Hlavní navigace

Viktoria Žižkov a.s.

Firma Viktoria Žižkov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6098, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 70 590 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25794931

Sídlo:

Seifertova 2919/12, Praha, 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 9. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6098, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Viktoria Žižkov a.s. od 14. 11. 2014

Obchodní firma

Viktoria Žižkov a.s. do 14. 11. 2014 od 7. 9. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 7. 9. 1999

adresa

Seifertova 2919/12
Praha 13000 od 13. 1. 2022

adresa

Francouzská 454/74
Praha 10100 do 13. 1. 2022 od 30. 5. 2017

adresa

Seifertova Stadion-tribuna
Praha 3 13000 do 30. 5. 2017 od 21. 2. 2006

adresa

Seifertova 3
Praha 3 do 21. 2. 2006 od 7. 9. 1999

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 12. 2009

konzultační a poradenská činnost v oblasti sportovního managementu do 17. 12. 2009 od 7. 9. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti sportovního managementu do 17. 12. 2009 od 7. 9. 1999

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti přijal dne 18.7.2014 v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu : (1) Jediný akcionář společnosti Viktoria Žižkov a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Viktoria Žižkov a.s. ze současné výše základního kapitálu 181.000.000,- Kč (jedno sto osmdesát jedna milionů korun českých) o částku 110.410.000,- Kč (jedno sto deset milionů čtyři sta deset tisíc korun českých) na novou výši 70.590.000,- Kč (sedmdesát milionů pět set devadesát tisíc korun českých) po snížení základního kapitálu. (2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je změna podnikatelské koncepce společnosti spočívající v převzetí realizace podnikatelského záměru jediným akcionářem. V souvislosti s touto skutečností nebude potřebný základní kapitál v dosavadní výši. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionáři společnosti ve výši navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti. (3) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií a to tak, že poměr výše jmenovité hodnoty každé akcie v době přijetí tohoto rozhodnutí vůči nové jmenovité hodnotě každé akcie po provedení snížení základního kapi tálu společnosti bude odpovídat poměru aktuální výše základného kapitálu společnosti vůči nové výši základního kapitálu společnosti; vzhledem k tomu, že společnost vydala 17 (sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podob ě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 9 (devět) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), 64 (šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) a 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydá společnost po snížení základního kapitálu 17 (sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) novou hodnotu 3.900.000,- Kč (tři miliony devět set tisíc korun českých), 9 (devět) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižko v a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) novou hodnotu 390.000,- Kč (tři sta devadesát tisíc korun českých), 64 (šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společno sti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) novou hodnotu 11.700,- Kč (jedenáct tisíc sedm set korun českých) a 80 (osmdesát) kusů kmenových akc ií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) novou hodnotu 390,- Kč (tři sta devadesát korun českých), ke snížení jmenovité hodnoty akcií tak dojde u všech ve stejném poměru. Jediný akcionář je povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu usnesení společnosti o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k předložení akcií za účelem jejich výměny. K předložení akcií bude nadto jediný akcionář ještě zvlášť p ísemně vyzván představenstvem společnosti. Částka ve výši 110.410.000,- Kč (jedno sto deset milionů čtyři sta deset tisíc korun českých), o níž bude základní kapitál společnosti snížen, bude použita pro vypořádání vzájemných závazkových vztahů (peněžitých pohledávek) mezi společností a jejím jedi ným akcionářem započtením vzájemných pohledávek, které budou včetně příslušenství vyčísleny a takto vypořádány do 3 (třech) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a případná zbylá část bude jedinému akcioná ři společností vyplacena, a to ve stejné lhůtě, nebude-li mezi společností a jediným akcionářem písemně dohodnuto jinak. Jedná se tedy o snížení základního kapitálu společnosti, které je v plném rozsahu úplatné, a výše úplaty odpovídá celkové částce, o n íž bude základní kapitál společnosti snížen. do 14. 11. 2014 od 28. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 6. 2014

Valná hromada společnosti přijala na svém zasedání konaném dne 21.9.2009 v sídle společnosti níže uvedené rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O rozhodnutí valné hromady byl sepsán notářský zápis N 717/2009, NZ 714/2009, JUDr. Václavem Halbichem, not ářem v Praze. Valná hromada schválila tento návrh: a) na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem (akcionář FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.), b) na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem (akcionář Městská část Praha 3). 1) Zvýšení základního kapitálu oběma způsoby Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), tj. z 1.000.000,- Kč na 181.000.000 Kč, a to a) zvýšením dosavadního vkladu akcionáře FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. peněžitým vkladem o 100.047.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtyřicet sedm tisíc korun českých), b) zvýšením dosavadního vkladu akcionáře Městská část Praha 3 nepeněžitým vkladem (vkladem nemovitostí) o 79.953.000,- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů devět set padesát tři tisíc korun českých). 2) Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem a) Vklad akcionáře FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.. bude zvýšen upsáním 100.047 ks (slovy: jedno sto čtyřicet sedm kusů) nových akcií. b) Upisovatel FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. upíše tyto akcie peněžitým vkladem. c) Upisovatel FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. splatí částku 30.014.100,- Kč (30% emisního kursu) na zvláštní účet u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v dalších ustanoveních tohoto rozhodn utí. d) Zvláštním účtem u banky je účet č. 10110 u Podnikatelské družstevní záložny, IČ: 63083868, se sídlem Praha 1, Celetná 17/595, PSČ 110 00. e) Zbývající část emisního kursu ve výši 70%, tj. částku 70.032.900,- Kč (slovy sedmdesát miliónů třicet dva tisíce devět set korun českých), splatí tento upisovatel do jednoho roku od uzavření dohody podle § 205 obch. zák., a to bezhotovostním převodem n a účet společnosti. 3) Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Před přednesením další části návrhu oba akcionáři prohlásili, že se seznámili se zprávou představenstva společnosti podle § 204 odst. 3 obch. zák., obsahující důvody k upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. a) Vklad akcionáře Městská část Praha 3 bude zvýšen upsáním 79.953 ks (slovy: sedmdesát devět tisíc devět set padesát tři kusů) nových akcií. b) Upisovatel Městská část Praha 3 upíše tyto akcie výlučně nepeněžitým vkladem, kterým je tento nemovitý majetek: - pozemek č. 163/4 o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. 163/6 o výměře 104 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. 163/7 o výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek 166/2 o výměře 8.019 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, které s výjimkou pozemku č. 163/6 vznikly na základě geometrického oddělovacího plánu zhotoveného Danou Staňkovou pod č. 2064-9/2009, ověřeného Ing. Marií Moresovou dne 13.2.2009 pod č. 12/2 009 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, kat. prac. Praha dne 17.2.2009 pod č. 554-2009, vše dosud zapsáno (před oddělením) na LV č. 1636 pro kat. území Žižkov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracov iště Praha, který byl ve znaleckém posudku Ing. arch. Jana Havlíčka č. 907-09 ze dne 20.8.2009 oceněn na částku 79.953.000,- Kč (slovy sedmdesát devět miliónů devět set padesát tři tisíc korun českých), přičemž předmět a cena nepeněžitého vkladu se schva lují. c) Upisovatel Městská část Praha 3 splatí tento nepeněžitý vklad předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. společnosti a fyzickým předáním nemovitostí společnosti, o čemž bude pořízena listina ?Předávací protokol?, a to nejpozději ve lhůtě uv edené v dalších ustanoveních tohoto rozhodnutí. 4) Společná rozhodnutí pro peněžitý a nepeněžitý vklad a) upisování nad částku 180.000.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů korun českých) se nepřipouští, b) emisní kurs všech nově upsaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou, c) veškeré upisované a nově emitované akcie budou: - druh ? kmenové, - forma ? na jméno, - podoba ? listinná, - jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na českém či mezinárodním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. d) veškeré nové akcie budou upsány v Dohodě o úpisu akcií uzavřené mezi akcionáři podle § 205 obch. zák., přičemž valná hromada požaduje, - aby tato dohoda byla uzavřena u kteréhokoliv notáře v České republice formou notářského zápisu nejpozději do 10 dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - aby lhůta pro splacení 30 % peněžitého vkladu a veškerého nepeněžitého vkladu byla nejvýše 60 dnů od uzavření Dohody o úpisu akcií podle § 205 obch.zák., - aby tato dohoda byla uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Podmínky pro podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - úpis akcií ? uzavření dohody podle § 205 obch. zák. - splacení 30 % peněžitého vkladu a veškerého nepeněžitého vkladu 6) Emise nových akcií Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby emitovalo veškeré nové akcie do 15 dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvalo oba akcionáře doporučenými dopisy zaslanými na jejich adresy, aby je převzali v sídle společnosti, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů a nejvýše 20 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději 60. den ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 4. 11. 2009 od 29. 9. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 70 590 000 Kč

od 14. 11. 2014

Základní kapitál

vklad 181 000 000 Kč

do 14. 11. 2014 od 17. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 181 000 000 Kč

do 17. 12. 2009 od 4. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 181 000 000 Kč

do 4. 11. 2009 od 29. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 29. 10. 2009 od 6. 11. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 6. 11. 2000 od 7. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 900 000 Kč, počet: 17 od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 390 000 Kč, počet: 9 od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 11 700 Kč, počet: 64 od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 390 Kč, počet: 80 od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 17 do 14. 11. 2014 od 1. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 14. 11. 2014 od 1. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 Kč, počet: 64 do 14. 11. 2014 od 1. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 80 do 14. 11. 2014 od 1. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 180 000 do 1. 12. 2011 od 29. 10. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 1. 12. 2011 od 7. 9. 1999

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jiří Muška

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2018

vznik členství: 20. 6. 2018

vznik funkce: 20. 6. 2018

Horská 2105/2a, Praha, 128 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Luděk Vinš

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 5. 11. 2014

zánik funkce: 5. 11. 2014

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Jiří Muška

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 19. 6. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 19. 6. 2018

Horská 2105/2a, Praha, 128 00, Česká republika

Daniela Urbanová

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 5. 11. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 5. 11. 2014

Mánesova 1092/42, Praha 2, 120 00, Česká republika

Miroslav Fabík

člen

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 16. 6. 2014

Biskupcova 2391/89, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Marie Sládková

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 13. 10. 2011

zánik členství: 19. 6. 2013

vznik funkce: 13. 10. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2013

Brigádníků 65, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Marie Sládková

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2011 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 13. 10. 2011

Brigádníků 65, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ján Horváth

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 13. 10. 2011

zánik členství: 19. 6. 2013

vznik funkce: 13. 10. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2013

Jasanová 1942, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 12. 2011

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2010

zánik funkce: 13. 10. 2011

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Zdeněk Lochman

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2010 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 27. 9. 2012

zánik funkce: 27. 9. 2012

Slezská 1487/70, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jiří Muska

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 12. 2011

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2010

zánik funkce: 13. 10. 2011

Francouzská 454/74, Praha 10, 101 00, Česká republika

Zdeněk Lochman

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 10. 2010

vznik členství: 21. 9. 2009

Slezská 1487/70, Praha 3, 130 00, Česká republika

Michal Kucián

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 10. 2010

vznik členství: 21. 9. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

Blodkova 1476/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 10. 2010

vznik členství: 21. 9. 2009

vznik funkce: 21. 9. 2009

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 15. 11. 2005

vznik funkce: 15. 11. 2005

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Michal Kucián

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 10. 1. 2005

vznik funkce: 12. 1. 2005

zánik funkce: 15. 11. 2005

Biskupcova 33, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jiří Daněk

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 10. 1. 2005

zánik členství: 21. 9. 2009

Kouřimská 7, Praha 3, Česká republika

Jan Hnilička

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 10. 1. 2005

Pod Brentovou 555/6, Praha 5, Česká republika

Michal Kucián

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 10. 1. 2005

vznik funkce: 12. 1. 2005

Biskupcova 33, Praha 3, Česká republika

ing. arch. Nikolaj Stojanov

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 10. 1. 2005

Chotovická 1788/14, Praha 8, Česká republika

Rudolf Procházka

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 10. 1. 2002

zánik členství: 15. 11. 2005

Přemyslovská 44, Praha 3, Česká republika

Jiří Daněk

člen

První vztah: 7. 11. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 10. 1. 2005

Kouřimská 7, Praha 3, Česká republika

ing. Vladimír Neuman

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 2. 5. 2002

Chotovická 16/1788, Praha 8, Česká republika

ing. Luboš Mleziva

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 10. 12. 2002

U rybářství 1002, Praha 4, Česká republika

Jiří Steinbroch

předseda

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 10. 1. 2002

zánik funkce: 10. 1. 2005

Přemyslovská 46, Praha 3, Česká republika

ing. Milan Cingroš

místopředseda

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 2. 5. 2002

zánik funkce: 2. 5. 2002

Balabánova 10, Praha 8, Česká republika

ing. Milan Cingoš

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Balabánova 10, Praha 8, Česká republika

ing. Luboš Mleziva

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

U rybářství 1002, Praha 4, Česká republika

ing. Vladimír Neuman

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Chotovická 16/1788, Praha, Česká republika

Jiří Steinbroch

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Přemyslovská 46, Praha 3, Česká republika

Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

od 14. 11. 2014

Jménem společnosti jedná představenstv. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

do 14. 11. 2014 od 18. 10. 2010

Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, přičemž j eden z nich musí být předseda představenstva, nebo předseda představenstva samostatně.

do 18. 10. 2010 od 21. 2. 2006

Společnost zastupují navenek jednotliví členové představenstva a to každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak,že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis tři členové představenstva.

do 21. 2. 2006 od 7. 9. 1999

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Michaela Mertová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2016

vznik členství: 27. 9. 2016

Kyselova 1186/1, Praha, 182 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Václav Chvála

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 5. 9. 2014

zánik funkce: 5. 9. 2014

José Martího 240/25, Praha 6, 162 00, Česká republika

Marie Sládková

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 27. 9. 2016

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 27. 9. 2016

Brigádníků 2917/65, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Kucián

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2014

vznik členství: 13. 10. 2011

zánik členství: 5. 9. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 5. 9. 2014

Blodkova 1476/4, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Muška

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 13. 10. 2011

zánik členství: 19. 6. 2013

vznik funkce: 13. 10. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2013

Horská 2105/2a, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 15. 4. 2013

vznik členství: 13. 10. 2011

zánik členství: 2. 5. 2012

vznik funkce: 13. 10. 2011

zánik funkce: 2. 5. 2012

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Michal Kucián

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 13. 10. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2013

Blodkova 1476/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luděk Vinš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2011 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 13. 10. 2011

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Jiří Muška

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2011 - Poslední vztah: 28. 1. 2013

vznik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 13. 10. 2011

Francouzská 454/74, Praha 10, 101 00, Česká republika

Michal Kucián

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 12. 2011

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 13. 10. 2011

Blodkova 1476/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Kořený

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2010 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 8. 2. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2010

zánik funkce: 8. 2. 2011

Semická 2026/10, Praha 4, 140 00, Česká republika

Eduard Číž

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 12. 2011

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 13. 10. 2011

Korunní 806/91, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ján Horváth

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 12. 2011

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2010

zánik funkce: 13. 10. 2011

Jasanová 1942, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Ján Bulla

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 10. 2010

vznik členství: 21. 9. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

vznik funkce: 21. 9. 2009

zánik funkce: 31. 8. 2010

náměstí Bořislavka 2028/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Eduard Číž

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 10. 2010

vznik členství: 21. 9. 2009

Korunní 806/91, Praha 3, 130 00, Česká republika

Rudolf Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 10. 2010

vznik členství: 21. 9. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

Přemyslovská 44, Praha, 130 00, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 10. 1. 2005

zánik členství: 21. 9. 2009

vznik funkce: 16. 11. 2005

zánik funkce: 21. 9. 2009

Podbělohorská 3129/24b, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Rudolf Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 15. 11. 2005

vznik funkce: 15. 11. 2005

Přemyslovská 44, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 10. 1. 2005

zánik členství: 15. 11. 2005

vznik funkce: 18. 1. 2005

zánik funkce: 15. 11. 2005

Rektorská 234/40, Praha 10, Česká republika

Karel Kupka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 10. 1. 2005

zánik členství: 21. 9. 2009

Blahoslavova 10, Praha 3, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 10. 1. 2005

Podbělohorská 3129/24B, Praha 5, Česká republika

Karel Kupka

člen

První vztah: 7. 11. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 10. 1. 2005

Blahoslavova 10, Praha 3, Česká republika

Mgr. Jitka Hlaváčová

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 10. 12. 2002

Jenečská 21, Úhonice, Česká republika

Dr. Josef Neštický

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 10. 1. 2005

Brandlova 1560/9, Praha 4, Česká republika

Václav Karásek

předseda

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 18. 9. 2001

zánik funkce: 18. 9. 2001

Třebenická 1294, Praha 8, Česká republika

Rudolf Procházka

místopředseda

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

zánik členství: 10. 1. 2005

Přemyslovská 44, Praha 3, Česká republika

Mgr. Jitka Hlaváčová

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Jenečská 21, Úhonice, Česká republika

Rudolf Procházka

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Přemyslovská 44, Praha 3, Česká republika

Václav Karásek

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Třebenická 1294, Praha 8, Česká republika

Dr. Josef Neštický

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Brandlova 1560/9, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy Viktoria Žižkov a.s.

CTR Viktoria Center s.r.o.

První vztah: 7. 1. 2022

Seifertova 2919/12, Praha, 130 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Veronika Ježková

  Jednatel

  Nekvasilova 692/27, Praha, 186 00, Česká republika

 • Michaela Mertová

  Jednatel

  Kyselova 1186/1, Praha, 182 00, Česká republika

 • Jiri Muska

  jednatel

  Horská 2105/2a, Praha, 128 00, Česká republika

CTR Viktoria Center s.r.o.

První vztah: 3. 7. 2018 - Poslední vztah: 7. 1. 2022

Seifertova 2919/12, Praha, 130 00

CTR Viktoria Center s.r.o.

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

Seifertova 2919/12, Praha, 130 00

Akcionáři

CTR Viktoria Center s.r.o., IČ: 24733857

Seifertova 2919/12, Česká republika, Praha, 130 00

od 7. 1. 2022

CTR Viktoria Center s.r.o., IČ: 24733857

Francouzská 454/74, Česká republika, Praha, 101 00

do 7. 1. 2022 od 3. 7. 2018

CTR Viktoria Center s.r.o., IČ: 24733857

Sladkovského nám. 525/1, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 3. 7. 2018 od 23. 7. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 9. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 9. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).