Hlavní navigace

ZETA - MIKA a.s.

Firma ZETA - MIKA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4289, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28618971

Sídlo:

Špálova 413/2, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 3. 2010

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4289, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

ZETA - MIKA a.s. od 21. 10. 2014

Obchodní firma

ZETA - MIKA a.s. do 21. 10. 2014 od 16. 3. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 16. 3. 2010

adresa

Špálova 413/2
Ostrava 70200 od 17. 2. 2017

adresa

Hrušovská 2653/14
Ostrava 70200 do 17. 2. 2017 od 21. 10. 2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 3. 2010

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 9.11.2020 Základní kapitál obchodní společnosti ZETA - MIKA a.s., se sídlem Špálova 413/2, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 286 18 971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4289 se snižuje o celkovou částk u 20,320.000,-- Kč, slovy: dvacet-milionů-tři-sta-dvacet-tisíc korun českých, a to z původní výše 22,320.000,-- Kč na novou výši základního kapitálu 2,000.000,-- Kč, takto: a)Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu Důvodem je přebytek provozního kapitálu a optimalizace struktury vlastního kapitálu. b)Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií, a to tak, že -jmenovitá hodnota každé akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude snížena o 910.394,-- Kč, slovy: devět-set-deset-tisíc-tři-sta-devadesát-čtyři korun českých, na novou jmenovitou hodnotu 89.606,-- Kč, -jmenovitá hodnota akcie o jmenovité hodnotě 320.000,-- Kč bude snížena o 291.332,-- Kč, slovy: dvě-stě-devadesát-jeden-tisíc-tři-sta-třicet-dva korun českých, na novou jmenovitou hodnotu 28.668,-- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou akcií ve smyslu § 525 zákona o obchodních korporacích. Po snížení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti rozdělen na : -22 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 89.606,-- Kč, - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 28.668,-- Kč. c)Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Bude vyplacena akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve lhůtě do tří (3) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d)Lhůta k předložení akcií k výměně Do tří (3) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e)Snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společno sti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 4.4 stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: S jednou akcií o jmenovité hodnotě 89.606,- Kč je spojeno 10 hlas ů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 28.668,- Kč jsou spojeny 3 hlasy. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 223 hlasů. Navrhovaným snížením základního kapitálu nedojde k poklesu základního kapitálu pod výši stanovenou ZOK ani nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. do 19. 3. 2021 od 10. 11. 2020

Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ZETA - MIKA a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 2.3.2011: (i) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20,320.000,- Kč (slovy: dvacet milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), z původní výše základního kapitálu 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 22,320. 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií; (ii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 1.016 ks (slovy: jeden tisíc šestnáct kusů) nových kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun čes kých), dále také jen "nové akcie"; (iv) s ohledem na to, že žádné nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku; (v) veškeré nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je pan Miloslav Hrdlička, datum narození 19.4.1961, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44, dále také jen "upisovatel", který je vlastníkem dále popsaného nepeněžit ého vkladu; (vi) místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Hrušovská 2653/14, PSČ 702 00; (vii) předem určený zájemce bude upisovat nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti upisovateli, přičemž počátek této lhůty bude upisovateli oznámen současně s doručením návrhu na uzavření smlouvy o up sání akcií upisovateli; návrh může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií může být vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (viii) emisní kurs všech nových akcií činí 20.320.000,- Kč (slovy: dvacet milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), a je roven úhrnu jmenovitých hodnot všech nových akcií a emisní kurs jedné akcie je tak roven její jmenovité hodnotě; (ix) emisní kurs všech nových akcií bude splacen níže specifikovaným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Hrušovská 2653/14, PSČ 702 00, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (x) předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže uvedené nemovitosti: - jednotka číslo 5, způsob využití - byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 10000/196531 (deset tisíc lomeno jedno sto devadesát šest tisíc pět set třicet jedna) na společných částech domu a pozemku, v budově č.p. 106, v části obce Moravská Ostrava, na pozemku parc. č. 530, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 7345 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, přičemž budova č. p. 106, v části obce Moravská Ostrava, na pozemku parc. č. 530, a pozemek parc. č. 530 - zastavěná plocha a nádvoří, jsou dále zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava v katastru nemovitostí na listu vlastnic tví 6005 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 70/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 2.800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých). pozemek parc. č. 41/4 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2028/14 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2028/15 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez č.p./č.e. - způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 41/4, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2057 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 71/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 420.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých). pozemek parc. č. St. 866 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 555/42 - zahrada, budova č.p. 882 - způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. St. 866, v části obce Zábřeh, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2331 pro katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 72/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 3,300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých). pozemek parc. č. 240 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 138 - způsob využití obč. vyb, na pozemku parc. č. 240, v části obce Starý Bohumín, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 779 pro katastrální území Starý Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 74/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). pozemek parc. č. St. 295/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 295/3 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 1678 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 1679 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 1680 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3399 pro katastrální území Mariánské Hory, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 75/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). pozemek parc. č. St. 976 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 457/10 - zahrada, budova č.p. 983 - způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. St. 976, v části obce Přívoz, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1231 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 76/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). pozemek parc. č. St. 1013 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 454/18 - zahrada, budova č.p. 1017 - způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. St. 1013, v části obce Přívoz, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1231 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 77/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 2,800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých). pozemek parc. č. St. 1025 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 519/3 - zahrada, budova č.p. 1016 - způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. St. 1025, v části obce Přívoz, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1231 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 78/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých). pozemek parc. č. 1228/3 - zastavěná plocha a nádvoří, rozestavěná budova, na pozemku parc. č. 1228/3, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Havířov, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2007 pro katastrální území Prostřední Suchá, obec Havířov, okres Karviná, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 79/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). rozestavěná budova, na pozemku parc. č. 2396/18, rozestavěná budova, na pozemku parc. č. 2396/19, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2851 pro katastrální území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, přičemž pozemek parc. č. 2396/18 - zasta věná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. 2396/19 - zastavěná plocha a nádvoří jsou dále zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3843 pro katastrální území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 81/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). pozemek parc. č. 2396/6 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez č.p./č.e. - způsob využití prům. obj, na pozemku parc. č. 2396/6, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2851 pro katastrální území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 82/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského s oudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých). Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu, který činí součet jednotlivě oceněných a výše popsaných nemovitostí činí na základě výše uvedených znaleckých posudků pana Ing. Václava Hrnčíře, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, cel kem 20,320.000,- Kč (slovy: dvacet milionů tři sta dvacet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 1.016 ks (slovy: jeden tisíc šestnáct kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité ho dnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); ocenění nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Valná hromada schvaluje předmět a ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu, jímž má být upisovatelem splacen emisní kurs všech 1.016 ks (slovy: jeden tisíc šestnáct kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovi té hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), jakož i vydání těchto akcií za nepeněžitý vklad "upisovateli.". do 22. 3. 2011 od 15. 3. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 19. 3. 2021

Základní kapitál

vklad 22 320 000 Kč

do 19. 3. 2021 od 22. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 3. 2011 od 16. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 89 606 Kč, počet: 22 od 19. 3. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 28 668 Kč, počet: 1 od 19. 3. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 22 do 19. 3. 2021 od 21. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 320 000 Kč, počet: 1 do 19. 3. 2021 od 21. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 116 do 21. 10. 2014 od 22. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 22. 3. 2011 od 16. 3. 2010

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Kateřina Hrdličková

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 2. 10. 2014

Okružní 113, Markvartovice, 747 14, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Kateřina Černotová

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 2. 10. 2014

Okružní 113, Markvartovice, 747 14, Česká republika

Kateřina Černotová

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 2. 10. 2014

Okružní 113, Markvartovice, 747 14, Česká republika

Roman Nikola

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 2. 10. 2014

Fryštátská 2061/55b, Karviná, 733 01, Česká republika

Kateřina Černotová

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2010

zánik funkce: 2. 10. 2014

Okružní 113, Markvartovice, 747 14, Česká republika

Kateřina Černotová

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 16. 3. 2010

vznik funkce: 16. 3. 2010

Okružní 113, Markvartovice, 747 14, Česká republika

Roman Nikola

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 26. 6. 2013

vznik členství: 16. 3. 2010

Čsl. armády 2862/13, Karviná, 733 01, Česká republika

JUDr. Irena Hučková

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 2. 10. 2014

Olešní 601/11, Ostrava, 712 00, Česká republika

Člen představenstva zastupuje společnost samostatně a ve všech záležitostech

od 21. 10. 2014

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Ve věcech mimo obvyklé hospodaření společnosti zavazují společnost všichni členové představenstva společně.

do 21. 10. 2014 od 16. 3. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Miloslav Hrdlička

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 2. 10. 2014

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Josef Chromčák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 16. 6. 2011

Hukvaldská 646, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ilona Martiniková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 16. 6. 2011

U Cihelny 874/14, Ostrava, 725 25, Česká republika

Mgr. Renáta Wojnarová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 16. 6. 2011

Čsl. armády 2862/13, Karviná, 733 01, Česká republika

Další vztahy firmy ZETA - MIKA a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 3. 2010

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 3. 2010

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).