Hlavní navigace

VODA Želivka, a.s.

Firma VODA Želivka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7437, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 626 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26496224

Sídlo:

K Horkám 16/23, Praha, 102 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 2002

DIČ:

CZ26496224

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7437, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Úpravna vody Želivka, a.s. od 7. 7. 2015

Obchodní firma

Úpravna vody Želivka, a.s. do 7. 7. 2015 od 1. 1. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2002

adresa

K Horkám 16/23
Praha 10 10200 od 12. 2. 2013

adresa

K Horkám 16/23
Praha 10200 od 12. 2. 2013

adresa

Žatecká 110/2
Praha 1 11000 do 12. 2. 2013 od 2. 6. 2009

adresa

Cihelná 548
Praha 1 11800 do 2. 6. 2009 od 1. 1. 2002

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 24. 6. 2021

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 24. 6. 2021

projektová činnost ve výstavbě od 24. 6. 2021

provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody zprostředkování obchodu a služeb poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků testování, měření, analýzy a kontroly reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy poskytování technických služeb od 24. 6. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 24. 6. 2021 od 2. 6. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 2. 6. 2009 od 30. 8. 2004

činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství do 2. 6. 2009 od 30. 8. 2004

správa a údržba nemovitostí do 2. 6. 2009 od 1. 1. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 2. 6. 2009 od 1. 1. 2002

realitní činnost do 2. 6. 2009 od 1. 1. 2002

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 24. 6. 2021

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 14. 4. 2015 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 14. 4. 2015 od 2. 7. 2014

Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žád osti. do 24. 6. 2021 od 2. 7. 2014

Valná hromada dne 24. září 2010 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto : 1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 463.500.000,- Kč (čtyřistašedesáttřimilionypětsettisíc korun českých), tj. z původní výše 3.090.000.000,- Kč (třimiliardydevadesátmilionů korun českých) na částku 2.626.500.000,- Kč (dvěmiliardyšestsetdv acetšestmilionůpětsettisíc korun českých). 2) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát vyplývajících z přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých), které se promítly do snížení vlastního kapitálu. Tat o ztráta je vykazována v pasivech části A položka oceňovací rozdíly při přeměnách, řádek 77. 3) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita takto : a) částka ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) na úhradu ztráty vyolývající z  přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti, b) částka ve výši 60.523.000,- Kč (šedesátmilionůpětsetdvacettřitisíce korun českých) za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 4) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tedy takto: a) jmenovitá hodnota každé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.290,- K č (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějících na jméno se sníží o 343,50 Kč (tistačtyřicettři koruny české padesát haléřů), tj. na jmenovitou hodnotu 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů), b) jmenovitá hodnota kaž dé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno se sníží o 120,- Kč (stodvacet korun českých), tj. na jmenovitou hodnotu 680,- Kč (šestsetosmdesát k orun českých). 5) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s odstavcem 4) tohoto rozhodnutí valné hromady, tzn. že jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 2.290,- Kč (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů) znějící na jméno, a jeden kus kme nové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 680,- Kč (šestsetosmdesát korun českých) znějících na jméno. 6) Nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, aby předložili akcie za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí 180 (jednostoosmdesát) dnů ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení a kcií. 7) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. do 6. 11. 2010 od 21. 10. 2010

Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou registrované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady. Upsání všech akcií, tzn. 1.000.000 (jednohomilionu) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,-Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému záj emci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci, se sídlem Praha 1, Cihelná 4, PSČ 110 00, IČ 677 79 166, registrovanému Obvodním úřadem Praha 1 dne 17. prosince 1997 pod registračním čísle m 96/97, (dále jen "zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. na adrese Praha 1, Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 118 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstav ci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Úpravna vody Želivka, a.s. určitému zájemci - zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně pr oti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) bude upsána emisním kurzem ve výši 800,- Kč (osmset korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vklad u stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Celý základní kapitál ve výši 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých) bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to a) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č.273 pro obec a katastrální území Hulice, a to budovy bez čp/če (budovy ozonizace) na pozemku evidova ném jako stavební parcela parc. č. 326, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 882/25 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 312 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební p arcela parc. č. 313 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc.č. 321 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Hulice, b) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Vestec u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu tech nické vybavenosti (vstupní šachta odtolu) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 241, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (provozní budovy) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc.č. 243, budovy bez čp/če - objektu tech nické vybavenosti (starý vodojem) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 244, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (sklad chloru) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 245, pozemku evidovaného jako stavební parcel a parc. č. 241 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 242 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 243 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parc ela parc. č. 244 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela č. 245 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 249 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela p arc. č. 914/6 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 914/15 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Vestec u Prahy, c) nemovitosti nacházející se ve dvou katastrálních územích, tzn. zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Ves tec u Prahy, a na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (nový vodojem) na dvou stavebních parcelách - na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 242 v katastrálním území Vestec u Prahy a na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 115 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, včetně jejího příslušenství, které tvoří stavby v katastru neevidované, a to objekt (manipulační šachta pro posázavs ký vodovod) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy, vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 82/3 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako s tavební parcela parc. č. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 116 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 82/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše v katastráln ím území Zdiměřice u Prahy, e) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če (odkalovací laguny) na pozemku evidované m jako stavební parcela parc. č. 116 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, f) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 551 pro obec Jesenice a katastrální území Jesenice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako poz emková parcela parc. č. 800/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 800/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Jesenice u Prahy, nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí veden ém Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 446 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 395/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v katast rálním území Soutice, g) dvou třetin nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 476 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcel a parc. č. 395/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Soutice. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. T 20/507/2004 ze dne 14. května 2004 zpracovaným soudním znalcem Ing. Vladimírem Knopem, ustanoveným pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2004 pod č.j. Nc 4177/2004-5. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 801.650.000,- Kč (slovy osmsetjedenmilionšestsetpadesáttisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude určitému zájemci vydán 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hrom ady." do 22. 11. 2004 od 30. 8. 2004

Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. do 2. 7. 2014 od 1. 1. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 626 500 000 Kč

od 6. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 3 090 000 000 Kč

do 6. 11. 2010 od 22. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 2 290 000 000 Kč

do 22. 11. 2004 od 1. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 946 Kč, počet: 1 000 000 od 24. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 680 Kč, počet: 1 000 000 od 24. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 946 Kč, počet: 1 000 000 do 24. 6. 2021 od 6. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 680 Kč, počet: 1 000 000 do 24. 6. 2021 od 6. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 800 Kč, počet: 1 000 000 do 6. 11. 2010 od 22. 11. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 290 Kč, počet: 1 000 000 do 6. 11. 2010 od 30. 8. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 290 Kč, počet: 1 000 000 do 30. 8. 2004 od 1. 1. 2002

Statutární orgán

5 fyzických osob

Mgr. Mark Rieder

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 20. 6. 2020

vznik funkce: 20. 6. 2020

Verneřická 406/5, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Luděk Jeništa

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2020

vznik členství: 3. 7. 2020

vznik funkce: 3. 7. 2020

Vítězslava Hálka 534, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ladislav Med

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2020

vznik členství: 20. 6. 2020

Lipských 2087, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

prof. RNDr. Jakub Hruška CSc.

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Voskovcova 1035/22, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Rosický

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Dobropolská 1239/10, Praha, 102 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Mark Rieder

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2020 - Poslední vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 20. 6. 2020

vznik funkce: 20. 6. 2020

Novosuchdolská 120/15, Praha, 165 00, Česká republika

Mgr. Luděk Jeništa

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2019 - Poslední vztah: 2. 7. 2020

vznik členství: 2. 7. 2015

zánik členství: 2. 7. 2020

vznik funkce: 1. 3. 2019

zánik funkce: 2. 7. 2020

Vítězslava Hálka 534, Vlašim, 258 01, Česká republika

Aleš Mareček

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 16. 6. 2017

zánik členství: 1. 3. 2019

zánik funkce: 1. 3. 2019

Klausova 2541/15, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Petříček

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 10. 5. 2017

Heřmanova 1167/26, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Petříček

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 10. 5. 2017

Heřmanova 1167/26, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Špaňhel

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 20. 8. 2015

zánik funkce: 1. 3. 2019

Dolomitová 288/5, Praha, 159 00, Česká republika

Mgr. Mark Rieder

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 19. 6. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 19. 6. 2020

vznik funkce: 15. 7. 2015

zánik funkce: 19. 6. 2020

Novosuchdolská 120/15, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Jiří Špaňhel

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 20. 8. 2015

zánik funkce: 20. 8. 2015

Dolomitová 288/5, Praha, 159 00, Česká republika

Tomáš Petříček

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 19. 6. 2015

Livornská 424, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Petříček

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 19. 6. 2015

Livornská 424, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Med

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 6. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 19. 6. 2020

Lipských 2087, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Mgr. Mark Rieder

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 15. 7. 2015

zánik funkce: 15. 7. 2015

Novosuchdolská 120/15, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Jiří Špaňhel

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2015

Dolomitová 288/5, Praha 5, 159 00, Česká republika

Mgr. Luděk Jeništa

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 2. 7. 2015

Vítězslava Hálka 534, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Tomáš Dufek

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 17. 7. 2014

zánik členství: 19. 6. 2015

Mikuláše z Pelhř. 384, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Tomáš Petříček

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 22. 11. 2013

zánik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 9. 12. 2013

zánik funkce: 19. 6. 2015

Livornská 424, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Dufek

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 9. 8. 2014

vznik členství: 16. 7. 2009

zánik členství: 16. 7. 2014

Mikuláše z Pelhř. 384, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Tomáš Petříček

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 22. 11. 2013

vznik funkce: 9. 12. 2013

Na křivině 1363/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Vladislav Černý

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 22. 11. 2013

zánik členství: 19. 6. 2015

Vidimská 738/13, Praha, 181 00, Česká republika

Radek Lanč

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 22. 11. 2013

zánik funkce: 19. 6. 2015

Vyžlovská 2246/42, Praha, 100 00, Česká republika

Tomáš Petříček

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 23. 12. 2013

vznik členství: 22. 11. 2013

Na křivině 1363/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Radek Lanč

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2013 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 25. 7. 2012

zánik funkce: 22. 11. 2013

Vyžlovská 2246/42, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Luděk Jeništa

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 1. 7. 2015

Vítězslava Hálka 534, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Radek Lanč

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 13. 9. 2013

vznik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 25. 7. 2012

zánik funkce: 22. 11. 2013

Vyžlovská 2246/42, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jana Černá

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 22. 11. 2013

vznik funkce: 24. 10. 2011

zánik funkce: 22. 11. 2013

Hostišovská 736/8, Praha 10, 102 00, Česká republika

Mgr. Jan Morávek

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 24. 10. 2011

zánik funkce: 22. 6. 2012

Sídliště 1. máje 559, Rokytnice v Orlických horách, 517 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • Předseda

    RVS BENE, z.s.

    Na Paloučku 322, Hlásná Třebaň, 267 18

Ing. Petr Šimánek

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 22. 11. 2013

Maternova 610/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jana Černá

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 1. 7. 2007

zánik členství: 15. 10. 2011

Hostišovská 736/8, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Jiří Toman

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 15. 10. 2011

Sokolovská 1851/157, Praha 8, 180 00, Česká republika

Mgr. Bohumil Černý

předseda

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 15. 10. 2011

vznik funkce: 22. 7. 2010

zánik funkce: 15. 10. 2011

Hrudičkova 2100/13, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Luděk Jeništa

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2010

Vítězslava Hálka 534, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Tomáš Dufek

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 16. 7. 2009

zánik členství: 16. 7. 2014

Mikuláše z Pelhřimova 384, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Eva Nesměráková

místopředseda

První vztah: 19. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 1. 1. 2002

vznik funkce: 1. 1. 2004

Horáčkova 1217/25, Praha 4, 140 00, Česká republika

Bc. Jana Černá

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2007 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 1. 7. 2007

Hostišovská 736/8, Praha 10, 102 00, Česká republika

Mgr. Bohumil Černý

předseda

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2004

Hrudičkova 2100/13, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Eva Nesměráková

místopředseda

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 19. 2. 2008

vznik funkce: 1. 1. 2004

Na Strži 45, Praha 4, Česká republika

Ing. Michal Buriánek

člen

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 19. 2. 2008

vznik členství: 10. 11. 2003

zánik členství: 31. 12. 2007

Dašická 1191, Pardubice, Česká republika

Martin Škoda

člen

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 7. 2007

vznik členství: 10. 11. 2003

zánik členství: 30. 6. 2007

Masarykova 845, Orlová -Lutyně, Česká republika

Mgr. Bohumil Černý

předseda

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 30. 6. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2004

Na Mlejnku 967/34, Praha 4, Česká republika

Mgr. Bohumil Černý

místopředseda

První vztah: 19. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

vznik členství: 30. 6. 2003

vznik funkce: 31. 7. 2003

Na Mlejnku 967/34, Praha 4, Česká republika

Mgr. Bohumil Černý

člen

První vztah: 9. 9. 2003 - Poslední vztah: 19. 9. 2003

vznik členství: 30. 6. 2003

Na Mlejnku 967/34, Praha 4, Česká republika

Antonín Šotola

člen

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2002

Vinohradská 121, Čechtice, Česká republika

Ing. Miroslav Václavek

člen

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

zánik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

Zvoncovitá 1968, Praha 5, Česká republika

Ing. Eva Nesměráková

předseda

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2002

Na Strži 45, Praha 4, Česká republika

Radovan Šteiner

člen

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

zánik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

Střelničná 8, Praha 8, Česká republika

Ing. Miroslav Březina

místopředseda

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 9. 9. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2003

Jiřího Líra 2127, Pelhřimov, Česká republika

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně.

od 2. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 2. 7. 2014 od 1. 1. 2002

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. David Michalička

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2020

vznik členství: 13. 6. 2020

Šrámkova 336/4, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lucie Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Jeruzalémská 1283/9, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Bílek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Pražská 201/27, Praha, 102 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Romana Bocková

druhý místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2019

K Horoměřicům 1114/31, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Zuzana Chlupáčová

první místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2019

Masná 697/19, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vojtěch Pištora

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Na Petřinách 195/52, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Řemenovská 2003, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Tecl MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 23. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2017

Jiskrova 719, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Šárka Endrlová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 16. 10. 2016

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jiří Chvojka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2019 - Poslední vztah: 15. 6. 2020

vznik členství: 7. 6. 2019

zánik členství: 12. 6. 2020

Na Vysokém 663, Kladno, 272 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lucie Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2019 - Poslední vztah: 10. 4. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Roškotova 1737/6, Praha, 140 00, Česká republika

Ladislav Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 16. 6. 2017

zánik členství: 1. 3. 2019

zánik funkce: 1. 3. 2019

Michnova 1623/5, Praha, 149 00, Česká republika

Bc. Taťána Klíčová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 16. 6. 2017

zánik členství: 1. 3. 2019

zánik funkce: 1. 3. 2019

Dejvická 397/34, Praha, 160 00, Česká republika

Bc. Taťána Klíčová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2017 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 21. 2. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

náhradní člen dozorčí rady do doby konání příštího zasedání valné hromady do 19. 7. 2017 od 14. 3. 2017

Dejvická 397/34, Praha, 160 00, Česká republika

Bc. Taťána Klíčová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2017 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 21. 2. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

náhradní člen dozorčí rady do doby konání příštího zasedání valné hromady do 19. 7. 2017 od 14. 3. 2017

Dejvická 397/34, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Chlupáčová

první místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 29. 4. 2015

zánik funkce: 1. 3. 2019

Masná 697/19, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Michal Drábek

druhý místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 17. 6. 2016

zánik funkce: 1. 3. 2019

Píškova 1961/42, Praha, 155 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Chlupáčová

první místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2015

Na Okrouhlíku 2044/23, Praha, 182 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Chlupáčová

první místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2015

Na Okrouhlíku 2044/23, Praha, 182 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Chlupáčová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 7. 2016

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2015

Na Okrouhlíku 2044/23, Praha, 182 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Chlupáčová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 7. 2016

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2015

Na Okrouhlíku 2044/23, Praha, 182 00, Česká republika

Václav Bílek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 1. 3. 2019

zánik funkce: 1. 3. 2019

Pražská 201/27, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Pavol Škrak

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 1. 3. 2019

zánik funkce: 1. 3. 2019

Petrská 1171/21, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Zuzana Chlupáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 9. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik funkce: 29. 4. 2015

Na Okrouhlíku 2044/23, Praha, 182 00, Česká republika

Václav Bílek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Pražská 201/27, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Pavol Škrak

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Petrská 1171/21, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Šárka Endrlová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 15. 10. 2016

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Šárka Endrlová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 15. 10. 2016

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Mgr. Jan Tecl

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 5. 10. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2017

Jiskrova 719, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Michal Drábek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 7. 2016

vznik členství: 20. 3. 2015

Píškova 1961/42, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Romana Bocková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 16. 12. 2016

zánik funkce: 16. 12. 2016

K Horoměřicům 1114/31, Praha, 165 00, Česká republika

Mgr. Jan Tecl

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 5. 10. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2017

Jiskrova 719, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Petr Hrabal DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 30. 4. 2017

Valentova 1731/21, Praha, 149 00, Česká republika

Petr Šváb

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 7. 6. 2019

Římská 66, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Hrabal DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 30. 4. 2017

Valentova 1731/21, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Romana Bocková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 16. 12. 2016

zánik funkce: 16. 12. 2016

K Horoměřicům 1114/31, Praha, 165 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Chlupáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Na Okrouhlíku 2044/23, Praha, 182 00, Česká republika

Petr Hrabal DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Valentova 1731/21, Praha, 149 00, Česká republika

Václav Bílek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Pražská 201/27, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Michal Drábek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Píškova 1961/42, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Pavol Škrak

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Petrská 1171/21, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavol Škrak

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Petrská 1171/21, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Romana Bocková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

K Horoměřicům 1114/31, Praha, 165 00, Česká republika

Václav Bílek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Pražská 201/27, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Pavol Škrak

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 21. 6. 2014

zánik členství: 20. 3. 2015

Petrská 1171/21, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Lukáš Herold

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 20. 3. 2015

Nad Popelkou 2414/5, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Šárka Endrlová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 15. 10. 2011

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Zdeněk Lochman

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 8. 2014

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Slezská 1487/70, Praha 3, 130 00, Česká republika

Helena Chudomelová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 22. 11. 2013

zánik členství: 20. 3. 2015

Pirinská 3245/8, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Jan Tecl

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 5. 10. 2012

Jiskrova 719, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Tomáš Chvála

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 3. 11. 2011

zánik funkce: 20. 3. 2015

Čimická 767/92, Praha 8, 181 00, Česká republika

Radek Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 15. 3. 2013

zánik členství: 20. 3. 2015

Smrčinská 3238/8, Praha 5, 150 00, Česká republika

Radek Větrovec

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 15. 3. 2013

zánik členství: 19. 6. 2015

H. Malířové 1265, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Tecl

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 5. 10. 2012

Jiskrova 719, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Radek Větrovec

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2012 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 5. 10. 2012

zánik členství: 15. 3. 2013

H. Malířové 1265, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Tecl

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 8. 11. 2012

vznik členství: 22. 6. 2012

Jiskrova 719, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Mgr. Jana Šmejcká

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 12. 2. 2013

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 23. 1. 2013

Za Sadem 208/14, Praha-Březiněves, 182 00, Česká republika

Mgr. Albert Kubišta

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 20. 3. 2015

Na Kozačce 1272/12, Praha 2, 120 00, Česká republika

Bc. Lukáš Herold

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

Nad Popelkou 2414/5, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Ludmila Štvánová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 22. 11. 2013

Vinohradská 1755/116, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ivan Vinš

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 22. 6. 2012

Petrovická 155/9, Praha 10, 100 00, Česká republika

Bc. Jan Tecl

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 3. 11. 2011

zánik členství: 22. 6. 2012

Jiskrova 719, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

MUDr. Tomáš Kaštovský

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 22. 6. 2012

Milady Horákové 602/43, Praha 7, 170 00, Česká republika

Daniel Hodek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 22. 6. 2012

Senovážné náměstí 1985/11, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Lenka Teska Arnoštová PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 22. 6. 2012

Lannova 1540/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Chvála

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 15. 10. 2011

vznik funkce: 3. 11. 2011

Čimická 767/92, Praha 8, 181 00, Česká republika

Zdeněk Lochman

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 15. 10. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Slezská 1487/70, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Šárka Endrlová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 15. 10. 2011

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Munzar

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 24. 9. 2010

zánik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 21. 10. 2010

zánik funkce: 22. 6. 2012

Poštovní náměstí 706, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. František Stádník

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 15. 10. 2011

vznik funkce: 21. 10. 2010

zánik funkce: 15. 10. 2011

Trojanova 336/7, Praha 2, Česká republika

Ing. Vojtěch Munzar

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2010 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 24. 9. 2010

Poštovní náměstí 706, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. František Stádník

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 1. 7. 2010

Trojanova 336/7, Praha 2, Česká republika

Ing. Karel Hagel

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 20. 7. 2010

zánik členství: 15. 10. 2011

V Dolinách 267, Praha 10, 109 00, Česká republika

MUDr. Jiří Besser

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

zánik členství: 22. 7. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2010

Na Ostrově 824, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. František Stádník

místopředseda

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2010

Trojanova 336/7, Praha 2, Česká republika

Milena Paučková

člen

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2010

Konojedy 119, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, Česká republika

MUDr. Jiří Besser

předseda

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 10. 2008

vznik funkce: 1. 1. 2002

Pod vodojemem 1582, Beroun 2, Česká republika

Další vztahy firmy VODA Želivka, a.s.

Akcionáři

Zájmové sdružení právnických osob "Úpravna vody Želivka", IČ: 67779166

Cihelná, Česká republika, Praha 1

do 7. 9. 2006 od 1. 1. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 2002

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).