Hlavní navigace

Zakládání staveb,a.s.

Firma Zakládání staveb,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2139, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 182 737 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49241567

Sídlo:

Dobronická 1371, Praha, 148 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 9. 1993

DIČ:

CZ49241567

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

23610 Výroba betonových výrobků pro stavební účely
28920 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43130 Průzkumné vrtné práce
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
773 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2139, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Zakládání staveb,a.s. od 29. 9. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 29. 9. 1993

adresa

Dobronická č.p. 1371
Praha 4 od 4. 9. 2002

adresa

Dobronická 635
Praha 4 do 4. 9. 2002 od 29. 9. 1993

Předmět podnikání

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 12. 3. 2012

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 20. 10. 2010

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 21. 10. 2005

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - stavebních a důlních strojů od 2. 12. 2002

výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - výroba kovových prefabrikátů pro stavby od 2. 12. 2002

nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) - skladování a zpracování nekovového odpadu a šrotu od 2. 12. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc - inženýrská a investorská činnost od 2. 12. 2002

velkoobchod - betonářskou ocelí a polotovary z ní od 2. 12. 2002

specializovaný maloobchod - betonářskou ocelí a polotovary z ní od 2. 12. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých - stavebních strojů - strojů a zařízení pro stavebnictví od 2. 12. 2002

realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 2. 12. 2002

přípravné práce pro stavby - zemní práce a terénní úpravy - výkopové práce - průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb - odvodňování staveniště - bourací a úklidové práce od 2. 12. 2002

zámečnictví od 2. 12. 2002

opravy pracovních strojů od 2. 12. 2002

instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů od 2. 12. 2002

instalace a opravy elektronických zařízení od 2. 12. 2002

projektová činnost ve výstavbě od 2. 12. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 2. 12. 2002

výkon zeměměřičských činností od 2. 12. 2002

výkon zeměměřičských činnost do 2. 12. 2002 od 2. 12. 2002

provádění staveb do 2. 12. 2002 od 12. 6. 1997

projektová činnost ve výstavbě do 2. 12. 2002 od 12. 6. 1997

nakladání s nebezpečnými odpady do 2. 12. 2002 od 12. 6. 1997

poradenská činnost ve stavebnictví do 2. 12. 2002 od 8. 11. 1995

zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě do 2. 12. 2002 od 8. 11. 1995

pronájem strojů, zařízení a automobilů do 2. 12. 2002 od 8. 11. 1995

veřejná nákladní vnitrostátní silniční doprava do 2. 12. 2002 od 8. 11. 1995

inženýrská geologie bez omezení do 2. 12. 2002 od 8. 11. 1995

provádění inženýrských staveb do 12. 6. 1997 od 29. 9. 1993

provádění bytových a občanských staveb do 12. 6. 1997 od 29. 9. 1993

provádění průmyslových staveb do 12. 6. 1997 od 29. 9. 1993

projektová činnost v investiční výstavbě do 12. 6. 1997 od 29. 9. 1993

výroba speciálních stavebních dílců a prefabrikátů do 2. 12. 2002 od 29. 9. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příl.2 a 3 cit.zák.) do 2. 12. 2002 od 29. 9. 1993

výroba speciálních strojů a zařízení pro stavební výrobu s vyj. živností uvedených v příl. zák.455/91 Sb. do 2. 12. 2002 od 29. 9. 1993

práce speciálního zakládání staveb do 2. 12. 2002 od 29. 9. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 19. 3. 2014

Na společnost Zakládání staveb, a.s., IČ 492 41 567, se sídlem Praha 4, Dobronická č.p. 1371, PSČ 148 00, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti REFIN, spol. s r.o., IČ 630 74 711, se sídlem Praha 8, Rohanský ostrov 641, PSČ 180 00. od 20. 10. 2010

Na společnost Zakládání staveb, a.s, IČ: 49241567, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ:14826, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti DOSPOL-Zakládání s.r.o., IČ: 63669463, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ: 148 26. od 30. 9. 2008

1. Valná hromada společnosti Zakládání staveb, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Trilet Ground Services, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ: 250 56 514 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohot o usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Opr ávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu (tedy vlastnictví potřebného počtu akcií společnosti) je doloženo (i) předložením akcií v listinné podobě na majitele, a to celkem 172 633 kusů akcií, (ii) prohlášením auditora, společnosti HAYEK, spol. s r.o., holding , o tom, že hlavní akcionář je ke dni předcházejícímu dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem výše uvedeného počtu akcií společnosti, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů tedy vyplývá, že hlavní a kcionář vlastní akcie společnosti, které představují podíl ve výši 94,47% na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1831,-- Kč (slovy: jeden tisíc osm set třicet jedna koruna česká) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč. Přiměřenost navržené výše pro tiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 2111/2005 zpracovaným prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., se sídlem Včelařská 9, Praha 8, PSČ 182 00 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část znaleckého posudku zní: "Hlavní akcionář znalci dne 13.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Zakládání staveb, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům společnosti ve výši 1831,-- Kč (slovy: jeden tisíc osm set třic et jedna korun českých) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících obchodního zákoníku." 3. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku re alizace práva výkupu podle tohoto usnesení) podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve l hůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění oprávněným osobám. od 12. 9. 2005

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Zakládání staveb. Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR,se sídlem v Praze 1,Senovážné nám.32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/91 Sb.o podmínkách převodu od 29. 9. 1993

majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 10.srpna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno- vání členů představenstva a dozorčí rady. od 29. 9. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 182 737 000 Kč

od 29. 9. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 182 737 od 23. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 182 737 do 23. 6. 2020 od 21. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 182 737 do 21. 10. 2010 od 4. 9. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 182 737 do 4. 9. 2002 od 5. 5. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 182 737 do 5. 5. 1994 od 29. 9. 1993

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Milan Král

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 2. 2. 2021

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Holík

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Mühl

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 2. 2. 2021

Kostelní 36/36, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Aleš Skalický

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Na palouku 3237/9, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Peč

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 30. 4. 2019

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ladislav Holík

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 1. 2. 2021

K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Aleš Skalický

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 1. 2. 2021

Na palouku 3237/9, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jiří Mühl

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 2. 2. 2016

zánik funkce: 1. 2. 2021

Kostelní 36/36, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Milan Král

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 2. 2. 2016

zánik funkce: 1. 2. 2021

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Ing. Petr Nosek

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 3. 3. 2014

zánik členství: 30. 4. 2019

Zelená 395, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Milan Král

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 3. 2. 2011

zánik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 4. 2. 2011

zánik funkce: 1. 2. 2016

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Ing. Milan Král

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 3. 2. 2011

zánik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 4. 2. 2011

zánik funkce: 1. 2. 2016

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Petr Nosek

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 3. 3. 2014

Wiesenthalova 1035/8, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Nosek

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 3. 3. 2014

Wiesenthalova 1035/8, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Jiří Mühl

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 3. 2. 2011

zánik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 3. 3. 2014

zánik funkce: 1. 2. 2016

Kostelní 36/36, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Ladislav Holík

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 3. 2. 2011

zánik členství: 1. 2. 2016

K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Aleš Skalický

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 3. 2. 2011

zánik členství: 1. 2. 2016

Na Palouku 3237/9, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Aleš Skalický

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 3. 2. 2011

zánik členství: 1. 2. 2016

Na Palouku 3237/9, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Ladislav Brož

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 3. 2. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

Poznaňská 429/45, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Aleš Skalický

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 3. 2. 2011

Průběžná 288/11, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Ladislav Holík

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 3. 2. 2011

K Lukám 650, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Milan Král

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2015

vznik členství: 3. 2. 2011

vznik funkce: 4. 2. 2011

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Ing. Jiří Mühl

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 3. 2. 2011

Kostelní 36, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Ladislav Holík

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 27. 7. 2006

zánik členství: 3. 2. 2011

K Lukám 650, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Milan Král

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 27. 7. 2006

zánik členství: 3. 2. 2011

vznik funkce: 27. 7. 2006

zánik funkce: 3. 2. 2011

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Ing. Jiří Mühl

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 27. 7. 2006

zánik členství: 3. 2. 2011

Kostelní 36, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jiří Mühl

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik členství: 27. 7. 2006

Kostelní 36, Praha 4, 170 00, Česká republika

Ing. Ladislav Brož

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 3. 2. 2011

Poznaňská 429/45, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Aleš Skalický

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 3. 2. 2011

Průběžná 11/288, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Milan Král

předseda

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 27. 7. 2006

vznik funkce: 4. 9. 2001

zánik funkce: 27. 7. 2006

Na Průhonu 309, Vědomice, Česká republika

ing. Ladislav Košíček

člen

První vztah: 2. 12. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 9. 7. 2003

r.č. 490831/0226 do 10. 12. 2003 od 2. 12. 2002

Ostrovského 971/11, Praha 5, Česká republika

ing. Vojtěch Kopáč

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 9. 7. 2003

Brandlova 1557/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Král

předseda

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 10. 8. 2001

vznik funkce: 4. 9. 2001

Neklanova 1796, Roudnice nad Labem, Česká republika

ing. Ladislav Košíček

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 2. 12. 2002

vznik členství: 10. 8. 2001

r.č. 490831/0226 do 2. 12. 2002 od 4. 9. 2002

Dobřejovická 565, Praha 4, Česká republika

ing. Dušan Houdek

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 9. 7. 2003

Tymiánová 620/7, Praha 10, Česká republika

ing. Michael Remeš

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 9. 7. 2003

Na Domovině 687, Praha 4, Česká republika

Ing. František Peč

místopředseda

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 8. 2. 2006

vznik funkce: 4. 9. 2001

zánik funkce: 8. 2. 2006

Na Vysočanských vinicích 823/6, Praha 9, Česká republika

ing. Oto Petrášek

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 9. 7. 2003

Hřebíkova 12, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Šindelka

místopředseda

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 8. 2. 2006

vznik funkce: 4. 9. 2001

zánik funkce: 8. 2. 2006

Vodnická 312, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Mühl

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 27. 7. 2006

Kostelní 36, Praha 7, Česká republika

Ing. Ladislav Holík

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 27. 7. 2006

K lukám 650, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Vejnar

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 9. 7. 2003

Azalková 510, Horní Jirčany, Česká republika

Ing. Dušan Houdek

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 10. 8. 2001

zánik funkce: 10. 8. 2001

Proutěná 410, Praha 4, Česká republika

Ing. František Peč

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 10. 8. 2001

Na Vysočanských vinicích 823/6, Praha 9, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

Předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 10. 8. 2001

zánik funkce: 10. 8. 2001

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha 4, Česká republika

Ing. Dušan Houdek

První vztah: 12. 8. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Proutěná 410, Praha 4, Česká republika

Ing. Dušan Houdek

První vztah: 27. 5. 1998 - Poslední vztah: 12. 8. 1998

Protěná 410, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

První vztah: 27. 5. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha 4, Česká republika

Ing. František Peč

První vztah: 27. 5. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Na Vysočanských vinicích 823/6, Praha 9, Česká republika

Ing. Milan Král

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 10. 8. 2001

Neklanova 1796, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Jaroslav Haupt

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 10. 8. 2001

Prosecká 681, Praha 9, Česká republika

Ing. Jan Kovář

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 27. 5. 1998

Ing.Jan Kovář vykonává funkci generálního ředitele do 27. 5. 1998 od 5. 4. 1995

Štúrova 1417/2, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Rybák

Představenstvo

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Kostelní 28, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Kovář

Představenstvo

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Štúrova 1417/2, Praha 4, Česká republika

ing. Milan Novák

Představenstvo

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Pod Lysinami 470/17, Praha 4, Česká republika

ing. David Háša

Představenstvo

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

V rohu 725, Praha 4, Česká republika

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představensta.

od 3. 8. 2009

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 3. 8. 2009 od 4. 9. 2002

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány vždy dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmoc- něn. Generální ředitel společnosti zastupuje společnost samostatně v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn. Generální ředitel společnosti pode- pisuje za představenstvo samostatně v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 4. 9. 2002 od 5. 4. 1995

Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva,nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak,že buď společně všichni členové představenstva,nebo společně předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti,či otisku razítka společnosti.

do 5. 4. 1995 od 29. 9. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. František Peč

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2021

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Rataj

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2021

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Rudolf Franta

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 11. 2019

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 13. 10. 2014

Vodnická 315/32, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 28. 1. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2016

zánik funkce: 28. 1. 2021

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. František Peč

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 28. 1. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2016

zánik funkce: 28. 1. 2021

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 2. 2. 2011

zánik členství: 28. 1. 2016

vznik funkce: 3. 2. 2011

zánik funkce: 28. 1. 2016

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 2. 2. 2011

zánik členství: 28. 1. 2016

vznik funkce: 3. 2. 2011

zánik funkce: 28. 1. 2016

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. František Peč

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 2. 2. 2011

zánik členství: 28. 1. 2016

vznik funkce: 3. 2. 2011

zánik funkce: 28. 1. 2016

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. František Peč

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 2. 2. 2011

zánik členství: 28. 1. 2016

vznik funkce: 3. 2. 2011

zánik funkce: 28. 1. 2016

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. František Peč

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2015

vznik členství: 2. 2. 2011

vznik funkce: 3. 2. 2011

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2015

vznik členství: 2. 2. 2011

vznik funkce: 3. 2. 2011

Marie Cibulkové 1615, Praha 4, 140 00, Česká republika

Rudolf Franta

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 13. 10. 2009

K Lukám 648, Praha 4, 142 00, Česká republika

Rudolf Franta

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 13. 10. 2009

K Lukám 648, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 27. 7. 2006

zánik členství: 2. 2. 2011

vznik funkce: 27. 7. 2006

zánik funkce: 2. 2. 2011

Marie Cibulkové 1615, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 9. 2006

vznik členství: 27. 7. 2006

vznik funkce: 27. 7. 2006

Marie Cibulkové 1615, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. František Peč

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 2. 2. 2011

vznik funkce: 10. 2. 2006

zánik funkce: 2. 2. 2011

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 27. 7. 2006

vznik funkce: 10. 2. 2006

zánik funkce: 27. 7. 2006

Marie Cibulkové 1615, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. František Peč

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik členství: 9. 2. 2006

vznik funkce: 10. 2. 2006

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 9, 190 00, Česká republika

Petr Brandejs

člen

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 24. 6. 2009

Kurčatovova 321, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

místopředseda

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 9. 2. 2006

vznik funkce: 10. 8. 2001

zánik funkce: 9. 2. 2006

Marie Cibulkové 1615, Praha 4, Česká republika

Josef Kopecký

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 11. 2005

zánik členství: 28. 5. 2003

U Parku 555, Jesenice, Česká republika

Ing. Jan Kovář

předseda

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 9. 2. 2006

vznik funkce: 10. 8. 2001

zánik funkce: 9. 2. 2006

Štúrova 1417/2, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

místopředseda

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

Marie Cibulkové 1615, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Hájek

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 10. 8. 2001

vznik funkce: 25. 8. 2000

Sezimovská 533, Tábor - Měšice, Česká republika

Josef Kopecký

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 2. 12. 2002

Říčanská 96, Jesenice, Česká republika

Ing. Milan Vodička

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

zánik funkce: 25. 8. 2000

Lečkova 1518, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Kovář

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 10. 8. 2001

zánik funkce: 10. 8. 2001

Štúrova 1417/2, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Kovář

První vztah: 27. 5. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Štúrova 1417/2, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Vodička

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Lečkova 1518, Praha 4, Česká republika

Josef Kopecký

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 27. 5. 1998

Říčanská 96, Jesenice, Česká republika

ing. Milan Novák

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Pod Lysinami 470/17, Praha 4, Česká republika

Ing. Čestmír Matějka

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Zdíkovská 198/2920, Praha 5, Česká republika

Ing. Michal Remeš

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Na Domovině 687, Praha 4, Česká republika

Ing. Čestmír Stava

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

5.května 1035/41, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy Zakládání staveb,a.s.

Trilet Ground Services, a.s.

První vztah: 28. 9. 2016

U Rakovky 849, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Štěpánka Lebdušková

  předseda dozorčí rady

  Budovatelů 1610, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

 • Ing. Helena Kortusová

  člen dozorčí rady

  Třešňová 369, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

 • Ing. Milan Král

  člen představenstva

  Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

 • Ing. Ladislav Holík

  člen představenstva

  K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Rataj

  předseda představenstva

  Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. David Peč

  člen dozorčí rady

  Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. František Peč

  člen představenstva

  Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Olga Kuiperová

  člen dozorčí rady

  Břidličná 929/4, Praha, 147 00, Česká republika

Trilet Ground Services, a.s.

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

U Rakovky 849, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Trilet Ground Services, a.s.

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

U Rakovky 849, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Akcionáři

Trilet Ground Services, a.s., IČ: 25056514

U Rakovky 849, Česká republika, Praha, 148 00

od 28. 9. 2016

Trilet Ground Services, a.s., IČ: 25056514

Kodaňská, Česká republika, Praha 10, 100 10

do 28. 9. 2016 od 18. 5. 2006

Triley Ground Services, a.s., IČ: 25056514

Kodaňská, Česká republika, Praha 10, 100 10

do 18. 5. 2006 od 27. 4. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1993

Živnosti

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 2. 2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 11. 2010
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 9. 9. 2008
Vnitrozemská vodní doprava
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 6. 2007
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 2. 2004
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 2. 2002
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 2. 2002
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 12. 2001
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 2001
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 10. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1993
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 9. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).