Hlavní navigace

Wooky a.s.

Firma Wooky a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14666, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 185 793 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28460669

Sídlo:

Hybernská 1007/20, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 9. 2008

DIČ:

CZ28460669

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
59200 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14666, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Wooky a.s. od 3. 5. 2011

Obchodní firma

INTERACTIVE TV, a.s. do 3. 5. 2011 od 17. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 17. 9. 2008

adresa

Hybernská 1007/20
Praha 1 11000 od 17. 9. 2008

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 9. 2008

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 6. 2020

Ostatní skutečnosti

K rozhodnutí jediného akcionáře došlo dne 22.10.2012, v 9.00 hodin. Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku toto rozhodnutí: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o 185 793,- Kč (slovy: sto osmdesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 2 1 85 793,- Kč (slovy: dva miliony sto osmdesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých) a to upsáním: (i) 185 793 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen Nové akcie). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet číslo 107-3688340217/0100 (dále jen Účet). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií. Úpis Nových akcií bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, panu Friedrichu Wilhelmovi Tillerovi, nar. 07.05.1949, bytem Wilhelmstrasse 3 0, 80801 Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen Zájemce). Lhůta k upisování Nových akcií počne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude Zájemci oznámen emailem. Lhůta k upisování Nových akcií končí dne 22. 11. 2012. Emisní kurz Nových akcií činí 67,28 Kč (slovy: šedesát sedm korun českých dvacet osm haléřů) za jednu Novou akcii. Zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání N ových akcií do 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií ze strany společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nov ých akcií, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je adresa Augustenstraße 10, 80333 Mnichov, Spolková republika Německo s tím, že akcie je možné upsat i na adrese Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Upisování Nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. do 27. 11. 2012 od 29. 10. 2012

K rozhodnutí jediného akcionáře došlo dne 14.8.2012, v 8.00 hodin. Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku tato rozhodnutí: I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti se základní kapitál Společnosti zvyšuje o 3 914 787,- Kč (slovy: tři miliony devět set čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 5 914 787,- Kč (slovy: pět milionů devět set čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých)a to upsáním: (i) 526 316 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nová akcie I“); (ii) 3 388 471 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nová akcie II“) (Nová akcie I a Nová akcie II dále společně jen „Nové akcie“). Připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to maximálně o částku 350 877,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých) s tím, že: (i) pokud budou upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu stávající akcionáři Společnosti v rámci výše uvedeného limitu, budou vždy upisovat Nové akcie II; a (ii) o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu té které podoby emitovaných akcií rozhodne představenstvo Společnosti. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet č. 7034485001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet“). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souh rnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií I. Úpis Nových akcií I bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie I budou nabídnuty maximálně 149 zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Raiffeisenbank a.s., IČO 4 92 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) či jiného obchodníka s cennými papíry. Lhůta k upisování Nových akcií I počne b ěžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Lhůta k upisování Nových akcií I ko nčí dne 15. 10. 2012. Emisní kurz Nových akcií I činí 57,- Kč (slovy: padesát sedm korun českých) za jednu Novou akcii I. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií I do 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií I ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií I na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií I, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií I, jinak je upsání neúčinné. Úpis Nových akcií II bude proveden ve dvou kolech a to tak, že v 1. kole mohou upisovat všechny Nové akcie II pouze dosavadní akcionáři Společnosti, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního práva upsat část Nových akcií II určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upsat 1,694) kusy Nových akcií II s tím, že je vždy nutné upsat pouze celé akcie. Lhůta k upisování Nových akcií II v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá do 22. 10. 2012 a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií II upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva činí 1,- Kč (s lovy: jednu korunu českou) za jednu Novou akcii II, tj. rovná se jmenovité hodnotě Nových akcií II; emisní kurz Nových akcií II upisovaných ve 2. kole činí 57,- Kč (slovy: padesát sedm korun českých). Emisní kurz Nových akcií II s využitím přednostního pr áva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na Účet tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na Účet připsána nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola, jinak bude upsání Nových akcií II, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto Nové akcie II budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola (tedy pokud budou v 1. kole účinně upsány všechny Nové akcie II, nedojde ke 2. kolu upisování Nových akcií II). Nové akcie II, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Banky či jiného obchodníka s cennými papíry. K upsání Nových akcií II v 2. kole bude těmto určitým zájemcům předem určeným představenstvem poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola s tím, že počátek bě hu této lhůty bude upisovatelům oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií II do 14 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií II ze str any Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií II na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií II, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií II, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je sídlo Banky na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (18. patro) s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9 hodin do 18 hodin. do 29. 10. 2012 od 10. 9. 2012

Jediný akcionář rozhodle dne 14.05.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti se základní kapitál Společnosti zvyšuje o 6 590 909,- Kč slovy: šest milionů pět set devadesát tisíc devět set devět korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých ) na 8 590 909,- Kč (slovy: osm milionů pět set devadesát tisíc devět set devět korun českých), a to upsáním: i) 500 000 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nové akcie I“); ii) 6 090 909 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nové akcie II“; Nová akcie I a Nová akcie II dále společně jen „Nové akcie“). Připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to maximálně o částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že: i) pokud budou upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu stávající akcionáři Společnosti v rámci výše uvedeného limitu, budou vždy upisovat Nové akcie II; a ii) o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet č. 7034485001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet“). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souh rnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií I. Úpis Nových akcií I bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie I budou nabídnuty maximálně 149 zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Raiffeisenbank a.s., IČO 4 92 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) či jiného obchodníka s cennými papíry. Lhůta k upisování Nových akcií I činí 4 (slovy: čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisn í kurz Nových akcií I činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jednu Novou akcii I. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií I do 5 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií I ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií I na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií I, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií I, jinak je upsání neúčinné. Úpis Nových akcií II bude proveden ve dvou kolech a to tak, že v 1. kole mohou upisovat všechny Nové akcie II pouze dosavadní akcionáři Společnosti, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního práva upsat část Nových akcií II určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upsat 3 (slovy tři) kusy Nových akcií II. Lhůta k upisování Nových akcií II v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá 5 (slovy: pět) týdnů a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodn ího rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií II upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) za jednu Novou akcii II, tj. rovná se jmenovité hodnotě Nových akcií II; emisní kurz Nových akcií II upisovaných ve 2. kole činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). Emisní kurz Nových akcií II s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v p lné výši na Účet tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na Účet připsána nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola, jinak bude upsání Nových akcií II, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota ) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto Nové akcie II budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola (tedy pokud budou v 1. kole účinně upsány všechny Nové akcie II, nedoje ke 2. kolu upisování Nových akcií II). Nové akcie II, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty určitým zájemcům osloveným a doporučeným Bankou. K upsání Nových akcií II v 2. kole bude těmto určitým zájemcům předem určeným představenstvem poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů od poslední ho dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií II do 5 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií II ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií II na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií II, tj. ode dne uzavření smlouvy o ups ání Nových akcií II, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je sídlo Banky na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (18. patro) s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9 hodin do 18 hodin. do 10. 9. 2012 od 11. 6. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 185 793 Kč

od 27. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 11. 2012 od 17. 9. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 185 793 od 6. 6. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 185 793 do 6. 6. 2014 od 27. 11. 2012
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 000 000 do 27. 11. 2012 od 11. 6. 2012
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 11. 6. 2012 od 17. 9. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 do 11. 6. 2012 od 17. 9. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 10 do 11. 6. 2012 od 17. 9. 2008

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Aleš Vítek

člen správní rady

První vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 18. 12. 2019

Fügnerova 3555/6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Aleš Vítek

statutární ředitel

První vztah: 3. 6. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 18. 12. 2019

Fügnerova 3555/6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Lukáš Novák

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 18. 12. 2019

vznik funkce: 28. 2. 2011

zánik funkce: 18. 12. 2019

Úvoz 173/18, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Lívia Palásthyová

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 18. 12. 2019

Tupolevova 4, Bratislava, Slovenská republika

Miloš Novák

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 18. 12. 2019

Krajní 4000/8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Lukáš Novák

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 1. 2014

vznik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 28. 2. 2011

Úvoz 173/18, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Gabriela Belopotocká

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 6. 2012

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 14. 5. 2012

Bratislava, Priehradna 24A, PSČ 82107, Slovenská republika

Aleš Vítek

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 17. 9. 2008

zánik funkce: 28. 2. 2011

Osadní 13/1318, Praha 7, 170 00, Česká republika

Radim Ohnsorg

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 28. 2. 2011

Kostelec 32, 588 61, Česká republika

Pavel Beneš

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 28. 2. 2011

Solní 2024, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 3. 6. 2020

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

do 3. 6. 2020 od 11. 6. 2012

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo celé představenstvo společně.

do 11. 6. 2012 od 17. 9. 2008

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Lívia Palásthyová

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2012

vznik členství: 15. 5. 2012

Tupolevova 4, Bratislava, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Gabriela Belopotocká

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 6. 2012

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 14. 5. 2012

Bratislava, Priehradna 24A, PSČ 82107, Slovenská republika

Dozorčí rada

Historické vztahy

Martin Burian

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 18. 12. 2019

Ke Střelnici 5348, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Burian

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 2. 2011

Jihlava 5348, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Burian

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 2. 2011

Jihlava 5348, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Aleš Vítek

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 18. 12. 2019

vznik funkce: 28. 2. 2011

zánik funkce: 18. 12. 2019

Fügnerova 3555/6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Zdeněk Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 18. 12. 2019

Děvínská 2421/13, Praha, 150 00, Česká republika

Aleš Vítek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2015

vznik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 28. 2. 2011

Fügnerova 3555/6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Zdeněk Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 28. 2. 2011

Děvínská 2421/13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Martin Burian

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 28. 2. 2011

Mrákotín 265, 588 54, Česká republika

Ing. Eva Děkanovská

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 20. 9. 2008

zánik členství: 28. 2. 2011

Pojarova 1161/10, Košice, 040 00, Slovenská republika

Martin Burian

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 20. 9. 2008

zánik členství: 28. 2. 2011

Mrákotín 265, 588 54, Česká republika

Marcel Děkanovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 20. 9. 2008

zánik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 20. 9. 2008

zánik funkce: 28. 2. 2011

Jesenského 1579/12, Košice, 040 01, Slovenská republika

Martin Burian

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 20. 9. 2008

Mrákotín 265, 588 54, Česká republika

Marcel Děkanovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 20. 9. 2008

vznik funkce: 17. 9. 2008

zánik funkce: 20. 9. 2008

Jesenského 1579/12, Košice, 040 01, Slovenská republika

Ing. Eva Děkanovská

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 20. 9. 2008

Pojarova 1161/10, Košice, 040 00, Slovenská republika

Další vztahy firmy Wooky a.s.

2 fyzické osoby

Aleš Vítek

člen správní rady

První vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 18. 12. 2019

Fügnerova 3555/6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radim Ohnsorg

První vztah: 3. 6. 2020

Kostelec 135, 588 61, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Akcionáři

RADIM OHNSORG

Česká republika, Kostelec, 588 61

od 3. 6. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 9. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 9. 2008

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).