Hlavní navigace

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Přílohy

Předpis č. 79/2013 Sb.

Znění od 15. 12. 2017

79/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Doba potřebná k provádění pracovnělékařských služeb

Doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb

Celková doba potřebná k provádění pracovnělékařských služeb se stanoví na základě součtu minimálního času potřebného k zajištění pracovnělékařských prohlídek s ohledem na náročnost prácí a minimálního času potřebného na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení.

Celková doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb se stanoví na základě součtu minimálního času potřebného k provádění pracovnělékařských prohlídek s ohledem na náročnost prací a minimálního času potřebného na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení.

Druh pracovnělékařské prohlídky

Náročnost práce

Minimální čas potřebný k zajištění pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce

VstupníNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).40 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).60 min.
PeriodickáNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).40 min.
MimořádnáNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5), jde- li o prohlídku podle Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3 se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

§ 12 odst. 2 písm. e) nebo f) bodu 3).

40 min
VýstupníStřední (práce zařazená do druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).40 min.
Druh pracovnělékařské prohlídkyNáročnost práceMinimální čas potřebný k provedení pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce
VstupníNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).40 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).60 min.
PeriodickáNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).40 min.
MimořádnáNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5), jde- li o prohlídku podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo f) bodu 3) nebo odst. 3 písm. a).40 min
VýstupníStřední (práce zařazená do druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).40 min.

Čas potřebný pro provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje provedení základního vyšetření, zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu, diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu, popřípadě též vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení, provedení záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku a zajištění jeho předání oprávněným osobám a související administrativní činnost.

Náročnost práce

Minimální čas potřebný na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení

Poradenství a dohledNízká (práce zařazená do kategorie první).10 min
Poradenství a dohledStřední (práce zařazená do druhé kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).20 min
Poradenství a dohledVysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté).40 min.
Náročnost práceMinimální čas potřebný na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení
Poradenství a dohledNízká (práce zařazená do kategorie první).8 min
Poradenství a dohledStřední (práce zařazená do druhé kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).15 min
Poradenství a dohledVysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté).30 min.

Čas potřebný k provedení dohledu a poradenství podle § 2 písm. b) a c) lze zvýšit zejména při zohlednění velikosti a umístění jednotlivých pracovišť zaměstnavatele, charakteru rizika, počtu žáků nebo studentů účastnících se na praktickém vyučování nebo praktické přípravě na pracovištích zaměstnavatele nebo osob se zdravotním postižením.

Čas potřebný k provedení dohledu a poradenství podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) lze zvýšit zejména při zohlednění velikosti a umístění jednotlivých pracovišť zaměstnavatele, charakteru rizika, počtu žáků nebo studentů účastnících se na praktickém vyučování nebo praktické přípravě na pracovištích zaměstnavatele nebo osob se zdravotním postižením.

Je-li počet pracovních míst nižší než 10, stanoví se minimální čas určený nejméně pro 10 pracovních míst.

Jedním pracovním místem pro účely stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu se rozumí jedna pracovní pozice v jedné pracovní směně.

Při stanovení celkové doby potřebné k provádění pracovnělékařských služeb se nezohledňuje účast poskytovatele pracovnělékařských služeb při jednorázových expertízách a měření rizikových faktorů pracovních podmínek, prováděnými držiteli osvědčení o akreditaci vydaného podle zákona o technických požadavcích na výrobky nebo držiteli autorizace14).

Při směnném provozu je pro stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu určující pracovní směna s nejvyšším počtem pracovních míst. Jsou-li v dalších pracovních směnách pracovní místa na jiných pracovních pozicích, než jsou v určující pracovní směně, zohlední se při stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu minimální čas i pro tato pracovní místa.

Je-li počet pracovních míst nižší než 10, použije se pro stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu minimální čas určený nejméně pro 5 pracovních míst při nízké a střední náročnosti práce a pro 10 pracovních míst při vysoké náročnosti práce.

Při stanovení celkové doby potřebné k provádění pracovnělékařských služeb se nezohledňuje účast poskytovatele pracovnělékařských služeb při jednorázových expertízách a měření rizikových faktorů pracovních podmínek, prováděnými držiteli osvědčení o akreditaci vydaného podle zákona o technických požadavcích na výrobky nebo držiteli autorizace14).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky

Vysvětlení některých pojmů a použitých zkratek

ALP: alkalická fosfatáza

ALT: alaninaminotransferáza

AST: asparátaminotransferáza

CRP: C reaktivní protein

EKG: elektrokardiogram

FW: sedimentace erytrocytů

GMT (GGT): gama-glutamyl transferáza

KO + dif.: krevní obraz a diferenciální rozpočet

kreatinin, cholesterol, triglyceridy, bilirubin: hodnoty v krvi

Alfa1 mikroglobuliny: v moči pro stanovení tubulárních poruch

PEL: přípustný expoziční limit

PSA: prostatický specifický antigen

RTG hrudníku: radiodiagnostické vyšetření hrudních orgánů ne starší, než 3 měsíců, u expozice karcinogenům ne starší, než 1 měsíc

Spirometrie: spirometrické vyšetření minimálně parametrů FVC, FEV1, FEV% se záznamem křivky průtok - objem

NDT - nedestruktivní zkoušení

Prognosticky závažné nemoci: prognosticky závažnými nemocemi se rozumí takové nemoci, které vylučují schopnost organizmu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek nebo u kterých to lze vzhledem ke zřejmému pokračujícímu nepříznivému vývoji zdravotního stavu důvodně předpokládat.

Závažné nemoci: závažnými nemocemi se rozumí takové nemoci, které omezují schopnost organizmu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek.

Zdravotní náročnost vykonávané práce: zdravotní náročností vykonávané práce se rozumí kvalifikovaný odhad zátěže organizmu při výkonu práce zohledňující rizikové faktory pracovních podmínek a jejich míru a riziko ohrožení zdraví zaměstnance nebo jiných osob.

Zdravotní náročnost vykonávané práce: zdravotní náročností vykonávané práce se rozumí kvalifikovaný odhad zátěže organizmu při výkonu práce zohledňující rizikové faktory pracovních podmínek a jejich míru a riziko ohrožení zdraví zaměstnance nebo jiných osob, včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů.

C - Karcinogeny: látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2 podle právního předpisu upravujícího chemické látky15) nebo jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16); prach tvrdých dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, části A, v tabulce č. 4, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví a cytostatika, pokud jsou ve směsi léčivých přípravků přítomny látky, které jsou považovány za karcinogeny pokud již nejsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B.

C - Karcinogeny: látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2 podle právního předpisu upravujícího chemické látky15) nebo jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16); prach tvrdých dřev uvedených v části A tabulky č. 4 vysvětlivce písm. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a cytostatika, pokud jsou ve směsi léčivých přípravků přítomny látky, které jsou považovány za karcinogeny, pokud již nejsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B.

M - Mutageny: látky klasifikované jako mutageny kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako mutageny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

M - Mutageny: látky klasifikované jako mutageny kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako mutageny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16).

R - Látky toxické pro reprodukci: látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

R - Látky toxické pro reprodukci: látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16).

I. Rizikové faktory pracovních podmínek

1. CHEMICKÉ FAKTORY (obecně)

1.1. Práce s chemickými látkami

Poznámka: Jde o obecný postup pro chemické látky. Hodnotí se vždy účinky všech chemických látek a směsí, kterým je zaměstnanec v pracovním prostředí při výkonu práce exponován. U každé práce s chemickými látkami je nezbytné posoudit všechny nebezpečné vlastnosti, které každá jednotlivá látka má, a současně riziko, které při práci posuzované osoby vzniká.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci cílových orgánů pro působení daných látek,

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná přecitlivělost v anamnéze na látky vyskytující se při posuzované práci.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. nemoci cílových orgánů pro působení daných látek,

2. kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy,

3. závažné poruchy kognitivních funkcí a smyslového vnímání.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látkám, močový sediment a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice a povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látám, močový sediment, alfa1 mikroglobuliny v moči a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice, povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu s přihlédnutím k výsledkům biologických expozičních testů (BET)

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u látek s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním a u látek s fibrogenním účinkem na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví

Následné prohlídky: u látek s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním a u látek s fibrogenním účinkem na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

1.2. Látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním - karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prekancerózy nebo zhoubné nádory; pokud je riziko dané práce výrazné a prekanceróza nebo prodělaný zhoubný nádor postihl orgán nebo systém, který může být daným karcinogenem též postižen,

2. těžká imunodeficience nebo léčba oslabující výrazně imunitní systém.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické kožní nemoci,

2. nemoci mízních uzlin, jater, sleziny,

3. přetrvávající jednoznačně patologické nálezy orgánů nebo systémů, který může být daným karcinogenem též postižen.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif. a ALT, GMT

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif. a ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

1.3. Látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména těhotenství, pokud není k práci zaměstnankyně podle lékařského posudku zdravotně způsobilá, nebo jde o práci zakázanou těhotným17).

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

těhotenství, pokud není k práci zaměstnankyně podle lékařského posudku zdravotně způsobilá, nebo jde o práci zakázanou těhotným17).

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. opakované spontánní aborty,

2. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,

3. období plánovaného těhotenství.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2. CHEMICKÉ FAKTORY (vybrané)

2.1. Olovo a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné anémie, všechny závažné typy porfyrických nemocí,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

3. těžké prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické anémie,

2. známky zvýšené expozice olovu,

3. chronické nemoci nervového systému,

4. chronické nemoci jater a ledvin,

5. chronické nemoci gastrointestinálního systému,

6. závažné endokrinní nemoci,

7. opakované spontánní aborty,

8. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin, plumbémie; při vyšetření plumbémie se postupuje se podle právního předpisu, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 18)

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin, plumbémie; při vyšetření plumbémie se postupuje se podle právního předpisu, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci18)

Mimořádná prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif. + retikulocyty, kreatinin, plumbémie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky včetně vyšetření plumbémie

Následné prohlídky: 0

2.2. Rtuť a její sloučeniny

2.2.1. Kovová rtuť a její anorganické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na R)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

4. prognosticky závažné nemoci ledvin.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci nervového systému,

2. závažné duševní nemoci včetně neurastenického syndromu,

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

4. chronické nemoci ledvin,

5. poruchy funkce štítné žlázy,

6. opakované spontánní aborty u vysoké expozice parám kovové rtuti,

7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí parám kovové rtuti,

8. závažné stomatitis.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, alfa1 mikroglobuliny

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.2.2. Organické sloučeniny rtuti

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému u alkylsloučenin rtuti,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci ledvin,

2. chronické nemoci nervového systému a omezení zorného pole u alkylsloučenin rtuti,

3. závažné duševní nemoci,

4. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

5. ekzémové nemoci a závažné dermatózy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.3. Arzén a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné poruchy krvetvorby,

3. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,

4. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

5. prekancerózy a karcinomy kůže,

6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

7. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci nervového systému,

2. poruchy krvetvorby,

3. chronické kožní nemoci,

4. chronické nemoci dýchacího systému,

5. obliterující nemoci cév,

6. chronické nemoci jater a ledvin,

7. chronické nemoci gastrointestinálního systému,

8. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám arzénu, které jsou toxické pro reprodukci,

9. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám arzénu, které jsou toxické pro reprodukci,

10. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice RTG hrudníku a ultrasonografie břicha a dále 1× za dva roky

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice RTG hrudníku a ultrasonografie břicha a dále 1x za dva roky

Lhůty prohlídek: 1× za 1/2 roku u kategorie 4 nebo 1× za rok u kategorie 3

Lhůty prohlídek: 1x za 1/2 roku u kategorie 4 nebo 1x za rok u kategorie 3

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.4. Antimon a jeho sloučeniny

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

2. prognosticky závažné nemoci gastrointestinálního systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci srdce,

2. chronické nemoci dýchacího systému,

3. chronické kožní nemoci,

4. chronická anémie při práci s hydridem antimonu SbH3,

5. chronické nemoci gastrointestinálního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie, rtg hrudníku

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie; KO + dif. při práci s hydridem antimonu SbH3, po 6 letech expozice navíc 1× za 4 roky RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie; KO + dif. při práci s hydridem antimonu SbH3, po 6 letech expozice navíc 1x za 4 roky RTG hrudníku

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, rtg hrudníku

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

Následné prohlídky: 0

2.5. Berylium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C)

2.5. Beryllium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C)

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

2. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů v oblasti dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření,

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

zejména chronické nemoci dýchacího systému,

chronické nemoci dýchacího systému,

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku poprvé za 6 let od začátku expozice a dále 1× za 2 roky

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku poprvé za 6 let od začátku expozice a dále 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.6. Kadmium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C, M a R)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater,

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci ledvin a jater,

2. chronické nemoci dýchacího systému,

3. nemoci prostaty,

4. závažné porucha metabolizmu kalcia, fosforu a vitaminu D, osteoporóza,

5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám kadmia, které jsou toxické pro reprodukci,

6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám kadmia, které jsou toxické pro reprodukci,

7. anosmie.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin, alfa1 mikroglobuliny, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, po 10 letech expozice navíc 1× za 2 roky RTG hrudníku a PSA u mužů

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, po 10 letech expozice navíc 1x za 2 roky RTG hrudníku a PSA u mužů

Lhůty prohlídek: 1× za 2 roky

Lhůty prohlídek: 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.7. Chróm a jeho VI-mocné sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

Poznámka: Do této skupiny expozic chrómu nepatří mechanické opracovávání legované oceli.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,

2. těžká chronické kožní nemoci, včetně prekanceróz a karcinomů kůže,

2. těžké chronické kožní nemoci, včetně prekanceróz a karcinomů kůže,

3. perzistující nedostatečně kontrolované astma bronchiale.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. alergické nemoci kůže a dýchacího systému,

3. chronické kožní nemoci,

4. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám chrómu, které jsou toxické pro reprodukci,

5. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám chrómu, které jsou toxické pro reprodukci,

6. anosmie.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, ORL vyšetření s rinoskopií, po 10 letech expozice poprvé i RTG hrudníku, dále každé 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici CrVI 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici CrVI 1x za 2 roky

2.8. Mangan a jeho sloučeniny

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

4. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

5. prognosticky závažné nemoci jater.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci nervového systému,

2. závažné duševní nemoci,

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

4. chronické nemoci dýchacího systému,

5. chronické nemoci jater.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prašné expozice sloučeninám manganu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prašné expozice sloučeninám manganu

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následná prohlídka: jednorázově za 2 roky po ukončení práce ve vysoké expozice sloučeninám manganu se zaměřením na možnost rozvoje parkinsonského syndromu

Následná prohlídka: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici za 2 roky a za 4 roky po ukončení expozice se zaměřením na možnost rozvoje parkinsonského syndromu

2.9. Nikl a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému včetně nemoci sliznice nosní a vedlejších dutin nosních, prekancerózy a stavy po terapii nádorových nemocí v těchto lokalizacích.

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému včetně nemocí sliznice nosní a vedlejších dutin nosních, prekancerózy a stavy po terapii nádorových nemocí v těchto lokalizacích.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému včetně nemoci sliznice nosní a vedlejších dutin nosních,

1. chronické nemoci dýchacího systému včetně nemocí sliznice nosní a vedlejších dutin nosních,

2. chronické kožní nemoci,

3. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám niklu, které jsou toxické pro reprodukci,

4. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám niklu, které jsou toxické pro reprodukci,

5. alergické nemoci kůže a dýchacích cest.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie a RTG hrudníku. U sloučenin niklu s karcinogenními účinky navíc močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

U sloučenin Ni s karcinogenními účinky také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku

U sloučenin niklu s karcinogenními účinky také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky a spirometrie po skončení nejméně pětileté expozici těm sloučeninám niklu, které mají karcinogenní účinek, 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky a spirometrie po skončení nejméně pětileté expozici těm sloučeninám niklu, které mají karcinogenní účinek, 1x za 2 roky

2.10. Fosfor a jeho sloučeniny

2.10.1. Fosfor bílý

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

2. prognosticky závažné nemoci kostí (osteomyelitis a osteoporóza),

3. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažné nemoci kostí,

3. závažné krvácivé stavy,

4. chronické kožní nemoci,

5. chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin

Lhůta prohlídky: 1× za rok

Lhůta prohlídky: 1x za rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.10.2. Fosfor a jeho anorganické sloučeniny, např. (ortho) fosforečnan vápenatý, amonný, sodný, draselný, zinečnatý

2.10.2. Fosfor a jeho anorganické sloučeniny, například (ortho) fosforečnan vápenatý,amonný, sodný, draselný, zinečnatý

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.10.3. Organické sloučeniny fosforu (např. organofosfáty - OF a trikrezylfosfát-TKP a další se zvláštním zřetelem na R, pokud některá sloučenina je takto klasifikována)

2.10.3. Organické sloučeniny fosforu (například organofosfáty - OF a trikrezylfosfát-TKP a další se zvláštním zřetelem na R, pokud některá sloučenina je takto klasifikována)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % referenční hodnoty,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

3. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

4. astma bronchiale,

5. prognosticky závažné poruchy a poruchy chování,

6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci nervového systému,

2. chronické nemoci jater a ledvin,

3. chronické nemoci dýchacího systému,

4. ekzémová nemoci, chronické nemoci kůže,

5. závažné poruchy a poruchy chování,

6. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

7. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm organickým sloučeninám fosforu, které jsou toxické pro reprodukci,

8. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm organickým sloučeninám fosforu, které jsou toxické pro reprodukci,

9. pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30 % proti bazální hodnotě, a to po dobu nejméně 2 měsíců.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi (základní hodnota), spirometrie

Periodická prohlídka - základní vyšetření, ALT, GMT, podle závažnosti expozice 1 až 3× za rok, nejméně však 1× během práce stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi, spirometrie

Periodická prohlídka - základní vyšetření, ALT, GMT, podle závažnosti expozice 1 až 3x za rok, nejméně však 1x během práce stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky se zaměřením na periferní nervový systém (opožděný efekt)

Následné prohlídky: 0

2.11. Vanad a jeho sloučeniny

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. perzistující středně těžké astma bronchiale a závažné nemoci dýchacího systému,

2. závažné zánětlivé oční nemoci,

3. prognosticky závažné nemoci ledvin.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. alergické nemoci,

3. chronické kožní nemoci,

4. chronické zánětlivé oční nemoci,

5. chronické nemoci ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.12. Fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na sloučeniny, které jsou C, M a R)

Poznámka: Nevztahuje se na freony.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci spojené s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza),

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci spojené s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza),

2. Morbus Bechtěrev, ankylózy páteře a velkých kloubů, prodělaná tuberkulóza kostí,

3. chronické nemoci dýchacího systému,

4. chronické nemoci ledvin,

5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,

6. chronické nemoci ledvin,

6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,

7. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,

7. závažné nemoci myokardu.

10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,

4. závažné nemoci myokardu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.13. Chlór a jeho anorganické sloučeniny (např. chlornany, chlorečnany, kyselina chloristá)

2.13. Chlór a jeho anorganické sloučeniny (například chlornany, chlorečnany, kyselina chloristá)

Poznámka: Do této skupiny se nezařazuje chlorid sodný, chlorid draselný a další chloridy, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro člověka.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému, včetně alergických,

2. chronické zánětlivé oční nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.14. Ostatní halogeny a jejich sloučeniny (např. bróm, bromované uhlovodíky - monobromomethan, 1,2, dibromethan, bromoform, dibromomethan, jód)

2.14. Ostatní halogeny a jejich sloučeniny (například bróm, brómované uhlovodíky - monobromomethan, 1,2, dibromethan, bromoform, dibromomethan, jód)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

3. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin se známkami aktivity procesu.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. závažné alergické nemoci,

3. chronické nemoci kožní,

4. chronické nemoci nervového systému,

5. chronické nemoci jater a ledvin u hepatotoxických nebo nefrotoxických bromovaných uhlovodíků,

6. porucha funkce štítné žlázy u jódu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT, alfa1 mikroglobuliny

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.15. Zinek a jeho sloučeniny, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro člověka

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici. Sloučeniny zinku nebezpečné pro člověka se posuzují například podle položek 2.7, 2.25, 2.47, 2.53 a 7.2.1

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření,

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.16. Měď a její sloučeniny

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. závažné alergické nemoci,

3. chronické kožní nemoci,

4. závažné nemoci jater.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.17. Oxid uhelnatý u prací zařazených do kategorie 4 (se zvláštním zřetelem na R)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

4. prognosticky závažné anémie.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

4. chronická anémie,

5. závažné nemoci kardiovaskulárního systému včetně ischemické choroby srdeční,

6. opakované spontánní aborty,

7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,

8. opakované spontánní aborty,

8. hypertensní nemoc s orgánovým postižením.

9. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,

10. hypertensní nemoc s orgánovým postižením.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif.

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.18. Oxidy dusíku

2.18. Oxidy dusíku a ozón

Poznámka: Nevztahuje se na oxid dusný (rajský plyn).

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému, včetně alergických,

2. chronické konjunktivitidy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.19. Oxidy síry

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické konjunktivitidy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.20. Kyanovodík a kyanidy

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost,

4. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci nervového systému,

2. závažné duševní poruchy,

3. alkoholová a drogová závislost v anamnéze

4. chronická anémie,

5. chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.21. Izokyanáty

2.21. Izokyanáty bez ohledu na kategorii práce

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prokázaná přecitlivělost na některý z izokyanátů,

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, včetně alergických.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. alergické kožní nemoci,

3. závažné kardiální nemoci s levostrannou dekompenzací.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Lhůty prohlídek: poprvé za 1/4 roku po nástupu do rizika, dále 1× za 1 rok

Lhůty prohlídek: poprvé za 3 měsíce po nástupu k výkonu práce s izokyanáty, dále 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.22. Fosgen

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. alergické nemoci dýchacích cest.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.23. Borany (hydridy boru - např. diboran, pentaboran, dekaboran)

2.23. Borany (hydridy boru - například diboran, pentaboran, dekaboran)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

3. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci jater a ledvin,

2. chronické nemoci dýchacího systému,

3. závažné oční nemoci (například nemoci rohovky),

4. závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.24. Sirouhlík

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci centrálního nebo periferního nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

4. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci centrálního nebo periferního nervového systému,

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

5. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, oční vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, oční vyšetření

Lhůty prohlídek: první za 6 měsíců, další 1× ročně

Lhůty prohlídek: první za 6 měsíců, další 1x ročně

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.25. Sirovodík a sulfidy (sirníky)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické zánětlivé oční nemoci,

3. chronické nemoci nervového systému,

4. závažné kardiovaskulární nemoci, včetně závažných anémií,

5. chronické kožní nemoci,

6. porucha čichu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.26. Amoniak a ty hydroxidy, které představují riziko při inhalační expozici

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.27. Halogenované uhlovodíky

2.27.1. Trichlorethylen a tetrachlorethylen (= perchlorethylen) (se zvláštním zřetelem na C u té z nich, která je takto klasifikována)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně těžšího neurastenického syndromu,

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

4. závažné chronické nemoci jater nebo ledvin.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci nervového systému,

2. chronické nemoci jater nebo ledvin,

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

4. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u té látky, která je klasifikována jako karcinogen, po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u té látky, která je klasifikována jako karcinogen, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.27.2. Methylchlorid (= monochlormethan)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně výraznějšího neurastenického syndromu,

3. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

4. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické nemoci jater nebo ledvin,

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie; první prohlídka za 3 - 9 měsíců

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.27.3. Tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (=methylenchlorid), l,l-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, l,l,l-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan (se zvláštním zřetelem na C u těch, které jsou karcinogenem)

2.27.3. Tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (=methylenchlorid), 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan (se zvláštním zřetelem na C u těch, které jsou karcinogenem)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažné nemoci nervového systému,

3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

4. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

6. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.27.4. Vinylchlorid (= chlorethen) (se zvláštním zřetelem na C)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažný Raynaudův fenomén jakékoliv etiologie,

3. závažné nemoci nervového systému,

4. závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci jater a ledvin,

2. chronické kožní nemoci,

3. závažné nemoci nervového systému,

4. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

5. alkoholová nebo drogová závislost,

6. poruchy krvetvorby.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT,

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT a GMT, po více než desetileté práci v riziku i vodní chladový test a prstová pletyzmografie

Mimořádná prohlídka (po vyšší expozici): základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, bilirubin, kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, bez chladového testu a prstové pletysmografie, po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, bez chladového testu a prstové pletysmografie, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.28. Uhlovodíky

2.28.1. Alifatické nebo alicyklické uhlovodíky, destiláty ropy (např. různé druhy benzínů, solventních naft a petrolejů)

2.28.1. Alifatické nebo alicyklické uhlovodíky, destiláty ropy (například různé druhy benzínů, solventních naft a petrolejů)

Poznámka: Pokud tyto látky obsahují nadlimitní množství benzenu nebo 1,3-butadienu a jsou proto klasifikovány jako karcinogeny nebo mutageny, posuzují se podle položky 1.2 nebo 2.28.2.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci nervového systému,

2. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.28.2. 1,3-butadien (buta-1,3dien) (se zvláštním zřetelem na C a M)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. poruchy krvetvorby,

2. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,

3. chronické kožní nemoci,

4. poruchy krvetvorby,

4. chronické nemoci jater a ledvin.

5. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,

6. chronické kožní nemoci,

7. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.29. Alkoholy

2.29.1. Alkoholy (např. ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol (iso-propanol), butanol, cyklohexanol)

2.29.1. Alkoholy (například ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol (iso-propanol), butanol,cyklohexanol)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému,

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci nervového sytému,

2. závažné vestibulární poruchy,

3. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetřen

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.29.2 Methanol

2.29.2. Methanol

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému, včetně poruchy zrakového nervu,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci jater a ledvin,

2. chronické nemoci dýchacího systému,

3. chronické kožní nemoci,

4. závažné vestibulární poruchy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, oční vyšetření včetně barvocitu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření včetně barvocitu

Následné prohlídky: 0

2.30. Glykoly (ethylenglykol, diethylenglykol, hexylenglykol, 1,4 butanediol)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a jater,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci ledvin a jater,

2. závažné nemoci nervového systému,

3. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.31 Étery

2.31. Étery

2.31.1. Étery (kromě halogenovaných a glykoléterů) (např. dimethyleter, methylethyleter, diethyleter (ether), diisopropylether

2.31.1. Étery (kromě halogenovaných a glykoléterů) (například dimethyleter,methylethyleter, diethyleter (ether), diisopropylether

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické nemoci jater a ledvin,

3. závažné nemoci nervového systému,

4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

5. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT a kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT a kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.31.2. Glykolethery a glykoletheracetáty (např. ethoxyethanol, 2-ethoxyethylacetát, 2-methoxyethanol, 2-methoxyethylacetát, 2-butoxyethanol; 2-butoxyethylacetát)

2.31.2. Glykolethery a glykoletheracetáty (například ethoxyethanol, 2-ethoxyethylacetát, 2-methoxyethanol, 2-methoxyethylacetát, 2-butoxyethanol ;2-butoxyethylacetát)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné nemoci hematopoetického systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci nervového systému,

2. závažné nemoci hematopoetického systému,

3. chronické nemoci ledvin,

4. kožní nemoci,

5. chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif.

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.32 Aldehydy

2.32. Aldehydy

2.32.1. Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (např. acetaldehyd, butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd, metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein)

2.32.1. Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (například acetaldehyd, butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd, metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické oční zánětlivé nemoci,

2. ekzémové nemoci a další chronické kožní nemoci,

3. alergické nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření po nejméně desetileté expozici ORL vyšetření s rinoskopií

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.32.2. Aromatické a heterocyklické aldehydy (např. 2-furaldehyd (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány R)

2.32.2. Aromatické a heterocyklické aldehydy (například 2-furaldehyd (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány R)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické kožní nemoci, včetně alergických,

2. závažné nemoci nervového systému,

3. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým a heterocyklickým aldehydům, které jsou toxické pro reprodukci,

4. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým a heterocyklickým aldehydům, které jsou toxické pro reprodukci,

5. závažné chronické oční zánětlivé nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.33 Akrylonitril a jiné nitrily (např. acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril) (se zvláštním zřetelem na C)

2.33. Akrylonitril a jiné nitrily (například acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril) (se zvláštním zřetelem na C)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému a dále prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů u akrylonitrilu,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

5. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, ALT, GMT a kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, ALT, GMT a kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.34. Alifatické nitroderiváty (např. nitromethan, trinitromethan, tetranitromethan, nitroethan, nitropropan)

2.34. Alifatické nitroderiváty (například nitromethan, trinitromethan, tetranitromethan, nitroethan, nitropropan)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

4. prokázaná současná alkoholová nebo jiná drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažné nemoci nervového systému,

3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

4. alkoholová nebo jiná drogová závislost v anamnéze,

5. chronické nemoci dýchacího systému,

6. závažné kardiovaskulární nemoci,

7. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.35. Alifatické amidy (např. akrylamid a dimethylformamid) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány jako C, M a R)

2.35. Alifatické amidy (například akrylamid a dimethylformamid) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány jako C, M a R)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému,

2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému,

2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

4. chronické oční zánětlivé nemoci,

5. chronické kožní nemoci,

6. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm alifatickým amidům, které jsou toxické pro reprodukci,

7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm alifatickým amidům, které jsou toxické pro reprodukci.

8. nemoci jater.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, u akrylamidu amyláza v krvi

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, u akrylamidu amyláza v krvi

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.36. Benzen (se zvláštním zřetelem na C a M)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné poruchy krvetvorby včetně malignit, prekanceróz a stavů po terapii onkologických nemocí,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné poruchy krvetvorby,

2. závažné nemoci nervového systému,

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně výraznějšího neurastenického syndromu,

4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

5. chronické kožní nemoci,

6. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky u expozice překračující koncentraci 3 mg.m-3 po dobu nejméně 6 měsíců v intervalu 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky u expozice překračující koncentraci 3 mg.m-3 po dobu nejméně 6 měsíců v intervalu 1x za 2 roky

2.37. Homology benzenu (např. toluen, xylen, ethylbenzen, trimethylbenzeny, např. kumen (isopropylbenzen))

2.37. Homology benzenu (například toluen, xylen, ethylbenzen, trimethylbenzeny,kumen (isopropylbenzen))

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.

B Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci nervového systému,

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,

4. chronické kožní nemoci,

5. chronické nemoci jater a ledvin,

6. závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.38. Naftalen a jeho homology (např. methylnaftalen, tetralin, dekalin)

2.38. Naftalen a jeho homology (například methylnaftalen, tetralin, dekalin)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. nemoci hematopoetického systému a prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické kožní nemoci,

2. závažné nemoci nervového systému,

3. závažné chronické oční nemoci, včetně katarakty,

4. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.39. Styren (vinylbenzen) a divinylbenzen a styrenoxid (se zvláštním zřetelem na C a M, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. u styrenoxidu prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému a prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

4. chronické kožní nemoci,

5. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u styrenoxidu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u styrenoxidu

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.40. Fenol a jeho homology (např. krezol, katechol, resorcinol, hydrochinon) nebo halogenované deriváty (pentachlorfenol)

2.40. Fenol a jeho homology (například krezol, katechol, resorcinol, hydrochinon) nebo halogenované deriváty (pentachlorfenol)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

3. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažné nemoci nervového systému,

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

4. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.41. Aromatické nitro sloučeniny (např. nitrobenzen, nitrotolueny, dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen) (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

2.41. Aromatické nitro sloučeniny (například nitrobenzen, nitrotolueny, dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen) (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. prognosticky závažné poruchy krvetvorby,

3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

5. prognosticky závažné chronické nemoci močového měchýře a močových cest,

6. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažné poruchy kardiovaskulárního systému včetně poruch krvetvorby,

3. závažné nemoci nervového systému,

4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

5. závažné chronické nemoci močového měchýře a močových cest,

6. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,

7. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,

8. chronické kožní nemoci,

9. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým nitrosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,

10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým nitrosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,

11. zákaly oční čočky u trinitrotoluenu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT, u trinitrotoluenu také oční vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT u trinitrotoluenu navíc oční vyšetření 1× za 3 roky

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT u trinitrotoluenu navíc oční vyšetření 1x za 3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření u trinitritoluenu.

Následné prohlídky: u o-toluidinu vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: u o-toluidinu vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.42. Aromatické amino sloučeniny (např. anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli, o-toluidin (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

2.42. Aromatické amino sloučeniny (například anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli, o-toluidin (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů jater, ledvin a močových cest,

2. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

5. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažné nemoci nervového systému,

3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

4. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,

5. chronické nemoci močového měchýře a močových cest,

6. chronické anémie a poruchy hemoglobinu,

7. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,

8. chronické kožní nemoci,

9. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým aminosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,

10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým aminosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,

11. závažné alergické nemoci.

Vstupní prohlídka: u expozice anilínu - základní vyšetření, karcinogenní aromatické aminy: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT. U karcinogenních aromatických aminů: chemické vyšetření moče a močového sedimentu 2× za rok

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT. U karcinogenních aromatických aminů: chemické vyšetření moče a močového sedimentu 2x za rok

Mimořádné prohlídky: v rozsahu periodické prohlídky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u karcinogenních aromatických aminů vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: u karcinogenních aromatických aminů vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.43. Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (např. 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany (se zvláštním zřetelem na C)

2.43. Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (například 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany (se zvláštním zřetelem na C)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. zhoubná nemoci i po terapii,

2. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. nekorigované poruchy lipidového metabolismu,

2. prekancerózy,

3. všechny druhy porfyrických nemocí,

4. závažné poruchy imunity,

5. závažné chronické kožní nemoci,

6. závažné nemoci nervového systému,

7. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

8. závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, glykémie, cholesterol, triglyceridy, u 2,3,7,8-TCDD močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., EKG

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, glykémie, cholesterol, triglyceridy, u 2,3,7,8-TCDD močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif.

Lhůty prohlídek: u 2,3,7,8-TCDD 1× za 2 roky

Lhůty prohlídek: u 2,3,7,8-TCDD 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u 2,3,7,8-TCDD vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1× za 3 roky

Následné prohlídky: u 2,3,7,8-TCDD vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.44. Polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, chrysen, benzo(e)pyren) (se zvláštním zřetelem na C)

2.44. Polycyklické aromatické uhlovodíky (například benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, dibenzo(a,h) anthracen, chrysen, benzo(e)pyren) (se zvláštním zřetelem na C)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. závažné onkologické nemoci, prekancerózy a stavy po prodělaných onkologických nemocích,

2. prognosticky závažné chronické nemoci jater, ledvin a plic,

3. prognosticky závažné imunodeficience.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. závažné chronické kožní nemoci,

3. chronické nemoci jater a ledvin,

4. závažné imunodeficience.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku 1× za 2 roky, poprvé po 10 letech expozice

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku 1x za 2 roky, poprvé po 10 letech expozice

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky nejméně po pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky nejméně po pětileté expozici 1x za 2 roky

2.45. Syntetické pyretroidy (např. permethrin, cypermethrin, tetramethrin, deltamethrin)

2.45. Syntetické pyretroidy (například permethrin, cypermethrin, tetramethrin, deltamethrin)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. závažné chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.46. Dipyridily (diquat, paraquat)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

2. závažné chronické nemoci kůže s poruchou integrity kůže.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci jater a ledvin,

2. chronické nemoci dýchacího systému,

3. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, AST, ALT, GMT, kreatinin, u paraquatu spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, ALT, AST, GMT, kreatinin, u paraquatu spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.47. Karbamátové insekticidy (např. inhibitory AChE - aldicarb, carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb) (se zvláštním zřetelem na C, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

2.47. Karbamátové insekticidy (například inhibitory AChE - aldicarb, carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb) (se zvláštním zřetelem na C, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80% dolní hranice referenčních mezí,

1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % dolní hranice referenčních mezí,

2. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci dýchacího systému,

2. chronické nemoci jater a ledvin,

3. chronické nemoci kůže,

4. pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30% oproti hodnotě zjištěné před expozicí, a to po dobu nejméně 2 měsíců.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

Mimořádná prohlídka: před zahájením sezónní expozice, v průběhu expozice a po jejím ukončení v rozsahu stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.48. Sloučeniny kovů platinové skupiny (platina, osmium)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné alergické nemoci.

prognosticky závažné alergické nemoci.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. alergické a chronické nemoci kůže a dýchacího systému, prokázaná senzibilizace na platinu,

2. významné poruchy krvetvorby,

3. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u kyseliny osmičelé kreatinin a KO + dif.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u kyseliny osmičelé kreatinin a KO + dif.

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.49. Thalium a jeho sloučeniny

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. závažné kardiovaskulární nemoci,

3. chronické kožní nemoci,

4. závažné endokrinní nemoci,

5. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.50. Baryum a jeho rozpustné sloučeniny

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

závažné chronické nemoci dýchacího systému.

závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci nervového systému,

2. závažné kardiovaskulární nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.51. Sloučeniny cínu (se zvláštním zřetelem na R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. závažné poruchy krvetvorby (chlorid cínatý),

3. chronické kožní nemoci,

4. závažné nemoci nervového systému u organických sloučenin cínu,

5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám cínu, které jsou toxické pro reprodukci,

6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám cínu, které jsou toxické pro reprodukci,

7. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, u chloridu cínatého i KO

Periodická prohlídka: v rozsahu vstupní prohlídky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.52. Sloučeniny selenu a teluru

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

Nejsou známy.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické kožní nemoci,

3. závažné nemoci nervového systému,

4. chronické nemoci jater a ledvin,

5. anosmie.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.53. Uran a jeho sloučeniny

Poznámka : Podle typu expozice (např. těžba uranu) viz event. také 6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu

Poznámka : Podle typu expozice (například těžba uranu) viz event. také 6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. poruchy krvetvorby.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1mikroglobulin nebo N-acetylglukosaminidáza v moči

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1 mikroglobulin nebo N-acetylglukosaminidáza v moči

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1mikroglobulin v moči, u nerozpustných sloučenin uranu RTG hrudníku u osob po 10 a více letech od začátku expozice

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1 mikroglobulin v moči, u nerozpustných sloučenin uranu RTG hrudníku u osob po 10 a více letech od začátku expozice

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0 nebo u nerozpustných sloučenin uranu podle charakteru expozice vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po více než pětileté expozici 1× za 2 roky, RTG hrudníku individuálně zvážit

Následné prohlídky: 0 nebo u nerozpustných sloučenin uranu podle charakteru expozice vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po více než pětileté expozici 1x za 2 roky, RTG hrudníku individuálně zvážit

2.54. Estery kyseliny dusičné (např. nitroglycerin, dinitroglykol, propylenglykoldinitrat, pentrit)

2.54. Estery kyseliny dusičné (například nitroglycerin, dinitroglykol, pentrit, propylenglykoldinitrat,)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

2. dekompenzovaný diabetes mellitus,

3. záchvatovité a kolapsové stavy,

4. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. těžší poruchy metabolismu lipidů,

2. anémie,

3. nemoci kardiovaskulárního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, zátěžové EKG po 50 letech

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, zátěžové EKG po 50 letech

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.55. Anorganické a organické kyseliny

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické kožní nemoci, jestliže vedle inhalační expozice je i riziko místního dráždivého nebo leptavého účinku.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.56. Ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan; chlórmethyloxiran) (se zvláštním zřetelem na C a M)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. zhoubné nemoci i po prodělané léčbě,

2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci nervového systému,

2. prekancerózy,

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

4. závažné poruchy krvetvorby,

5. chronické nemoci jater a ledvin,

6. závažné chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif. a ALT, GMT

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

Periodická prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1× za 2 roky po skončení nejméně desetileté expozice

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po skončení nejméně pětileté expozice

2.57. Halogenované alkylethery a arylethery (např. bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether) (se zvláštním zřetelem na C)

2.57. Halogenované alkylethery a arylethery (například bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether) (se zvláštním zřetelem na C)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. zhoubná nemoci i po prodělané léčbě,

2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické kožní nemoci,

3. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku poprvé po 10 letech expozice

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku poprvé po 10 letech expozice

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.58. Cytostatika (se zvláštním zřetelem na C)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. zhoubné nemoci i po prodělané léčbě,

1. zhoubné nemoci v léčbě,

2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné alergické nemoci,

2. prekancerózy,

2. zhoubné nemoci v anamnéze a prekancerózy,

3. chronické kožní nemoci,

4. chronické nemoci jater a ledvin,

5. závažné nemoci hematopoetického systému,

6. závažné chronické nemoci urogenitálního systému,

7. poruchy fertility,

8. postižení imunitního systému, léčba oslabující imunitní systém.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif. a AST, ALT, GMT, kreatinin

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif. a AST, ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

3. FYZIKÁLNÍ FAKTORY

3.1. Ionizující záření

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prekancerózy nebo paraneoplastické projevy,

1. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí,

2. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí,

2. nositelé odkryté chromozomové odchylky (například typu Nijmegen syndrom), která je spojena se zvýšeným rizikem radiogenních malignit,

3. nositelé odkryté chromozomové odchylky (např. typu Nijmegen syndrom), která je spojena se zvýšeným rizikem radiogenních malignit,

3. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém,

4. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém,

4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,

5. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,

5. závažné poruchy krvetvorby,

6. závažné poruchy krvetvorby,

6. nemoci spojené se stavy bezvědomí,

7. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením,

7. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

8. nemoci spojené se stavy bezvědomí,

8. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

9. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

9. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.

10. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

11. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické kožní nemoci,

2. chronická anémie,

3. katarakta.

3. katarakta,

4. prekancerózy nebo paraneoplastické projevy,

5. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením.

Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP

Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u pracovníků, u nichž byly zjištěny kožní změny nebo oční zákaly, nebo u nichž bylo během práce zjištěno významné překročení přípustných dávek na oční čočku nebo na kůži, popřípadě na kostní dřeň, prohlídky zaměřené na možná poškození uvedených orgánů 1× za 1 - 2 roky od skončení expozice

Následné prohlídky: u pracovníků, u nichž byly zjištěny kožní změny nebo oční zákaly, nebo u nichž bylo během práce zjištěno významné překročení přípustných dávek na oční čočku nebo na kůži, popřípadě na kostní dřeň, prohlídky zaměřené na možná poškození uvedených orgánů 1x za 1 - 2 roky od skončení expozice v rozsahu výstupní prohlídky

3.2. Elektromagnetické záření

3.2. Elektromagnetické záření, včetně laserů

Kontraindikace:

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci centrálního nervového systému,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. závažné kardiovaskulární nemoci, implantovaný kardiostimulátor či obdobný přístroj,

4. těhotenství, poruchy fertility a spermiogeneze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.3. Tepelná zátěž

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy,

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

3. závažné poruchy termoregulace.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci oběhové soustavy,

2. chronické nemoci dýchacího systému,

3. endokrinní nemoci, závažná obezita,

4. chronické nemoci ledvin,

5. poruchy termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie EKG, od 50 let věku zátěžové EKG

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.4. Tepelné záření, které může způsobit zákal čočky

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

katarakta.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

chronické zánětlivé nemoci zevního oka.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.5. Hluk

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné poruchy sluchu.

1. prognosticky závažné poruchy sluchu,

2. Wegenerova granulomatóza.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné poruchy sluchu,

2. chronické záněty středouší,

3. neurotizující ušní šelesty,

4. chronické neurózy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření, prahová tónová audiometrie

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření, prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie; ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera po 10 letech od začátku expozice nebo při ztrátách sluchu vyšších jak 20 % podle Fowlera zjištěných screeningovou audiometrií nebo v případě významné progrese ztráty sluchu

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.6. Atmosférický přetlak

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem,

2. spontánní pneumotorax v anamnéze,

3. nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními,

4. glaukom,

5. nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami,

6. epilepsie u potápěčů a kesonářů,

7. klaustrofobie,

8. těhotenství.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. obezita,

2. nízký stupeň fyzické zdatnosti, netrénovanost,

3. závažné poruchy zrakové ostrosti,

4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému, CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému,

5. poruchy sluchu omezující komunikační schopnosti,

6. antikoagulační a antitrombotická léčba,

7. chronické infekční nemoci,

8. chronické kožní nemoci významného rozsahu nebo lokalizace,

9. inteligenční kvocient pod 90, alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO + dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, zátěžové EKG, RTG hrudníku

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO+dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, zátěžové EKG, RTG hrudníku

Periodické prohlídky: vyšetření ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez RTG hrudníku a bez zátěžového EKG

Lhůty prohlídek: 1× za 6 měsíců až 2 roky

Lhůty prohlídek: 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.7. Atmosférický podtlak (hypobarie)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem,

2. spontánní pneumotorax v anamnéze,

3. nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními,

4. glaukom,

5. nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami,

6. klaustrofobie,

7. těhotenství,

8. plicní hypertenze.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné nemoci kardiovaskulárního systému, zvláště hypertonická choroba a poruchy periferní cirkulace,

2. závažné nemoci CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému

2. závažné nemoci CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému,

3. závažné poruchy zrakové ostrosti,

4. poruchy sluchu omezující komunikační schopnosti,

5. chronické infekční nemoci,

6. inteligenční kvocient pod 90, závažné duševní nemoci, alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO + dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, RTG hrudníku

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO+dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: vyšetření ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez RTG hrudníku

Lhůty prohlídek: 1× za 6 měsíců až 2 roky

Lhůty prohlídek: 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.8. Vibrace s přenosem na horní končetiny

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. Raynaudův syndrom,

2. prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,

3. závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,

4. uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nadměrného a jednostranného přetěžování.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. abnormální EMG nález na horních končetinách,

2. diabetes mellitus s farmakologickou terapií,

3. Dupuytrenova kontraktura,

3. Dupuytrenova kontraktům,

4. chronické zánětlivé nemoci rukou,

5. stavy po těžších omrzlinách rukou,

6. nemoci spojené s poruchou viskozity krve (polyglobulie, makroglobulinémie),

7. závažné kardiovaskulární nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

Periodická prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

Následné prohlídky: 0

3.9. Celkové vibrace a vibrace přenášené zvláštním způsobem

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné degenerativní a zánětlivá nemoci pohybového a podpůrného systému,

2. chronické nemoci trávicího ústroji,

3. arteriální poruchy prokrvení nohou.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.10. Chladová zátěž

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. závažné nemoci oběhové soustavy,

2. chladová alergie,

3. závažné nemoci dýchacího systému,

4. závažné porucha termoregulace.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci oběhové soustavy,

2. závažné endokrinní nemoci,

3. chronické nemoci dýchacího systému,

4. chronické nemoci ledvin a močových cest,

5. závažné degenerativní a chronické zánětlivé nemoci pohybového systému,

6. porucha prokrvení končetin,

7. závažné chronické gynekologické zánětlivé nemoci,

8. porucha termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, od 50 let věku zátěžové EKG, chladový test a prstová pletysmografie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG chladový test a prstová pletysmografie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

4. FAKTORY FYZICKÉ ZÁTĚŽE19)

4.1. Celková fyzická zátěž

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulární soustavy,

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

3. prognosticky závažné endokrinní nemoci,

4. prognosticky závažné nemoci pohybového a podpůrného systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,

2. chronické nemoci dýchacího systému,

3. závažné endokrinní nemoci,

4. závažné nemoci ledvin,

5. chronické nemoci jater,

6. závažné poruchy termoregulace,

7. chronické nemoci pohybového a podpůrného systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG,

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG

Periodická prohlídky: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

4.2. Nepřijatelné pracovní polohy

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné degenerativní a chronické zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému,

2. závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

4.3. Lokální svalová zátěž končetin

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,

2. závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,

3. uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nadměrného a jednostranného přetěžování.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. abnormální EMG nález na horních končetinách,

2. diabetes mellitus s farmakologickou terapií,

3. chronické zánětlivé a degenerativní nemoci pohybového systému,

4. závažnější poúrazové a pooperační stavy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

Následné prohlídky: 0

5. FAKTORY PSYCHOSENZORICKÉ ZÁTĚŽE19)

5.1. Zraková zátěž

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

nekorigovatelné poruchy zraku.

prognosticky závažné nekorigovatelné poruchy zraku.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné poruchy zraku.

závažné poruchy zraku.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření, u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Mimořádná prohlídka: oční vyšetření, u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Mimořádná prohlídka: oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Lhůty prohlídek : u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) 1× za rok

Lhůty prohlídek : u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

5.2. Psychická zátěž

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. prokázaná současná drogová a alkoholová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. závažné psychosomatické nemoci,

3. záchvatovité stavy a opakované kolapsové stavy,

4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,

5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

6. ŠKODLIVINY PŮSOBÍCÍ PROFESIONÁLNÍ NEMOCI DÝCHACÍCH CEST, PLIC, POHRUDNICE A POBŘIŠNICE19)

6.1. Prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a karcinogenním účinkem

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

3. prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,

4. chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,

5. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,

6. závažné nemoci oběhové soustavy,

7. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,

8. u expozice volnému oxidu křemičitému (SiO2) prekancerózy v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení zhoubných tumorů respiračního systému,

9. splnění nejvyšší přípustné expozice fibrogennímu prachu.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,

2. chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici, dále 1× za 2 roky

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici, dále 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1× za 2 roky od vyřazení z expozice

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky od vyřazení z expozice po nejméně pětileté expozici, při práci s expozicí prachu s karcinogenním účinkem 1x za 2 roky bez ohledu na délku expozice

6.2. Prach s převážně nespecifickým účinkem

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,

2. závažné alergické nemoci dýchacího systému,

3. chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

6.3. Svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

3. prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,

4. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,

5. prekancerózy v oblasti dýchacího systému,

6. stavy po léčení tumorů respiračního systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,

2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a následně každé 4 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu (s přihlédnutím k vlivu dlouhodobých produktů přeměny uran-radiové řady)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti kůže a dýchacích cest,

3. stavy po léčení tumorů respiračního systému,

4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,

5. nekorigované závažné poruchy krvetvorby,

6. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,

2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,

3. stav po operaci bazaliomu a po léčbě zhoubných tumorů kůže,

4. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením včetně tumorů.

Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1× za 2 roky

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky

Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1× za 2 roky po ukončení nejméně pětileté expozice v riziku

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po ukončení nejméně pětileté expozice v riziku

6.5. Koksárenské plyny a zplyňování uhlí

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení tumorů respiračního systému,

3. závažné chronické nemoci jater a ledvin a močových cest,

4. chronické kožní nemoci,

5. chronické zánětlivé oční nemoci,

6. závažné stavy imunodeficience.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému i bez funkční poruchy,

2. chronické kožní nemoci,

3. chronické nemoci jater a ledvin a močových cest.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, RTG hrudníku poprvé po 8 letech

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po ukončení nejméně pětileté expozice 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po ukončení nejméně pětileté expozice 1x za 2 roky

6.6. Prachy tvrdých dřev (břízy, buku, bílého ořechu, dubu, habru, jasanu, javoru, jilmu, kaštanu, lípy, olše, ořešáku vlašského, platanu, švestky, topolu, třešně a dalších dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, v části A tabulce č. 4)

6.6. Prachy tvrdých dřev (břízy, buku, bílého ořechu, dubu, habru, jasanu, javoru, jilmu, kaštanu, lípy, olše, ořešáku vlašského, platanu, švestky, topolu, třešně a dalších dřev uvedených v části A tabulky č. 4 vysvětlivce písm. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. závažné chronické nemoci dýchacích cest, zejména prekancerózy a maligní nemoci a stavy po léčení tumorů dýchacího systému,

2. alergické nemoci dýchacích cest.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické záněty nosních a paranazálních dutin,

3. chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření s rinoskopií zrcátkem, po dovršení 45 let věku rinoskopem, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, včetně rinoskopie zrcátkem, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření rinoskopem, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1× za 2 roky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

6.7. Alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu - vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky vyvolávající exogenní alergickou alveolitidu

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. chronická obstrukce dýchacích cest,

2. prokázána přecitlivělost na látku z pracovního prostředí,

2. prokázaná přecitlivělost na látku z pracovního prostředí,

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,

4. chronická bronchiální hyperreaktivita,

5. závažné chronické kožní nemoci, zvláště atopická a alergické dermatitida, kopřivka.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

6.8. Prach s převážně dráždivým účinkem - textilní, živočišný, rostlinný, pryskyřic, PVC a další látky obdobného účinku

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. chronická obstrukce dýchacích cest,

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,

3. závažné chronické kožní nemoci.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci dýchacího systému,

2. chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následná prohlídka: 0

7. FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ NEBO BIOLOGICKÉ FAKTORY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOŽNÍ NEMOCI

7.1. Faktory, které způsobují maligní nádory kůže (sluneční záření, umělé UV záření)

Poznámka: Ionizující záření viz 3.1., chemické látky viz oddíl 1. Chemické faktory.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prekancerózy, zhoubné nádory kůže i po vyléčení,

2. fotodermatózy,

3. fotosenzitivní kožní choroby,

4. fototyp I (pro expozici slunečnímu záření),

5. rosacea.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné kožní nemoci významného rozsahu a lokalizace,

2. další související kožní nemoci řádně zdokumentované,

3. fototyp II (pro expozici slunečnímu záření).

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: základní vyšetření se zaměřením na kůži po významné expozici 1× ročně

Následné prohlídky: základní vyšetření po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

7.2. Faktory, které způsobují kožní nemoci nenádorové povahy

7.2.1 Kontaktní alergeny a látky, které mohou vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, kontaktní iritancia a látky, které mohou dráždit kůži

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. kontaktní alergické dermatitida s prokázanou přecitlivělostí na konkrétní látku z daného pracovního prostředí,

1. kontaktní alergická dermatitida s prokázanou přecitlivělostí na konkrétní látku z daného pracovního prostředí,

2. prokázaná přecitlivělost na konkrétní látku z daného pracovního prostředí, a to i bez klinických známek nemoci.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. prognosticky závažné nemoci autoimunitní povahy,

2. chronický nebo recidivující ekzém jakékoliv etiologie.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, u práce v rizikové kategorii 4 test kožní alkalirezistence

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídky: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

7.2.2. Látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů s výjimkou látek v položce 2.43

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

prognosticky závažné formy akné s projevy na obličeji a končetinách.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické kožní nemoci,

2. těžší formy seborhoické dermatitidy,

3. těžší formy rosacei.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídky: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

8. BIOLOGICKÉ FAKTORY

8.1. Tuberkulóza

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

imunodeficience specifické buněčné imunity.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu,

2. snížená obranyschopnost v důsledku podávání imunosupresiv, cytostatik, radiační terapie, dlouhodobého systémového podávání kortikosteroidů nebo antibiotik, biologická léčba.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., Quantiferon nebo Mantoux II, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif.

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, vždy RTG hrudníku

Následná prohlídka: za 6-12 měsíců po ukončení rizikové práce RTG hrudníku

8.2. Virové hepatitidy

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém,

2. chronické nemoci jater.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, sérologie virových hepatitid-HBsAg, anti HBc total, anti HCV, kontrola povinného očkování proti VHB20)

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, anti HCV

Výstupní prohlídka: základní vyšetření anti HBc total, anti HCV

Následná prohlídka: 0

8.3. Syndrom získané imunodeficience (AIDS)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., sérologie AIDS (HIV)

Periodická prohlídky: základní vyšetření, KO + dif.

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, sérologie AIDS (HIV)

Následná prohlídka: za 3 měsíce po ukončení rizikové práce, individuálně zvážit sérologii AIDS (HIV)

8.4. Ostatní infekční nemoci

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO + dif., ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW, KO + dif., ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následná prohlídka: 0

8.5. Tropické infekční a parazitární nemoci

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif.

Periodická prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následná prohlídka: 0

II. Rizika ohrožení zdraví

1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru

1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob

Poznámka: Pro práce ve školství, kde je hlasová zátěž, platí i položka 1.12.

Poznámka: Pro práce ve školství, při kterých je její součástí hlasová zátěž, platí i položka 12.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování.

2. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,

3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2. Činnosti epidemiologicky závažné

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci

Nejsou známy.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. nosičství podle zvláštního právního předpisu,21) pokud cesta přenosu vylučuje bezpečný výkon činnosti epidemiologicky závažné,

2. nosičství podle jiného právního předpisu,21) pokud cesta přenosu vylučuje bezpečný výkon činnosti epidemiologicky závažné,

3. alkoholová nebo drogová závislost včetně závislosti v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

Následná prohlídka: 0

3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů a obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů

3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. vertigo,

2. záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku,

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

4. závažné nekorigovatelné poruchy zraku,

5. těžká nedoslýchavost,

6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. záchvatové a kolapsové stavy v anamnéze,

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. závažné poruchy zraku,

4. závažné poruchy sluchu,

5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze.

5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,

6. funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin znesnadňující ovládání řídících prvků.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídky: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.

Následné prohlídky: 0

4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. alkoholová nebo drogová závislost,

3. opakované stavy poruchy vědomí,

4. závažné poruchy zraku,

5. závažné poruchy sluchu.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. záchvatovité a kolapsové stavy,

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

4. závažné poruchy smyslových orgánů,

5. závažné nemoci pohybového systému.

5. závažné nemoci pohybového systému a funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin, znesnadňující ovládání řídících prvků.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

Použije se příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

Použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Lhůty periodických prohlídek: 1× za 6 let, po dovršení 50 let věku 1× za 4 roky

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1; 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. záchvatovité a kolapsové stavy,

3. závažné nekorigovatelné poruchy smyslových orgánů,

4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

5. opakované stavy poruchy vědomí.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,

4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,

5. nemoci pohybového aparátu znemožňující ovládání strojů a zařízení.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1× za 2 roky, nad 50 let 1× za 1 rok

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

7. Nakládání s výbušninami22), obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), vysokonapěťových elektrických zařízení

7. Nakládání s výbušninami22), opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu25)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. opakované stavy poruchy vědomí,

3. záchvatovité a kolapsové stavy,

4. závažné nekorigované poruchy smyslových orgánů,

5. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

3. záchvatovité a kolapsové stavy v anamnéze,

4. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,

5. chronické nemoci kardiovaskulárního systému,

6. závažné nemoci pohybového aparátu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty prohlídek: při nakládání s výbušninami 1× za 2 roky

Lhůty prohlídek: při nakládání s výbušninami 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

8. Práce v hlubinných dolech

Poznámka: Pro práci v hlubinných dolech, kde je riziko prachu oxidu křemičitého platí položka 6.1.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné poruchy kognitivních a smyslových funkcí, které znemožňují bezpečný výkon práce v podzemí,

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování, které omezují bezpečný výkon práce v podzemí,

3. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí nebo jejich důvodná hrozba,

4. opakované závažné záchvatové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,

5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,

6. klaustrofobie.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí v anamnéze nebo jejich důvodná hrozba,

2. závažné poruchy pohybového aparátu,

3. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému snižující fyzickou zdatnost,

4. závažná porucha termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG po 2 letech, RTG hrudníku - poprvé po 4 letech, následně vždy po 2 letech

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1× za 2 roky, nad 50 let 1× za 1 rok

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, RTG hrudníku

Následné prohlídky: 0

9. Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu

9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. vertigo jakékoliv etiologie,

2. opakované závažné záchvatové a kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,

3. nekorigovatelné poruchy zraku, závažné poruchy prostorového vidění,

4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

5. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. poruchy stability a rovnováhy,

2. nemoci s potenciálními stavy bezvědomí,

3. nekorigované poruchy zraku, porucha prostorového vidění a barvocitu,

4. nedoslýchavost znemožňující komunikaci a percepci výstražných zvukových signálů,

5. poruchy pohybového a podpůrného systému omezující pohyblivost,

6. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

7. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu

Periodická prohlídka: základní vyšetření a zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

10. Práce záchranářů

10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,

2. prognosticky závažné endokrinní nemoci,

3. závažné nemoci ledvin,

4. závažné nemoci jater,

5. závažné nemoci pohybového a podpůrného systému,

6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

7. nedoslýchavost znemožňující percepci výstražných signálů a zvuků,

8. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,

2. závažné poruchy zraku,

3. závažné endokrinní nemoci,

4. chronické nemoci ledvin,

5. chronické nemoci jater,

6. chronické nemoci pohybového a podpůrného systému,

7. záchvatové a kolapsové stavy,

8. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zátěžové EKG, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, zátěžové EKG po 2 letech do 50 let věku, po 50. roku věku 1× ročně

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, zátěžové EKG po 2 letech do 50 let věku, po 50. roku věku 1x ročně

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1× za 2 roky, nad 50 let 1× za 1 rok

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

4. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,

2. chronické nemoci dýchacího systému,

3. závažné endokrinní nemoci,

4. závažné nemoci ledvin a jater

5. závažné poruchy termoregulace,

6. imunodeficience,

7. závažné duševní poruchy a poruchy chování.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif., AST, ALT ALP, bilirubin, kreatinin, glykémie, EKG, psychiatrické a psychologické vyšetření při výjezdu na dobu delší než 6 měsíců

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následná prohlídka: 0

12. Hlasová zátěž

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. těžká nedomykavost hlasivek,

2. těžká hyperkinetická dysfonie.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné chronické nemoci horních dýchacích cest a hlasivek,

2. papilomatóza hrtanu,

3. obrna n. recurrens,

4. fonastenie,

5. fibromy a jiné novotvary hlasivek,

6. těžká nedoslýchavost.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

13. Noční práce

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. záchvatovité a kolapsové stavy,

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,

4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. závažné poruchy zraku,

3. závažné chronické nemoci kardiovaskulárního systému,

4. závažné endokrinní nemoci,

5. drogová nebo alkoholová závislost v anamnéze,

6. závažné poruchy spánkového rytmu,

7. závažné nemoci gastrointestinálního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následná prohlídka: 0

14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví

14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

3. opakované stavy poruchy vědomí.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. záchvatovité a kolapsové stavy,

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

4. závažné poruchy smyslových orgánů.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Vstupní prohlídka: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).