Hlavní navigace

Evidence úrazů a jejich hlášení a zasílání záznamu (úplné znění)

Předpis č. 201/2010 Sb.

Znění od 1. 1. 2015

201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2010

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.:

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

§ 2

(1) Zaměstnavatel3) vede evidenci o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) úrazem postiženého zaměstnance5),

b) datum a hodinu úrazu,

c) místo, kde k úrazu došlo,

d) činnost, při níž k úrazu došlo,

e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,

f) celkový počet zraněných osob,

g) druh zranění a zraněná část těla,

g) druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

h) popis úrazového děje,

h) druh úrazu6),

i) druh úrazu6),

i) zdroj úrazu,

j) zdroj úrazu,

j) příčiny úrazu,

k) příčiny úrazu,

k) jména svědků úrazu,

l) jména svědků úrazu,

l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

m) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8), zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

(3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost9).

(3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou kopii nebo výpis údajů v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost9).

§ 3

Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.

§ 4

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci10),

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti11), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu12), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu13),

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.

f) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn14).

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

§ 5

(1) Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám15).

(2) Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 6

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

§ 7

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

§ 7a

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn16).

§ 8

(1) Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu podle § 6 a 7 a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu - hlášení změn.

(2) Záznam o úrazu - hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že

a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,

a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,

b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,

c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo

c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel,

d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn.

d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn,

e) na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost.

(3) Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

b) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

c) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

d) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,

d) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu.

e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

(4) Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(4) Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a při smrtelném pracovním úrazu záznam o úrazu - hlášení změn i organizační složce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn16).

(5) V případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn, předá zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu - hlášení změn úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

(5) Vzor záznamu o úrazu - hlášení změn je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(6) Vzor záznamu o úrazu - hlášení změn je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 9

(1) Záznam o úrazu i záznam o úrazu - hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.

(2) Zasílá-li se záznam o úrazu nebo záznam o úrazu - hlášení změn elektronicky, lze použít tiskopis podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo přílohy č. 2 k tomuto nařízení; Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupní tiskopisy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 10

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů podle § 4, 6, 7 a 8 se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

§ 11

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, se zrušuje.

§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.

1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.

3) § 7 odst. 1 zákoníku práce.

4) § 105 odst. 2 zákoníku práce.

5) § 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6) § 105 odst. 3 zákoníku práce.
§ 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.

7) § 42 zákoníku práce.

8) § 13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce.

9) § 101 odst. 6 zákoníku práce.

10) § 105 odst. 1 zákoníku práce.

11) § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb.

12) Například § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.

13) Například § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

15) § 105 odst. 3 zákoníku práce.

16) § 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU
VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN
VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

A) KLASIFIKACE DRUHU ZRANĚNÍ PODLE METODIKY EVROPSKÉ STATISTIKY PRACOVNÍCH ÚRAZU (ESAW) [NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1]

Číselný kóddruh zranění
000Neznámý nebo neurčený druh zranění
010Rány a povrchová zranění
011Povrchové zranění
012Otevřené rány
019Jiné typy ran a povrchových zranění
020Zlomeniny kostí
021Zavřené zlomeniny
022Otevřené zlomeniny
029Jiné typy zlomenin kostí
030Vykloubení, vyvrtnutí, natažení
031Vykloubení nebo neúplné vykloubení
032Vyvrtnutí nebo natažení
039Jiné typy vykloubení, vyvrtnutí, natažení
040Traumatická amputace (ztráta části těla)
050Otřes mozku a vnitřní zranění
051Otřes mozku a vnitrolebeční zranění
052Vnitřní zranění
059Jiné typy otřesů mozku a vnitřních zranění
060Popáleniny, opařeniny a omrzliny
061Popáleniny a opařeniny (tepelné)
062Chemické popáleniny (poleptání)
063Omrzliny
069Jiné typy popálenin, opařenin a omrzlin
070Otravy a infekce
071Akutní otravy
072Akutní infekce
079Jiné typy otrav a infekcí
080Tonutí a dušení
081Dušení
082Tonutí bez smrtelných následků
089Jiné typy tonutí a dušení
090Účinky zvuku, vibrací a tlaku
091Akutní ztráta sluchu
092Působení tlaku (barotrauma)
099Jiné účinky zvuku, vibrací a tlaku
100Účinky extrémních teplot, světla a ozáření
101Úpal z tepla a slunečního záření
102Účinky ozáření (netepelné)
103Účinky snížené teploty
109Jiné účinky extrémních teplot, světla a ozáření
110Šok
111Šoky po agresích a hrozbách
112Traumatické šoky
119Jiné typy šoků
120Vícenásobné zranění
999Jiná specifická zranění nezahrnutá do jiných kategorií

B) KLASIFIKACE PRO ZRANĚNOU ČÁST TĚLA PODLE METODIKY EVROPSKÉ STATISTIKY PRACOVNÍCH ÚRAZU (ESAW) [NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1]

Číselný kódzraněná část těla
00Zraněná část těla nespecifikovaná
10Hlava bez podrobnějšího rozlišení, dále nespecifikovaná
11Hlava, mozek, lebeční nervy a cévy
12Tvář
13Oko
14Ucho
15Zuby
18Hlava - více postižených oblastí
19Hlava - jiné části výše neuvedené
20Krk včetně páteře a krčních obratlů
21Krk včetně páteře a krčních obratlů
29Krk - jiné části dosud neuvedené
30Záda včetně páteře a zádových obratlů
31Záda včetně páteře a zádových obratlů
39Záda - jiné části výše neuvedené
40Trup a orgány bez podrobnějšího rozlišení
41Hrudní koš, žebra včetně kloubů a lopatek
42Oblast hrudníku včetně orgánů
43Pánevní a břišní oblast včetně orgánů
48Trup - více postižených oblastí
49Trup - jiné části výše neuvedené
50Horní končetiny bez podrobnějšího rozlišení
51Rameno a ramenní klouby
52Ruka včetně lokte
53Ruka od zápěstí dolů
54Prst
55Zápěstí
58Horní končetiny - více postižených oblastí
59Horní končetiny - jiné části výše neuvedené
60Dolní končetiny bez podrobnějšího rozlišení
61Bedra, bederní klouby
62Noha včetně kolena
63Kotník
64Noha od kotníku dolů
65Prst na noze
68Dolní končetiny - více postižených oblastí
69Dolní končetiny - jiné části výše neuvedené
70Celé tělo a více oblastí bez podrobnějšího rozlišení
71Celé tělo (systémové účinky)
78Tělo - více postižených oblastí
79Tělo - jiná zraněná část těla výše neuvedená
Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).