Hlavní navigace

Povinnosti ze zákona

Sdílet

Mít živnostenské oprávnění podnikateli, který provozuje e-shop, nestačí. Musí se řídit i dalšími zákony a plnit informační povinnost vůči spotřebiteli.

I podnikání na internetu má svá pravidla. Obchodník totiž musí podnikat v souladu s platnými právními předpisy. Kromě živnostenského zákona je to například Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronickém obchodu, Směrnice o prodeji na dálku a především pak občanský zákoník či zákon o ochraně spotřebitele.

E-shop tak musí například povinně zveřejňovat informace o podnikateli, který internetový obchod provozuje, nebo se při uzavírání smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku řídit občanským zákoníkem – tuto problematiku upravuje hlava pátá občanského zákoníku.

Obchodník má podle zákona o ochraně spotřebitele informační povinnost, na jejímž základě musí spotřebiteli poskytnout dostatek informací o prodávaném výrobku nebo poskytované službě. Tato povinnost se týká všech obchodníků bez rozdílu, tedy i těch internetových, a vyplývá především z paragrafu 9 a 10  zákona o ochraně spotřebitele:

§ 9 zákona o ochraně spotřebitele (zákon 634/1992 Sb.):

(1)   Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

§ 10:

(1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny

a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,

b) též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,

c) též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají.

Také občanský zákoník ukládá internetovým obchodům uvádět název a  hlavní charakteristiky zboží nebo služeb, které nabízí.

Důležitá je dále registrace e-shopu jakožto shromaždiště osobních údajů. To je možné učinit na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplněním příslušného formuláře. Oznamovací povinnost se vztahuje výlučně na správce těchto dat.

V případě, že se e-shop zaměřuje na prodej zboží, které lze prodávat jen osobám starším 18 let, platí pro něj ještě další pravidla – především musí zajistit, že se toto zboží nedostane do rukou nezletilým. Mezi takové zboží patří především alkohol a tabákové výrobky (viz zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění), nebo erotické zboží.

Slovníček pojmů

Spotřebitel = v případě e-shopu nakupující zákazník

Uzavírání smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku = v případě e-shopu uzavření smlouvy přes internet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).