Hlavní navigace

Leasing

Sdílet

Leasing, ať už se jedná o jakoukoli formu, představuje druh dlouhodobého pronájmu movité nebo nemovité věci (nejčastěji však automobilu či stroje a zařízení). Nejznámější druhy leasingu jsou finanční, operativní a zpětný leasing.


Leasing představuje formu dlouhodobého pronájmu určité movité věci. Předmětem leasingu mohou být například automobily či stroje a zařízení. Leasing se podle různých kritérií člení na několik druhů. Nejznámějšími jsou finanční, operativní a zpětný leasing.

Finanční leasing

Finanční leasing představuje druh dlouhodobého pronájmu jakéhokoliv dostupného automobilu, stroje a jiného zařízení s možností jeho odkoupení. Klient pravidelně splácí leasingové společnosti měsíční paušál a po ukončení leasingové smlouvy přechází stroj do jeho majetku.

Akontace (neboli jednorázová počáteční úhrada části pořizovaného majetku) a doba leasingu se různí. Klient hradí většinou každý měsíc pravidelnou splátku, která zahrnuje část pořizovací ceny majetku, pojištění a odměnu leasingové společnosti. Po celou dobu leasingu však předmět leasingu patří leasingové společnosti. Údržbu stroje a další náklady, jako např. u automobilu pohonné hmoty, silniční daň, povinné ručení, dálniční známku atd. hradí klient. Až po zaplacení poslední splátky a někdy i symbolické odkupní ceny přechází předmět leasingu do vlastnictví klienta.

Operativní leasing

Operativní leasing je založen na jiném principu. Opět si klient pronajímá od leasingové společnosti určitý majetek (auto, stroj, zařízení) a na určitou předem sjednanou dobu. Také platí pravidelné měsíční splátky, ale o nic jiného se nestará. Veškerý servis a náklady spojené s provozem stroje (oprava, servis,…) hradí pronajímatel, stejně tak na sebe bere i další rizika.

Po ukončení operativního leasingu zůstává předmět leasingu v majetku pronajímatele. Ten většinou klientovi nabídne například stroj či nový automobil a uzavře s ním novou smlouvu o operativním leasingu. Výhodou je, že se zde neplatí žádná akontace, splátka operativního leasingu je plně uznatelný daňový výdaj a financování probíhá mimo rozvahu. Dá se uzavřít také na dobu od jednoho roku.

Zpětný leasing

Zpětný leasing spočívá v tom, že majitel určité movité věci (nejčastěji automobilu) nabídne tuto věc ke koupi leasingové společnosti. Jakmile majitel věci a leasingová společnost uzavřou smlouvu, stává se leasingová společnost novým majitelem věci (pronajímatelem). Původní majitel se tak stane nájemcem a platí leasingové splátky.

Jak na leasing firemních aut

Podnikatel si může pořídit jak nový, tak i ojetý automobil (osobní, užitkový i nákladní) na leasing. S leasingovou společností pak uzavře leasingovou smlouvu. Může jít o formu finančního nebo zpětného leasingu.


Pokud se podnikatel rozhodne pořídit automobil (osobní, dodávkový či nákladní) na leasing, má dvě možnosti. Buď využije leasing na nákup nového vozu, nebo si pořídí formou leasingu vůz ojetý. V každém případě ale s leasingovou společností uzavře leasingovou smlouvu. Ta se uzavírá jako inominátní (nepojmenovaná). Řídí se tak obecně platnými předpisy Obchodního zákoníku, kdy se požadovaná specifika leasingu musí objevit v obsahu smlouvy.

Postup vyřízení leasingu

Při vyřizování leasingu je nutné s sebou k pronajímateli (např. leasingová společnost) vždy přinést:

  • výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
  • doklad totožnosti oprávněné osoby
  • daňové přiznání, popřípadě výkaz zisku a ztráty, rozvaha

Dále si může konkrétní leasingová společnost vynutit předložení dalších dokladů, například kopii výpisu z bankovního účtu za poslední měsíc nebo doklad o zřízení běžného účtu, přehled aktuálních úvěrových a leasingových smluv, čerpaných půjček a dalších rozvahových a mimo rozvahových závazků či přehled závazků a pohledávek (s uvedením dlužníků a věřitelů).

Úrokové sazby se odvíjejí od požadovaného majetku, rizikovosti a samozřejmě také od leasingové společnosti. Každá leasingová společnost nabízí jiné úrokové sazby a další podmínky, takže se vyplatí obejít více leasingových společností a seznámit se s jejich podmínkami.

Jak na leasing strojů a zařízení

Vybavení provozu stroji a zařízeními je nákladnou investicí. Podnikatel může k pořízení této techniky využít formu leasingu. S leasingovou společností pak uzavírá leasingovou smlouvu.


Nakoupit formou leasingu může podnikatel kromě automobilů také stroje a zařízení. Může jít například o stavební, manipulační, zemědělskou, výpočetní či kancelářskou techniku, technologické celky a výrobní linky, zdravotnické přístroje, telekomunikační nebo energetická zařízení a podobně.

V každém případě se s leasingovou společností uzavře leasingová smlouva. Ta se uzavírá jako inominátní (nepojmenovaná). Řídí se tak obecně platnými předpisy Obchodního zákoníku, kdy se požadovaná specifika leasingu musí objevit v obsahu smlouvy.

Postup vyřízení leasingu

Při vyřizování leasingu je nutné s sebou k pronajímateli (např. leasingová společnost) vždy přinést:

  • výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
  • doklad totožnosti oprávněné osoby
  • daňové přiznání, popřípadě výkaz zisku a ztráty, rozvaha

Dále si může konkrétní leasingová společnost vynutit předložení dalších dokladů, například kopii výpisu z bankovního účtu za poslední měsíc nebo doklad o zřízení běžného účtu, osvědčení o registraci DIČ, fakturu nebo proforma fakturu dodavatele či technickou specifikaci předmětu.

Úrokové sazby a výše akontace (první splátka pořizované věci) se odvíjejí od požadovaného majetku, rizikovosti a samozřejmě také od leasingové společnosti. Každá leasingová společnost nabízí jiné úrokové sazby a další podmínky, takže se vyplatí obejít více leasingových společností a seznámit se s jejich podmínkami.

Výhody a nevýhody leasingu

Pokud podnikatel nemá dost vlastních prostředků na pořízení nové věci, může využít služeb leasingových společností. Leasing je sice dostupnější než úvěr, ale i tak se takový „nákup“ dost prodraží.


Leasing je dostupnější než úvěr, umožňuje tak financování investic nebo takových projektů, kdy je úvěr obtížný či nemožný. Kapitál, který by podnikatel vložil do investice, pak lze využít pro jiné účely. Leasing také příznivě ovlivňuje finanční ukazatele podniku (cash flow, likviditu, nákladovost). Pomáhá i lépe čelit inflaci. Výhodná může pro podnikatele – nájemce být i možnost zařazení leasingových splátek do daňově uznatelných nákladů.

Obecně ale leasing vyjde dráž než úvěr. Omezena jsou také vlastnická práva k věci. Nakládání s věcí a možnosti úprav jsou výrazně limitovány konkrétními podmínkami ve smlouvě. Nájemce také nese riziko zcizení či totálního zničení předmětu. Znamená to, že pokud by nájemci předmět leasingu někdo ukradl či zničil, nájemce bude muset věc splatit bez ohledu na to, zda ji ještě má či nikoli.

Vlastnosti operativního leasingu

Výhoda operativního leasingu spočívá v tom, že rizika spojená s vlastnictvím, investiční rizika, riziko poklesu tržní hodnoty či riziko škody na věci nese leasingová společnost. Nájemce se také nemusí starat o provozuschopnost pronajímané věci. To totiž taktéž přísluší leasingové společnosti stejně jako povinnost hradit náklady na údržbu a opravy věci. Pokud by se na věci nějaká škoda projevila, je leasingová společnost povinna poskytnout nájemci podobnou náhradní věc.

Operativní leasing se hodí pro podnikatele, kteří nechtějí nebo nemohou investovat například do rychle se rozvíjejících technologií a módních trendů (počítače, komunikace). Své opodstatnění najde také u podnikatelů, kteří danou věc nechtějí vlastnit, ale od leasingové společnosti očekávají plný servis i s tím vědomím, že zaplatí větší množství peněz.

Vlastnosti finančního leasingu

Finanční leasing se vyznačuje tím, že rizika a odpovědnost za provozuschopnost a užívání věci nese nájemce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).