vztah: 20. 3. 2015

Opletalova 958/27, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).