Hlavní navigace

ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.

Firma ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4483, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 18 074 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25097989

Sídlo:

Ke Křížku 134, Čelákovice, 250 88

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 1. 1997

DIČ:

CZ25097989

Aktuální kontaktní údaje ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01110 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
014 Živočišná výroba
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
431 Demolice a příprava staveniště
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
46900 Nespecializovaný velkoobchod
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4483, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. od 7. 1. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 7. 1. 1997

adresa

Ke Křížku 134
Čelákovice 25088 od 9. 10. 2015

adresa

Jiřinská 134
Čelákovice 25088 do 9. 10. 2015 od 2. 5. 2014

adresa

134
Sedlčánky 25088 do 2. 5. 2014 od 2. 4. 2007

adresa

318
Sedlčánky 25088 do 2. 4. 2007 od 7. 1. 1997

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 7. 1. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 7. 1. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti zemědělství od 7. 1. 1997

ekonomické poradenství od 7. 1. 1997

poradenská činnost v oblasti zemědělství od 7. 1. 1997

zemní práce od 7. 1. 1997

nakládání s ostatními odpady od 7. 1. 1997

opravy zemědělských strojů od 7. 1. 1997

Ostatní skutečnosti

Valná hromada této společnosti rozhodla na svém řádném zasedání konaném dne 13.6.2001, způsobem a za podmínek uvedených v notářském zápise sepsaném dne 9.7.2001, NZ 199/2001, N 166/2001, kromě jiného takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 17,000.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionů sedmdesátčtyřitisíce korun českých), upsáním nových akcií peněžitým vkladem, vydáním nové emise 34 (slovy: třicetčtyři) kusů akcií, každá o jmenovité hodnot ě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě. Emisní kurz každé akcie činí 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 2. Upisování akcií nad částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), se nepřipouští. 3. Přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií se podle §204a, odst. 5 obch. zákoníku vylučuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je započtení pohledávky, kterou má Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. za společno stí ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., ve výši 17, 000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. 4. Nové akcie budou nabídnuty společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., IČO 46356380, se sídlem Čelákovice, Sedlčánky 134, za těchto podmínek: a) Místo a lhůta pro upsání nových akcií: sídlo společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., Sedlčánky 318, okres Praha-východ a to do listiny upisovatele umístěné v tomto sídle. Doba upisování akcií se stanoví na 14 dní. Upisování nových akcií bude zahájeno prvý pracovní den následující po dni, kterým nabude právní moci usnesení rejstříkové soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli, tedy Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. sdělen doporučeným dopisem. b) Emisního kurz každé takto upisované akcie na zvýšení základního kapitálu činí 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). c) Splacení emisního kurzu akcií ve výši 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), společností Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. bude výhradně formou započtení proti pohledávce, kterou má tato společnost vůči společnosti ZEMOS -AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., rovněž ve výši 17.000.000,-Kč z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. 5. Valná hromada souhlasí se splacením emisního kurzu akcií ve výši 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), společností Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. výhradně formou započtení proti pohledávce, kterou má tato společnost vůči společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., rovněž ve výši 17.000.000,-Kč z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. 6. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o upsání akcií s dohodou o započtení pohledávky, kterou jsou stanovena pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení a podle které může upisovatel započítat svou pohledávku za společností na závazek splatit emi sní kurz akcií, tohoto znění: "SMLOUVA O UPSÁNÍ AKCIÍ s dohodou o započtení pohledávky uzavřená mezi: Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., IČO 46356380, se sídlem Čelákovice, Sedlčánky 134, okres Praha-východ, zastoupená předsedou představenstva ing. Liborem Jarolímem, dále jen upisovatel na straně jedné a ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, se sídlem Sedlčánky 318, okres Praha-východ, zastoupená předsedou představenstva ing. Liborem Jarolímem a místopředsedou představenstva ing. Milošem Špitálským, dále jen společnost na straně d ruhé, čl. I 1. Valná hromada společnosti rozhodla na svém řádném zasedání dne 13.6.2001 takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), celkem tedy na částku ve výši 18.074.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých) upsáním nových akcií vydáním nové emise 34 ku sů ( slovy: třicet čtyři kursů), akcií každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě. Emisní kurz každé akcie činí 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc kroun českých), b) Upisování akcií nad částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) se nepřipouští, c) Přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií se podle §204a, odst. 5 obch. zák. vylučuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je kapitalizace pohledávky, kterou má Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. za společnos tí ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodí a.s., ve výši 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. d) Nové akcie budou nabídnuty společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., IČO 46356380, se sídlem Čelákovice, Sedlčánky 134. e) Valná hromada souhlasí se splacením emisního kurzu akcií ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) společností Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. výhradně formou započetní proti pohledávce, kterou má tato společnost vůči společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., rovněž ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. f) Místo a lhůta pro upsání nových akcií: sídlo společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., Sedlčánky 318, okres Praha-východ a to do listiny upisovatele umístěné v tomto sídle. Doba upisování akcií se stanoví na 14 dní. Upisování nových akcií bude zahájeno prvý pracovní den následující po dni, kterým nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, do obchodního rejstříku. 2. Upisovatel prohlašuje, že návrh smlouvy na upsání akcií podle této smlouvy obdržel v dostatečném předstihu a to dne 24.5.2001. čl. II 1. Upisovatel - Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., touto smlouvou, ve smyslu čl. I, odst. 1 této smlouvy, upisuje 34 kusů akcií každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) znějících na jméno, v listinné podobě za emisní kurz ve výši 500.000,- Kč (pětset tistí korun českých) za jednu akcii, celkem ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých). 2. Jedná se o novou emisi akcií společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, se sídlem Sedlčánky 318, okres Praha-východ, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíleu B, vložka 4483, uvedenouv čl. I , odst. 1 této smlouvy. 3. K upsání akcií podle této smlouvy dojde podpisem této smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Součástí smlouvy o upsání akcií je i dohoda o započtení pohledávky. čl. III 1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že na úplnou úhradu upisovatelem upsaných akcií ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) započítává upisovatel ke dni účinnosti této smlouvy existující pohledávku, kterou má upisovatel za společ ností ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, rovněž v vcelkové výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí, uvedených v čl. IV této smlouvy a to t ak, že tato pohledávka uvedená v čl. IV, odst. 2 této smlouvy, včetně příslušenství zaniká. 2. Statutární orgán společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, výslovně prohlašuje, že s tímto způsobem zaplacení emisného kurzu akcií souhlasí a že tímto způsobem je celý emisní kurz akcií celkem ve výši 17.000.000,- Kč (s lovy: sedmnáct milionů korun českých), ve smyslu čl. II této smlouvy upisovatelem zcela uhrazen. čl. IV 1. Účastníci prokládají za nesporné, že na základě Smlouvy o vkladu do společnosti dne 17.12.1998 (Katastrální úřad Praha-východ vklad práva provedl rozhodnutím pod č.j. V5-1029/99, vklad práva zapsán do katastru nemovitostí dne 26.4.1999, právní účinky v kladdu dnem 30.3.1999) a Dohody o narovnání ze dne 23.8.2000 se společnost ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. stala výlučným vlastníkem těchto movitých a nemovitých věcí: a) nemovitosti v kat. území Mochov, obec Mochov, zapsané na LV č. 679 u Katastrálního úřadu Praha-východ a to: objekt bydlení dům č.p. 150 na pozemku parc. č. 292/2 (pozemek jiného vlastníka). Tyto nemovitosti s příslušenstvím byly oceněny (ocenění schvál ené valnou hromadou společnosti dlužníka) na částku ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvěstě tisíc korun českých). b) nemovitosti v kat. území Mochov, obec Mochov, zapsané na LV č. 679 u Katastrálního úřadu Praha-východ a to: objekt bydlení dům č.o. 49 (stavba na více parcelách) na pozemcích parc. č. 437/2, parc. č. 437/11 (pozemky jiného vlastníka), garáž (stavba na více parcelách) na pozemcích parc. č. 437/3, parc. č. 437/8 (pozemky jiného vlastníka, s příslušenstvím. Tyto nemovitosti s příslušenstvím byly oceněny (ocenění schválené valnou hromadou společnosti dlužníka) na částku ve výši 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osmset tisíc korun českých). c) nemovitosti v kat. území Čelákovice, obec Čelákovice, zapsané na LV č. 3168 u Katastrálního úřadu Praha-východ a to: objekt bydlení dům č.p. 6 na pozemku parc. č. 3520/4 (pozemek jiného vlastníka), garáž na pozemku parc. č. 350/6 (pozemek jiného vlastn íka), s příslušenstvím. Tyto nemovitosti s příslušenstvím byly oceněny (ocenění schválené valnou hromadou společnosti dlužníka) na částku ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) d) 678 kusů (slovy: šest set sedmdesát osm kusů) akcií na jméno. každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) společnosti HAVEA Šestajovice, a.s.,IČO 61672246, ve formě zatímních listů č. 198 až č. 265, v ocenění schváleném valn ou hromadou nabyvatele na částku ve výši 6.700.000,- Kč (slovy: šest milionů sedmset tisíc korun českých) e) 243 kusy (slovy: dvěstěčtyřicet tři kusy) akcií na jméno, z toho 236 akcií (slovy: dvěstětřicet šest akcií) každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 7 akcií (slovy: sedm akcií) každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slo vy: pět tisíc korun českých) společnosti Agrochemický podnik Mstětice a.s., IČO 46356151, v číselné řadě 4601 až 4652, 3961 až 4000, 4001 až 4100, 5918 až 5961, 056 až 062, v ocenění schváleném valnou hromadou společnosti dlužníka na částku ve výši 6.700. 000,-Kč (slovy: šest tisíc sedmset korun českých), f) sklízeč zn. HAMACHEK SP-90W, inv. č. 00480102, v ocenění schváleném valnou hromadou společnosti dlužníka na částku ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých), g) stádo zvířat (skot, prasnice) v ocenění schváleném valnou hromadou společnosti dlužníka na částku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých). 2. Oba účastníci pokládají za nesporné, že společnost ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. stala dlužníkem vůči společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. v částce ve výši 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) , neboť k dnešnímu dni celkovou kupní cenu ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) za převod movitých a nemovitých věcí podle odst. 1 tohoto článku neuhradila. 3. ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. podpisem této smlouvy zároveň uznává co do důvodů a výše, že dluží společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., ke dni podpisu této dohody peněžitou částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých). 4. Účastníci se dále dohodli, že ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. splatí předmětnou dlužnou částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. kapitalizací tét o pohledávky způsobem uvedeným v čl. III této smlouvy. čl. V 1. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma účastníky této smlouvy. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem, ve kterým nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, do obchodního rejstříku podle čl. I této smlouvy. 2. Účastníci se dohodli, že nicotnost, neplatnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této smlouvy se nevztahuje na účinnost této smlouvy. Na místo nicotného, neplatného nebo neproveditelstného ustanovení bude sjednáno takové ustanovení, kter é bude odpovídat hospodářskému účelu stávajícího ustanovení. Účastníci smlouvy, po jejím přečtení prohlašují, že tao byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že se na jejím obsahu plně dohodli. Tomu na důkaz vlastnoruční podpisy účastníků této smlouvy, které na listinu byly připojeny před orgánem pověřeným k jejich ověřování. Valná hromada společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. pověřuje statutární orgán společnosti, aby podle návrhu smlouvy o upsání akcií s dohodou o započtení pohledávky, uvedenou výše, tuto uzavřeli a podepsali. do 13. 5. 2004 od 7. 10. 2003

splaceno 100% základního jmění od 7. 1. 1997

jediný akcionář: CARLSSTONE TOURS a.s. IČO: 49241044 Sídlo: Praha 10, Na hroudě 20 do 11. 9. 1998 od 7. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 074 000 Kč

od 13. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 1 074 000 Kč

do 13. 5. 2004 od 7. 1. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 34 od 13. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 2 148 od 7. 1. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Libor Jarolím

člen správní rady

První vztah: 22. 1. 2021

vznik členství: 30. 6. 2020

Komenského 35, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Špitálský

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 9. 4. 2015

Přerov nad Labem 90, 289 16, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Marek Špitálský

předseda správní rady

První vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 9. 4. 2015

vznik funkce: 9. 4. 2015

Přerov nad Labem 434, 289 16, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Jarolím

První vztah: 22. 1. 2021 - Poslední vztah: 22. 1. 2021

vznik členství: 30. 6. 2020

Komenského 35, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice

Martin Kučera

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2021

vznik členství: 9. 4. 2015

zánik funkce: 9. 4. 2020

Sokolovská 312/20, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Martin Kučera

statutární ředitel

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2021

vznik funkce: 9. 4. 2015

Sokolovská 312/20, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Ing. Marek Špitálský

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 26. 7. 2006

zánik členství: 9. 4. 2015

Přerov nad Labem 434, 289 16, Česká republika

Ing. Libor Jarolím

člen-předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

zánik členství: 9. 4. 2015

zánik funkce: 9. 4. 2015

Komenského 35, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Ing. Miloš Špitálský

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

zánik členství: 9. 4. 2015

Přerov nad Labem 90, 289 16, Česká republika

Ing. Marek Špitálský

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 26. 7. 2006

Přerov nad Labem 401, 289 16, Česká republika

Ing. Libor Jarolím

člen-předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

Komenského 35, Čelákovice, Sedlčánky, 250 88, Česká republika

Ing. Jan Bouček

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

zánik členství: 26. 7. 2006

Za mototechnou 871, Praha 5, Česká republika

Ing. Miloš Špitálský

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

Přerov nad Labem 54, 289 16, Česká republika

Josef Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

Havlíčkova 164, Mochov, Česká republika

František Jarolím

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

Císařská Kuchyně 3, Česká republika

Ing. Václav Vosáhlo

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

Husova 1515, Čelákovice, Česká republika

Ing. František Tydlitát

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

Bezručova 1472, Říčany, Česká republika

Ing. Karel Bohuslav

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

Vančurova 1100, Čelákovice, Česká republika

Ing. Jan Bouček

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

Za mototechnou 871, Praha 5, Česká republika

Jménem společnosti jedná navenek statutární ředitel.

do 22. 1. 2021 od 9. 4. 2015

Společnost vůči třetím osobám zastupuje představenstvo. Za společnost se podepisuje předseda představenstva a jeden člen představenstva společně tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí oba své podpisy. Za společnost se podepisuje místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí oba své podpisy.

do 9. 4. 2015 od 7. 1. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Alois Pýcha

člen

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 23. 8. 2012

zánik členství: 9. 4. 2015

Velenka 50, 289 12, Česká republika

MUDr. František Kadeřávek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2000 - Poslední vztah: 26. 4. 2013

zánik členství: 30. 7. 2012

Štěchovická 1899/1, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Tuzar

člen

První vztah: 24. 9. 1998 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

zánik členství: 9. 4. 2015

Chvalova 9, Praha 3, 130 00, Česká republika

František Jarolím

předseda

První vztah: 24. 9. 1998 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

zánik členství: 9. 4. 2015

zánik funkce: 9. 4. 2015

U studánky 3, Císařská kuchyně, 250 88, Česká republika

Ing. Václav Vosáhlo

místopředseda

První vztah: 24. 9. 1998 - Poslední vztah: 16. 3. 2000

Husova 1515, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Ing. Ivana Kutílková

člen

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

Kramolná 1199, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

Jiří Kvapil

člen

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

nám. Husovo 8, Mochov, Česká republika

Dr. František Kadeřávek

předseda

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 1998

Štěchovická 1899, Praha 10, Česká republika

Další vztahy firmy ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Miloš Špitálský

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 9. 4. 2015

Přerov nad Labem 90, 289 16, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Marek Špitálský

předseda správní rady

První vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 9. 4. 2015

vznik funkce: 9. 4. 2015

Přerov nad Labem 434, 289 16, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Martin Kučera

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 9. 4. 2015

Sokolovská 312/20, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 1. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zemní práce
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Nakládání s ostatními odpady
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 1. 1997
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 1. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).