Hlavní navigace

UVR Mníšek pod Brdy a.s.

Firma UVR Mníšek pod Brdy a.s., akciová společnost, vznikla dne 28. 4. 1992. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1419, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 91 400 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

45147477

Sídlo:

Mníšek pod Brdy 600, 252 10

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 4. 1992

DIČ:

CZ45147477

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
08110 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
08990 Ostatní těžba a dobývání j. n.
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
71121 Geologický průzkum
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
82990 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1419, Městský soud v Praze

Obchodní firma

UVR Mníšek pod Brdy a.s. od 8. 2. 1995

Obchodní firma

ÚVR Mníšek pod Brdy a.s. do 8. 2. 1995 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Pražská 600
Mníšek pod Brdy 25210 od 15. 3. 2019

adresa

ÚVR Mníšek pod Brdy 600
Mníšek pod Brdy 25210 do 15. 3. 2019 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

a)výzkum a vývoj v oblasti: -- technologie těžby, zpracování a využití surovin vč. druhotných -- technologie sběru, zpracování, využití příp. likvidace odpadů včetně toxických -- životního a pracovního prostředí -- optimalizace ekonomického řízení -- analytická chemie a mineralogie od 4. 5. 2011

b) těžba a zpracování surovin (i s obsahem drahých kovů) od 4. 5. 2011

e) výroba speciálních produktů (čisté chemikálie, omítky apod.) od 4. 5. 2011

f) stavební činnost od 4. 5. 2011

g) zkušebnictví v rozsahu udělených oprávnění od 4. 5. 2011

h prognostická, konzultační, poradenská, inženýrská, znalecká a zprostředkovatelská činnost, rozhodčí a kontrolní rozbory, tvorba technických norem od 4. 5. 2011

pronájem nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených od 4. 5. 2011

výzkum, vývoj a výroba strojů, zařízení, přístrojů, automatizačních prostředků a jejich dílů od 4. 5. 2011

j) obchodní činnost od 4. 5. 2011

k) geologický průzkum ložisek pro povrchovou těžbu od 4. 5. 2011

hornická činnost od 17. 9. 2009

činnost prováděná hornickým způsobem od 17. 9. 2009

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 17. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 9. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 17. 9. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 17. 9. 2009

geologické práce od 17. 9. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 17. 9. 2009

podnikání v oblasti nakládání s odpady od 8. 2. 1995

pronájem nebytových prostor a poskytování služeb s tím spoje ných do 4. 5. 2011 od 8. 2. 1995

výzkum, vývoj a výroba strojů, zařízení, přístrojů, automati začních prostředků a jejich dílů do 4. 5. 2011 od 8. 2. 1995

c)výzkum, vývoj a výroba strojů, zařízení, přístrojů automatizač- ních prostředků a jejich dílů do 8. 2. 1995 od 1. 5. 1992

d)zpracování, příp. likvidace odpadů vč. toxických do 8. 2. 1995 od 1. 5. 1992

i)výkon funkcí vedoucích pracovišť VT rozvoje a VTEI v rozsahu pověření do 8. 2. 1995 od 1. 5. 1992

a)výzkum a vývoj v oblasti: -technologie těžby, zpracování a využití surovin vč. druhotných -technologie sběru, zpracování, využití příp. likvidace odpadů včetně toxických -životního a pracovního prostředí -optimalizace ekonomického řízení -analytická chemie a mineralogie do 4. 5. 2011 od 1. 5. 1992

b)těžba a zpracování surovin (i s obsahem drahých kovů) do 4. 5. 2011 od 1. 5. 1992

e)výroba speciálních produktů (čisté chemikálie, omítky apod.) do 4. 5. 2011 od 1. 5. 1992

f)stavební činnost do 4. 5. 2011 od 1. 5. 1992

g)zkušebnictví v rozsahu udělených oprávnění do 4. 5. 2011 od 1. 5. 1992

h)prognostická, konzultační, poradenská, inženýrská, znalecká a zprostředkovatelská činnost, rozhodčí a kontrolní rozbory, tvorba technických norem do 4. 5. 2011 od 1. 5. 1992

j)obchodní činnost do 4. 5. 2011 od 1. 5. 1992

k)geologický průzkum ložisek pro povrchovou těžbu do 4. 5. 2011 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Usnesení valné hromady společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s. ze dne 27.1.2016: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada dle ustanovení § 382 odst. 1 ZOK tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti UVR Mníšek pod Brdy, se sídlem Mníšek pod Brdy, ÚVR Mníšek pod Brdy 600, PSČ 252 10, identifikační číslo: 451 47 477, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měst ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1419 (dále jen Společnost), je pan Daniel Kraft, nar. 23.1.1978, bytem Klánova 537/64, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 (dále jen Hlavní akcionář), který má ve svém vlastnictví účastnické cenné papíry, a to akcie Společnosti , jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář prokázal splnění podmínek podl e ustanovení § 375 písm. a) a b) ZOK předložením výpisu z majetkového účtu, emise CS0008424354, k datu 20.1.2016. Hlavní akcionář dle tohoto výpisu vlastní 85.082 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydaných Spol ečností, což představuje celkem 93,08% podíl na základním kapitálu i hlasovacích právech Společnosti. 2. Rozhodnutí o přechodu akcií Valná hromada tímto rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK. To znamená, že všechny akcie vydané Společností ve vlastnictví akcionářů Společn osti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, přecházejí na Hlavního akcionáře. V souladu s ustanovením § 385 odst. 1 ZOK přejde vlastnické právo k těmto akciím Společnosti na Hlavního akcionáře uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnes ení do obchodního rejstříku podle ustanovení § 384 ZOK. 3. Určení výše protiplnění Valná hromada v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 ZOK určuje výši přiměřeného protiplnění v penězích, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti tak, že ostatním akcionářům náleží za každou 1 akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.0 00,- Kč protiplnění ve výši 632,- Kč (slovy: šest set třicet dva korun českých). Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem č. 398-56/2015 ze dne 16.12.2015, který vypracovala společnost NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 246 64 651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462, zapsaná dne 25.6.2010 na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti České republiky, č.j. 186/2010-OD -ZN, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění mimo jiné pro posouzení přiměřené výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů pro účely squeeze-outu. 4. Určení lhůty pro poskytnutí protiplnění Výplatu protiplnění provádí v souladu s ustanovením § 378 odst. 1 ZOK pověřená osoba, a to společnost Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, identifikační číslo: 61858374, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl B, vložka 2704 (dále jen Pověřená osoba), které Hlavní akcionář v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 ZOK předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, což bylo před konáním valné hromady doloženo potvrzením Pověřené osoby. Pr otiplnění v penězích, včetně úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, vyplatí Pověřená osoba dosavadním vlastníkům akcií Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, po splnění podmín ek dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, tj. po zápisu vlastnického práva k těmto akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost podá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií Společnosti na majetkov ých účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře. V souladu s ustanovením § 389 odst. 2 ZOK poskytne Pověřená osoba protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnic kých cenných papírů, tedy akcií Společnosti, k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přec hodem vlastnického práva zaniklo. Protiplnění bude Pověřenou osobou poskytnuto na bankovní účty dosavadních vlastníků akcií Společnosti uvedené pro výplatu dividend v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojd e k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen Den předcházející přechodu akcií), případně na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně sdělí na adresu sídla Společnosti nejpozději ke Dni předcházej ícímu přechodu akcií, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Nebude-li bank ovní účet takto určen, bude protiplnění Pověřenou osobou poskytnuto poštovní poukázkou zaslanou na adresu oprávněné osoby uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke Dni předcházejícímu přechodu akcií či písemně sdělenou oprávněnou osobou na adres u sídla Společnosti nejpozději ke Dni předcházejícímu přechodu akcií, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmo cnitele musí být rovněž doložena. O dobu, po kterou nebude žádným způsobem ve smyslu tohoto usnesení identifikován platný bankovní účet ani platná adresa oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, se prodlužuje lhůta pro poskytnutí protiplnění a Hlavní akci onář ani Pověřená osoba nejsou po tuto dobu v prodlení s poskytnutím protiplnění oprávněné osobě. od 2. 2. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 12. 2015 od 11. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 12. 2015 od 11. 8. 2014

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek stát- ního podniku ÚVR Mníšek pod Brdy ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/ 1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 1. 5. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 18.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je ob- saženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ÚVR Mníšek pod Brdy. od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 91 400 000 Kč

od 1. 5. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 91 400 od 5. 9. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 91 400 do 5. 9. 2012 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Roman Vinař

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Iva Demská

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

U Pivovaru 2304, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vladimír Semerád

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2015

vznik členství: 7. 9. 2015

vznik funkce: 7. 9. 2015

Na Výsluní 236, Mirošovice, 251 66, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Iva Demská

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Iva Demská

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ondřej Kehar

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 12. 2015

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 7. 9. 2015

zánik funkce: 7. 9. 2015

Radimova 136/27, Praha, 169 00, Česká republika

Roman Vinař

člen

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

Roman Vinař

člen

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

Jan Demský

předseda

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Demský

předseda

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Demský

člen

První vztah: 13. 7. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 20. 6. 2012

Bystřice 24, 257 51, Česká republika

Mgr. Ondřej Kehar

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

vznik členství: 27. 7. 2011

Útušice 144, 332 09, Česká republika

Mgr. Jana Řehořková

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 29. 7. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2013

Eliášova 914/17, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Josef Vymazal

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 7. 2012

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Hornomlýnská 1240/4, Praha 4, 141 00, Česká republika

Michal Kroft

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 8. 11. 2007

zánik funkce: 27. 7. 2011

Levá 392/19, Praha 4, 147 00, Česká republika

Viktor Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 27. 7. 2011

Boloňská 304, Praha 10, 109 00, Česká republika

Pavel Šefl

člen

První vztah: 5. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

zánik členství: 8. 11. 2007

U Potoka 48, Stará Huť, 262 02, Česká republika

Dušan Brezáni

člen

První vztah: 5. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

zánik členství: 8. 11. 2007

Maroldova 2992/3, Ostrava - Přívoz, Česká republika

Jiří Tomášek

člen

První vztah: 20. 12. 1995 - Poslední vztah: 5. 8. 1997

Vír 299, Žďár nad Sázavou, Česká republika

Dušan Brezáni

člen

První vztah: 20. 12. 1995 - Poslední vztah: 5. 8. 1997

Maroldova 299/3, Ostrava - Přívoz, Česká republika

Ing. František Maneth

člen

První vztah: 15. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 12. 1995

V Cihelně 873, Luhačovice, Česká republika

Ing. Jiří Mihola CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 20. 12. 1995

Mazurská 521/18, Praha 8, Česká republika

Bohuslav Koula

člen

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

zánik členství: 8. 11. 2007

Stará Huť 27, Česká republika

ing. Václav Bumbálek

člen

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 9. 1995

Jiránkova 1135, Praha 6 - Řepy, Česká republika

JUDr. Attila Vajda

předseda

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Sklabinská 10, Bratislava, Česká republika

ing. Robert Raschman

člen

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

V lipkách 879, Mníšek pod Brdy, Česká republika

Ing. Zdeněk Král

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Želátova 39, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Pavel Vejnar CSc.

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Radotín 1076/16, Praha 5, 150 00, Česká republika

Soňa Žižlavská

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Borského 599, Praha 5, 150 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 21. 6. 2017

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 30. 6. 2015

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 30. 6. 2015

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 8. 2015

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2010

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 8. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2012

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Dunická 3144/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Dunická 3144/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2012

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2010

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2008

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 30. 6. 2008

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 7. 2012

vznik členství: 8. 11. 2007

vznik funkce: 8. 11. 2007

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 7. 2012

vznik členství: 8. 11. 2007

Dunická 3144/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcel Pejzl

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 29. 6. 2010

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 22. 6. 2010

U Křížku 1402/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jan Dvořák

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

zánik členství: 8. 11. 2007

Oldřichova 31, Praha 1, Česká republika

Olga Nehonská

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

zánik členství: 8. 11. 2007

zánik funkce: 8. 11. 2007

Šluknovská 319, Praha 9, Česká republika

Monika Novotná

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

zánik členství: 8. 11. 2007

Jílovská 25, Davle, 252 06, Česká republika

Ladislav Regerzieger

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

zánik členství: 8. 11. 2007

zánik funkce: 8. 11. 2007

Budečská 19, Praha 2, Česká republika

Zdeněk Tomášek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1995 - Poslední vztah: 5. 8. 1997

Sídliště I 863, Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika

Ing. Zbyněk Vávra

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1995 - Poslední vztah: 5. 8. 1997

Vojice 106, Podhorní Újezd, Česká republika

Lasdislav Regerzieger

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1995 - Poslední vztah: 5. 8. 1997

Budečská 19, Praha 2, Česká republika

ing. Zbyšek Vávra

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 12. 1995

Podhorní Újezd, Vojice 106, Česká republika

Ladislav Regerzieger

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 12. 1995

Budečská 19, Praha 2, Česká republika

Zdeněk Tomášek

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 12. 1995

Sídliště I - 862, Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika

Rndr Ivo Sitenský

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 15. 9. 1995

V Zídkách 127, Vrané nad Vltavou, Česká republika

ing. Vladimír Klos CSc.

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 15. 9. 1995

Sláncova 1261, Praha 8, Česká republika

Ing. František Maneth

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 15. 9. 1995

V Cihelně 873, Luhačovice, Česká republika

ing. Robetr Raschman

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 5. 8. 1997

V lipkách 879, Mníšek pod Brdy, Česká republika

ing. Pavel Koťan

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 15. 9. 1995

Ledvinova 1715, Praha 4, Česká republika

ing. Vladimír Klos CSc.

předsedseda

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Sláncova 1261, Praha 8, Česká republika

ing. František Maneth

místopředseda

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Cihelna 873, Luhačovice, Česká republika

ing. Jiří Mohola

člen

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Mazurská 521/18, Praha 8, Česká republika

RNDr. Petr Peták CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Praha 5, Na Hřebenkách 86, 150 00, Česká republika

RNDr. Jan Michal Dr.Sc.

Předseda představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Matějská 26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Hanus

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Rymíně 877, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, nebo nejméně dva členové představenstva společně.

od 11. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně.

do 11. 8. 2014 od 3. 1. 2008

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně.

do 3. 1. 2008 od 12. 5. 2004

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo předseda a místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda a místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 12. 5. 2004 od 15. 9. 1995

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, příp. místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, příp. místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 15. 9. 1995 od 8. 2. 1995

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 8. 2. 1995 od 1. 5. 1992

Další vztahy firmy UVR Mníšek pod Brdy a.s.

PURUM KRAFT a.s.

První vztah: 14. 9. 2016

Národní 961/25, Praha, 110 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Daniel Kraft

  předseda představenstva

  Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

 • Vladimíra Kraftová

  člen představenstva

  Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

 • Roman Vinař

  člen dozorčí rady

  Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

 • Tomáš Vymazal

  člen představenstva

  Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

 • Iva Demská

  Předseda dozorčí rady

  U Pivovaru 2304, Benešov, 256 01, Česká republika

 • Jan Demský

  Předseda dozorčí rady

  Tisem 94, 257 56, Česká republika

 • Vladimír Semerád

  člen dozorčí rady

  Na Výsluní 236, Mirošovice, 251 66, Česká republika

 • Ing. Ludvík Sembdner

  Kordačova 940, Kladno 4, 272 04, Česká republika

Akcionáři

PURUM KRAFT a.s., IČ: 27863468

Národní 961/25, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 14. 9. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 9. 1992

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 8. 2009
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 5. 2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 5. 2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 10. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).