Hlavní navigace

Účetnictví

Sdílet

Každý podnikatel provozující podnikatelskou činnost na základě živnostenského či jiného oprávnění nebo zapsaný v obchodním rejstříku musí svoji činnost věrně a pravdivě zobrazovat. A to pomocí účetnictví nebo daňové evidence. Rozhodující účetní pravidla stanoví zákon o účetnictví (563/1991). Kdy je nutné vést účetnictví a kdy postačí jen daňová evidence?

Zákon o účetnictví  v § 1 stanovuje, kdo vede účetnictví. Ú­četnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Základním prvkem účetnictví je účetní záznam. Účetní záznam může být účetním dokladem, účetním zápisem či účetní knihou. Účetním záznamem je i výroční zpráva, účetní uzávěrka, odpisový plán či inventurní soupis.

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku vedou účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku.

Fyzické osoby (podnikatelé i nepodnikatelé), kteří se rozhodnou dobrovolně vést účetnictví, jej vedou od prvního dne účetního období po období, ve kterém se takto rozhodli.

Podnikatelé – účastníci sdružení bez právní subjektivity vedou účetnictví od prvního dne následujícího po období, kdy se některý z účastníků stal účetní jednotkou (při posuzování obratu se bere každý účastník zvlášť, výše obratu se nesčítají).

Zahraniční osoby vedou účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku (v případě, že se nezapisují do obchodního rejstříku, vedou účetnictví ode dne zahájení činnosti na území ČR do skončení činnosti v ČR).

Jakým způsobem se vede účetnictví?

Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku. Účtuje se podvojně o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (tzv. účetní případy), tedy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Tyto účetní případy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí, tzv. účetní období. Není-li možné tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v období, v němž skutečnosti zjistily. Účtuje se vždy v souladu s účetními metodami. Vedením účetnictví může být pověřena jiná fyzická nebo právnická osoba, ale tím se účetní jednotka nezbaví odpovědnosti za vedení účetnictví.

Ministerstvo financí vydává České účetní standardy. Standard upravuje zásady účtování majetku i zdrojů krytí, sestavováním účetní závěrky, postupy účtování při konkurzu a likvidaci. Upravují také postupy při inventarizaci, sestavování přehledu o peněžních tocích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).