Hlavní navigace

Vrácení zboží v zákonné lhůtě

Sdílet

Pokud zákazník zakoupí zboží v e-shopu, má ze zákona právo vrátit ho do 14 dnů bez udání důvodu. Obchodník mu musí vrátit peníze, včetně poštovného. Při opotřebení nebo poničení zboží si však může strhnout náhradu škody.

Při nákupu zboží přes e-shop má zákazník podle občanského zákoníku právo zakoupené zboží bez udání důvodu do 14 dnů vrátit (odstoupit od smlouvy). Obchodník mu pak podle zákona musí vrátit peníze. Pokud výrobek nebyl poškozený, či opotřebovaný, může obchodník zboží prodat dál. Co ale dělat, pokud spotřebitel zboží během 14 dnů opotřeboval, či poničil? Vrácenou částku je možné ponížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení (obchodník má totiž v tomto případě právo požadovat náhradu škody). Vyplatí se však mít tuto alternativu (náhradu škody při opotřebení nebo poškození výrobku) uvedenou v obchodních podmínkách.

O právu zákazníka vrátit zboží do 14 dní musí online obchody předem informovat (třeba v obchodních podmínkách), jinak se lhůta prodlužuje na 3 měsíce. Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, musí mu prodejce do 30 dnů vrátit plnou cenu výrobku. E-shop nesmí toto rozhodnutí nijak sankcionovat ani omezovat (za předpokladu, že smlouva byla uzavřena přes internet), a to ani v případě, že si zákazník zboží osobně odebral.

Možnost odstoupit od kupní smlouvy však neplatí vždy. Vrátit například nelze audio či video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Odstoupit též nejde od koupě novin, časopisů nebo od zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (třeba potraviny).

Celé znění § 53 občanského zákoníku, který odstoupení od smlouvy upravuje:

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

(9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.

(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Na základně rozhodnutí Evropského soudního dvora musí obchodník zákazníkovi, který se rozhodne odstoupit od smlouvy, vrátit i zaplacené poštovné. Kdo tak neučiní, vystavuje se riziku sankcí od České obchodní inspekce. Povinností e-shopů tedy je vrátit nejen kupní cenu za zboží, ale i částku, kterou spotřebitel uhradil jako poštovné (případně. balné a další náklady) za cestu zboží od prodejce k němu. Spotřebitel nese ze zákona pouze náklady spojené s vrácením zboží, tedy za zaslání zboží zpět prodejci.

Slovníček pojmů

Náhrada škody = v případě e-shopu možnost obchodníka ponížit cenu vráceného zboží o částku odpovídající jeho poničení nebo opotřebení

Kupní cena = cena, kterou zákazník za zboží skutečně zaplatil

Obchodní podmínky = dokument, který upravuje vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).