Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Zákony online

Seznam zákonů

191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový úplné znění
141/1961 Sb. Trestní řád úplné znění
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním úplné znění
99/1963 Sb. Občanský soudní řád úplné znění
40/1964 Sb. Občanský zákoník úplné znění
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce úplné znění
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně úplné znění
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci úplné znění
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení úplné znění
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů úplné znění
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor úplné znění
120/1990 Sb. Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli úplné znění
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích úplné znění
526/1990 Sb. Zákon o cenách úplné znění
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech úplné znění
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání úplné znění
265/1991 Sb. Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen úplné znění
455/1991 Sb. Živnostenský zákon úplné znění
513/1991 Sb. Obchodní zákoník úplné znění
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky úplné znění
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví úplné znění
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech úplné znění
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení úplné znění
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků úplné znění
21/1992 Sb. Zákon o bankách úplné znění
102/1992 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník úplné znění
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech úplné znění
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách úplné znění
301/1992 Sb. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky úplné znění
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu úplné znění
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) úplné znění
344/1992 Sb. Katastrální zákon úplné znění
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí úplné znění
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství úplné znění
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů úplné znění
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úplné znění
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech úplné znění
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění úplné znění
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů úplné znění
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele úplné znění
1/1993 Sb. Ústava České republiky úplné znění
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod úplné znění
3/1993 Sb. Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky úplné znění
4/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky úplné znění
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance úplné znění
7/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů úplné znění
10/1993 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů úplné znění
13/1993 Sb. Celní zákon úplné znění
14/1993 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví úplné znění
15/1993 Sb. Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů úplné znění
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční úplné znění
19/1993 Sb. Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů úplné znění
20/1993 Sb. Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví úplné znění
24/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád úplné znění
25/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) úplné znění
29/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky úplné znění
37/1993 Sb. Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů úplné znění
39/1993 Sb. Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku úplné znění
40/1993 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky úplné znění
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny úplné znění
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy úplné znění
97/1993 Sb. Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv úplné znění
114/1993 Sb. Zákon o Kanceláři prezidenta republiky úplné znění
115/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) úplné znění
133/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České nár úplné znění
164/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě úplné znění
168/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. úplné znění
170/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., z úplné znění
183/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. úplné znění
189/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zák úplné znění
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu úplné znění
215/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) úplné znění
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů úplné znění
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství úplné znění
285/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů úplné znění
293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby úplné znění
294/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů úplné znění
304/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. úplné znění
317/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících úplné znění
318/1993 Sb. Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb. úplné znění
320/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví úplné znění
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem úplné znění
46/1994 Sb. Zákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích úplné znění
48/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů úplné znění
70/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách úplné znění
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty úplné znění
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů úplné znění
107/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech úplné znění
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě úplné znění
112/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/19 úplné znění
115/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabil úplné znění
116/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů úplné znění
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů úplné znění
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů úplné znění
153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky úplné znění
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě úplné znění
155/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů úplné znění
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České republiky úplné znění
183/1994 Sb. Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995 úplné znění
191/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona Č úplné znění

Zdroj: zakonyprolidi.cz