Hlavní navigace

Živnostenské podmínky

Sdílet

Při provozování e-shopu, jako při každém jiném podnikání, je třeba disponovat živnostenským oprávněním. A splnit další obecné povinnosti – registroval se na finančním úřadě, ČSSZ i zdravotní pojišťovně.

Pokud chce podnikatel začít provozovat e-shop, musí splnit základní podmínky platné pro vstup do podnikání. Musí si zřídit živnostenské oprávnění, registrovat se na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Provozování e-shopu je volnou živností. Podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) spadá do oboru číslo 48 živnosti volné, Velkoobchod a maloobchod. Podnikatel tak musí splňovat pouze všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem.

Živnost může provozovat jak fyzická, tak právnická osoba, pokud splní určité podmínky (tzv. všeobecné podmínky) a nemá překážky v provozování živnosti.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Oprávnění provozovat živnost vzniká v tomto případě také právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám dnem ohlášení.

Při ohlášení živnosti volné je třeba vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím je možné kromě ohlášení živnosti učinit oznámení i vůči dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, případně úřadu práce.

Spolu s vyplněným formulářem musí podnikatel předložit také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů už není potřeba, jelikož si ho obstará sám živnostenský úřad.

Založit živnost si mohou občané také pomocí datových schránek.

Založení živnosti ovšem není zadarmo. Za ohlášení živnosti se vybírá správní poplatek. Pokud je ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jednou.

Každý živnostník, který chce provozovat podnikatelskou činnost, musí dodržovat určité povinnosti, které jsou stanoveny zákony a jinými právními přepisy. Povinnosti vyjmenovává § 31 živnostenského zákona.

Důležitá je také registrace e-shopu jakožto shromaždiště osobních údajů. To je možné jednoduše učinit na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplněním příslušného formuláře. Oznamovací povinnost se vztahuje výlučně na správce těchto dat.

Podnikatel je povinen podat jednou ročně daňové přiznání, přehledy České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. K zdanitelným příjmům si může uplatnit skutečné (prokazatelně doložené) výdaje. Další velmi využívanou možností je uplatnění výdajů procentem. Vypočtenou daň je možné dále snížit příslušnými slevami na dani.

Vyzkoušejte nový Rejstřík firem

Z příjmů z podnikatelské činnosti je nutné platit sociální a zdravotní pojištění. Zálohy na pojištění se však v prvním roce podnikání týkají pouze OSVČ hlavních. OSVČ vedlejší (např. zaměstnanci, studenti, matky na rodičovské) do podání přehledů o příjmech a výdajích zálohy platit nemusí. Poté se doplatek pojistného i případné zálohy pro další období odvíjí od výše výdělku (daňového základu).

Každá OSVČ má vůči finančnímu úřadu, ČSSZ i zdravotní pojišťovně řadu povinností. Zejména podat ve stanovených termínech daňové přiznání a přehledy. Dále vyrovnat případný doplatek daně či pojistného. Má však i další povinnosti spojené například s registrací a ohlašováním změn. Za jejich nesplnění hrozí příslušné sankce. Platba zdravotního pojistného se týká všech občanů ČR, s výjimkou osob, za které je plátcem pojistného stát.

Podobně musí dodržovat daňové povinnosti právnická osoba, stejně jako odvádět zdravotní a sociální pojištění za své zaměstnance.

Slovníček pojmů

Živnost = Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Fyzická osoba = osoba, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění. Většinou vykonává činnost menšího rozsahu a to sama, případně s tichým společníkem. Ve většině případů také podnik sama řídí a vede.

Právnická osoba = sdružení osob nebo majetku. Má vlastní právní subjektivitu.

Obchodní rejstřík = veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích.

Plátce a poplatník = poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. 

Daň = povinná platba do veřejného rozpočtu. Daně jsou placeny pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech. Daň je platbou: nenávratnou, nedobrovolnou, neúčelovou (plátce neovlivňuje, na co jsou poté peníze použity), opakovanou, ve prospěch veřejného rozpočtu.

Rovná daň = takový způsob zdanění, ve kterém jsou všechny subjekty spadající pod rovnou daň zdaněny vždy stejnou relativní sazbou daně.

Sleva na dani = částka, o kterou si může poplatník snížit vypočtenou daň.

Daňová evidence = nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Jejím prostřednictvím se zjišťuje základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).