Hlavní navigace

Jak rozeznat švarcsystém

Základním předpokladem pro vymezení tzv. švarcsystému je pojem závislá práce. Ten byl od roku 2012 doplněn a zpřesněn.

Závislou prací je práce, která je vykonávána (znaky závislé práce):

 • ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
 • jménem zaměstnavatele,
 • podle pokynů zaměstnavatele a
 • zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Zároveň musí být závislá práce vykonávána (podmínky výkonu závislé práce):

 • za mzdu, plat nebo odměnu za práci,
 • na náklady a odpovědnost zaměstnavatele,
 • v pracovní době,
 • na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Podle § 3 Zákoníku práce závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu.

Hlavním vodítkem, jak rozeznat závislou práci, jsou tyto podmínky:

 • zda je činnost vykonávána jménem zaměstnavatele, 
 • podle jeho pokynů,
 • a na jeho právní a ekonomickou odpovědnost. 

Pokud jsou tyto znaky v činnosti konané fyzickou osobou pro jinou fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu naplněny, musí být tato činnost vykonávána v pracovněprávním vztahu.

Podle jakých kritérií definuje švarcsystém ministerstvo financí:

 • plátce příjmu přímo či nepřímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje fyzickou osobu (OSVČ) a nese odpovědnost související s její činností;
 • fyzická osoba (OSVČ) má ve vztahu k plátci příjmu obdobné postavení jako zaměstnanec;
 • odměna za práci OSVČ je vypočítána na základě délky pracovní doby nebo obdobným způsobem běžným při odměňování osoby v pracovněprávním vztahu;
 • materiál, pracovní pomůcky, stroje a zařízení potřebné pro výkon činnosti jsou fyzické osobě poskytovány plátcem příjmu;
 • vztah mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou (OSVČ) je dlouhodobý anebo soustavný, resp. fyzická osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze pro jednoho plátce příjmu, a to osobně nebo prostřednictvím spolupracující osoby ve smyslu § 13 zákona o daních z příjmu.